Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.181

Rīgā 2011.gada 8.martā (prot. Nr.14 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 85.nr.; 2005, 210.nr.; 2007, 50.nr.; 2008, 63.nr.; 2009, 98., 129.nr.; 2010, 49.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt II nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu prasībām pakalpojumu sniedzējam ir pienākums veidot klienta lietu (bērniem - bērna personas lietu), to glabā 10 gadus pēc pakalpojuma sniegšanas izbeigšanas."

2. Aizstāt 7.punktā vārdus "pieaugušām personām" ar vārdiem "pilngadīgām personām".

3. Izteikt 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.3 Katrā pašvaldības sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietā iedzīvotājiem pieejamā vietā jābūt izvietotai informācijai par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un jābūt pieejamiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Sociālā dienesta mājaslapā internetā tiek ievietota informācija par sociālo dienestu, sniedzamajiem pakalpojumiem, informācija par darba laiku un pieņemšanas kārtību, kā arī informācija vai saite uz mājaslapu internetā, kurā ir pieejami pašvaldības saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību."

4. Papildināt noteikumus ar 7.4 punktu šādā redakcijā:

"7.4 Pašvaldības sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm, kurās ir bērni, ir apguvis zināšanas un prasmes, lai novērtētu risku ģimenēm, kurās ir bērni."

5. Papildināt 8.4.apakšpunktu aiz vārda "procesu" ar vārdiem "tai skaitā līdzdarbības pienākumu pildīšanu, iesaistīšanos sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai, apgūšanai".

6. Papildināt noteikumus ar 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. individuālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana personai ar invaliditāti, ja saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ieteikumu plāns jāizstrādā;

8.6. riska novērtēšana ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem, aizpildot šo noteikumu 2.pielikumā minēto anketu;

8.7. atkārtota riska novērtēšana sešus mēnešus pēc sociālā darba uzsākšanas ģimenē."

7. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Prasības bērnu aprūpes institūcijām attiecas arī uz bērnunamiem, patversmēm un citām Bērnu tiesību aizsardzības likumā minētajām bērnu aprūpes institūcijām, kuras nodrošina īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem invalīdiem."

8. Svītrot 13.1.6.apakšpunktu.

9. Izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Bērna personu apliecinošos dokumentus pakalpojuma sniegšanas laikā glabā bērnu aprūpes institūcijas seifā vai slēdzamā skapī. Nepieprasītos bērna personu apliecinošos dokumentus (dzimšanas apliecību, pasi) bērnu aprūpes institūcija glabā 75 gadus pēc bērna izrakstīšanas no institūcijas."

10. Papildināt noteikumus ar 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.2 Bērnu aprūpes institūcija veido bērnu reģistru (3.pielikums). Reģistru glabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas."

11. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Katram bērnam izstrādā un kā atsevišķu nomenklatūras lietu noformē individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu. Plānā ietver:

14.1 1. risināmās problēmas definējumu;

14.1 2. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes mērķi;

14.1 3. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes uzdevumus un veicamos pasākumus;

14.1 4. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes procesa novērtējumu."

12. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Prasības pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām".

13. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (turpmāk - pieaugušo aprūpes institūcija) nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī personām ar invaliditāti, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu."

14. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Prasības pieaugušo aprūpes institūcijām attiecas arī uz pansijām un citām sociālās aprūpes institūcijām, kuras nodrošina īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu."

15. Papildināt noteikumus ar 30.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.6. darba prasmju saglabāšana, atjaunošana vai apgūšana atbilstoši individuālās sociālās rehabilitācijas plānā paredzētajam."

16. Papildināt noteikumus ar 31.1, 31.2 un 31.3 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Pieaugušo aprūpes institūcija nodrošina Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 31.panta ceturtajā daļā minēto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārskaitīto naudas līdzekļu izmaksu klientiem, ievērojot likuma 29.panta otrās daļas 1.punkta nosacījumus.

31.2 Pieaugušo aprūpes institūcijas pienākums ir nekavējoties informēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt aģentūras maksājumus, tai skaitā par institūcijas rekvizītiem un bankas kontiem, uz kuriem ir jāpārskaita aģentūras maksājumi, kā arī informēt par pakalpojuma finansējuma avotu konkrētam klientam.

