Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.29

Rīgā 2011.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 12.§)
Ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas, izmantošanas uzraudzības un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 78.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas, izmantošanas uzraudzības un anulēšanas kārtību gadījumos, kad tiesības veikt pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus ierobežo Latvijas Republikas noslēgtie divpusējie starptautiskie gaisa satiksmes nolīgumi. Šo noteikumu mērķis ir īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 847/2004 attiecībā uz sarunām par gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm un šo nolīgumu īstenošanu (turpmāk – Padomes regula Nr. 847/2004) 5.pantā minēto valsts pienākumu, nosakot ierobežotas gaisa pārvadājumu tiesības (turpmāk – gaisa pārvadājumu tiesības) pārvadājumiem no Latvijas Republikas uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts).

2. Šos noteikumus piemēro, ja divpusējs nolīgums par gaisa satiksmi vai cita vienošanās starp Latvijas Republiku un trešo valsti nosaka:

2.1. tādu regulāru un neregulāru gaisa pārvadājumu skaitu no Latvijas Republikas, kas neapmierina visu ieinteresēto gaisa pārvadātāju pieprasījumus;

2.2. ierobežotu gaisa pārvadātāju skaitu no Latvijas Republikas, kurus var norīkot regulāro un neregulāro gaisa pārvadājumu veikšanai konkrētā maršrutā, un šis skaits ir mazāks nekā ieinteresēto gaisa pārvadātāju skaits.

II. Informācijas publicēšana un gaisa pārvadātāju pieteikšanās

3. Lai nodrošinātu iespēju ieinteresētajiem gaisa pārvadātājiem pieteikties ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību saņemšanai atbilstoši šiem noteikumiem, Satiksmes ministrija savā mājaslapā internetā (www.sam.gov.lv) publicē šādu informāciju (to regulāri aktualizējot):

3.1. pieejamo gaisa pārvadājumu tiesību (kuras izriet no divpusējiem starpvalstu gaisa pārvadājumu līgumiem vai citu starptautisku vienošanos nosacījumiem) sarakstu regulārajiem un neregulārajiem gaisa pārvadājumiem starp Latvijas Republiku un trešajām valstīm;

3.2. informāciju par Latvijas Republikas plānotajām sarunām ar trešajām valstīm par gaisa satiksmi;

3.3. paziņojumu par gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas procedūras uzsākšanu atbilstoši šiem noteikumiem;

3.4. saņemtos pieteikumus un ar tiem saistīto būtisko saraksti (ievērojot normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz komercnoslēpumu);

3.5. lēmumu projektus, kas sagatavoti, veicot gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas procedūru;

3.6. lēmumus, kas pieņemti, veicot gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas procedūru;

3.7. lēmumus, kas pieņemti pēc šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto lēmumu pārsūdzēšanas.

4. Ja gaisa pārvadātāji vēlas veikt gaisa pārvadājumus maršrutos starp Latvijas Republiku un trešajām valstīm, ar kurām Latvijas Republika nav noslēgusi nolīgumu par gaisa satiksmi vai kādu citu starptautisku vienošanos, tie rakstiski informē Satiksmes ministriju. Satiksmes ministrija izvērtē minēto informāciju un, ja uzskata to par būtisku, ņem vērā, gatavojoties sarunām par gaisa satiksmi ar šīm trešajām valstīm.

III. Gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas procedūra

5. Satiksmes ministrija paziņo par lēmumu uzsākt gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas procedūru (šo noteikumu 3.3.apakšpunkts). Šo procedūru var uzsākt, ja ir pieejamas neizmantotas gaisa pārvadājumu tiesības, tai skaitā ja to pieprasa kāds Eiropas Savienības gaisa pārvadātājs (Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 2.panta vienpadsmitās daļas izpratnē).

6. Paziņojumu par gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas procedūras uzsākšanu papildus nosūta katram gaisa pārvadātājam, kas izteicis vēlēšanos veikt gaisa pārvadājumus attiecīgajos maršrutos.

