Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.11

Rīgā 2011.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 35.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola
elastīgajos mehānismos
" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" (turpmāk – konkurss) nolikumu, tai skaitā vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (turpmāk – iekārtas) iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

3. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir 16 220 000,17 euro.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

3.1 Finanšu instrumenta finansējumu pievieno finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" otrās un nākamo kārtu ietvaros pieejamam finanšu instrumenta finansējumam, ja tas palicis neizmantots pēc konkursa otrās kārtas līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanas vai šādu iemeslu dēļ:

3.1 1. projekta iesniedzējs atteicies vai zaudējis tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu;

3.1 2. konkursa īstenošanas laikā tiek izbeigts ar finansējuma saņēmēju noslēgtais līgums par projekta īstenošanu;

3.1 3. projekta ieviešanas laikā, grozot ar finansējuma saņēmēju noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, tiek samazināta šā līguma ietvaros noteiktā finanšu instrumenta finansējuma summa;

3.1 4. pēc projekta īstenošanas pārskata apstiprināšanas un maksājuma pārskaitīšanas tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nav izmantojis visu projekta ietvaros pieejamo finanšu instrumenta finansējumu.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.739 redakcijā)

4. Konkursa ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiks ir viens gads no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.novembrim.

(Grozīts ar MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.570; grozījumi punktā stājas spēkā 01.10.2011., sk. 68.punktu)

5. Projektā sasniedzamu oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāju aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Attiecība starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu nav mazāka par 0,28 kg CO2 gadā attiecībā pret euro.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

6. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

7. Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) ir:

7.1. dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona –, uz kura vārda ir reģistrēta šo noteikumu 8.punktā minētā dzīvojamā māja (turpmāk – dzīvojamās mājas īpašnieks);

7.2. vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku – fizisku personu – vārdā, kuru attiecīgais nekustamais īpašums atrodas šo noteikumu 8.1.4. un 8.1.5.apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā (turpmāk – biedrība).

8. Konkursa ietvaros projektu var iesniegt par dzīvojamo māju, ja tā:

8.1. atbilst vienai no šādām dzīvojamo māju klasifikācijām:

8.1.1. dārza māja;

8.1.2. individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca;

8.1.3. dvīņu vai rindu māja;

8.1.4. atsevišķu divu dzīvokļu māja;

8.1.5. triju vai vairāku dzīvokļu māja;

8.2. ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – atbildīgā iestāde) (dzīvojamās mājas nodošanu ekspluatācijā apliecina ieraksts zemesgrāmatā);

8.3. ir reģistrēta kā jaunbūve, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā un izziņa par jaunbūvi, kas tiek iesniegta šo noteikumu 52.punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.570)

9. Par vienu un to pašu dzīvojamo māju drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu vienas kārtas ietvaros.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.769; sk. 69.punktu)

10. Finansējumu piešķir, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

10.1. dzīvojamās mājas īpašniekam vai vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam ir īpašumtiesības uz attiecīgo dzīvojamo māju vai dzīvokli, ko ar parakstu apliecina projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) 5.sadaļā, un projekta iesniedzēja rīcībā ir nepieciešamie īpašumtiesības apliecinoši dokumenti, kurus tas var uzrādīt pēc atbildīgās iestādes vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) pieprasījuma;

10.2. dzīvojamā māja, kur tiks īstenots projekts, netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

10.3. projekta iesniegumu iesniedz par visu dzīvojamo māju, nevis dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli;

10.4. dzīvojamā māja atbilst šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām;

10.5. projekta iesniedzējs visas darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu, uzsācis ar dienu, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu;

10.6. projekta iesniedzējs projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā nav centies iegūt vai nav ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai nav centies ietekmēt vai nav ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, atbildīgo iestādi vai citu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

10.7. projekta iesniedzējs uz iekārtas uzstādīšanas dienu ir saņēmis visas vides aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai citu veidu dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu (ja attiecināms).

11. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja:

11.1. projekta iesniedzējs ar tiesas nolēmumu ir pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā;

11.2. projekta iesniedzējs ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu vides aizsardzības, konkurences, darba tiesību pārkāpumā vai ar kukuļošanu saistītā noziedzīgā nodarījumā;

11.3. projekta iesniedzējam ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 142,29 euro, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

11.4. pret projekta iesniedzēju ir vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām vai valsts individuālajiem atbalsta projektiem;

11.5. projekta iesniedzējs par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņēmis vai plāno saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

12. Projekta iesniedzējs veic komersantu piedāvājuma cenu aptauju atbilstoši šo noteikumu XI nodaļā noteiktajai kārtībai. Cenu aptauju veic komersantiem, kuri piegādā vai ražo iekārtas (turpmāk – piegādātāji), un komersantiem, kas uzstāda iekārtas, kā arī uzņemas garantijas un pēcgarantijas saistības (turpmāk – montētāji).