31.3 Ja klients ir miris vai viņam ir pārtraukta vai apturēta pakalpojuma sniegšana pieaugušo aprūpes institūcijā, institūcija septiņu dienu laikā atmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai:

31.3 1. klientam pienākošos, bet līdz pakalpojuma pārtraukšanai, apturēšanai vai klienta nāves dienai nesaņemto aģentūras maksājumu daļu;

31.3 2. klienta pakalpojuma samaksai institūcijai paredzēto, bet pēc pakalpojuma pārtraukšanas, apturēšanas vai klienta nāves dienas neizmantoto aģentūras maksājumu daļu."

17. Izteikt 39.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.2. invaliditāti apliecinošs dokuments vai dokuments, kas apliecina, ka personai ir piešķirta pensija, piemaksas pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzība, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (kopija);".

18. Svītrot 39.6.apakšpunktu.

19. Papildināt V nodaļu ar 39.1 un 39.2 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Katram klientam izstrādā un kā atsevišķu nomenklatūras lietu noformē individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu. Plānā ietver:

39.1 1. risināmās problēmas definējumu;

39.1 2. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes mērķi;

39.1 3. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes uzdevumus un veicamos pasākumus;

39.1 4. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes procesa novērtējumu.

39.2 Pieaugušo aprūpes institūcija veido klientu reģistru (4.pielikums). Reģistru glabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas."

20. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Veicot bērna sociālo rehabilitāciju, institūcija:

45.1 1. nodrošina ar bērnu saistītās informācijas iegūšanu, lietošanu un glabāšanu atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam;

45.1 2. nodrošina bērna personas lietas veidošanu un glabāšanu nepiederošām personām nepieejamā vietā;

45.1 3. katram bērnam izstrādā un īsteno individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;

45.1 4. sadarbojas ar bāriņtiesām, izglītības, bērnu tiesību aizsardzības, prokuratūras, policijas, sociālās palīdzības institūcijām un ārstniecības iestādēm pret bērnu veikto prettiesisko darbību noskaidrošanā un turpmāku iespējamu prettiesisku darbību novēršanā."

21. Izteikt 67.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.3. sagatavo un slēdz līgumu ar klientu par sociālā pakalpojuma sniegšanu. Līgumā nosaka sniedzamā sociālā pakalpojuma saturu un apjomu;".

22. Papildināt noteikumus ar 67.4.4. un 67.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.4.4. šo noteikumu 67.3.apakšpunktā minēto līgumu;

67.4.5. ne retāk kā reizi gadā vai beidzot pakalpojuma sniegšanu, pārskatu par šo noteikumu 67.4.3.apakšpunktā minētā plāna izpildi un citām ar sociālā pakalpojuma sniegšanu saistītām ziņām."

23. Papildināt noteikumus ar 77.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.11. klienta ģimenes locekļu un tuvinieku konsultēšanu un apmācību."

24. Izteikt 94.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"94.4. līgumu par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņemšanu."

25. Svītrot 94.5.apakšpunktu.

26. Papildināt XVII nodaļu ar 94.1 punktu šādā redakcijā:

"94.1 Katram klientam izstrādā sociālās rehabilitācijas plānu, kuru sociālās rehabilitācijas laikā papildina un pilnveido, norādot veikto pasākumu rezultātus."

27. Izteikt 100.6 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.6 2. klienta sociālās rehabilitācijas īstenošanas aprakstu;".

28. Papildināt noteikumus ar XVIII5 nodaļu šādā redakcijā:

"XVIII5. Prasības suņa pavadoņa pakalpojuma sniedzējiem

100.18 Personas ar redzes invaliditāti vajadzībām atbilstoša suņa pavadoņa sagatavošanai pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

100.18 1. suņu atlasi, iegādi, apmācību un turēšanu, ievērojot labturības prasības;

100.18 2. obligātos un nepieciešamos veterināros pakalpojumus līdz suņa pavadoņa nodošanai potenciālajam klientam - suņa pavadoņa turētājam;

100.18 3. suņa pavadoņa lietošanas un turēšanas rokasgrāmatas sagatavošanu valsts valodā un tās izsniegšanu suņa pavadoņa turētājam;

100.18 4. suņa testēšanu, lai noteiktu tā atbilstību veicamajam darbam;

