Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1223

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju
atbalsta likuma 4.panta otro, piekto, septīto un astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 46.nr.; 2009, 9., 37., 125., 130., 135.nr.; 2010, 34., 108.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "bezdarbnieks, kuram noteikta invaliditāte" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "bezdarbnieks ar invaliditāti" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.2.apakšpunktā vārdus "personām, kurām noteikta invaliditāte" ar vārdiem "personām ar invaliditāti".

3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskām un juridiskām personām un šādu personu apvienībām organizē un īsteno aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus (turpmāk - pasākumi). Pasākumus organizē, ievērojot šo noteikumu 2.nodaļā noteikto pasākumu īstenotāju izvēles kārtību un paredzēto valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu finanšu avotu finansējumu, kā arī situāciju darba tirgū, kas izveidojusies attiecīgajā administratīvajā teritorijā."

4. Izteikt 5.1 punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja par dalību pasākumā ir paredzēts arī finansiālais atbalsts (ikmēneša stipendija, darba algas dotācija, ikmēneša dotācija biznesa plāna īstenošanas sākumposmā, dotācijas reģionālās mobilitātes veicināšanai), to piešķir par dalību tikai vienā pasākumā - tajā, kurā bezdarbnieks tiek iesaistīts vispirms, ievērojot nosacījumu, ka finansiālais atbalsts, tai skaitā komercdarbības dotācija tam pašam mērķim vai tām pašām darbībām, nav piešķirts ar citu finanšu atbalsta instrumentu starpniecību."

5. Papildināt noteikumus ar 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Ja šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai izmanto apmācību kuponu metodi, bezdarbnieki un darba meklētāji individuāli vai no aģentūras piedāvātajām izglītības iestādēm izvēlas pasākuma īstenotājus - izglītības iestādes -, kas atbilst šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām, ir gatavas noslēgt līgumu par apmācību kuponu metodes izmantošanu un īsteno izglītības programmas, kas atbilst sarakstam, ko apstiprinājusi šo noteikumu 18.punktā minētā komisija. Apmācību izmaksas, nepārsniedzot šo noteikumu 33.2 un 33.3 punktā minēto apmācību kuponu vērtību, sedz aģentūra."

6. Izteikt 18.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas un sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tematiskās jomas ne retāk kā reizi gadā nosaka labklājības ministra izveidota komisija."

7. Aizstāt 20.4.apakšpunktā vārdus "mācību kuponu" ar vārdiem "apmācību kuponu".

8. Papildināt 23.punktu aiz vārda "iesaistīt" ar vārdiem "šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.4.apakšpunktā minēto".

9. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai netiek izmantota apmācību kuponu metode, aģentūra bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību organizēšanai izvēlas izglītības iestādes. Izglītības iestādes pirms apmācības uzsākšanas atbilstoši profesionālās izglītības programmā vai neformālās izglītības programmā minētajām prasībām nosaka bezdarbnieka un darba meklētāja piemērotību konkrētās izglītības programmas apguvei."

10. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Ja aģentūra organizē bezdarbniekiem profesionālās vai neformālās izglītības programmu apguvi atbilstoši šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētajiem pasākumiem pēc darba devēja pieprasījuma, bezdarbniekus iesaistei apmācībā izvēlas darba devējs. Aģentūra slēdz ar darba devēju, bezdarbnieku un izglītības iestādi atsevišķus divpusējus līgumus par bezdarbnieku profesionālās vai neformālās izglītības programmu apguves organizēšanu pēc darba devēja pieprasījuma. Līgumā nosaka pušu pienākumus, tiesības, atbildību un līguma izpildes kārtību. Darba devējam pēc apmācības pabeigšanas ir pienākums pieņemt bezdarbnieku darbā, noslēdzot darba līgumu, un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz trīs mēnešus. Minētajā gadījumā aģentūra viena bezdarbnieka apmācību izmaksas sedz, nepārsniedzot šo noteikumu 33.2 un 33.3punktā noteikto apmēru."

11. Papildināt 3.1.apakšnodaļu ar 33.2 un 33.3 punktu šādā redakcijā:

"33.2 Ja šo noteikumu 17.1. un 17.2.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai izmanto apmācību kuponu metodi, aģentūra viena bezdarbnieka apmācību izmaksas sedz, nepārsniedzot apmācību kupona vērtību, kas tiek noteikta, Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" 3.pielikumā minēto koeficientu reizinot ar šādām apmācību kupona bāzes vērtībām:

33.2 1. pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas - 375 lati;

33.2 2. otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas - 375 lati vai ar mācību ilgumu 640 mācību stundas - 500 latu;

33.2 3. trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 960 mācību stundas - 750 latu;

33.2 4. profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību ilgumu no 160 līdz 320 mācību stundām - 250 latu.

