Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.126

Rīgā 2011.gada 15.februārī (prot. Nr.10 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas
1.punktu, 45.panta pirmo daļu un 46.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 122.nr.; 2003, 63.nr.; 2004, 37.nr.; 2005, 181.nr.; 2008, 124.nr.; 2009, 72.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 4.punktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

3. Aizstāt 5.punktā vārdus "pieteikums atļaujai" ar vārdiem "iesniegums atļaujas saņemšanai".

4. Aizstāt 6.punktā vārdus "atļaujas pieteikumā" ar vārdiem "iesniegumā atļaujas saņemšanai".

5. Papildināt 7.punkta pirmo teikumu aiz vārda "robežvērtības" ar vārdiem "kuras nosaka attiecībā pret iekārtas kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu".

6. Aizstāt 9.9.apakšpunktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

7. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja atbilstoši pārvaldes vērtējumam divas vai vairākas atsevišķas šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētās sadedzināšanas iekārtas ir uzstādītas tā, ka tehnisko un ekonomisko faktoru dēļ to dūmgāzes var aizvadīt caur vienu kopīgu dūmeni, tad atļaujā šo iekārtu apvienojumu var uzskatīt par vienu iekārtu."

8. Aizstāt 15.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs)".

9. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdu "Pieteikums" ar vārdiem "Iesniegums atļaujas saņemšanai".

10. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Operators normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi noteiktajā kārtībā iesniegumam A vai B kategorijas atļaujas saņemšanai pievieno emisijas limitu projektu, lai nodrošinātu, ka stacionārā piesārņojuma avota emisiju dēļ piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz gaisa kvalitātes normatīvus, tai skaitā augšējos piesārņojuma novērtēšanas sliekšņus (piesārņojošām vielām, kurām tādi noteikti), un emisija no stacionāra gaisa piesārņojuma avota nepārsniedz emisijas robežvērtības, ņemot vērā šādus nosacījumus:

25.1. emisijas limitu izsaka kā vielas koncentrāciju (mg/m3) un masu, ko atļauts emitēt gaisā noteiktā laika vienībā (g/s, t/gadā);

25.2. emisijas limitu atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām novērtē, izmantojot piesārņojuma izkliedes datorprogrammas, ievērojot vietējo apbūvi, ģeogrāfiskos un meteoroloģiskos apstākļus."

11. Aizstāt 26.punkta ievaddaļā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu".

12. Izteikt 28.1 un 28.2 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja sadedzināšanas iekārtu, kurā saskaņā ar atļaujas nosacījumiem paredzēts izmantot kurināmo ar zemu sēra saturu, operators nevar nodrošināt ar atbilstošu kurināmo tā deficīta dēļ:

28.1 1. operators, dokumentāri pierādot atbilstošā kurināmā deficīta faktu, var lūgt pārvaldei atļauju izmantot kurināmo ar augstāku sēra saturu, nekā paredzēts atļaujā;

28.1 2. pārvaldei ir tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem dot atļauju izmantot kurināmo ar augstāku sēra saturu, pieļaujot šajos noteikumos noteikto SO2 emisijas robežvērtību un atļaujā noteikto SO2 emisijas limitu pārsniegšanu;

28.1 3. pārvalde par šajā punktā minēto gadījumu nekavējoties informē Eiropas Komisiju.

28.2 Ja iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ tiek pārtraukta gāzveida kurināmā piegāde un operators nevar nodrošināt ar gāzveida kurināmo sadedzināšanas iekārtu, kurā izmanto tikai gāzveida kurināmo un kurā, izmantojot cita veida kurināmo, emisijas limita ievērošanai būtu nepieciešams uzstādīt dūmgāzu attīrīšanas iekārtas:

28.2 1. operators var izmantot cita veida kurināmo un pieļaut šajos noteikumos noteikto emisijas robežvērtību un atļaujā noteikto emisijas limitu pārsniegšanu, ja nekavējoties pārvaldei tiek iesniegti dokumenti, kas pierāda, ka negaidīti tika pārtraukta gāzveida kurināmā piegāde. Šī atkāpe piemērojama uz laiku līdz 10 dienām vai uz ilgāku laiku, ja, ņemot vērā ietekmi uz sabiedrības veselību vai ņemot vērā uzņēmuma saimnieciskās darbības veidu, nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu enerģijas padevi;

28.2 2. pārvalde izvērtē operatora iesniegtos dokumentus un par šajā punktā minēto gadījumu nekavējoties informē Eiropas Komisiju."