7. Gaisa pārvadātājs, kas vēlas iegūt pieejamās gaisa pārvadājumu tiesības, četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā paziņojuma publicēšanas iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu pieteikumu. Visi saņemtie pieteikumi tiek publicēti Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā, izņemot tiem pievienotos dokumentus, kuriem pēc iesniedzēja lūguma, kā arī ievērojot normatīvos aktus par klasificētas informācijas aizsardzību, ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

8. Par pretendentu var būt ikviens gaisa pārvadātājs, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas Republikā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 49.panta izpratnē). Pretendents pieteikumam pievieno:

8.1. gaisa pārvadātāja darbības licences kopiju, ja gaisa pārvadātājam minētā licence izsniegta nevis Latvijas Republikā, bet citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

8.2. gaisa pārvadātāja plānu darbībai tirgū, kurā pieprasītās gaisa pārvadājumu tiesības tiks piešķirtas, – informāciju par maršrutiem, pakalpojumiem, kapacitāti, frekvencēm, lidojumu dienām, pārvadājumiem paredzētā gaisa kuģa tipu, konfigurāciju, reģistrācijas zīmi, cenu noteikšanas politiku maršrutam, ieskaitot tarifus un nodokļus (sezonā un kategorijā), gaisa pārvadājumu prognozes, kā arī iespējamās vienošanās ar citiem gaisa pārvadātājiem tirgū;

8.3. informāciju par gaisa pārvadājumu pieejamības nodrošināšanu un palīdzību klientiem (piemēram, biļešu pārdošanas tīkls, internetā pieejamie pakalpojumi);

8.4. informāciju par gaisa pārvadātāja tehniskajām un finansiālajām spējām nodrošināt plānotos gaisa pārvadājumus un garantēt to turpināšanu;

8.5. jebkuras citas ziņas, kas ir būtiskas saistībā ar šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minēto licenci, plānu vai informāciju.

9. Ja pretendents nav iesniedzis visu šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, Satiksmes ministrija nekavējoties pieprasa tam iesniegt papildu informāciju piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā pieteikuma saņemšanas Satiksmes ministrijā.

10. Šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētos plānus Satiksmes ministrija vērtē, pamatojoties uz caurskatāmības un diskriminācijas aizlieguma principiem (Padomes regulas Nr. 847/2004 5.panta izpratnē). Vērtējot tiek ņemti vērā šādi kritēriji (kritēriju izpildi katrā konkrētā gadījumā vērtē kopsakarā, nepiešķirot kādam no tiem lielāku nozīmi):

10.1. piedāvāto pakalpojumu kvalitāte, kas saistīta ar maršruta īpašībām, pārvadājumu raksturojumu, lidojumu biežumu, gaisa kuģa tipu un konfigurāciju, pārvadājumu veidu (regulāri vai neregulāri; pasažieru, kravas, jaukti vai cita veida pārvadājumi; pārvadājumi ar savu vai nomātu gaisa kuģi vai pēc kodu dalīšanas principa; tieši vai netieši pārvadājumi), pārvadājumu ilgumu, nepārtrauktību, savienojumiem un integrāciju gaisa pārvadātāja maršrutu tīklā (ja tāds ir);

10.2. klientu iespējas piekļūt gaisa pārvadājumiem un izmantot tos (piemēram, biļešu pārdošanas tīkls, internetā pieejamie pakalpojumi);

10.3. ekonomiskie jautājumi (piemēram, prognozētais pieprasījums pēc gaisa pārvadājumiem, noslēgtie līgumi, sadarbība ar gaisa pārvadātāja aģentiem);

10.4. piedāvātais gaisa pārvadājumu ilgums un to uzsākšanas datums;

10.5. starpreģionu satiksmes uzlabošanas līmenis;

10.6. citi kritēriji, kas ir būtiski attiecīgo gaisa pārvadājumu veikšanai.

11. Satiksmes ministrija, vērtējot šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, priekšroku dod pretendentiem, kuru darbība atbilst šādiem kritērijiem (kritēriju izpildi katrā konkrētā gadījumā vērtē kopsakarā, nepiešķirot kādam no tiem lielāku nozīmi):

11.1. apmierina sabiedrības pieprasījumu pēc gaisa pārvadājumiem vai veicina tirgus attīstību, sniedzot pieeju jauniem maršrutiem;

11.2. piedāvā viszemāko cenu par attiecīgā līmeņa pakalpojumu;

11.3. ir ekonomiski efektīvi, ļaujot vislabāk izmantot gaisa pārvadājumu tiesības;

11.4. veicina konkurenci starp gaisa pārvadātājiem, tai skaitā arī ar jaunpienācējiem gaisa pārvadājumu tirgū;

11.5. piedāvā augstus lidojumu drošības un aviācijas drošības standartus;

11.6. dod ieguldījumu vides aizsardzībā;

11.7. veicina Eiropas Savienības gaisa transporta, tirdzniecības un tūrisma stabilu attīstību;

11.8. veicina reģionu attīstību.

12. Satiksmes ministrija lēmumu par pieejamo gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanu vai pretendenta pieteikuma noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no procedūras uzsākšanas dienas.