III. Finansējuma apmēra noteikšana

13. Vienas kārtas ietvaros vienam projekta iesniegumam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 9960,10 euro. Vienai dzīvojamai mājai kopējais saņemtais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 9960,10 euro.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.769 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

14. Vienas kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.769; sk. 69.punktu)

15. Jebkuru projekta sadārdzinājumu attiecībā uz apstiprinātajām projekta attiecināmajām izmaksām sedz no attiecīgā projekta iesniedzēja finanšu līdzekļiem, kurš noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

IV. Konkursa ietvaros atbalstāmie projekti, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

16. Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:

16.1. šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni (lietderības koeficients noteikts šo noteikumu 3.pielikuma 1.tabulas 4.ailē) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);

16.2. saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot) (lietderības koeficients noteikts šo noteikumu 3.pielikuma 1.tabulas 4.ailē);

16.3. siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) (lietderības koeficients noteikts šo noteikumu 3.pielikuma 1.tabulas 4.ailē), gaiss/gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam –20 °C temperatūrā un tiks ekspluatēti dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība nepārsniedz 100 m2;

16.4. vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);

16.5. saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);

16.6. vairākas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. un 16.5.apakšpunktā minētās iekārtas.

17. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas projekta izmaksas:

17.1. šo noteikumu 16.punktā minēto iekārtu iegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas (tai skaitā iekārtu darbināšanas apmācības izmaksas);

17.2. dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas;

17.3. būvdarbu veikšanas izmaksas:

17.3.1. vēja ģeneratoru pamatu būvniecības izmaksas;

17.3.2. siltumsūkņu ierīkošanas būvdarbu izmaksas, tostarp urbšanas darbu izmaksas.

18. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

18.1. atbilst šo noteikumu 17.punktā minētajām izmaksām;

18.2. nepārsniedz šo noteikumu 3.pielikumā minēto projekta kopējo maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

18.3. nepieciešamas projekta ieviešanai un iekļautas projekta iesniegumā, kā arī līgumā par projekta īstenošanu;

18.4. radušās pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām.

19. Konkursa ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

19.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas vai arī pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

19.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma veidlapas un citu papildu dokumentu sagatavošanu;

19.3. būvuzraudzības izmaksas, tehnisko specifikāciju un citas iepirkuma dokumentācijas izstrādes izmaksas;

19.4. radiatoru iegādes un apkures iekšējās cauruļu sistēmas nomaiņas vai uzstādīšanas izmaksas;

19.5. šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minēto iekārtu skursteņa nomaiņas vai uzstādīšanas izmaksas;

19.6. šo noteikumu 16.punktā minēto iekārtu būvniecības, uzstādīšanas, pieslēgšanas vai ieregulēšanas izmaksas, kā arī dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas, ja attiecīgās iekārtas iegādātas pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas;

19.7. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas;

19.8. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar konkursa mērķi;

19.9. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

19.10. izmaksas, kas tiek segtas citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

19.11. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi un izmaksas sakarā ar valūtas maiņu, maksa par finanšu transakcijām un citi tiešie finansiālie izdevumi;

19.12. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

19.13. līzinga izmaksas;

19.14. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

V. Konkursa izsludināšana

20. Konkursu izsludina 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 3.punktā minēto finansējumu.

21. Ja konkursā nav izmantots viss pieejamais finansējums, konkursa otro kārtu izsludina ne vēlāk kā 10 mēnešus pēc iepriekšējā konkursa izsludināšanas.

(Grozīts ar MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.570; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.739)

22. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes interneta vietnē un Vides investīciju fonda interneta vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem, kā arī piegādātāju un montētāju informatīvo sarakstu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

23. Atbildīgā iestāde konkursa sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (atbildīgās iestādes adresi) un elektroniskā pasta adresi.

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

24. Projekta iesniegumu – aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (šo noteikumu 2.pielikums) un šo noteikumu 25.punktā minētos papildus iesniedzamos dokumentus – iesniedz vienā no šādiem veidiem:

24.1. papīra formā, nosūtot projekta iesniegumu pa pastu un pievienojot otru projekta iesnieguma oriģināleksemplāru vai tā apliecinātu kopiju un kompaktdisku (CD) ar identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu elektroniska dokumenta formā (kompaktdiskā (CD) neiekļauj papildus iesniedzamos dokumentus);

24.2. elektroniskā dokumenta formā, nosūtot projekta iesniegumu pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

25. Projekta iesniegumam pievienojami šādi papildus iesniedzamie dokumenti:

25.1. ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, pilnvara par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem;

25.2. ja projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā biedrība, sēdes protokollēmums atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz dzīvokļu īpašumu, vai tā apliecināta kopija, kurā iekļautas šādas ziņas:

25.2.1. norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un biedrības līdzfinansējuma apjoms;

25.2.2. norādīta biedrības pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt visas darbības, kas nepieciešamas biedrības pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem;

25.2.3. norādīts biedrības pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un paraksts);

25.3. ja projekta iesniedzējs vēlas saņemt papildpunktus kvalitātes vērtēšanā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, dokumenti, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā:

25.3.1. ja ir centralizētā apkure – maksājumus apliecinoši dokumenti;

25.3.2. ja ir lokālā apkure – kurināmā iegādi apliecinošie dokumenti vai elektroenerģijas patēriņu apliecinošie dokumenti;

25.4. piegādātāja apliecināta sertifikāta kopija katrai uzstādāmajai un konkursā atbalstāmajai iekārtai: Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) vai saules kolektoru kvalitātes sertifikāts (Solar Keymark);

25.5. šo noteikumu 8.punktā minētās dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju vai minētās dzīvojamās mājas aktuālās inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju (minēto dokumentu kopijas apliecina projekta iesniedzējs);

25.6. ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par projektā plānoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām.

26. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

26.1. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējs;

26.2. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

26.3. projekta iesniegumam pievieno papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus vai kopijas, kas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

26.4. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmanto naudas vienību – euro;

26.5. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

26.5.1. projekta iesnieguma veidlapa ir identiska ar projekta iesniegumam pievienoto projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā;

26.5.2. projekta iesniegumam pievieno kompaktdisku (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datnes formātā;

26.5.3. projekta iesnieguma veidlapa ir cauršūta (caurauklota) kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem, saglabājot vienotu lappušu numerāciju;

26.6. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā:

26.6.1. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

26.6.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datnes formātā;

26.6.3. projekta iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem un dokumentu juridisko spēku.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

27. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu nosūta elektroniski uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā, ar norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas" vai pa pastu slēgtā aploksnē, uz kuras norāda:

27.1. adresātu – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija;

27.2. konkursa nosaukumu – "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā";

27.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

27.4. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

28. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 40 darbdienas no konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām, publicējot sludinājumu par projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietojot to atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.769; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

29. Atbildīgā iestāde izskata tos projektu iesniegumus, kuri nodoti pastā vai elektroniski iesniegti atbildīgajā iestādē līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām.

30. Atbildīgā iestāde projekta iesnieguma iesniegšanas laiku nosaka saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

30.1. ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

30.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu.

31. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā iestāde informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neatvērtu var saņemt atpakaļ.

32. Atbildīgā iestāde reģistrē projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numurus un 14 darbdienu laikā pēc tam, kad ir iestājies projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš, rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu

33. Projektu iesniegumu vērtēšanai atbildīgā iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

34. Vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar atbildīgās iestādes rīkojumu.

35. Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis. Vērtēšanas komisijā ir iekļauti trīs atbildīgās iestādes pārstāvji un viens Ekonomikas ministrijas pārstāvis.

36. Projektu iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Administratīvās vērtēšanas kritērijus vērtē ar "Jā", "Nē" vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

36.1. sākot vērtēšanu, vispirms tiek vērtēta projekta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem neprecizējamajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no neprecizējamajiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

36.2. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem neprecizējamajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem precizējamajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.769)

37. Ja tiek konstatēta neatbilstība kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikuma 3. un 4.punktā minētajiem precizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, tostarp arī aritmētiskas kļūdas, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina projekta iesniegumu precizēt atbilstoši šādiem nosacījumiem:

37.1. projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no atbildīgās iestādes informācijas saņemšanas par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

37.2. projekta iesnieguma precizēšanas laikā projekta iesniedzējs nepalielina finanšu instrumenta attiecināmo izmaksu summu.

38. Ja tiek konstatēta neatbilstība kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

39. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

40. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un projekta iesniegumu tālāk nevērtē.

41. Ja finanšu instrumenta kopējais pieprasītais finansējums nepārsniedz šo noteikumu 3.punktā minēto summu, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši kvalitātes kritērijiem neveic un finansējumu piešķir visiem projektiem, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Ja finanšu instrumenta kopējais pieprasītais finansējums pārsniedz šo noteikumu 3.punktā minēto summu un projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, tas ir virzāms kvalitātes vērtēšanai.

42. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanu veic atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Maksimālais vienam projektam piešķiramais punktu skaits ir 45 punkti.

43. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēšanas komisija tos sarindo dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam.

44. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju saskaņā ar projekta iesnieguma (2.pielikums) 2.6.sadaļas pirmo rādītāju.

45. Vērtēšanas komisija, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādītās informācijas atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai informācijai. Pārbaudes ietvaros vērtēšanas komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu – nekustamo īpašumu, kurā plānots īstenot projekta aktivitāti –, kā arī pārbauda citu projekta iesniegumā norādīto informāciju. Projekta iesniedzēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi ēkām un dokumentiem pārbaudes veikšanai.

46. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, kas neatbilst projekta iesnieguma apliecinājumam vai šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kritērijiem, atbildīgā iestāde noraida projektu iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.9.apakšpunktam.

47. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

47.1. projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

47.2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc projekta iesniegumu sarindošanas šo noteikumu 43.punktā minētajā secībā, ņemot vērā arī šo noteikumu 44.punktā minētos nosacījumus, ir pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 3.punktam.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un ieviešanas nosacījumi

48. Atbildīgā iestāde pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, septiņu darbdienu laikā nosūta attiecīgo lēmumu projekta iesniedzējam. Ja iesniegums ir apstiprināts, projekta iesniedzēju uzaicina noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

49. Projekta iesniedzējs 40 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.570)

50. Ja projekta iesniedzējs 40 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, līgumu par projekta īstenošanu nenoslēdz vai arī neizpilda šo noteikumu 52.punktā minētās prasības, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.570)

51. Ja šo noteikumu 50.punktā minēto iemeslu dēļ līgums par projekta īstenošanu netiek noslēgts, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds slēdz minēto līgumu ar to projekta iesniedzēju, kura iesniegums kvalitātes vērtēšanas sarakstā seko nākamais, ar nosacījumu, ka finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams attiecīgā projekta finansēšanai atbilstoši šo noteikumu 3.punktam un tika veikta vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

52. Projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, nosūta Vides investīciju fondam izziņu par šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto jaunbūvi vai minētās izziņas apliecinātu kopiju.

53. Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka projektā paredzētās aktivitātes nav iespējams veikt termiņā, kas ir noteikts līgumā par projekta īstenošanu, tas ne vēlāk kā vienu mēnesi līdz minētajā līgumā noteiktā termiņa beigām var pieprasīt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā iesniegumu, norādot apstākļus, kas kavē projekta īstenošanu (piemēram, iekārtu piegādes termiņš, ko iepriekš nebija iespējams paredzēt). Pēc minētā iesnieguma izskatīšanas atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds noslēdz rakstisku vienošanos ar finansējuma saņēmēju par grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu, pagarinot projekta īstenošanas termiņu uz laiku, kas nav ilgāks par vienu mēnesi. Grozījumus par termiņa pagarinājumu drīkst izdarīt vienu reizi.

(Grozīts ar MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.570; grozījumi punktā stājas spēkā 01.10.2011., sk. 68.punktu)

54. Finansējuma saņēmējs pēc aktivitāšu pabeigšanas, kas ir paredzētas līgumā par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc attiecīgā līguma beigu termiņa iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par visu projekta īstenošanas periodu (turpmāk – projekta īstenošanas pārskats), kas sagatavots atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu pievienotajam paraugam. Projekta īstenošanas pārskatam pievieno iekārtu uzstādīšanas vietas vai vietu fotofiksāciju, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehniskos rādītājus vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksāciju, projekta aktivitāšu izpildi un samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti līgumā par projekta īstenošanu, kā arī bankas konta rekvizītus, kas nepieciešami, lai pēc projekta aktivitāšu īstenošanas veiktu visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus.

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība

55. Finansējuma saņēmējs vispirms veic visus projekta maksājumus no saviem līdzekļiem un tad saņem finanšu instrumenta finansējumu par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas ir norādīti šo noteikumu 54.punktā minētajā projekta īstenošanas pārskatā. Finanšu instrumenta finansējumu nosaka atbilstoši šo noteikumu 17. un 18.punktam, kā arī pamatojoties uz iesniegtajiem attiecināmās izmaksas attaisnojošiem dokumentiem.

56. Finansējuma saņēmējs var saņemt maksājumu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

56.1. Vides investīciju fondā iesniegts projekta īstenošanas pārskats, kā arī šo noteikumu 54.punktā minētie pievienojamie dokumenti, un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

56.2. Vides investīciju fondā iesniegts maksājuma pieprasījums, kas sagatavots atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu pievienotajam paraugam;

56.3. pievienoti maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas attaisnojošie dokumenti atbilstoši līgumam par projektu īstenošanu.

57. Maksājumus veic atbildīgā iestāde, pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegtā maksājuma pieprasījumu un apliecinājumu par finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas pārskata apstiprināšanu.

X. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

58. Vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējs nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

58.1. šo noteikumu 16.punktā minēto projekta iesniegumā iekļauto iekārtu ekspluatācija un sasaiste ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

58.2. elektroenerģija vai siltumenerģija, kas tiks saražota ar šo noteikumu 16.punktā minētajām projekta iesniegumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības (tas ir, pašpatēriņa) vajadzībām;

58.3. dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;

58.4. dzīvojamā māja netiks atsavināta, izīrēta trešajām personām un izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

59. Trīs gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu (turpmāk – monitoringa pārskats) atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu pievienotajam paraugam.

60. Atbildīgajai iestādei un Vides investīciju fondam ir tiesības projekta īstenošanas pārskata vērtēšanas laikā, kā arī piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām pārbaudīt projekta īstenošanas pārskatā, projekta līgumā un monitoringa pārskatā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi projekta īstenošanas vietai.

61. Ja piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 58.punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi par visu finansējuma saņēmējam izmaksāto un atgūstamo finanšu instrumenta finansējumu. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.

XI. Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju piedāvājuma cenu aptaujas kārtība

62. Projekta iesniedzējs līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai veic vismaz trīs piegādātāju un trīs montētāju piedāvājuma cenu aptauju atbilstoši šo noteikumu 63., 64., 65. un 66.punktā minētajām prasībām, un to atspoguļo projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) 2.4.sadaļā. No piegādātāju un montētāju iekārtu piedāvājuma projekta iesniedzējs izvēlas vienu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Izvēlētās iekārtas tehnisko specifikāciju ieraksta konkursa projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) 2.5.sadaļā, pievienojot projekta iesniegumam šo noteikumu 25.4.apakšpunktā minēto papildus iesniedzamo dokumentu.

63. Projekta iesniedzējs cenu aptaujai izvēlas tikai tos piegādātājus un montētājus, kas atbilst šādām prasībām:

63.1. vispārīgās prasības piegādātājam un montētājam:

63.1.1. tas ar tiesas nolēmumu nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā;

63.1.2. tas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu konkurences, darba tiesību pārkāpumā vai ar kukuļošanu saistītā noziedzīgā nodarījumā;

63.1.3. tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 142,29 euro, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

63.2. prasības piegādātājam:

63.2.1. tas piedāvā vismaz vienu mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu veidu atbilstoši šo noteikumu 16.punktā minētajām prasībām;

63.2.2. tā iekārtām ir Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) vai saules kolektoru kvalitātes sertifikāts (Solar Keymark);

63.2.3. tas nodrošina vismaz divu gadu garantijas termiņu;