13. Aizstāt 28.3 un 28.4 punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

14. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Ja paredzēta tādu šo noteikumu 5., 7. un 8.punktā minēto sadedzināšanas iekārtu būvniecība, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 MW un lielāka, ierosinātājs paredzētās darbības iesniegumam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi, un kārtību, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, pievieno kombinētās siltuma un elektroenerģijas ražošanas iespēju tehnisko un ekonomisko izvērtējumu. Ja, ņemot vērā tirgus un piegādes apstākļus, kā arī atbilstoši ierosinātāja sagatavotajam izvērtējumam kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanas iespēja apstiprinās, tas ierīko šādas iekārtas."

15. Aizstāt 32.punktā vārdus "gaisa kvalitātes normatīvu augšējie novērtēšanas sliekšņi" ar vārdiem "augšējie piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi".

16. Aizstāt 36.1., 36.2., 37.3. un 41.2.apakšpunktā vārdus "cietās daļiņas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "putekļi jeb daļiņas" (attiecīgā locījumā).

17. Izteikt 42.3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.3.1.3. 30 % putekļiem jeb daļiņām;".

18. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Ķīmiskās vielas vai maisījumus, kurus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām klasificē kā kancerogēnus, mutagēnus vai reproduktīvajai sistēmai toksiskus tajos ietilpstošo gaistošo organisko savienojumu dēļ un kuri marķēti ar vielas iedarbības raksturojumiem R45, R46, R49, R60, R61, aizstāj ar mazāk kaitīgām vielām vai maisījumiem atļaujā noteiktajā termiņā."

19. Aizstāt 57.5.apakšpunktā vārdus "cieto daļiņu" ar vārdiem "putekļu jeb daļiņu".

20. Aizstāt 59.punkta ievaddaļā un 59.3. un 59.5.apakšpunktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

21. Aizstāt 62.punktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

22. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 20.augusta
noteikumiem Nr.379

Emisijas robežvērtības šo noteikumu 3.1.apakšpunktā noteiktajām sadedzināšanas iekārtām

Nr.
p.k.

Kurināmā veids

Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)

Emisijas robežvērtība (mg/m3)1

Skābekļa saturs
dūmgāzēs
(O2 %)

SO2

NOx2

CO

putekļi jeb daļiņas

1.

Gāzveida kurināmais

līdz 50
50-300
300-500
virs 500

35
35
35
35

350
400
400
400

500
300
300
300

20
20
20
20

3

2.

Šķidrais kurināmais

līdz 10
10-50
50-300
300-500
virs 500

1700
1700
1700
1700
1700

450
450
450
450
450

800
800
500
500
500

100
100
75
75
75

3

3.

Cietais kurināmais

līdz 10
10-50
50-500
virs 500

4000
3000
2000
2000

650
650
650
650

3000
3000
2000
2000

3000
2000
800
800

6

Piezīmes.

1  Emisijas robežvērtība aprēķināta, dalot vielas masu ar dūmgāzu tilpumu, ņemot vērā noteikto skābekļa saturu dūmgāzēs.

2  Slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta NO2."

23. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 20.augusta
noteikumiem Nr.379

Emisijas robežvērtības šo noteikumu 3.2.apakšpunktā un 4.punktā noteiktajām sadedzināšanas iekārtām

Nr.
p.k.

Kurināmā
veids

Nominālā ievadītā siltuma jauda
(MW)

Emisijas robežvērtība (mg/m3)1

Skābekļa saturs dūmgāzēs
(O2 %)

SO2

NOx2

CO

putekļi jeb daļiņas

1.

Gāzveida kurināmais

līdz 50

50-300

300-500

virs 500

353

353

353

353

300

300

300

200

150

100

100

100

54

54

54

54

3

2.

Šķidrais kurināmais

līdz 10

10-50

50-300

300-500

virs 500

1700

1700

1700

1700-4005

400

450

450

450

450

400

400

400

300

300

300

506

506

506

506

50

3

3.

Cietais kurināmais

līdz 10

2500

6008

2000

1000

6

10-50

2300

6008

2000

500

50-100

20007

6008

1000

100

100-500

2000-4005, 7, 9

6008

1000

100

virs 500

4007, 9

5008, 10, 11

1000

5012

Piezīmes.