100.18 5. suņa pavadoņa reģistrēšanu valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs";

100.18 6. suņa pavadoņa nodošanu patapinājumā, ja tas ir noteikts individuālās rehabilitācijas plānā un klients var nodrošināt suņa pavadoņa turēšanu atbilstoši darba dzīvnieku labturības prasībām, vai reģistrēšanu rindā, ja suns pavadonis nav pieejams;

100.18 7. līguma sastādīšanu un parakstīšanu par suņa pavadoņa nodošanu patapinājumā, ja personai saskaņā ar individuālās rehabilitācijas plānu ir piešķirts suns pavadonis. Līgumā nosaka suņa pavadoņa izmantošanas kārtību, suņa pavadoņa labturības prasības un suņa pavadoņa turētāja pienākumus;

100.18 8. konsultācijas klientam par sadarbību ar suni pavadoni suņa patapinājuma periodā.

100.19 Suņa pavadoņa pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka suns pavadonis atbilst šādām prasībām:

100.19 1. suns ir īpaši apmācīts, un par to ir izsniegta apliecība, kas apliecina suņa atbilstību veicamajam darbam;

100.19 2. ja suns ir iegādāts ārvalstī, sunim ir dokumenti (suņa pavadoņa sertifikāts vai apliecinājums par atbilstību suņa pavadoņa darbam), kas apliecina suņa atbilstību veicamajam darbam;

100.19 3. sunim ir atbilstošas atšķirības zīmes - aksesuāri (piemēram, kakla siksna, iemaukti, apmetnītis) ar atstarojošiem elementiem un uzrakstu "Suns pavadonis";

100.19 4. suns ir reģistrēts valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs", un tam ir atbilstoša apliecība;

100.19 5. suns ir apzīmēts ar mikroshēmu;

100.19 6. suņa raksturs, veselības stāvoklis un uzvedība atbilst suņa pavadoņa pienākumu pildīšanai. Suns ir kastrēts/sterilizēts, un tam ir veiktas visas obligātās vakcinācijas."

29. Aizstāt 102.punktā vārdu "pielikumā" ar skaitli un vārdu "5.pielikumā".

30. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "5.pielikums".

31. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija
noteikumiem Nr.291

Riska novērtēšanas kritēriji

I. Bērna raksturojums

(aizpildāms par katru bērnu atsevišķi)

Nr.p.k.

