Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1217

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 45.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.; 2009, 25., 49., 104., 157., 183., 206.nr.; 2010, 16., 65., 89., 130., 161.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Veselības norēķinu centrs (turpmāk - centrs) šo noteikumu 2.punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētos valsts budžeta līdzekļus plāno novirzīt:

5.1. samaksai par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - ne mazāk kā 45 % apmērā;

5.2. samaksai par stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - ne vairāk kā 53 % apmērā;

5.3. samaksai par starpvalstu norēķiniem ar Eiropas Savienības (turpmāk - ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - EEZ) dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju (turpmāk - Šveice), ar ārstniecības iestādēm par ES un EEZ dalībvalstu un Šveices iedzīvotāju Latvijas Republikā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī prasību izpildei, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošajos starptautiskajos līgumos, - ne vairāk kā 2 % apmērā.";

1.2. izteikt 14.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.14. par psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību, izņemot šādus gadījumus:

14.14.1. ja palīdzību sniedz psihiatriskā profila slimnīcās vai nodaļās;

14.14.2. ja tā papildus nepieciešama, nodrošinot ambulatoro psihiatrisko palīdzību bērniem;

14.14.3. nodrošinot ambulatoro paliatīvo aprūpi bērniem;

14.14.4. ja palīdzību sniedz multiprofesionāla komanda rehabilitācijas programmas ietvaros vai alkohola un narkotisko vielu atkarības medicīniskās rehabilitācijas programmas ietvaros;

14.14.5. veicot tiesu psiholoģiskās ekspertīzes.";

1.3. aizstāt 14.24.apakšpunktā tekstu "Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - ES, EEZ)" ar tekstu "ES un EEZ" un vārdus "Šveices Konfederācijā (turpmāk - Šveice)" ar vārdu "Šveicē";

1.4. izteikt 14.36.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.36. par ķirurģisko palīdzību, izņemot ambulatori sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, dienas stacionārā sniegto ķirurģisko palīdzību, neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumus, ķirurģisko palīdzību bērniem, ķirurģisko ārstēšanu iekaisīgo zarnu slimību gadījumos, hormonāli aktīvo endokrīno dziedzeru ķirurģisko ārstēšanu, plānveida operācijas personai ar prognozējamu invaliditāti atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajam rehabilitācijas plānam, un ķirurģisko palīdzību šo noteikumu 22.pielikuma 2.punktā norādītajās veselības aprūpes pakalpojumu programmās (turpmāk - programma "Iezīmētie pakalpojumi");";

1.5. papildināt noteikumus ar 14.37.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.37.9. plānveida operācijas personai ar prognozējamu invaliditāti atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajam rehabilitācijas plānam;";

1.6. svītrot 20.1.apakšpunktā vārdu un skaitli "un 240.1";

1.7. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Pie pediatra reģistrē vienīgi bērnus līdz 18 gadu vecumam.";

1.8. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Centrs izslēdz no pediatra reģistrēto pacientu saraksta pacientu, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu. Attiecīgais pediatrs par šo faktu informē pacientu.";

1.9. izteikt 33.1. un 33.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1. psihiatrisko slimnīcu pacientiem, kuri nepārtraukti ārstējas ilgāk par trijiem mēnešiem;

33.2. ieslodzījumā esošām personām;";

1.10. papildināt noteikumus ar 43.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.4. nosūtot izmeklējamā materiāla paraugu uz laboratoriskajiem izmeklējumiem, nosūtījumā norādīt pacienta atbilstību trūcīgās personas statusam, kas par tādu atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, vai tādas personas statusam, kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 120 latu mēnesī, vai tādas personas statusam, kuras ienākumi pārsniedz 120 latu, bet nepārsniedz 150 latu mēnesī.";

1.11. izteikt 44.1. un 44.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1. ģimenes ārsta pacientu pieņemšanas laiks:

44.1.1. ne mazāk par 20 stundām nedēļā, ja reģistrēto pacientu skaits praksē ir līdz 2000;

44.1.2. ne mazāk par 25 stundām nedēļā, ja reģistrēto pacientu skaits praksē ir vairāk par 2000 pacientiem;

44.2. prakses darba laiks - ne mazāk par 40 stundām nedēļā, nodrošinot šajā laikā ģimenes ārsta vai māsas, vai ārsta palīga (feldšera) pieejamību ģimenes ārsta pamata prakses vietā;";

1.12. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Ārpus šo noteikumu 44.punktā minētā darba laika ģimenes ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus republikas pilsētās - Rīgā, Jūrmalā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Rēzeknē un Daugavpilī - var nodrošināt dežūrārsts (ārsts, kurš pieņem pacientus ārpus ģimenes ārstu darba laika). Dežūrārstu skaitu plāno atbilstoši pilsētas iedzīvotāju skaitam, nodrošinot ne mazāk kā vienu dežūrārstu uz 40000 iedzīvotāju.";

1.13. papildināt noteikumus ar 53.3 punktu šādā redakcijā:

"53.3 Ja ģimenes ārsts gada laikā pēc valsts finansētās rezidentūras beigšanas iesniedz centrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 53.punktam, centrs šo ģimenes ārstu reģistrē gaidīšanas sarakstā ārpus kārtas. Ja šādi ģimenes ārsti gaidīšanas sarakstā ir vairāki, tos reģistrē iesniegumu iesniegšanas secībā pirms pārējiem ģimenes ārstu gaidīšanas sarakstā esošajiem ārstiem.";

1.14. svītrot 55.1 2.apakšpunktā skaitli "53.2";