33.3 Ja šo noteikumu 17.3.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai izmanto apmācību kuponu metodi izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz trim latiem par mācību stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latu."

12. Aizstāt 34.punktā vārdus "izglītības iestādi un ārstniecības iestādi" ar vārdiem "ārstniecības iestādi, kā arī izglītības iestādi, kuras pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana".

13. Aizstāt 39.punktā vārdu "trīs" ar vārdu "sešus".

14. Aizstāt 43.1.apakšpunktā skaitli "120" ar skaitli "70".

15. Izteikt 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kuras darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kura nodrošina, ka pasākumā iesaistītā bezdarbnieka darba pienākumos ietilpst atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko līdzfinansē aģentūra par pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, sedz aģentūra."

16. Aizstāt 55.punkta ievaddaļā vārdus "izglītības iestādes un ārstniecības iestādes" ar vārdiem "ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana".

17. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Ja darba vietu piedāvā bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai, tās pielāgošanas noteikumus nosaka aģentūras un darba devēja līgumā par pasākumu īstenošanu."

18. Izteikt 3.4.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.4. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

81. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū un ietver individuālās konsultācijas, grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā.

82. Aģentūra šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izvēlas konkurētspējas paaugstināšanas pasākuma īstenotājus un organizē pasākumu īstenošanu.

83. Aģentūra apstiprina konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu programmu un plānu.

84. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

84.1. izdevumu segšanai konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotājiem par konkurētspējas pasākumu īstenošanu;

84.2. izdevumiem, kas saistīti ar telpu nomu konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu nodrošināšanai;

84.3. izdevumiem izdales materiāliem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu nodrošināšanai."

19. Aizstāt 86.1.apakšpunktā vārdus "profesionālo vai augstāko izglītību" ar vārdiem "profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību".

20. Izteikt 86.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"86.3. ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā."

21. Papildināt noteikumus ar 86.1 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, iesniedz aģentūrā izvērtēšanai paša sagatavotu biznesa plānu vai arī vēršas aģentūrā ar lūgumu sniegt konsultācijas par biznesa plāna sagatavošanu."

22. Izteikt 98. un 99.punktu šādā redakcijā:

"98. Kompleksie atbalsta pasākumi ietver:

98.1. jauniešu darba praksi (ilgst no sešiem līdz 12 mēnešiem), kas dod iespēju jaunietim iegūt darba iemaņas;

98.2. karjeras plānošanas konsultācijas, speciālistu (psihologu un psihoterapeitu) individuālās un grupu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū (ilgst ne vairāk kā 32 stundas);

98.3. atbalsta pasākumu personām, kuru apgādībā ir bērns vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai (ilgst ne vairāk kā sešus mēnešus). Bērna pieskatīšanu nodrošina aģentūras izvēlēti pakalpojuma sniedzēji; 

98.4. pasākumu "Darba vieta jaunietim" (ilgst līdz deviņiem mēnešiem). Pasākums vērsts uz jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību;

98.5. pasākumu "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam". Pasākums paredzēts biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai (ilgst līdz sešiem mēnešiem) un vērsts uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;

98.6. pasākumu "Darbnīcas jauniešiem". Pasākuma ietvaros jaunieši bezdarbnieki izglītības iestādē iepazīst trīs profesionālās jomas un katrā jomā darbojas trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim bezdarbniekam ļautu izdarīt izglītības un profesionālās darbības jomas izvēli.

99. Kompleksajos atbalsta pasākumos iesaista šādus mērķa grupu bezdarbniekus:

99.1. šo noteikumu 98.1.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir ieguvuši pamatizglītību, bet pēc izglītības iegūšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai darba tiesiskās attiecības līdz dalībai pasākumā ir bijušas nodibinātas kopumā uz laiku ne ilgāku par sešiem mēnešiem;

99.2. šo noteikumu 98.2.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto mērķa grupu bezdarbniekus un bezdarbniekus, kuri atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darbinieka definīcijai;

99.3. šo noteikumu 98.3.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros bezdarbniekus, kuru apgādībā ir bērns vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri iesaistās kādā no aģentūras piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

99.3.1. ir noteikta invaliditāte;

99.3.2. ir atzīts par trūcīgu;

99.4. šo noteikumu 98.4.apakšpunktā minētajā pasākumā bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

99.4.1. jaunieši, kas aģentūrā kā bezdarbnieki ir reģistrējušies vismaz sešus mēnešus;

99.4.2. jaunieši bezdarbnieki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;

99.4.3. jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti;

99.5. šo noteikumu 98.5.apakšpunktā minētajā pasākumā bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem;

99.6. šo noteikumu 98.6.apakšpunktā minētajā pasākumā bezdarbniekus vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti."