Riska faktori

Risks nepastāv

Zems līmenis

Vidējs līmenis

Augsts līmenis

1. Bērna vecums

-

13-18

8-12

0-7

2. Fiziskā un garīgā attīstība un sociālās prasmes Fiziskās un garīgās attīstības traucējumu nav. Sociālās prasmes ir atbilstošas bērna vecumposmam un attīstībai Viegli fiziskās un garīgās attīstības traucējumi. Ir lielākā daļa sociālo prasmju Nozīmīgi fiziskās un garīgās attīstības traucējumi. Daļējs sociālo prasmju trūkums Dziļi garīgās un fiziskās attīstības traucējumi. Būtisks sociālo prasmju trūkums
3. Uzvedība Normāla, vecumam adekvāta uzvedība Mazsvarīgi uzvedības traucējumi Ievērojami uzvedības traucējumi Smagi uzvedības traucējumi
4. Izglītība Bērnam ir nodrošināta vecumam un attīstībai atbilstoša izglītība Agrāk ir bijušas ar izglītības procesu saistītas problēmas Pašlaik ir mazsvarīgas ar izglītības procesu saistītas problēmas. Mācīšanās, uzvedības problēmas, skolas kavējumi Ir nozīmīgas ar izglītības procesu saistītas problēmas
5. Atkarību izraisošu vielu lietošana Bērns nesmēķē, nelieto alkoholu, narkotiskas vai toksiskas vielas, nav datoratkarības un atkarības no azartspēlēm Agrāk ir bijuši regulāri atkarību izraisošu vielu lietošanas gadījumi Pašlaik bieži lieto atkarību izraisošas vielas, kas ietekmē bērna uzvedību Ir atkarība, kas negatīvi ietekmē bērnu. Bērns nav iesaistījies ārstēšanās programmā
6. Līdzatkarība Līdzatkarības nav Agrāk bijusi līdzatkarība Bērnam ir līdzatkarības problēmas. Bērns ir iesaistījies ārstēšanās programmā Ir līdzatkarība, kas negatīvi ietekmē bērnu
7. Atbilstoša veselības aprūpe Tiek nodrošināta regulāra un atbilstoša kārtējā veselības aprūpe Nav pietiekami nodrošināta kārtējā veselības un zobārstniecības aprūpe Nav pietiekami nodrošināta atbilstoša veselības aprūpe ievainojuma vai slimības gadījumā. Bērns bieži slimo Nav pietiekami nodrošināta ārstēšana kritiskās vai dzīvību apdraudošās situācijās, bērna svars un augums neatbilst vecumam
8. Pamatvajadzību nodrošinājums Pārtikas, apģērba, pajumtes, higiēnas vajadzību atbilstošs nodrošinājums Nepietiekams pamatvajadzību nodrošinājums bērnam rada nelielu kaitējumu vai diskomfortu Nepietiekams pamatvajadzību nodrošinājums rada bērnam pieaugoša kaitējuma risku Nepietiekams pamatvajadzību nodrošinājums rada risku bērnam izraisīt nozīmīgu kaitējumu vai ievainojumus
9. Fiziskais apdraudējums vai bīstami objekti (priekšmeti) mājās vai dzīvesvietas apkārtējā vidē Dzīves apstākļi ir droši Dzīves apstākļi rada risku bērnam saslimt vai gūt virspusējus ievainojumus Dzīves apstākļi rada risku bērnam gūt nozīmīgus ievainojumus, taču tiem, iespējams, nav nepieciešama ārstēšana Briesmas apkārtējā vidē un mājās rada risku bērnam gūt nopietnus ievainojumus, un iespējams, ka būs nepieciešama bērna ārstēšana
10. Pašaizsardzība Bērns vēlas un ir spējīgs, ja nepieciešams, lūgt palīdzību ģimenē, pie draugiem vai attiecīgajās institūcijās Bērnam ir atbilstošas prasmes, lai lūgtu palīdzību ģimenē, pie draugiem vai attiecīgās institūcijās Bērnam nav atbilstošu pašaizsardzības prasmju Bērns nav spējīgs sevi aizsargāt
11. Bailes no vecākiem (citām personām) vai mājas apstākļiem Bērns jūtas labi ar vecākiem (citām personām) un mājas apstākļos Bērns izsaka vai izrāda nelielas bažas attiecībā uz vecākiem (citām personām) vai mājas apstākļiem Bērns izrāda dusmas vai diskomfortu attiecībā uz vecākiem (citām personām) vai mājas apstākļiem Bērns ir ļoti nobijies no vecākiem (citām personām) vai mājas apstākļiem. Bēg no mājām vai aprūpētājiem
12. Uzraudzība Uzraudzība ir atbilstoša bērna vecumam, attīstībai un veselības stāvoklim Nepietiekama uzraudzība rada bērnam nelielu diskomforta vai kaitējuma risku (piemēram, vecāki vēlu nāk no darba) Nepietiekama uzraudzība vai tās trūkums rada bērnam pieaugoša kaitējuma risku (piemēram, bērns tiek atstāts pie citām personām, kurām nav pilnvarojuma) Nepietiekama uzraudzība vai trūkums rada bērnam risku gūt draudošu, nenovēršamu kaitējumu (piemēram, uzraudzību veic citas personas, bērns tiek atstāts viens vai vecāks nespēj nodrošināt pilnvērtīgu uzraudzību)
13. Vecāku (citu personu) fiziska vardarbība pret bērnu Vecāki, uzraugot un aprūpējot bērnu, garantē bērnam drošību un pasargā viņu no traumām Vecāku (citu personu) situatīva fiziska spēka lietošana pret bērnu kā audzināšanas metode, kas nav radījusi smagus miesas bojājumus