1.15. papildināt 57.2.apakšpunktu aiz vārdiem "Kuldīgas novads" ar vārdiem "Mērsraga novads";

1.16. papildināt 57.4.apakšpunktu aiz vārdiem "Jaunpiebalgas novads" ar vārdiem "Kocēnu novads";

1.17. svītrot 57.4.apakšpunktā vārdus "Valmieras novads";

1.18. aizstāt 63.1.apakšpunktā skaitli "85" ar skaitli "87";

1.19. aizstāt 63.2.apakšpunktā skaitli "15" ar skaitli "13";

1.20. papildināt noteikumus ar 67.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.5. reģistrēto pacientu skaits primārās veselības aprūpes ārsta sarakstā ir ne mazāks par 600 (primārās veselības aprūpes pediatru sarakstā - 300 bērnu).";

1.21. svītrot 77.punktā skaitli "76.3.";

1.22. papildināt noteikumus ar 77.1 un 77.2 punktu šādā redakcijā:

"77.1 Nosūtot izmeklējamā materiāla paraugu uz laboratoriskajiem izmeklējumiem, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālists nosūtījumā norāda pacienta atbilstību trūcīgās personas statusam, kas par tādu atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, vai tādas personas statusam, kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 120 latu mēnesī, vai tādas personas statusam, kuras ienākumi pārsniedz 120 latu, bet nepārsniedz 150 latu mēnesī.

77.2 Nosūtot izmeklējamā materiāla paraugu uz laboratoriskajiem izmeklējumiem dienas stacionāra pacientam, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālists nosūtījumā norāda pacienta atbilstību dienas stacionāra pacienta statusam.";

1.23. papildināt 88.2 punktu aiz vārdiem "rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs" ar vārdiem "vai psihiatriskās palīdzības gadījumā - psihiatrs vai bērnu psihiatrs";

1.24. papildināt 88.9 punktu aiz vārdiem "vai rehabilitologs" ar vārdiem "psihiatriska profila iestādē vai struktūrvienībā pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem - psihiatrs, bērnu psihiatrs";

1.25. papildināt noteikumus ar 91.5 punktu šādā redakcijā:

"91.5 Samaksu par ambulatorajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem centrs veic no līdzekļiem, kas nodoti ģimenes ārsta un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālista kontrolē saskaņā ar šo noteikumu V1 nodaļu. Ja ambulatoro laboratorisko pakalpojumu sniedzējs mēnesī ir sniedzis pakalpojumus, kuru apmaksai paredzētais apmērs ir lielāks par 20 000 latu, tad, veicot ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksu šim pakalpojumu sniedzējam attiecīgajā mēnesī, centrs piemēro šādus koeficientus visai attiecīgajā mēnesī izmaksājamai summai:

91.5 1. ja attiecīgajā mēnesī pakalpojumi sniegti par summu no 20 000 latu līdz 49 999,99 latiem, piemēro koeficientu 0,95;

91.5 2. ja attiecīgajā mēnesī pakalpojumi sniegti par summu no 50 000 latu, piemēro koeficientu 0,9.";

1.26. izteikt 97.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.3. samaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti šo noteikumu 7.6 punktā, 10.17. un 10.18.apakšpunktā minētajām personām, kā arī par ES, EEZ dalībvalstu un Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros apdrošinātajām personām un to prasību izpildei, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošajos starptautiskajos līgumos, atbilstoši faktisko gultasdienu skaitam, šo noteikumu 22.pielikuma 3.punktā noteiktajam gultasdienas tarifam un veikto manipulāciju tarifiem, kas šo noteikumu 18.pielikumā atzīmētas ar zvaigznīti (*).";

1.27. papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V.1 Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu finansēšanas kārtība

110.1 Centrs no sekundārai ambulatorai veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem atsevišķi plāno šo noteikumu 6.pielikumā (izņemot laboratoriskos izmeklējumus saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu) norādīto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru ģimenes ārstiem un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem. Ja nākamajam gadam, salīdzinot ar kārtējo gadu, finansējuma apmērs sekundārai ambulatorai veselības aprūpei ir samazināts vai palielināts, centrs proporcionāli samazina vai palielina plānoto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru.

110.2 Laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu kopējo apmēru ģimenes ārstiem un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem nākamajam gadam aprēķina šādi:

110.2 1. ģimenes ārstiem - kārtējā gadā ar ģimenes ārstu nosūtījumiem faktiski veikto attiecīgo laboratorisko manipulāciju skaitu kārtējā gada pirmajā pusē reizina ar šo manipulāciju tarifu un iegūto rezultātu reizina ar divi;

110.2 2. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem - kārtējā gadā ar speciālistu nosūtījumiem faktiski veikto attiecīgo laboratorisko manipulāciju skaitu kārtējā gada pirmajā pusē reizina ar šo manipulāciju tarifu un iegūto rezultātu reizina ar divi.

110.3 No visiem atbilstoši šo noteikumu 110.2 punktam aprēķinātajiem līdzekļiem centrs veido finanšu līdzekļu rezervi 5 % apmērā, kuru izmanto:

110.3 1. laboratorisko pakalpojumu apmaksai atbilstoši faktiski veikto pakalpojumu apjomam, ja tie sniegti:

110.3 1.1. ar tāda ģimenes ārsta nosūtījumu, kurš saņem fiksēto maksājumu atbilstoši šo noteikumu 70.punktam;

110.3 1.2. ar dežūrārsta nosūtījumu;

110.3 1.3. saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

110.3 2. laboratorisko pakalpojumu apmaksai atbilstoši šo noteikumu 110.15 punktam.