23. Izteikt 99.1 punktu šādā redakcijā:

"99.1 Pēc tam kad pabeigta dalība:

99.1 1. kādā no šo noteikumu 98.1. un 98.4.apakšpunktā minētajiem pasākumiem, atkārtoti jaunieti bezdarbnieku kādā no šiem pasākumiem var iesaistīt tikai pēc 12 mēnešiem. Jaunietis bezdarbnieks, kas piedalās šo noteikumu 98.1.apakšpunktā minētajā pasākumā (dalības laiks nav ilgāks par astoņiem mēnešiem), pēc paša vēlēšanās, pārtraucot dalību minētajā pasākumā, var iesaistīties šo noteikumu 98.4.apakšpunktā minētajā pasākumā, ja viņš atbilst vismaz vienam šo noteikumu 99.4.apakšpunktā minētajam kritērijam. Ja jaunietis bezdarbnieks panāk vienošanos ar šo noteikumu 98.1.apakšpunktā minētajā pasākumā iesaistīto darba devēju par iesaistīšanos šo noteikumu 98.4.apakšpunktā minētajā pasākumā, jaunietis bezdarbnieks uzsāk dalību šo noteikumu 98.4.apakšpunktā minētajā pasākumā pie tā paša darba devēja;

99.1 2. šo noteikumu 98.5.apakšpunktā minētajā pasākumā, atkārtota dalība šajā pasākumā iespējama tikai pēc 12 mēnešiem;

99.1 3. šo noteikumu 98.6.apakšpunktā minētajā pasākumā, jaunieti bezdarbnieku atkārtoti var iesaistīt šajā pasākumā tikai pēc 12 mēnešiem."

24. Papildināt noteikumus ar 99.2 punktu šādā redakcijā:

"99.2 Jauniešu darba prakses pasākumu un pasākuma "Darba vieta jaunietim" ietvaros jauniešus nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai)."

25. Aizstāt 100.punkta ievaddaļā vārdus "izglītības iestādes un ārstniecības iestādes" ar vārdiem "ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana".

26. Papildināt noteikumus ar 101.1, 101.2 un 101.3 punktu šādā redakcijā:

"101.1 Lai īstenotu pasākumu "Darba vieta jaunietim", aģentūra, ņemot vērā darba devēju un jauniešu bezdarbnieku atlases kārtību, izvēlas darba devējus - komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas). Minētie darba devēji saskaņā ar noslēgto līgumu par pasākumu īstenošanu nodrošina:

101.1 1. no jauna izveidotu darba vietu, kas atbilst šo noteikumu 47.1 punktā minētajiem nosacījumiem;

101.1 2. darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar pasākumos iesaistītiem jauniešiem bezdarbniekiem;

101.1 3. kvalificētu darba vadītāju, kas pie darba devēja palīdz pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā pieciem jauniešiem bezdarbniekiem, attiecīgi par viena jaunieša bezdarbnieka darba vadīšanu saņemot vienu piekto daļu no tam paredzētās darba algas dotācijas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku, vai kurai ir ne mazāk kā divu gadu ilga darba pieredze profesijā, kurā nodarbina jaunieti bezdarbnieku;

101.1 4. jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti piedāvāto darba vietu pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam (izņemot šo noteikumu 99.7.apakšpunktā minēto gadījumu), bet ne vairāk kā 500 latu apmērā par vienu darba prakses vietu.

101.2 Pasākuma "Darba vieta jaunietim" ietvaros darba devējiem, kas nodarbina jauniešus bezdarbniekus, aģentūra pasākumu īstenošanas laikā nodrošina finanšu atbalstu:

101.2 1. ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim bezdarbniekam par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus 100 latu apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 150 latu apmērā);

101.2 2. ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim bezdarbniekam par pilnu darba laiku turpmākos trīs mēnešus 50 latu apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 100 latu apmērā);

101.2 3. ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Par piecu jauniešu bezdarbnieku nodarbināšanu dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, attiecīgi par viena jaunieša bezdarbnieka nodarbināšanu - vienu piekto daļu no minētās darba algas dotācijas.

101.3 Pasākumu "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam" un "Darbnīcas jauniešiem" īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot ikmēneša stipendijas izmaksai jaunietim bezdarbniekam 40 latu apmērā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 60 latu apmērā)."

27. Izteikt 135.4 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.4 5. persona pirms pirmreizējas iesaistes šajā punktā noteiktās izglītības programmas vai 5.12.apakšnodaļā noteiktās izglītības programmas apguvē nav iepriekš ieguvusi neformālo vai formālo izglītību  aģentūras organizēto profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības programmu ietvaros vai ir to ieguvusi vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk."

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

12.01.2011