63.3. prasības montētājam:

63.3.1. tas ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;

63.3.2. tas ir uzstādījis, kā arī veicis garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu ne mazāk kā trim iekārtām katrā no tehnoloģiju veidiem (biomasas katli un kurtuves, saules kolektori, siltumsūkņi, saules baterijas un vēja ģeneratori), kurus montētājs piedāvā uzstādīt un veikt tiem garantijas, kā arī pēcgarantijas apkalpošanu konkursa finansēto projektu ietvaros. Ģeotermālo urbumu veicējam ir pieredze vismaz trijos objektos ģeotermālo urbumu veikšanas darbos, ko apliecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence vai Valsts vides dienesta izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence;

63.3.3. tas nodrošina pēcgarantijas apkopi 36 stundu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas;

63.3.4. tam ir vismaz viens iekārtu ražotāja sertificēts servisa apkopes un montāžas darbu speciālists katrā no tehnoloģiju veidiem (biomasas katli un kurtuves, saules kolektori, siltumsūkņi, saules baterijas un vēja ģeneratori), kurus montētājs piedāvā uzstādīt, kā arī veikt tiem garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu konkursa finansēto projektu ietvaros.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

64. Projekta iesniedzējs izvēlas piegādātājus un montētājus vienā no šādiem veidiem:

64.1. personīgi izvērtējot piegādātāju un montētāju atbilstību šo noteikumu 63.punktā minētajām prasībām;

64.2. no piegādātāju un montētāju informatīvā saraksta, kuru ir izveidojusi atbildīgā iestāde, izvērtējot piegādātāju un montētāju atbilstību šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem atbilstības apliecinājuma iesnieguma vērtēšanas kritērijiem (minētais informatīvais saraksts ir ievietots atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē konkursa izsludināšanas dienā un tiek regulāri papildināts).

65. Ja projekta iesniedzējs cenu aptaujai izvēlas piegādātājus un montētājus atbilstoši šo noteikumu 64.1.apakšpunktam, atbildīgā iestāde projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas laikā piegādātājam vai montētājam nosūta piegādātāju un montētāju atbilstības apliecinājuma iesnieguma veidlapu (šo noteikumu 7.pielikums) (turpmāk – atbilstības apliecinājuma iesnieguma veidlapa), ja minētais piegādātājs vai montētājs nav iekļauts šo noteikumu 64.2.apakšpunktā minētajā piegādātāju un montētāju informatīvajā sarakstā, kā arī izvērtē atbilstības apliecinājuma iesnieguma veidlapu un par montētājiem – iekārtu ražotāja servisa apkopes un montāžas darbu speciālista sertifikāta apliecinātu kopiju (turpmāk – atbilstības apliecinājuma iesniegums) atbilstoši šo noteikumu 67.punktam.

66. Projekta iesniedzējs rakstiski informē piegādātāju un montētāju, kas nav iekļauts piegādātāju un montētāju informatīvajā sarakstā, ka atbildīgā iestāde nosūtīs minētajam piegādātājam vai montētājam atbilstības apliecinājuma iesnieguma veidlapu. Attiecīgais piegādātājs vai montētājs to aizpilda un nosūta uz konkursa sludinājumā norādīto adresi atbildīgās iestādes norādītajā termiņā.

67. Atbildīgā iestāde pēc atbilstības apliecinājuma iesnieguma saņemšanas izvērtē tā atbilstību šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem atbilstības apliecinājuma iesnieguma vērtēšanas kritērijiem. Piegādātāju un montētāju atbilstības apliecinājuma iesnieguma vērtēšanas kritērijus vērtē ar "Jā", "Nē" vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms):

67.1. ja tiek konstatēta neatbilstība kaut vienam no šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem atbilstības apliecinājuma iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde noraida projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.8.apakšpunktam;

67.2. ja tiek konstatēta atbilstība visiem šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem atbilstības apliecinājuma iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde turpina vērtēt projekta iesniegumu, savukārt informāciju par minētā atbilstības apliecinājuma iesnieguma iesniedzēju ievieto šo noteikumu 64.2.apakšpunktā minētajā informatīvajā sarakstā.

XII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 19.07.2011. noteikumu Nr.570 redakcijā)

68. Grozījumi šo noteikumu 4. un 53.punktā, kā arī 4.pielikumā stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.

69. Grozījumi šo noteikumu 9., 13. un 14.punktā, kā arī 4.pielikuma 1.7., 3.8.2. un 3.8.3.apakšpunktā, kas precizē vienam projekta iesniegumam un vienai dzīvojamai mājai maksimāli pieejamo finanšu instrumenta finansējumu, ir piemērojami projekta iesniegumiem, kas iesniegti pēc konkursa otrās kārtas izsludināšanas dienas.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.769 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11
Sasniedzamā oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja aprēķins

1.  Projektā sasniedzamo oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazinājuma rādītāja aprēķinā izmanto šādus emisijas faktorus:

1.1. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts siltumenerģijas ražošanā, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,264 kgCO2/kWh (turpmāk – vidējais emisijas faktors);

1.2. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, elektrotīklā nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,397 kgCO2/kWh, kas raksturo CO2 samazinājumu, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību uz fosilajiem energoresursiem un pārvadītu saražoto elektroenerģiju gala patērētājam elektrotīklā.