110.4 Vienam pie ģimenes ārsta reģistrētajam pacientam laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru aprēķina, izdalot saskaņā ar šo noteikumu 110.1 punktu un 110.2 1.apakšpunktu aprēķinātos līdzekļus, no kuriem atņemti 5 %, ar kopējo visu ģimenes ārstu reģistrēto pacientu skaitu kārtējā gada pirmajā pusē.

110.5 Katram ģimenes ārstam laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru gadam aprēķina šādi:

110.5 1. atbilstoši šo noteikumu 110.4 punktam aprēķināto vienam pie ģimenes ārsta reģistrētajam pacientam laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru reizina ar atbilstošo koeficientu:

110.5 1.1. pacientiem līdz 1 gada vecumam - 0,69;

110.5 1.2. pacientiem no 1 līdz 6 gadiem - 0,90;

110.5 1.3. pacientiem no 7 līdz 17 gadiem - 0,59;

110.5 1.4. pacientiem no 18 līdz 44 gadiem - 0,56;

110.5 1.5. pacientiem no 45 līdz 64 gadiem - 1,33;

110.5 1.6. pacientiem, kas vecāki par 65 gadiem - 1,84;

110.5 2. katru atbilstoši šo noteikumu 110.5 1.apakšpunktam iegūto skaitli reizina ar ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu kārtējā gada pirmajā pusē konkrētajā šo noteikumu 110.5 1.apakšpunktam atbilstošajā vecuma grupā;

110.5 3. summē atbilstoši šo noteikumu 110.5 2.apakšpunktam iegūtos skaitļus, iegūstot konkrētā ģimenes ārsta kopējo laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru gadam, ko norāda starp centru un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

110.6 Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem uz vienu epizodi laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru aprēķina, izdalot kopējo saskaņā ar šo noteikumu 110.2 2.apakšpunktu un 110.1 punktu aprēķināto laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru, no kura atņemti 5 %, ar iepriekšējā gada kopējo sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu epizožu skaitu kārtējā gada pirmajā pusē, reizinātu ar divi.

110.7 Aprēķinot laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem, piemēro šādus koeficientus:

110.7 1. ginekologam, dzemdību speciālistam, bērnu ginekologam - 1,09;

110.7 2. endokrinologam, bērnu endokrinologam - 3,20;

110.7 3. ģenētiķim - 40,17;

110.7 4. onkologam ķīmijterapeitam - 2,99;

110.7 5. dermatovenerologam - 1,18;

110.7 6. pediatram - 1,71;

110.7 7. pneimonologam (ftiziopneimonologs), bērnu pneimonologam - 0,57;

110.7 8. onkologam - 1,68;

110.7 9. oftalmologam - 0,02;

110.7 10. bērnu ķirurgam - 0,09;

110.7 11. psihiatram, bērnu psihiatram - 0,02;

110.7 12. narkologam - 0,01;

110.7 13. pārējiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem - 0,63.

110.8 Katram no šo noteikumu 110.7 punktā minētajiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem kopējo laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru gadam aprēķina, atbilstoši šo noteikumu 110.6 punktam aprēķināto uz vienu epizodi laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru reizinot ar šo noteikumu 110.7 punktā norādīto attiecīgā speciālista koeficientu un konkrētā speciālista epizožu skaitu kārtējā gada pirmajā pusgadā, kas pareizināts ar divi.

110.9 Ja sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālists līgumattiecībās ar centru nav no konkrētā gada sākuma, tam aprēķina laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru gadam, reizinot 1/12 no vidējā uz vienu attiecīgās specialitātes ārstu aprēķinātā laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēra gadam ar turpmākajiem attiecīgā gada pilniem mēnešiem.

110.10 Aprēķināto konkrētajam sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistam laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru gadam norāda starp centru un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, summējot kopā visu attiecīgās ārstniecības iestādes sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus, kas aprēķināti atbilstoši šo noteikumu 110.8 un 110.9 punktam.

110.11 Ģimenes ārsta un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālista pienākums, nosūtot pacientus ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai, ir kontrolēt tam aprēķinātā laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzētā līdzekļu apmēra izlietojumu.

110.12 Centrs katru mēnesi nodrošina ārstniecības iestādes ar informāciju par ģimenes ārstu un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzētā līdzekļu apmēra izlietojumu.

110.13 Reizi pusgadā - līdz 1.augustam (par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam) un līdz 1.februārim (par periodu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim) - centrs salīdzina aprēķināto un līgumā ar ārstniecības iestādi norādīto laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru ar izlietoto laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru.

110.14 Ja ģimenes ārsts vai ārstniecības iestāde, kas sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, nav izlietojusi vairāk kā 20 % no tai līgumā norādītā laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēra pirmajā pusgadā, šim ģimenes ārstam vai ārstniecības iestādei attiecīgā gada otrajam pusgadam aprēķināto laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru samazina par summu, kas ir 50 % no neizlietotā laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēra.