-

Vecāku (citu personu) fiziska spēka lietošana pret bērnu, kas radījusi vidēji smagus vai smagus miesas bojājumus
14. Fiziski ievainojumi vai kaitējumi Nav ievainojumu un ārstēšanās nepieciešamības Virspusēji ievainojumi, brūces, veselības aprūpe nav nepieciešama Smagi ievainojumi, ir nepieciešama veselības aprūpe Smagi ievainojumi, nepieciešama ārstēšana
15. Emocionāls kaitējums Bērna veselības stāvoklim, vecumposmam un attīstībai atbilstoša uzvedība Nelieli uzvedības traucējumi, kas saistīti ar vardarbību pret bērnu vai nepietiekamu bērna uzraudzību Uzvedības traucējumi, kas saistīti ar vardarbību pret bērnu, pasliktinātas sociālās attiecības Plaši emocionāli vai uzvedības traucējumi saistībā ar vardarbību pret bērnu vai nepietiekamu bērna uzraudzību
16. Seksuālā vardarbība un ekspluatācija Pieaugušais aizsargā nepilngadīgos no seksuālās vardarbības un ekspluatācijas Pieaugušais lieto seksuālas divdomīgas (ierosinošas) piezīmes vai flirtē ar bērniem, neizmantojot tiešus seksuālus mēģinājumus vai fiziskus kontaktus Pieaugušais veic seksuālus mēģinājumus vai iesaista bērnu fiziski un emocionāli apšaubāmā uzvedībā, bērnam ir vecumam neatbilstoša seksuālā uzvedība Pieaugušais iesaista bērnu seksuālos kontaktos vai seksuāli izmanto bērnu
17. Bērna resursu izmantošana sava labuma gūšanai Pieaugušie neizmanto bērna resursus personīgā labuma gūšanai Pieaugušie dažreiz izmanto bērna resursus, lai iegūtu materiālu palīdzību, mājokli, pakalpojumus vai gūtu kādu labumu sev Pieaugušie regulāri izmanto bērna resursus, lai nodrošinātu savu labklājību (piemēram, valsts un pašvaldību pabalsti, kas domāti bērna vajadzību nodrošināšanai) Pieaugušie iesaista bērnus pretlikumīgās darbībās, lai gūtu personīgu labumu (piemēram, ubagošana, zagšana)
18. Laikposms, kad notikusi vardarbība vai bijusi nepietiekama uzraudzība, vai bērns ir bijis ārpusģimenes aprūpē Izturēšanās pret bērnu ir atbilstoša, bērns nav bijis ārpusģimenes aprūpē Agrāk ir bijuši atsevišķi vardarbības vai nepietiekamas uzraudzības gadījumi, kad bērns ir saņēmis kāda veida psiholoģisko palīdzību, bet bērns nav bijis ārpusģimenes aprūpē Konstatēti atsevišķi vardarbības un/vai nepietiekamas uzraudzības gadījumi, bērns bijis ārpusģimenes aprūpē Konstatēta atkārtota vai konkrētajā brīdī notiekoša vardarbība un/vai nepietiekama uzraudzība, bērns bijis ārpusģimenes aprūpē

II. Vecāka raksturojums

(aizpildāms par katru vecāku atsevišķi. Ja vecāki dzīvo šķirti, vērtē to vecāku, kas īsteno ikdienas aizgādību)

Nr.

p.k.