2. Vidējais emisijas faktors raksturo, cik daudz CO2 tiek emitēts atmosfērā, saražojot 1 kWh siltumenerģijas. Vidējais emisijas faktors ir aprēķināts atbilstoši kopējām emisijām Latvijā pārveidošanas sektorā (katlumājas un koģenerācijas stacijas), kas attiecinātas pret centralizētās siltumenerģijas gala patēriņu – vidējo vērtību laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam –, koriģējot indikatora vērtību par koģenerācijas stacijās izmantoto kurināmā daudzumu, kas patērēts elektroenerģijas ražošanai, t.i., neņemot vērā CO2 emisijas, kas radušās, ražojot elektroenerģiju.

3. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, izmantojot atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas ražošanā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2silt. × Qsilt. , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2silt. – CO2 emisijas faktors (0,264 kgCO2/kWh);

Qsilt. – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas iegūts, izmantojot atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas ražošanā (kWh/gadā).

4. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2ee × Qee , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2ee – elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors (0,397 kgCO2/kWh);

Qee – plānotais elektroenerģijas apjoms, kas saražots no atjaunojamiem energoresursiem, ja no fosilajiem energoresursiem saražotā elektroenerģija tiek pilnīgi aizstāta ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem (kWh/gadā).  

5. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, saražojot siltumenerģiju ar siltumsūkņiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2siltumsuknis × Qsiltumsuknis , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2siltumsuknis – siltumenerģijas ražošanas CO2 emisijas faktors siltumsūkņiem (kgCO2/kWh);

Qsiltumsuknis – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas saražots ar siltumsūkņiem (kWh/gadā).

6. Siltumenerģijas ražošanas emisijas faktoru siltumsūkņiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ECO2siltumsuknis = (k × ECO2silt. – ECO2ee) / k, kur

ECO2siltumsuknis – siltumenerģijas ražošanas CO2 emisijas faktors siltumsūkņiem (kgCO2/kWh);

ECO2silt. – CO2 emisijas faktors (0,264 kgCO2/kWh);

ECO2ee – elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors (0,397 kgCO2/kWh);

k – siltumsūkņa transformācijas koeficients.

Zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11

(Pielikums grozīts ar MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.570; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

Zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11
Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas un iekārtu tehniskā specifikācija

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1353 redakcijā)

1. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

1.1. šā pielikuma 1. un 2.tabulas 2.ailē minēto iekārtu iegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas (tai skaitā iekārtu darbināšanas apmācības izmaksas);

1.2. dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas;

1.3. būvdarbu veikšanas izmaksas:

1.3.1. vēja ģeneratoru pamatu būvniecības izmaksas;

1.3.2. siltumsūkņu ierīkošanas būvdarbu izmaksas, tostarp urbšanas darbu izmaksas.

2. Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas (kopā ar pievienotās vērtības nodokli) un iekārtu tehniskā specifikācija:

2.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām

1.tabula

Nr.
p.k.

Iekārta

Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, euro/kWth

Lietderības koeficients

Uzstādītās jaudas diapazons vienai iekārtai, kW

1.

Biomasas katli un kurtuves

1.1.šķeldas vai salmu biomasas katls

163,63

≥ 0,80

≤ 50

1.2.biomasas granulu katls

165,05

≥ 0,80

≤ 50

1.3.malkas katls

71,14

≥ 0,80

≤ 50

1.4.biomasas kamīns

213,43

≥ 0,80

≤ 50

2.

Saules kolektori

2.1.plaknes absorbcijas saules kolektori

1280,58

≥ 0,50*

≤ 25

2.2.vakuuma cauruļu saules kolektori

1707,45

≥ 0,60*

≤ 25

3.

Siltumsūkņi

3.1.ūdens/ūdens (W10/W35)

1906,65

≥ 5,0

≤ 50

3.2.tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35)

1906,65

≥ 5,0

≤ 50

3.3.šķidrums/ūdens (B0/W35)

1906,65

≥ 5,0

≤ 50

3.4.šķidrums/ūdens (B0/W35)

1678,99

≥ 4,0

≤ 50

3.5.šķidrums/gaiss (B0/A32)

1678,99

≥ 3,0

≤ 50

3.6.gaiss/ūdens (A2/W35)

1266,36

≥ 3,0

≤ 50

3.7.gaiss/gaiss** (A2/A20)

825,27

≥ 2,9

≤ 50

Piezīmes.

1. * Lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

2. ** Gaiss/gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam –20 °C temperatūrā un tiks ekspluatēti dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība nepārsniedz 100 m2.

2.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām

2.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģiska iekārta

Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas (euro/kWee)

Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģiskai iekārtai (kW)

1.Vēja ģeneratori

1707,45

≤ 10

2.Saules baterijas

3984,04

≤ 10

3. Projekta izmaksas, kas pārsniedz projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas atbilstoši šā pielikuma 1. un 2.tabulai, norāda kā neattiecināmās izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 19.07.2011. noteikumu Nr.570 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.769; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

Nr.p.k.

