Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.107

Rīgā 2010.gada 14.decembrī (prot. Nr.47, 32.§)

Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.177 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma "Par nodokļiem
un nodevām
" 12.panta pirmās daļas 10.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.177 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā" šādus grozījumus:

1.1. papildināt 11.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā: "Ja saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu tiek būvēti sociālie dzīvokļi, tad, veicot nodevas pārrēķinu, būvapjomā neieskaita sociālo dzīvokļu kopējo platību.";

1.2. papildināt 13.punktu aiz vārda "līdzekļiem" ar vārdiem "vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība.";

1.3. aizstāt 14.punktā vārdus "Būvvaldes pamatbudžeta kontā" ar vārdiem "Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

3. Rīgas pilsētas būvvalde ir atbildīga par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2010.gada 16.decembrīPaskaidrojuma raksts Rīgas domes 2010.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.107 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.177 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.177 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā"" paredz samazināt nodevas par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk - nodeva) apmēru, ja esošajā vai jaunbūvējamā dzīvojamā mājā saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu tiek būvēti sociālie dzīvokļi, kā arī atbrīvot no nodevas samaksas būvatļaujas saņēmējus, ja saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu tiek būvēta sociālā dzīvojamā māja, kurā visus dzīvokļus izīrēs personām (ģimenēm), kas, ievērojot likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" nosacījumus, atzītas par tiesīgām īrēt sociālo dzīvokli. Tāpat tiek noteikts, ka nodevu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 2.pantu sociālie dzīvokļi ir pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi un sociālās dzīvojamās mājas ir pašvaldības īpašumā esošas dzīvojamās mājas, tādēļ gadījumos, kad būvniecība netiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet gan būvniecību veic privātpersona par saviem līdzekļiem, nepieciešams samazināt nodevas apmēru, ja saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu dzīvojamā mājā daļēji tiek izbūvēti arī sociālie dzīvokļi, kā arī atbrīvot no nodevas apmaksas būvatļaujas saņēmējus, ja saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu tiek būvēta sociālā dzīvojamā māja, kurā visi dzīvokļi ir sociālie dzīvokļi, bet būvniecību finansē būvatļaujas saņēmējs - privātpersona.

Tā kā nodeva no 2010.gada 4.janvāra tiek ieskaitīta nevis Būvvaldes pamatbudžeta kontā, bet gan Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā, nepieciešams grozīt Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.177 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā" 14.punktu, nosakot, ka nodevu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

-

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Projekts izstrādāts, ņemot vērā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētbūvnieks" ierosinājumus.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

12.01.2011