Riska faktori

Risks nepastāv

Zems līmenis

Vidējs līmenis

Augsts līmenis

1. Vecāka garīgā, fiziskā un emocionālā veselība Vecāks ir fiziski, garīgi un emocionāli vesels, spējīgs pildīt vecāka lomu Dažkārt ir nelieli fiziski, garīgi vai emocionāli vidēji traucējumi, kas ietekmē vecāka lomas pildīšanu Fiziskās, garīgās vai emocionālās veselības traucējumi, kas nozīmīgi ietekmē vecāka lomas pildīšanu Lieli fiziski, garīgi un emocionāli traucējumi padara vecāku par neatbilstošu vecāka lomas pildīšanai
2. Atkarību izraisošu vielu lietošana Nelieto atkarību izraisošas vielas Agrāk ir bijusi atkarību izraisošu vielu lietošana, bet pašlaik tās nav. Vecāks iesaistījies ārstēšanās programmā. Pašlaik lieto atkarību izraisošas vielas, bet tas neietekmē bērna audzināšanu un aprūpi Vecāka atkarību izraisošu vielu lietošana ietekmē bērna audzināšanu un aprūpi Lieto atkarību izraisošas vielas, kas būtiski ietekmē vecāka lomas pildīšanu un/vai vecāks nav spējīgs parūpēties pats par sevi
3. Līdzatkarība Līdzatkarības nav Agrāk ir bijusi līdzatkarība, bet pašlaik tās nav Ir līdzatkarība, vecāks iesaistījies atbalsta programmā Vecākam ir līdzatkarība, kas negatīvi ietekmē viņa funkcionēšanu un vecāka lomas pildīšanu
4. Vecāka prasmes un zināšanas bērnu audzināšanā Vecāks nodrošina bērnam draudzīgu vidi, spēj uzņemties un pildīt vecāka lomu, pieņem un atbalsta bērnu, lieto bērna rīcībai adekvātus pamudinājumus Vecāks dažkārt izvirza bērnam neatbilstošas prasības vai viņam nav atsevišķu prasmju vai zināšanu, lai pildītu vecāka lomu Vecākam bieži (parasti) nav svarīgu zināšanu vai prasmju, viņš nevar pildīt vecāka lomu atbilstoši bērna vecumam un attīstībai Vecākam kopumā nepietiek zināšanu un prasmju vai ir bērnam nepiemērotas prasības, vecāks nav spējīgs uzņemties atbildību par bērna audzināšanu
5. Vecāka un bērna savstarpējās attiecības Drošas, stabilas un veselīgas vecāka un bērna savstarpējās attiecības Dažreiz ir konfliktējošas vecāka un bērna savstarpējās attiecības Vecāka un bērna attiecībās ir regulāri konflikti un/vai ir vāja vecāka piesaiste bērnam (reizēm nav pieķeršanās jūtu) Acīmredzams piesaistes trūkums starp vecāku un bērnu, vecāks noraida bērnu, viņam nav pieķeršanās jūtu
6. Vecāka reakcija uz bērna uzvedības traucējumiem Vecāks atbilstoši (bez agresīvām metodēm) reaģē uz bērna uzvedības traucējumiem Vecāks reizēm neatbilstoši reaģē uz bērna uzvedības traucējumiem Vecāka reakcija uz bērna uzvedības traucējumiem izpaužas ar dusmām, satraukumu vai bezpalīdzīgumu un vienaldzību Vecāks regulāri vardarbīgi un agresīvi reaģē uz bērna uzvedības traucējumiem
7. Bērna aizsardzība no vardarbīgas personas vai bīstamām situācijām Vecāks ir gatavs un spējīgs aizstāvēt bērnu no vardarbīgām personām un bīstamām situācijām Vecāks ir gatavs, bet dažkārt nav spējīgs bērnu aizstāvēt no vardarbīgām personām un bīstamām situācijām Bērna aizsardzībā nevar paļauties uz vecāku, jo viņš netic vai noliedz vardarbības vai citādi bīstamas situācijas Vecāks atsakās vai nav spējīgs bērnu aizstāvēt, netic vardarbības atklāšanai, iedrošina vai atbalsta pāridarītāju un veicina vardarbības noliegšanu