110.15 Ja ģimenes ārsts vai ārstniecības iestāde, kas sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, attiecīgā gada pirmajā pusē ir vērsusies centrā ar iesniegumu par laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēra palielināšanu, centrs šim ģimenes ārstam vai ārstniecības iestādei palielina attiecīgā gada otrajai pusei aprēķināto laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēru, ja tam ir pieejami līdzekļi un ja:

110.15 1. ģimenes ārsts attiecīgā gada pirmajā pusē saņem šo noteikumu 12.pielikuma 12.punktā paredzēto piemaksu par hronisko slimnieku aprūpi apmērā, kas par 25 % pārsniedz vidēji uz vienu ģimenes ārstu aprēķināto piemaksu par hronisko slimnieku aprūpi;

110.15 2. ārstniecības iestādē, kurā nodarbināts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālists, kopējais epizožu skaits attiecīgā gada pirmajā pusē pieaudzis vairāk nekā par 25 % no plānotā epizožu skaita.";

1.28. svītrot 116.punktā skaitļus "3.3.", "3.6." un "3.12.";

1.29. papildināt noteikumus ar 121.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"121.2.1.1 ar laboratorijām, kuras atbilst normatīvajos aktos par ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām un kurām nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;";

1.30. svītrot 121.4.apakšpunktu;

1.31. svītrot 129.1 punktu;

1.32. izteikt 130.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.1.1. faktiski veikto izmeklējumu vai aprūpes epizožu skaits pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem kārtējā gada deviņos mēnešos, ievērojot šādus nosacījumus:

130.1.1.1. faktiski veikto aprūpes epizožu un izmeklējumu skaits bērniem un grūtniecēm kārtējā gada deviņos mēnešos;

130.1.1.2. faktiski veikto izmeklējumu skaits pacientiem, kuri saņēmuši hemodialīzes un hemofiltrācijas pakalpojumus, kārtējā gada deviņos mēnešos;

130.1.1.3. nosakot līguma apjomus, finansējumu prioritāri novirza šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētajām ārstniecības iestādēm;

130.1.1.4. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, kas iepriekšējā periodā nav sniedzis šādus veselības aprūpes pakalpojumus, līgumā plānoto aprūpes epizožu vai izmeklējumu skaitu nosaka ne vairāk kā 50 % apmērā no vidējā aprūpes epizožu vai izmeklējumu skaita vienai ārstniecības iestādei, kura sniedz konkrēto pakalpojumu;

130.1.1.5. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, kas iepriekšējā periodā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājis nepilnu periodu kādā no pakalpojumu veidiem, līgumā plānoto aprūpes epizožu vai izmeklējumu skaitu nosaka proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam periodā, ja tas nav mazāks par trim kalendāra mēnešiem. Ja pakalpojumu sniegšanas periods ir īsāks, piemēro šo noteikumu 130.1.1.4.apakšpunktā minētos nosacījumus;";

1.33. izteikt 130.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.1.3. veikto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru rezultāti un atbilstoši šo noteikumu 128.1 punktam ar centru saskaņotie veselības aprūpes pakalpojumi;";

1.34. izteikt 130.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.2.1. ārstēto pacientu skaits pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem, ņemot vērā datus, kas uz līguma apjoma plānošanas brīdi pieejami par kārtējā gada pilniem mēnešiem:

130.2.1.1. faktiski ārstēto bērnu un grūtnieču skaits;

130.2.1.2. ne mazāk kā 75 % no faktiski ārstēto onkoloģijas, tuberkulozes un psihiatrijas pacientu skaita;

130.2.1.3. nosakot līguma apjomus, finansējumu prioritāri novirza šādām ārstniecības iestādēm - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā slimnīca", pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca", kā arī valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari";";

1.35. izteikt 130.3 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.3 1.1. aprēķina no valsts budžeta plānotās vidējās viena izmeklējuma, aprūpes epizodes ārstēšanas izmaksas pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem konkrētā ārstniecības iestādē atbilstoši centra vadības informācijas sistēmas datiem par kārtējā gada deviņiem mēnešiem;";

1.36. izteikt 130.3 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.3 1.3. no valsts budžeta plānotās vidējās viena izmeklējuma vai aprūpes epizodes ārstēšanas izmaksas reizina ar plānoto izmeklējumu vai epizožu skaitu;";

1.37. papildināt noteikumus ar 130.3 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.3 2.4. šo noteikumu 22.pielikuma 4.punktā minēto pakalpojumu finansējumu centrs plāno atbilstoši iepriekšējā gadā apmaksātajam apjomam;";

1.38. izteikt 130.3 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.3 4. pacientu iemaksu par līguma ietvaros ārstētiem pacientiem, kas pilnībā vai daļēji atbrīvoti no pacienta iemaksas, un šo noteikumu 7.5 punktā minēto līdzmaksājumu kompensāciju, ko centrs sedz virs noteiktā līguma finanšu apmēra, plāno atbilstoši apmaksātajam apjomam iepriekšējā gadā proporcionāli plānotajam kopējam hospitalizāciju skaitam;";

1.39. papildināt noteikumus ar 130.3 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.3 6. plānojot fiksēto maksājuma gada apjomu par stacionāra darbību, tiek piemēroti šādi kritēriji:

130.3 6.1. ja ārstniecības iestādei atbilstoši šo noteikumu 130.3 2.1.apakšpunktam aprēķinātais fiksētais gada apmērs par stacionāra darbību ir lielāks par 95 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra, tad fiksēto maksājumu par stacionāra darbību līgumā nosaka 95 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra (izņemot valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Minētajām ārstniecības iestādēm fiksēto maksājumu par stacionāra darbību līgumā nosaka 90 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra, ja aprēķinātais fiksētais gada apmērs par stacionāra darbību ir lielāks par 90 % no līgumā iepriekšējam gadam noteiktā apmēra);

130.3 6.2. ja ārstniecības iestādei atbilstoši šo noteikumu 130.3 2.1.apakšpunktam aprēķinātais fiksētais gada apmērs par stacionāra darbību ir mazāks par 85 % no līgumā noteiktā apmēra iepriekšējam gadam, tad fiksēto maksājumu par stacionāra darbību līgumā nosaka 85 % apmērā no iepriekšējā gada apmēra.";