Kritērijs

NA*

P/N**

1.Projekta atbilstības pamatkritēriji
1.1.projekta iesnieguma veidlapa iesniegta atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" (turpmāk - noteikumi) 2.pielikumam

P

1.2.projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 7.punktā minētajām prasībām

N

1.3.dzīvojamā māja atbilst noteikumu 8.punktā minētajām prasībām

N

1.4.projekta iesniegums ir iesniegts vienā no šādiem veidiem
1.4.1.papīra formā, un to ir parakstījis projekta iesniedzējs

N

1.4.2.elektroniska dokumenta formā, kurš satur drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

N

1.5.projekta iesniegums atbilst noteikumu 27.punktā minētajām prasībām

P

1.6.projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

N

1.7.vienas kārtas ietvaros par vienu un to pašu dzīvojamo māju iesniegts viens projekta iesniegums, un tas attiecas uz visu dzīvojamo māju, nevis uz dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli

N

1.8.konkursā atbalstāmo tehnoloģisko iekārtu piegādātājs un montētājs atbilst visiem noteikumu 6.pielikumā minētajiem atbilstības apliecinājuma veidlapas vērtēšanas kritērijiem

P

1.9.projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta***

N

2.Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji
2.1.projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību

P

2.2.papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai arī to apliecinātas kopijas, un, ja tie nav valsts valodā, tie ir sagatavoti un apliecināti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā

P

2.3.projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantota naudas vienība - euro

N

2.4.prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā
2.4.1.ir iesniegts viens oriģināleksemplārs, kā arī viena projekta iesniedzēja apliecināta kopija vai otrs iesnieguma oriģināleksemplārs

P

2.4.2.projekta iesniegumam ir pievienots kompaktdisks (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā

P

2.4.3.projekta iesnieguma veidlapa papīra formā ir identiska ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā

P

2.4.4.projekta iesnieguma veidlapa ir cauršūta (caurauklota) kopā ar papildus iesniedzamiem dokumentiem, saglabājot vienotu lappušu numerāciju

P

2.5.prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā
2.5.1.elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši noteikumu 26.6.apakšpunktā minētajām prasībām

P

3.Projekta atbilstības kritēriji
3.1.sniegts projekta kopsavilkuma apraksts

P

3.2.projektā plānotās aktivitātes atbilst noteikumu 16.punktā minētajām prasībām

P

3.3.sniegts dzīvojamās mājas raksturojums

P

3.4.raksturota vismaz triju mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un triju montētāju piedāvājuma cenu aptauja

P

3.5.norādīta izvēlētā mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāja galveno iekārtu tehniskā specifikācija

P

3.6.attiecība starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu nav mazāka par 0,28 kg CO2 gadā attiecībā pret euro

P

3.7.norādīti projekta efektivitātes rādītāji, un sniegts to aprēķins

P

3.8.finansējums
3.8.1.projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 17. un 18.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām

P

3.8.2.projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums atbilst noteikumu 13.punktā minētajām prasībām

N

3.8.3.vienas kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 50 %

P

4.Papildus iesniedzamie dokumenti
4.1.ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, pilnvara par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar noteikumiem

P

4.2.ja projekta iesniegumu iesniedz vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā biedrība, sēdes protokollēmums atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz dzīvokļu īpašumu, vai tā apliecinātā kopija, kurā iekļautas šādas ziņas

N

4.2.1.norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotās biedrības (turpmāk - biedrība) līdzfinansējuma apjoms

N

4.2.2.norādīta biedrības pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt visas darbības, kas nepieciešamas biedrības pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar noteikumiem

N

4.2.3.norādīts biedrības pārstāvēto vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, paraksts)

N

4.3.ja projekta iesniedzējs vēlas saņemt papildpunktus kvalitātes vērtēšanā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, dokumenti, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā
4.3.1.ja ir centralizētā apkure, maksājumus apliecinošie dokumenti

P

4.3.2.ja ir lokālā apkure, kurināmā iegādi apliecinošie dokumenti vai elektroenerģijas patēriņu apliecinošie dokumenti

P

4.4.piegādātāja apliecinātā sertifikāta kopija katrai uzstādāmajai un konkursā atbalstāmajai iekārtai: Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) vai saules kolektoru kvalitātes sertifikāts (Solar Keymark)

P

4.5.noteikumu 8.punktā noteiktās dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju vai minētās dzīvojamās mājas aktuālās inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju

P

4.6.ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par projektā plānoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām

N

Piezīmes.
1.* NA - nav attiecināms.
2. ** P - administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri ir precizējami; N - administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.
3. *** Atbilstību 1.9.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtē, ja veic projekta iesniegumā norādītās informācijas atbilstības pārbaudi projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai informācijai atbilstoši noteikumu 45. un 46.punktam.

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

Nr. p.k.

Kritērijs un tā rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

1.

Projekta efektivitātes rādītāji

2–20

1.1.

attiecība starp CO2 emisiju samazinājuma rādītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu (kg CO2 gadā/euro)

1–10

 

1.1.1.

1,23 un vairāk kg CO2 gadā/euro

10

 

1.1.2.

no 1,12 līdz 1,23 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

9

 

1.1.3.

no 1,02 līdz 1,12 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

8

 

1.1.4.

no 0,91 līdz 1,02 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

7

 

1.1.5.

no 0,81 līdz 0,91 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

6

 

1.1.6.

no 0,70 līdz 0,81 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

5

 

1.1.7.

no 0,60 līdz 0,70 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

4

 

1.1.8.

no 0,49 līdz 0,60 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

3

 

1.1.9.

no 0,39 līdz 0,49 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

2

 

1.1.10.

no 0,28 līdz 0,39 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot)

1

 

1.2.

attiecība starp CO2 emisiju samazinājuma rādītāju un tādas projektā minētās iekārtas jaudu (kgCO2gadā/kW), kas izmanto atjaunojamos energoresursus

1–10

1.2.1.