8. Vardarbība ģimenē, kas nav tieši vērsta pret bērnu Vecāki atrisina konfliktus bez agresīvām metodēm Ģimenē ir bijuši atsevišķi vardarbības gadījumi, kas nav radījuši ievainojumus Ģimenē ir neregulāri vardarbības gadījumi, kuru dēļ ir radušies vai varētu rasties nelieli ievainojumi Ģimenē ir atsevišķi vai atkārtoti vardarbības gadījumi, kuru dēļ ir vai var rasties nozīmīgi ievainojumi
9. Vecāka bērnībā gūtā vardarbības vai nepietiekamas uzraudzības pieredze Vecāks ir uzaudzis veselīgā un ģimeniskā vidē Vecāka bērnības pieredzē ir vardarbības vai nepietiekamas uzraudzības gadījumi, pēc kuriem ir saņemta rehabilitācija vai cita palīdzība Vecāka bērnības pieredzē ir atkārtoti vardarbības vai nepietiekamas uzraudzības gadījumi Vecāka bērnībā ir bijuši ilgstoši vai smagi vardarbības vai nepietiekamas uzraudzības gadījumi
10. Vecāka pamatvajadzību nodrošinājums Ir atbilstošs finanšu, pārtikas, mājokļa un sadzīves priekšmetu nodrošinājums Ir īslaicīgs pamatvajadzību nodrošinājuma trūkums, kas rada nelielu diskomfortu Nepietiekams pamatvajadzību nodrošinājums rada pieaugoša kaitējuma risku Nepietiekams pamatvajadzību nodrošinājums rada risku izraisīt būtisku kaitējumu
11. Vecāka nodarbinātība Vecāks ir nodarbināts Vecāks strādā gadījuma rakstura darbus un/vai tam ir bezdarbnieka statuss Vecāks ir bezdarbnieks, kaut arī viņam ir pieprasītas prasmes un iespējas iegūt darbu Vecāks ir bezdarbnieks, viņam nav iespēju iegūt darbu
12. Vecāka stress Vecākam nav nozīmīgu stresu Vecākam ir īslaicīgs un neliels stress, kas neietekmē vecāka lomas pildīšanu Vecākam ir nozīmīgs stress vai notikušas pārmaiņas dzīvē (slimība, darba zaudējums), kas ietekmē bērna audzināšanu Vecākam ir ilglaicīgs vai smags stress vai pārmaiņas dzīvē, kas būtiski ietekmē bērna audzināšanu
13. Sociālais atbalsts vecākam Vecāku atbalsta draugi, radi un/vai citas personas, vecāks izmanto pašvaldības un/vai nevalstisko organizāciju un citus resursus Reizēm vecākam ir kontakti ar atbalsta personām, dažreiz izmanto pašvaldības un citus resursus Reizēm vecākam ir konflikti ar atbalsta personām, viņš var izmantot, bet neizmanto pašvaldības resursus Vecāks ir ģeogrāfiski vai sociāli izolēts pašvaldībā vai pašvaldības resursi nav pieejami
14. Problēmas atzīšana Vecāks atzīst problēmas, apzinās to smagumu un ir gatavs uzņemties atbildību Vecāks daļēji atzīst problēmas un daļēji vēlas uzņemties zināmu atbildību Vecākam ir pavirša izpratne par problēmām, neuzņemas atbildību par savu uzvedību Vecākam nav izpratnes par problēmām vai tās pilnīgi noliedz un atsakās atzīt, kā arī uzņemties jebkādu atbildību par savu rīcību
15. Sadarbība ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām Vecāks lūdz un pieņem attiecīgo dienestu darbinieku palīdzību un atbalsta sadarbību Vecāks pieņem palīdzību, bet sadarbība ir neregulāra Vecāks pieņem palīdzību, bet nesadarbojas Vecāks ir vienaldzīgs, noraidošs vai naidīgs pret jebkuriem kontaktiem ar attiecīgo dienestu darbiniekiem un nepieļauj ģimenes kontaktēšanos ar tiem
16. Iepriekšējā pieredze bērnu aprūpē Vecāks nodrošina bērnu aprūpi ģimenē Iepriekš vecākam ir bijušas atņemtas bērnu aprūpes tiesības (pārtraukta vecāku vara) un pēc risku novēršanas aprūpes tiesības ir atjaunotas Vecākam atņemtas aprūpes tiesības (pārtraukta vecāku vara) uz citiem bērniem Vecākam atņemtas aizgādības tiesības (atņemta vecāku vara) uz citiem bērniem"

32. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija
noteikumiem Nr.291

Riska novērtējuma anketa

Lietas numurs___________________

Personu dati

Māte  
Tēvs  
Bērni  
 
 

 

Dzīvesvietas adrese  
 

(deklarētā dzīvesvieta)

   
 

(faktiskā dzīvesvieta)

 

Novērtēšana veikta    
 

(datums)

 
Riska novērtēšana veikta   pirmreizēji
    atkārtoti
Iepriekšējā riska novērtēšana veikta    
 

(datums)

 
Riska novērtēšanu veica  
 

(amats, vārds, uzvārds)

Riska novērtēšanā piedalījās:
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(amats, vārds, uzvārds)

I. Bērna raksturojums

(aizpildāms par katru bērnu atsevišķi)

Nr.p.k.

Riska faktori

Risks nepastāv

Riska līmenis

Piezīmes
(papildu informācija)

1. Bērna vecums      
2. Fiziskā, garīgā un sociālā attīstība      
3. Uzvedība      
4. Izglītība      
5. Atkarības izraisošo vielu lietošana      
6. Līdzatkarība      
7. Atbilstoša veselības aprūpe      
8. Pamatvajadzību nodrošinājums      
9. Fiziskais apdraudējums vai bīstami objekti (priekšmeti) mājās vai dzīvesvietas apkārtējā vidē      
10. Pašaizsardzība      
11. Bailes no vecāka (citām personām) vai mājas apstākļiem      
12. Bērna uzraudzība      
13. Vecāka (citu personu) fiziska vardarbība pret bērnu      
14. Fiziski ievainojumi vai kaitējumi      
15. Emocionāls kaitējums      
16. Seksuālā vardarbība un ekspluatācija      
17. Bērna resursu izmantošana sava labuma gūšanai      
18. Laikposms, kad notikusi vardarbība vai bijusi nepietiekama uzraudzība, vai bērns ir bijis ārpusģimenes aprūpē      

Secinājumi par bērna risku izvērtējumu

 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitācijas plānā iekļaujamās darbības bērna personisko interešu nodrošināšanā

 
 
 
 
 
 
 

Risku novērtēšanā iesaistītās personas (paraksts, vārds, uzvārds):

 
 
 
 

II. Vecāka raksturojums

(aizpildāms par katru vecāku atsevišķi)

 

(vārds, uzvārds)

Nr.p.k.

Riska faktori

Risks nepastāv

Riska līmenis

Piezīmes
(papildu informācija)

1. Vecāka garīgā, fiziskā vai emocionālā veselība      
2. Atkarību izraisošo vielu lietošana      
3. Līdzatkarība      
4. Vecāka prasmes un zināšanas bērnu audzināšanā      
5. Vecāka un bērnu savstarpējās attiecības      
6. Vecāka reakcija uz bērna uzvedības traucējumiem      
7. Bērna aizsardzība no vardarbīgas personas (vai citām personām) vai bīstamām situācijām      
8. Vardarbība ģimenē, kas nav tieši vērsta pret bērnu      
9. Vecāka bērnībā gūtā vardarbības vai nepietiekamas uzraudzības pieredze      
10. Vecāka pamatvajadzību nodrošinājums      
11. Vecāka nodarbinātība      
12. Vecāka stress      
13. Sociālais atbalsts vecākam      
14. Problēmas atzīšana      
15. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām      
16. Iepriekšējā pieredze bērnu aprūpē      

Secinājumi par vecāka risku izvērtējumu

 
 
 
 
 
 

Rehabilitācijas plānā iekļaujamās darbības bērna personisko interešu nodrošināšanā

 
 
 
 
 
 

 

Risku novērtēšanā iesaistītās personas (paraksts, vārds, uzvārds):

   
   
   
   
   
  ".

33. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija
noteikumiem Nr.291

Bērnu reģistrs (paraugs)

Nr.p.k.

Bērna vārds, uzvārds

Personas kods

Iepriekšējās dzīvesvietas adrese

Ziņas par piederīgajiem

Ievietošanas pamatojums, to apliecinošie dokumenti

Iestāšanās datums

Persona, kura bērnu pieņēmusi (vārds, uzvārds, amats, paraksts)

Dati par pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu

Bērna lietas numurs

mātes vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis

tēva vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis

citi piederīgie (vārds, uzvārds, kontaktinformācija)

izstāšanās datums, iemesls, to apliecinošs dokuments

jaunās dzīvesvietas adrese

                         
                         

Piezīme. Pēc bērnu aprūpes institūcijas izvēles žurnālu var papildināt ar citām ziņām par bērnu."

34. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija
noteikumiem Nr.291

Klientu reģistrs (paraugs)

Nr.p.k.

Klienta vārds, uzvārds

Personas kods

Iepriekšējās dzīvesvietas adrese

Ziņas par piederīgajiem

Ievietošanas pamatojums, to apliecinošie dokumenti

Iestāšanās datums

Persona, kura klientu pieņēmusi (vārds, uzvārds, amats, paraksts)

Dati par pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu

Klienta lietas numurs

izstāšanās datums, iemesls, to apliecinošs dokuments

jaunās dzīvesvietas adrese

                     
                     

Piezīme. Pēc pieaugušo aprūpes institūcijas izvēles žurnālu var papildināt ar citām ziņām par klientu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

12.03.2011