1.40. izteikt 130.8 punktu šādā redakcijā:

"130.8 Līguma finanšu apmēru ārstniecības iestādei, kas izveidota, apvienojoties vairākām ārstniecības iestādēm, vai ārstniecības iestādēm, kas izveidotas, reorganizējot vienu ārstniecības iestādi, centrs nosaka, ņemot vērā kopējos šo noteikumu 130.1. vai 130.2.apakšpunktā minētos attiecīgo ārstniecības iestāžu rādītājus.";

1.41. izteikt 130.9 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.9 2. ja faktiski veiktā pacientu iemaksu kompensācija pārsniedz plānoto, papildu finanšu līdzekļus novirza pacientu iemaksu kompensācijai par šo noteikumu 10.punktā (izņemot 10.17. un 10.18.apakšpunktu) minētajām personām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un 11.punktā minētajiem gadījumiem tiem sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņem ikmēneša fiksēto piemaksu par uzņemšanas nodaļas darbību, plānoto finanšu līdzekļu apmēru palielinot par summu, kas atbilst starpībai starp pārskatāmā perioda faktiski veikto pacientu iemaksu kompensācijas apmēru un pārskata periodam plānoto finanšu līdzekļu apmēru pacientu iemaksu kompensācijai, piemērojot koeficientu pacientu iemaksu pārplānošanai kalendāra gadam;";

1.42. izteikt 130.9 4.1. un 130.9 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.9 4.1. ja faktiski veiktā pacientu iemaksu kompensācija pārsniedz plānoto, centrs aprēķina nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru pacientu iemaksu kompensācijai par šo noteikumu 10.punktā (izņemot 10.17. un 10.18.apakšpunktu) minētajām personām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī 11. un 11.1 punktā minētajiem gadījumiem, palielinot plānoto finanšu līdzekļu apmēru par summu, kas atbilst starpībai starp pārskata periodā faktiski veikto pacientu iemaksu kompensācijas apmēru un pārskata periodam plānoto finanšu līdzekļu apmēru pacientu iemaksu kompensācijai, piemērojot atbilstošo koeficientu pacienta iemaksas pārplānošanai kalendāra gadam;

130.9 4.2. atbilstoši atlikušajai summai centrs proporcionāli palielina programmā "Iezīmētie pakalpojumi" un programmā "Pārējie pakalpojumi" ietilpstošo veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai plānoto summu visām iestādēm, kurās kopējais hospitalizāciju skaits pārskata periodā ir lielāks par 105 % no plānotā, tajās pakalpojumu programmās, kurās hospitalizāciju skaits lielāks par 105 % no plānotā. Ja aprēķina rezultātā ārstniecības iestādei pakalpojumu programmā finansējuma apmērs jāpalielina par summu, kas nepārsniedz 5 % no gada finansējuma, centrs šajā programmā ārstniecības iestādei iepriekš noteikto finansējuma apmēru nemaina;";

1.43. papildināt noteikumus ar 130.9 4.3. un 130.9 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.9 4.3. plānoto finansējumu samaksai par šo noteikumu 22.pielikuma 4.punktā minētajiem pakalpojumiem centrs pārplāno proporcionāli pārskata periodā apmaksātajam apjomam;

130.9 5. ārstniecības iestādēm, kurām aprēķina papildu finansējumu, veic pakalpojumu pārstrukturizāciju kalendāram gadam atbilstoši pārskatāmajā periodā sniegto pakalpojumu apjomam pakalpojumu veidos.";

1.44. izteikt 136.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"136.5. pakalpojumu sniedzējs neizpilda līgumā noteikto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu:

136.5.1. ja kārtējā gada pirmajā pusē ambulatorā līguma finanšu apmēra izpilde ir mazāka par 80 % no plānotā finanšu apmēra pirmajam pusgadam, tad plānotais finanšu apmērs otrajam pusgadam tiek noteikts atbilstoši pirmajā pusgadā finanšu apmēra faktiskai izpildei;

136.5.2. ja kārtējā gada deviņos mēnešos ambulatorā līguma finanšu apjoma izpilde ir mazāka par 90 % no deviņu mēnešu plānotā finanšu apmēra, tad kopējais līguma apjoms tiek samazināts atbilstoši deviņos mēnešos sniegtajam faktiskajam veselības aprūpes pakalpojumu apjomam. Par finansējuma apmēru pārējiem kalendāra mēnešiem tiek lemts pēc ārstniecības iestādes paskaidrojuma saņemšanas par līguma neizpildes iemesliem;

136.5.3. ja stacionāro pakalpojumu sniedzējiem hospitalizāciju skaits attiecīgajam periodam mazāks par 80 % no plānotā, tad centrs var samazināt fiksēto maksājumu par slimnīcas darbību;";

1.45. izteikt 136.1 punktu šādā redakcijā:

"136.1 Ja ārstniecības iestāde, kas sniedz gan ambulatoros, gan stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nav sasniegusi līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noteikto finanšu apmēru, kas plānots stacionārajiem pakalpojumiem trim, sešiem vai deviņiem mēnešiem, centrs, pamatojoties uz ārstniecības iestādes rakstisku iesniegumu, atbilstoši centra vadības informācijas sistēmas datiem par ārstniecības iestādes faktiski sniegto pakalpojumu apjomu ir tiesīgs veikt izmaiņas līguma finanšu apmērā un novirzīt stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem paredzētos finanšu līdzekļus ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.";

1.46. papildināt noteikumus ar 136.3 un 136.4 punktu šādā redakcijā:

"136.3 Ja atbilstoši šo noteikumu 136.5.apakšpunktam tiek iegūti finanšu līdzekļi ambulatorajai veselības aprūpei, centrs veic šo līdzekļu pārplānošanu, ievērojot šādu prioritāro secību:

136.3 1. valsts kompensēto pacientu iemaksu apmaksai, ja faktiski kompensēto pacientu iemaksu apjoms pārsniedz plānoto pārskata periodā;

136.3 2. profilaktisko izmeklējumu programmu apmaksai, ja faktiski sniegto pakalpojumu apjoms pārsniedz plānoto pārskata periodā;

136.3 3. nodrošina pakalpojumu teritoriālo pieejamību;

136.3 4. novirzot finansējumu tiem pakalpojumu veidiem, kuru plānotā finansējuma pārsnieguma apjomā ietilpst lielākam pacientu skaitam paredzētais apmaksātu pakalpojumu apjoms;

136.3 5. ārstniecības iestādēm, kuras līgumos paredzēto finanšu apmēru pārsniegušas vairāk nekā par 105 %, centrs novirza finansējumu atbilstoši šo noteikumu 136.3 4.apakšpunktam, piemērojot attiecīgo koeficientu un ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus;

136.3 6. ja aprēķinos konstatē, ka ārstniecības iestādei finansējuma apmērs jāpalielina vai jāsamazina par summu, kas nepārsniedz 100 latu, centrs ārstniecības iestādei iepriekš noteikto finansējuma apmēru nemaina.

136.4 Centrs var veikt līdzekļu pārplānošanu citos pārskata periodos, saskaņojot ar ārstniecības iestādi.";

1.47. papildināt noteikumus ar 138.4 punktu šādā redakcijā:

"138.4 Ārstniecības iestāde personai ar prognozējamu invaliditāti valsts apmaksātos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, kuri ir vērsti uz personas funkcionēšanas spēju saglabāšanu, uzlabošanu vai atjaunošanu, lai novērstu invaliditātes iestāšanos un kuri ir iekļauti Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajā rehabilitācijas plānā, uzsāk šādos termiņos:

138.4 1. ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus - 15 darbdienu laikā;

138.4 2. plānveida ambulatorās un stacionārās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus - 15 darbdienu laikā;

138.4 3. plānveida operācijas - piecu kalendāra mēnešu laikā.";

1.48. papildināt 147.9 punktu aiz vārdiem "Veselības inspekcija minēto lēmumu" ar vārdiem "norādot tajā tarifus, atbilstoši kuriem aprēķināms līgumsods";

1.49. aizstāt 179.1 punktā vārdu "slimnīcā" ar vārdiem un skaitļiem "slimnīcu grupā saskaņā ar šo noteikumu 22.pielikuma 3.punktā noteikto dalījumu";

1.50. svītrot 179.1 3.apakšpunktu;

1.51. izteikt XII1 nodaļu šādā redakcijā:

"XII.1 Kārtība, kādā veicama pacientu veselības aprūpe mājās

233.1 Ja pacientam nepieciešama ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ viņš nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai, viņam sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās, ja:

233.1 1. pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;

233.1 2. pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

233.2 Veselības aprūpi mājās pacients saņem, ja viņam ir ģimenes ārsta nosūtījums vai nosūtījums pēc izrakstīšanās no stacionāra vai dienas stacionāra veselības aprūpes mājās saņemšanai. Nosūtījumā norāda:

233.2 1. diagnozi, kuras dēļ nozīmēta veselības aprūpe mājās;

233.2 2. diagnozi, kuras dēļ ir pārvietošanās traucējumi;

233.2 3. ārstējošā ārsta nozīmējumus veselības aprūpei mājās, tai skaitā medikamentus;

233.2 4. laikposmu, kurā jānodrošina veselības aprūpe mājās.

233.3 Veselības aprūpe mājās ietver šādus pakalpojumus:

233.3 1. medikamentu ievadīšanu;

233.3 2. ādas bojājuma aprūpi;

233.3 3. mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru centrs vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes, izņemot traheostomas un gastrostomas aprūpi, kuru centrs apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam;

233.3 4. enterālu barošanu caur zondi.

233.4 Ja pacients saņem šo noteikumu 233.3 punktā minēto veselības aprūpi, ārsts var papildus nozīmēt šādus pakalpojumus:

233.4 1. izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā;

233.4 2. vitālo rādītāju kontroli;

233.4 3. pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi;

233.4 4. klizmas veikšanu.

233.5 Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), kurš strādā ārstniecības iestādē, kas noslēgusi ar centru līgumu par veselības aprūpes pakalpojuma - veselības aprūpe mājās - sniegšanu un apmaksu.

233.6 Pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz pakalpojumu - veselības aprūpe mājās -, triju darbdienu laikā informē pacienta ģimenes ārsta praksi vai pamatteritorijas ģimenes ārsta praksi atbilstoši pacienta faktiskajai dzīvesvietai par attiecīgā pakalpojuma uzsākšanu, izdarot par to atzīmi pacienta medicīniskajā kartē.

233.7 Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem pakalpojuma - veselības aprūpe mājās - vienas epizodes ilgums ir līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma - veselības aprūpe mājās - pārtraukšanu vai turpināšanu.

233.8 Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos pakalpojuma - veselības aprūpe mājās - ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma - veselības aprūpe mājās - pārtraukšanu vai turpināšanu.