900 un vairāk kgCO2gadā/kW

10

1.2.2.

no 850 līdz 900 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

9

1.2.3.

no 800 līdz 850 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

8

1.2.4.

no 750 līdz 800 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

7

1.2.5.

no 700 līdz 750 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

6

1.2.6.

no 650 līdz 700 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

5

1.2.7.

no 600 līdz 650 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

4

1.2.8.

no 550 līdz 600 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

3

1.2.9.

no 500 līdz 550 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

2

1.2.10.

līdz 500 kgCO2gadā/kW (neieskaitot)

1

2.

Tehnisko ilgtspēju izvērtējums (riski tehnoloģiskās iekārtas darbības pārtraukumam tehnoloģiskās iekārtas dzīves laikā)

0–20

2.1.

tehnoloģiskajai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā, kas ilgāks par 20 gadiem (saules baterijas)

20

2.2.

tehnoloģiskajai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā no 15 līdz 20 gadiem (šķidrums/ūdens, šķidrums/gaiss tipa siltuma sūkņi, saules kolektori)

15

2.3.

tehnoloģiskajai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā no 10 līdz 15 gadiem (gaiss/ūdens, gaiss/gaiss, ūdens/ūdens, tiešā iztvaikošana/ ūdens tipa siltuma sūkņi)

10

2.4.

tehnoloģiskajai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā no 5 līdz 10 gadiem (vēja ģeneratori)

5

2.5.

tehnoloģiskajai iekārtai nepieciešami papildu materiālie vai finansiālie ieguldījumi darbības periodā līdz 5 gadiem (biomasas katli un kamīni)

0

3.

Siltumenerģijas patēriņš gadā uz 1 m2 apsildāmās platības (kWh/m2 2009.gadā)

0–5

3.1.

mazāk par 70 kWh/m2 2009.gadā (neieskaitot)

5

3.2.

no 70 līdz 85 kWh/m2 2009.gadā (neieskaitot)

4

3.3.

no 85 līdz 100 kWh/m2 2009.gadā (neieskaitot)

3

3.4.

no 100 līdz 115 kWh/m2 2009.gadā (neieskaitot)

2

3.5.

no 115 līdz 130 kWh/m2 2009.gadā (neieskaitot)

1

3.6.

vairāk par 130 kWh/m2 2009.gadā vai nav iesniegti dokumenti, kas apliecina siltumenerģijas patēriņu uz 1 m2 apsildāmās platības 2009.gadā

0

Kopā

2–45

Zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11
Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju atbilstības apliecinājuma iesnieguma vērtēšanas kritēriji
Nr.p.k.Kritērijs

NA*

1.

Veidlapas atbilstības pamatkritēriji

1.1.ir iesniegta piegādātāju un montētāju atbilstības apliecinājuma veidlapa atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" 7.pielikumam   
1.2.

atbilstības apliecinājuma iesnieguma iesniedzējs ir

1.2.1.tehnoloģisko iekārtu piegādātājs   
1.2.2.tehnoloģisko iekārtu montētājs   
1.3.atbilstības apliecinājuma iesniegumu ir parakstījis tās iesniedzējs   
1.4.atbilstības apliecinājuma iesniegums ir nosūtīts uz konkursa sludinājumā norādīto adresi atbildīgās iestādes norādītajā termiņā   
2.

Tehnoloģisko iekārtu piegādātāju atbilstības kritēriji

2.1.piegādātājs piedāvā konkursā atbalstāmās iekārtas   
2.2.iekārtām ir Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) vai saules kolektoru kvalitātes sertifikāts (Solar Keymark)   
2.3.laikposms, kādā piegādātājs nodrošina garantijas saistības, ir vismaz divi gadi   
3.

Tehnoloģisko iekārtu montētāju atbilstības kritēriji

3.1.montētājs uzstādījis, kā arī veicis garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu ne mazāk kā trim iekārtām katrā no tehnoloģiju veidiem (biomasas katli un kurtuves, saules kolektori, siltumsūkņi, saules baterijas, vēja ģeneratori), kurus montētājs piedāvā uzstādīt, kā arī veikt tiem garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu konkursa finansēto projektu ietvaros (nav attiecināms uz ģeotermālo urbumu veicējiem)   
3.2.ģeotermālo urbumu veicējam ir pieredze vismaz trijos objektos ģeotermālo urbumu veikšanas darbos, ko apliecina zemes dzīļu izmantošanas licence (nav attiecināms uz citiem montētājiem)   
3.3.montētājs nodrošina pēcgarantijas apkopi 36 stundu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas   
3.4.montētājam ir vismaz viens iekārtu ražotāja sertificēts servisa apkopes un montāžas darbu speciālists katrā no tehnoloģiju veidiem (biomasas katli un kurtuves, saules kolektori, siltumsūkņi, saules baterijas, vēja ģeneratori), kurus montētājs piedāvā uzstādīt, kā arī veikt tiem garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu konkursa finansēto projektu ietvaros   

Piezīme. * NA – nav attiecināms.

Zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs J.Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11

(Pielikums grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1353)

Zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs J.Dūklavs
01.01.2014