1  Emisijas robežvērtība aprēķināta, dalot vielas masu ar dūmgāzu tilpumu, ņemot vērā noteikto skābekļa saturu dūmgāzēs.

2   Slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta NO2.

3 SO2 emisijas robežvērtība sašķidrinātai gāzei - 5 mg/m3. Gāzēm ar zemu kaloritāti, kuras iegūst no naftas produktu pārstrādes pārpalikumu gazifikācijas un koksa iegūšanas, un domnas krāšņu gāzēm, SO2 emisijas robežvērtība ir 800 mg/m3.

4 Emisijas robežvērtība domnas krāšņu gāzu putekļiem jeb daļiņām ir 10 mg/m3 un gāzēm, kas rodas metālpārstrādes rūpniecībā, - 50 mg/m3.

5 Atbilstoši jaudai lineāri dilstošā secībā.

6 Ja kurināmā darba masas pelnu saturs ir lielāks par 0,06 %, emisijas robežvērtība putekļiem jeb daļiņām ir 100 mg/m3.

7 Ja emisijas robežvērtību nav iespējams nodrošināt kurināmā sēra satura dēļ, sēra atdalīšanas pakāpei (noteiktā laikposmā no sadedzināšanas iekārtas atmosfērā neizvadītā sēra daudzuma attiecība pret sēra daudzumu tajā pašā laikposmā sadedzināšanas iekārtā izmantotajā kurināmajā) jābūt vismaz 60 %, ja sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir no 50 MW līdz 100 MW, 75 % -, ja sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir no 100 MW līdz 300 MW, un 90 % -, ja sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 300 MW. Sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 500 MW, sēra atdalīšanas pakāpe ir vismaz 94 % vai vismaz 92 %, ja līgumā noteikts, ka pirms 2001.gada 1.janvāra uzstādīta izplūdes gāzu atsērošanas vai kaļķa inžekcijas iekārta.

8 Līdz 2018.gada 1.janvārim cietajam kurināmajam, kura darba masas saturā ir mazāk par 10 % gaistošo vielu, NOx robežvērtība ir 1200 mg/m3.

9 SO2 emisijas robežvērtība ir 800 mg/m3 tām sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 400 MW un lielāka, ja tās gada laikā darbina (piecu gadu perioda vidējais rādītājs):

1) mazāk par 2000 stundām - līdz 2015.gada 31.decembrim;

2) mazāk par 1500 stundām - no 2016.gada 1.janvāra.

10 Ar 2016.gada 1.janvāri NOx robežvērtība ir 200 mg/m3.

11 Sadedzināšanas iekārtām, kuras, sākot ar 2008.gadu, tiek darbinātas mazāk par 2000 stundām gadā (piecu gadu perioda vidējais rādītājs), līdz 2015.gada 31.decembrim un šo noteikumu 3.punktā noteiktajām sadedzināšanas iekārtām ar 2008.gada 1.janvāri NOx robežvērtība ir 600 mg/m3. Ar 2016.gada 1.janvāri sadedzināšanas iekārtām, kuras tiek darbinātas mazāk par 1500 stundām gadā (piecu gadu perioda vidējais rādītājs), NOx robežvērtība ir 450 mg/m3.

12 Robežvērtību 100 mg/m3 var piemērot šo noteikumu 3.punktā noteiktajām sadedzināšanas iekārtām, kas sadedzina cieto kurināmo ar sadegšanas siltumu (darba masas kaloritāti) mazāku par 5800 kJ/kg, mitruma saturu, lielāku par 45 % no svara, kopējo mitruma un pelnu saturu, lielāku par 60 % no svara, un kalcija oksīda saturu, lielāku par 10 %."

24. Izteikt 3.pielikuma I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Emisijas robežvērtības šo noteikumu 5.punktā noteiktajām sadedzināšanas iekārtām

1.tabula

Nr. p.k.

Kurināmā veids

Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)

Emisijas robežvērtība (mg/m3)1

Skābekļa saturs izplūdes gāzēs (O2 %)

 SO2

 NOx2

CO

putekļi jeb daļiņas

 1.

Gāzveida kurināmais

līdz 10

10-50

virs 50

 353

353

353

 350

350

2004

 150

150

100

 55

55

55

 3

 2.