233.9 Pēc šo noteikumu 233.2 punktā minētajā nosūtījumā norādītā pakalpojuma - veselības aprūpes mājās - sniegšanas beigām pakalpojuma sniedzējs iesniedz pacienta ģimenes ārstam vai pamatteritorijas ģimenes ārstam atbilstoši pacienta faktiskai dzīvesvietai, kā arī pacientam epikrīzi vai etapa epikrīzi.

233.10 Finanšu līdzekļus nākamajam kalendāra gadam pakalpojumam - veselības aprūpe mājās - centrs plāno uz iedzīvotāju skaitu atbilstoši kārtējā kalendāra gadā sniegtajam faktiskajam pakalpojumu apjomam uz vienu iedzīvotāju, izmantojot aprēķinā datus vismaz par sešiem kārtējā gada mēnešiem, sākot ar 1.janvāri.";

1.52. aizstāt 240.punktā vārdus un skaitli "izņemot šo noteikumu 240.1 punktā minēto gadījumu" ar vārdiem "un pediatrus";

1.53. svītrot 270.punktu;

1.54. papildināt noteikumus ar 279., 280., 281., 282., 283. un 284.punktu šādā redakcijā:

"279. Šo noteikumu 31.1, 110.14 un 110.15 punkts un 15.pielikuma 17.1.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

280. Šo noteikumu 130.5 punktu nepiemēro līdz 2011.gada 30.jūnijam.

281. Fiksēto piemaksu par neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas darbību valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" un valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā slimnīca" centrs līgumā paredz par periodu līdz 2011.gada 30.jūnijam.

282. Šo noteikumu 81. un 82.punkts ir spēkā līdz 2011.gada 30.jūnijam.

283. Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem, kas noslēguši līgumu ar centru līdz 2010.gada 31.decembrim, nepiemēro šo noteikumu 121.2.1.1 apakšpunktu.

284. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests šo noteikumu 85.punktā minēto hospitalizācijas plānu izstrādā līdz 2011.gada 30.jūnijam. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nogādā pacientu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai tuvākajā attiecīgā profila slimnīcā saskaņā ar veselības ministra apstiprināto pacientu hospitalizācijas kārtību līdz 2011.gada 30.jūnijam. No 2011.gada 1.jūlija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde nogādā pacientu tuvākajā attiecīga profila slimnīcā atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajam hospitalizācijas plānam.";

1.55. papildināt 2.pielikuma 2.punkta tabulu ar 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. un 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.

50106

Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 1 - norma

2.5.

50107

Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 2 - potenciāli labdabīga atrade/atsevišķs labdabīgs veidojums

2.6.

50108

Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 3 - aizdomas par patoloģiju/lokālas patoloģiskas izmaiņas

2.7.

50109

Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 4 - potenciāla malignitāte/aizdomas par ļaundabīgu veidojumu

2.8.

50110

Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 5 - pierādīta malignitāte/ļaundabīga atrade"

1.56. svītrot 2.pielikuma 13.15.apakšpunktu;

1.57. papildināt 2.pielikuma 13.punkta tabulu ar 13.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.23.

60071

Koronarogrāfija stacionārā un dienas stacionārā"

1.58. svītrot 2.pielikuma 15.4.apakšpunktu;

1.59. svītrot 2.pielikuma 15.30.apakšpunktu;

1.60. papildināt 2.pielikuma 15.punkta tabulu ar 15.31. un 15.32.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.31.

50553

Piemaksa par kontrastvielu Iopamidolum 300 (200ml)

15.32.

50554

Piemaksa par kontrastvielu Iopamidolum 370 (200ml)"

1.61. izteikt 2.pielikuma 18.punkta tabulas 18.404., 18.405. un 18.406.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.404.

60072

Koronārā angioplastija bez stenta implantācijas stacionārā un dienas stacionārā

18.405.

60073

Koronārā angioplastija ar stenta implantāciju stacionārā un dienas stacionārā

18.406.

60074

Koronārā angioplastija, izmantojot ar zālēm pildītus stentus (DES), stacionārā un dienas stacionārā"

1.62. svītrot 5.pielikuma 6.6.apakšpunktu;

1.63. izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.64. izteikt 11.pielikuma 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. kopējais kapitācijas naudas apmērs ir ne mazāk kā 6,55 % no apakšprogrammai "Ārstniecība" paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem uz kārtējā gada 1.janvāri;";

1.65. svītrot 12.pielikuma 15.punkta pirmo teikumu;

1.66. papildināt 15.pielikumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiks centra līgumā ar ģimenes ārstu nevar kādā daļā sakrist ar tās pašas māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiku centra līgumā ar citu ģimenes ārstu.";

1.67. papildināt 15.pielikuma 12.punktu aiz vārdiem un skaitļa "saskaņā ar šo noteikumu 180.2.apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "un šī pielikuma 12.2 punktā";

1.68. papildināt 15.pielikumu ar 12.1, 12.2 un 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Feldšerpunktu darba apjoma noteikšanai izmanto:

12.1 1. līgumattiecībās ar centru esošo feldšerpunktu apmeklējumu skaitu centra vadības informācijas sistēmā par iepriekšējo līguma periodu;

12.1 2. līdz šim līgumattiecībās ar centru neesošo feldšerpunktu iesniegtos datus Veselības ekonomikas centram par apmeklējumu skaitu feldšerpunktā iepriekšējā gadā.

12.2 Feldšerpunktu darba samaksas apjomu mēnesī aprēķina, reizinot šo noteikumu 180.2.apakšpunktā noteikto darba samaksu ar šādu apmeklējumu skaitam atbilstošo slodzes apjomu:

12.2 1. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir līdz 105, - 0,25 slodzes;

12.2 2. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 106-210, - 0,50 slodzes;

12.2 3. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 211-325, - 0,75 slodzes;

12.2 4. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 326-420, - 1,00 slodzes;

12.2 5. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 421-525, - 1,25 slodzes;

12.2 6. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir lielāks par 525, - 1,50 slodzes.

