Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.114

Rīgā 2011.gada 8.februārī (prot. Nr.8 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 170.nr.; 2010, 34., 65., 128.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.2 Personu pirmreizēji iesaista profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvē, ja tā nav iepriekš ieguvusi izglītību profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās, kuras bezdarbniekiem un darba meklētājiem organizējusi šo noteikumu 10.punktā minētā iestāde, vai ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk."

2. Izteikt 24.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 36. un 36.1punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā un 40.1 5.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus;".

3. Papildināt noteikumus ar 35.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1.7. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai;".

4. Izteikt 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. netiešās izmaksas šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai."

5. Izteikt 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Šo noteikumu 35.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma kā ārpakalpojuma izmaksas šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja uzņēmuma līgums ietver tikai atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, attiecināmas ir arī šādas Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja administratīvās (projekta vadības personāla uzturēšanas) izmaksas:

40.1 1. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

40.1 2. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

40.1 3. telpu īres un nomas izmaksas;

40.1 4. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

40.1 5. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

40.1 6. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

40.1 7. komandējuma vai darba brauciena izmaksas."

6. Aizstāt 40.2 punktā skaitli un vārdu "35.2.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "35.1.7. un 35.2.apakšpunktā".

7. Aizstāt 43.1.apakšpunktā skaitli "40.1 1." ar skaitli "40.1 5.".

8. Aizstāt 43.2.apakšpunktā skaitli "40.1 2." ar skaitli "35.1.7.".

9. Aizstāt 51.punktā skaitli "40.1 1." ar skaitli "40.1 5.".

10. Izteikt 1.pielikuma 6.2.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL

Nr.p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.14

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas nosaukums15

Vienības nosaukums

Daudzums16

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X

X

1. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas kopā

X

X

X

1.1.  

X

1.2.

X

2. Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X

2.1.

X

2.2.

X

3. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas

X

X

3.1.

X

3.2.

X

3.3.

X

3.4.

X

4. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

X

X

X

4.1.

X

4.2.

X

5. Neparedzētās izmaksas

X

X

6. Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas
Netiešās izmaksas:

X

X

7.

X

8.

X

9.

X

X

 

KOPĀ

X

X

X

14 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

15 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"". Katrai izmaksu apakšpozīcijai norāda izmaksu vienības.

16 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros."

Ministru prezidenta vietā -
tieslietu ministrs A.Štokenbergs

Labklājības ministre I.Jurševska

11.02.2011