13. Ja objektīvu iemeslu dēļ lēmumu nav iespējams pieņemt mēneša laikā no procedūras uzsākšanas dienas, Satiksmes ministrija pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem no procedūras uzsākšanas dienas, un to paziņo visiem pretendentiem, kā arī publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā.

14. Lēmumu par attiecīgo gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanu un uz šā lēmuma pamata izdoto gaisa pārvadājumu atļauju nosūta pretendentam, kā arī par šā lēmuma pieņemšanu paziņo visiem pieteikumu iesniedzējiem, norādot lēmuma pamatojumu, institūciju, kurā lēmumu var pārsūdzēt, kā arī pārsūdzēšanas termiņu. Minēto lēmumu, uz šā lēmuma pamata izdoto gaisa pārvadājumu atļauju, kā arī lēmumus, kas pieņemti pēc šā lēmuma pārsūdzēšanas, publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā.

IV. Piešķirto gaisa pārvadājumu tiesību izmantošanas termiņš un izmantošanas uzraudzība

15. Gaisa pārvadājumu tiesību izmantošanas termiņu nosaka šo noteikumu 5.punktā minētajā lēmumā un uz šā lēmuma pamata izdotajā gaisa pārvadājumu atļaujā, izvērtējot visus konkrētā gaisa pārvadājumu maršruta būtiskos apstākļus un ņemot vērā, ka pārvadājumu tiesību izmantošanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par sešiem gadiem.

16. Satiksmes ministrijai ir tiesības pieprasīt no attiecīgā gaisa pārvadātāja nepieciešamo informāciju, lai varētu uzraudzīt, vai piešķirtās gaisa pārvadājumu tiesības atbilstoši šiem noteikumiem tiek izmantotas pilnībā, vai tās izmanto saskaņā ar gaisa pārvadājumu atļaujas nosacījumiem, gaisa pārvadātāja projektā iekļautajiem nosacījumiem un šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minēto tiesību aktu prasībām.

V. Gaisa pārvadājumu tiesību anulēšana un piešķiršana citam gaisa pārvadātājam

17. Ja gaisa pārvadājumu atļauju saņēmušais gaisa pārvadātājs pilnībā neizmanto tam piešķirtās pārvadājumu tiesības vai neievēro minētās atļaujas nosacījumus, Satiksmes ministrija pieprasa šim gaisa pārvadātājam sniegt attiecīgus skaidrojumus.

18. Satiksmes ministrija anulē gaisa pārvadājumu atļauju šādos gadījumos:

18.1. gaisa pārvadājumu tiesības saņēmušais gaisa pārvadātājs neuzsāk gaisa pārvadājumus līdz tās lidojumu sezonas beigām, kas seko lidojumu sezonai, kuras laikā gaisa pārvadājumu atļauja tika izsniegta. Satiksmes ministrija gaisa pārvadājumu atļauju neanulē, ja attiecīgais gaisa pārvadātājs pierāda, ka aizkavēšanās notikusi no tā neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tas nevarēja paredzēt;

18.2. gaisa pārvadājumu tiesības nav izmantotas vai nav pilnībā izmantotas sešus mēnešus pēc kārtas. Satiksmes ministrija gaisa pārvadājumu atļauju neanulē, ja attiecīgais gaisa pārvadātājs pierāda, ka pārtraukums radies no tā neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tas nevarēja paredzēt;

18.3. gaisa pārvadājumu tiesības saņēmušais gaisa pārvadātājs neveic pārvadājumus saskaņā ar piešķirtās atļaujas nosacījumiem;

18.4. ir pārkāptas gaisa pārvadājumus regulējošo normatīvo aktu prasības vai saistības, kas izriet no starptautiskajiem divpusējiem gaisa satiksmes nolīgumiem, citiem līgumiem vai citiem starptautiskajiem tiesību aktiem;

18.5. ir pārkāpti gaisa pārvadātāja iesniegtajā plānā minētie nosacījumi, kuru pārkāpšana būtu objektīvi ietekmējusi sākotnējās gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas procedūrā pieņemto lēmumu par labu citam gaisa pārvadātājam;

18.6. gaisa pārvadātājs paziņo Satiksmes ministrijai, ka nevēlas turpināt gaisa pārvadājumus, kuriem tas saņēmis atļauju;

18.7. gaisa pārvadātāja darbības licence vairs nav spēkā.

19. Pēc gaisa pārvadājumu atļaujas anulēšanas Satiksmes ministrija mēneša laikā uzsāk jaunu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas procedūru atbilstoši šiem noteikumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
21.01.2011