Šķidrais kurināmais

līdz 10

10-50

50-100

100-300

virs 300

 1700

1700

850

400-2006

200

 400

400

400

200

200

 400

400

300

300

300

 507

507

50

30

30

 3

 3.

Cietais kurināmais

līdz 10

 25008

 600

 2000

 1000

 6

10-50

23008

600

2000

500

50-100

8508, 9

400

1000

50

100-300

2008, 9

200

1000

30

virs 300

2008, 10

200

1000

30

Piezīmes.

1  Emisijas robežvērtība aprēķināta, dalot vielas masu ar dūmgāzu tilpumu, ņemot vērā noteikto skābekļa saturu dūmgāzēs.

2  Slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta NO2. Neattiecas uz gāzturbīnām.

3  SO2 emisijas robežvērtība sašķidrinātai gāzei - 5 mg/m3, gāzēm ar zemu kaloritāti, kuras iegūst no koksa, - 400 mg/m3 un zemas kaloritātes domnas krāšņu gāzēm - 200 mg/m3.

4  NOx emisijas robežvērtība dabas gāzei (dabiskas izcelsmes metānam, kurā inerto gāzu un citu sastāvdaļu ir ne vairāk kā 20 % no tilpuma) - 150 mg/m3 sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu no 50 līdz 300 MW un 100 mg/m3 - sadedzināšanas iekārtām ar ieejas siltuma jaudu, lielāku par 300 MW.

5  Emisijas robežvērtība domnas krāšņu gāzu putekļiem jeb daļiņām ir 10 mg/m3 un gāzēm, kas rodas metālpārstrādes rūpniecībā, - 30 mg/m3.

6  Atbilstoši jaudai lineāri dilstošā secībā.

7  Ja kurināmā darba masas pelnu saturs ir lielāks par 0,06 %, emisijas robežvērtība putekļiem jeb daļiņām ir 100 mg/m3.

8  SO2 emisijas robežvērtība biomasai - 200 mg/m3.

9  Ja emisijas robežvērtību nav iespējams nodrošināt kurināmā sēra satura dēļ, nodrošina, ka SO2 emisijas robežvērtība nepārsniedz 300 mg/m3, vai nodrošina, ka sēra atdalīšanas pakāpe ir vismaz 92 %.

10 Ja emisijas robežvērtību nav iespējams nodrošināt kurināmā sēra satura dēļ, nodrošina, ka SO2 emisijas robežvērtība nepārsniedz 400 mg/m3, vai nodrošina, ka sēra atdalīšanas pakāpe ir vismaz 95 %."

25. Izteikt 5.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Organiskie šķīdinātāji ir gaistoši organiskie savienojumi, ko lieto atsevišķi vai kombinācijā ar citām ķīmiskām vielām vai maisījumiem un kas, ķīmiski nemainoties, šķīdina izejvielas, produktus vai atkritummateriālus vai ko izmanto par tīrīšanas līdzekli, disperģējošu vidi, viskozitātes korektoru, virsmas spraiguma korektoru, plastifikatoru vai konservantu."

26. Aizstāt 5.pielikuma 5.punktā vārdu "produktos" ar vārdu "maisījumos".

27. Aizstāt 5.pielikuma 6. un 7.punktā vārdus "ķīmiskais produkts" ar vārdu "maisījums".

28. Aizstāt 5.pielikuma 15.punktā vārdus "ķīmisks produkts" ar vārdu "maisījums".

29. Aizstāt 6.pielikuma 1.tabulas 17.punktā vārdu "preparātu" ar vārdu "maisījumu".

30. Aizstāt 6.pielikuma 1.tabulas 18. un 20.punktā vārdus "produktu vai preparātu" ar vārdiem "produktu vai maisījumu".

31. Aizstāt 7.pielikumā vārdu "daļiņas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "cietās vielas" (attiecīgā locījumā).

32. Aizstāt 8.pielikuma 2.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "produktos" ar vārdu "maisījumos".

33. Aizstāt 8.pielikuma 2.1.1., 2.1.2., 2.2.7. un 2.2.8.apakšpunktā vārdus "ķīmiskais produkts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maisījums" (attiecīgā locījumā).

34. Aizstāt 8.pielikuma 3.punktā vārdu "daļiņu" ar vārdu "vielu".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

18.02.2011