Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.777

Rīgā 2010.gada 30.decembrī (prot. Nr.75 86.§)

Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavas stadionam

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" (adrese - Augšiela 1, Rīga, LV-1015, reģistrācijas Nr.50003140671) 2010.gada 17.maija iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei - Daugavas stadionam.

2. Pēc šā rīkojuma 1.punktā minētā iesnieguma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

2.1. sporta bāze - Daugavas stadions - sastāv no:

2.1.1. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 037 0172) - zemes vienības 82245 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 062 2004) un 13 būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 037 0172 001, 0100 037 0172 002, 0100 037 0172 004, 0100 037 0172 005, 0100 037 0172 006, 0100 037 0172 007, 0100 037 0172 008, 0100 037 0172 009, 0100 037 0172 010, 0100 037 0172 012, 0100 037 0172 013, 0100 037 0172 016 un 0100 037 0172 023) - Augšielā bez numura, Rīgā (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25827 uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā);

2.1.2. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 037 2003) - zemes vienības 20950 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 037 2003) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 037 2003 014 un 0100 037 2003 022) - Augšielā 3, Rīgā (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000435262 uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā);

2.2. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6.panta pirmo daļu iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu iesniedz sporta bāzes īpašnieks vai valsts sporta bāzes valdītājs. Iesniegums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavas stadionam iesniegts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.940 "Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas paraugu, iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un iesnieguma iesniegšanas kārtību";

2.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6.panta pirmo daļu 2010.gada 17.maijā ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu un dokumentus, kas apliecina Daugavas stadiona atbilstību likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.pantā minētajiem nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumiem;

2.4. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6.panta otro daļu Latvijas Nacionālā sporta padome 2010.gada 1.oktobra sēdē
(prot. Nr.4 4.§, 4.2.6.apakšpunkts) ir sniegusi atzinumu, ka Daugavas stadions atbilst likuma 5.pantā minētajiem nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumiem;

2.5. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.panta pirmās daļas 5.punktu viens no nosacījumiem, lai sporta bāzei varētu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu, ir sporta bāzes piemērotība pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, par ko saņemti arī attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumi. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" iesniegumam pievienotie apliecinājumi nav atzīstami par attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumiem;

2.6. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 4.pantu nacionālā sporta bāze ir speciāla sporta vajadzībām celta vai piemērota būve, kā arī vide (piemēram, laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas). Sporta bāzes - Daugavas stadiona - sastāvā esošās būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 037 0172 006 un 0100 037 0172 013) neatbilst likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 4.pantam;

2.7. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6.panta ceturto daļu rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu izdod Ministru kabinets;

2.8. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta otrās daļas 1.punktu iestādei ir tiesības administratīvajā aktā iekļaut ierobežojošu nosacījumu, ja iestāde pati var lemt par attiecīgā administratīvā akta izdošanu vai tā saturu.

3. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 4.pantu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo, otro un ceturto daļu un Administratīvā procesa likuma 68.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabinets nolemj Daugavas stadionam (izņemot divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 037 0172 006 un 0100 037 0172 013)) piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu līdz 2011.gada 31.augustam.

4. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

12.01.2011