Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.764

Rīgā 2010.gada 30.decembrī (prot. Nr.74 69.§)

Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnēm 2011.-2016.gadam

1. Atbalstīt Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.-2016.gadam (turpmāk - pamatnostādnes).

2. Noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju pamatnostādņu īstenošanas nodrošināšanā un aktualizēšanā.

3. Lai īstenotu pamatnostādnes, Zemkopības ministrijai izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu (turpmāk - plāns) šādiem trīs gadu periodiem:

3.1. plānu 2011.-2013.gadam - līdz 2011.gada 1.janvārim;

3.2. plānu 2014.-2016.gadam - līdz 2014.gada 1.janvārim.

4. Zemkopības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:

4.1. informatīvo ziņojumu (starpposma ziņojums) par pamatnostādņu īstenošanas gaitu 2011.-2013.gadā - līdz 2014.gada 1. jūnijam;

4.2. informatīvo ziņojumu (ex-post novērtējumu) par pamatnostādņu īstenošanu visā to darbības periodā - līdz 2017.gada 1. jūnijam.

5. Pamatnostādņu īstenošanu nodrošināt atbilstoši attiecīgajā gadā Zemkopības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammai 25.01.00 "Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte" un 25.02.00 "Zivju fonds" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs(Ministru kabineta
2010.gada 30.decembra
rīkojums Nr.764)

Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādņu 2011.-2016.gadam kopsavilkums

Dabisko ūdeņu ekosistēmās cilvēka darbības negatīvās ietekmes un vides faktoru īstermiņa un ilgtermiņa pārmaiņu dēļ samazinās dažu saimnieciski vērtīgu zivju sugu dabiskās atražošanās potenciāls un notiek pārmaiņas ihtiofaunas struktūrā. Zivju resursiem ir tendence ievērojami samazināties.

Lai novērstu šos negatīvos procesus un nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību valsts publiski pieejamās ūdenstilpēs, ar likumu ir noteikts, ka izstrādājama un Ministru kabinetā apstiprināma zivju resursu atražošanas valsts programma. Laikposmā no 2001. līdz 2010.gadam valsts politika zivju resursu mākslīgās atražošanas jomā tika īstenota saskaņā ar programmu "Zivju resursu atražošanas valsts programma (2001.-2010.)" (turpmāk - programma).

Pēc minētās programmas darbības pabeigšanas šīs zivsaimniecībai svarīgās apakšnozares turpmākās attīstības stratēģija tiek aktualizēta. Jaunu ilgtspējīgu politikas mērķu, principu un rīcības virzienu noteikšana turpmākajiem sešiem gadiem ietverta vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentā - Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnēs 2011.-2016.gadam (turpmāk - pamatnostādnes). Pamatnostādņu īstenošanu plānots sākt ar 2011.gadu.

Pamatnostādnes ir izstrādātas atbilstoši Zvejniecības likuma 21.panta otrajai daļai, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1178 "Attīstības plānošanas un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" ietvertās prasības, kā arī novērtējot iepriekšējā zivju resursu atražošanas plānošanas dokumentā plānoto pasākumu īstenošanā gūtos rezultātus.

Pamatnostādņu mērķis ir zinātniski pamatota vērtīgo zivju resursu ilgtspējības un daudzveidības nodrošināšana publiski izmantojamajos ūdeņos, lai mazinātu antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus un sekmētu ilgtspējīgas zvejas un makšķerēšanas attīstības iespējas Latvijā.

Pamatnostādnes paredz šādu rīcības virzienu īstenošanu izvirzītā mērķa sasniegšanai:

1) Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu ceļotājzivju dabisko resursu papildināšana;

2) publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana un resursu papildināšana;

3) Daugavas baseina zivju resursu pavairošana to zaudējumu kompensācijai;

4) zivju resursu mākslīgās atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana.

Pamatnostādņu īstenošanai paredzēts izstrādāt divus īstermiņa politikas plānošanas dokumentus - Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2011.-2013.gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2014.-2016.gadam, kuros tiks izvirzīti konkrēti zivju resursu mākslīgās atražošanas uzdevumi, noteikti kontrolskaitļi un bionormatīvi dabiskajās ūdenstilpēs ielaižamo zivju mazuļu atsevišķām sugām (laši, zandarti, līdakas un citas zivis, nēģi) un galveno upju baseiniem, kā arī norādīts optimāli nepieciešamais finansējums (pa gadiem) un tā paredzamie avoti.

2010.gadā Zivju resursu atražošanas valsts programma (2001.-2010.) tika īstenota, izmantojot daļu no valsts budžeta apakšprogrammai 25.01.00. "Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte" un apakšprogrammai 25.02.00. "Zivju fonds" paredzētajiem pasākumiem pieejamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī no Daugavas HES kaskādes zivju resursiem nodarīto zaudējumu kompensācijas maksājumiem.

Pamatnostādņu izpilde 2011.-2016.gadā būs atkarīga no finanšu līdzekļu pieejamības. Finanšu līdzekļu apmērs katru gadu tiks noteikts valsts budžeta veidošanas procesā. Attiecīgajiem plānošanas periodiem paredzēto optimālo rādītāju sasniegšanai būtu nepieciešams šāds ikgadējais finansējuma apmērs:

1) pamatnostādnēs paredzēto pirmā rīcības virziena rezultatīvo rādītāju izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējums ir 380 000 latu gadā (daļa no budžeta apakšprogrammas 25.01.00. "Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte" līdzekļiem).

Ievērojot 2011.gada valsts budžetā plānotās finansējuma iespējas, attiecīgu pirmā rīcības virziena rezultatīvo rādītāju izpildei finansējums būs pieejams 349 631 lata apmērā. Turpmākajos gados plānoto pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde tiks nodrošināta atbilstoši attiecīgajā gadā piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, taču (sākot vismaz ar 2013.gadu), lai nodrošinātu ceturtā rīcības virziena pasākumu īstenošanu, nepieciešams šai apakšprogrammai katru gadu papildus esošajai valsts budžeta dotācijai piešķirt vēl 30 000 latu;

2) pamatnostādnēs paredzēto otrā rīcības virziena rezultatīvo rādītāju izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējums ir Ls 75 000 gadā, kas ir daļa no budžeta apakšprogrammas 25.02.00. "Zivju fonds" līdzekļiem, ko, īstenojot Zivju fonda finansētos projektus, piešķir zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.

Ievērojot 2011.gada valsts budžetā plānotās finansējuma iespējas, otrā rīcības virziena rezultatīvo rādītāju izpildei finansējums būs pieejams 75 000 latu apmērā. Turpmākajos gados plānoto pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpilde tiks nodrošināta atbilstoši attiecīgajā gadā piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, taču (sākot vismaz ar 2013.gadu), lai nodrošinātu pamatnostādnēs iekļauto otrā rīcības virziena optimālo rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, nepieciešams šai apakšprogrammai katru gadu no valsts budžeta dotācijas papildus esošajai dotācijai piešķirt vēl 75 000 latu;

3) akciju sabiedrības "Latvenergo" zivju resursiem nodarīto zaudējumu ikgadējā kompensācija, kura nodrošina Daugavas baseina zivju resursu pavairošanu un noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumiem Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība", kā arī atbilstošu Valsts vides dienesta lēmumu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

30.12.2010