12.3 Jaunatvērtajiem feldšerpunktiem darba samaksas apjomu nosaka 0,5 slodzes apmērā uz sešiem mēnešiem. Pēc tam darba samaksas apjomu aprēķina atbilstoši feldšerpunkta apmeklējumu skaitam pēc centra vadības informācijas sistēmas datiem.";

1.69. svītrot 15.pielikuma 15.4. un 15.5.apakšpunktu;

1.70. izteikt 15.pielikuma 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Šī pielikuma 15.1.apakšpunktā minēto trūcīgo personu sarakstu ģimenes ārsts iesniedz centrā uzreiz pēc tā izveides un pēc tam divas reizes gadā - līdz 15.janvārim (par periodu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim) un līdz 15.jūlijam (par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam).

17. Centrs katru gadu līdz 1.martam (par periodu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim) un līdz 1.septembrim (par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam), pamatojoties uz centra vadības informācijas sistēmā esošajiem datiem, izvērtē tās ģimenes ārsta prakses, kas saņem šī pielikuma 14.punktā minēto maksājumu, ņemot vērā attiecīgajā ģimenes ārsta praksē reģistrēto to pieaugušo pacientu aptveri, kuri atzīti par trūcīgām personām un norādīti šī pielikuma 15.1.apakšpunktā minētajā sarakstā (veselības stāvokļa novērtējums sakarā ar slimību vai profilaktiski). Aptverei sešos mēnešos jābūt ne mazākai par 45 % un gadā - ne mazākai par 90 %, ievērojot šādus nosacījumus:

17.1. centrs vērtē ģimenes ārsta prakses, kurās visā vērtēšanas periodā (sešus mēnešus vai gadu) ir nodrošināta par trūcīgo personu veselības aprūpi atbildīgā māsa vai ārsta palīgs (feldšeris);

17.2. centrs vērtēšanu veic attiecībā uz ģimenes ārsta prakses iesniegtajā sarakstā iekļautajām trūcīgajām personām, kuras visa vērtēšanas perioda laikā ir reģistrētas pie konkrētā ģimenes ārsta;

17.3. centrs vērtē attiecīgos centra vadības informācijas sistēmā ievadītos uzskaites dokumentus, kas satur informāciju par pakalpojumiem, kuri ir apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.";

1.71. papildināt 15.pielikumu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja ģimenes ārsts nav izpildījis šī pielikuma 17.punktā minētos nosacījumus, centrs uz turpmākajiem sešiem mēnešiem samazina šī pielikuma 14.punktā minēto maksājumu par 25 %.";

1.72. papildināt 15.pielikumu ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Centrs līgumos ar tiem primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem saskaņā ar šī pielikuma 14.punktu ir palielināts māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmērs, paredz līdzekļus māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba vietas iekārtošanai ne vairāk kā 83 latu apmērā (ne vairāk kā 55 latus biroja galda un ne vairāk kā 28 latus biroja krēsla iegādei). Minētos līdzekļus centrs izmaksā ģimenes ārsta praksei pēc biroja galda un krēsla iegādi apliecinošu dokumentu saņemšanas atbilstoši to faktiskajām izmaksām, bet nepārsniedzot minēto summu.";

1.73. izteikt 17.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.74. izteikt 18.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.75. izteikt 22.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);

1.76. izteikt 24.pielikuma 1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"2;";

1.77. aizstāt 24.pielikuma 7.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "1.7.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "2.7.apakšpunktā";

1.78. izteikt 26.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);

1.79. izteikt 27.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);

1.80. izteikt 29.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums);

1.81. svītrot 31.pielikuma 1.1.17.apakšpunktu;

1.82. izteikt 37.pielikuma 3.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Nr.
p.k.

Programmas nosaukums

Diagnoze un veicamās manipulācijas

Profilaktisko izmeklējumu rezultātu kodēšana

Nosūtījums tālākiem izmeklējumiem un izmeklējumu rezultātu kodēšana (norādot atbilstošu pacientu grupu)

3.1.4. Dzemdes kakla uztriepes citoloģiskā izmeklēšana Diagnoze Z12.4

42019 - citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C0 - nevar nolasīt (maz materiāla, eritrocīti klāj redzes lauku)

C0 - nevar nolasīt (maz materiāla, eritrocīti klāj redzes lauku);

C1 - norma I grupa;

C2 - norma II grupa (iekaisums);

C3 - CIN 1 = LSIL (viegla cervikālā intraepiteliālā neoplāzija);

C4 - CIN 2/CIN3 = HSIL (mērena vai izteikta cervikālā intraepiteliālā neoplāzija);

C5 - vēža šūnas;

C6 - saplīsis stikliņš, tehniska kļūda

Ja ir patoloģiska atrade, - ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijaun izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas:

(pamatdiagnoze atbilstoši atradei: C53.0-9; D06.0-9; N87.0; N87.1; N87.2; N87.9;

Blakusdiagnoze Z12.4)"

Diagnoze Z12.4

42020 - citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C1 - norma I grupa

Diagnoze Z12.4

42021 - citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C2 - norma II grupa (iekaisums)

Diagnoze Z12.4

42022 - citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C3 - CIN 1 = LSIL (viegla cervikālā intraepiteliālā neoplāzija)

Diagnoze Z12.4

42023 - citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C4 - CIN 2/CIN3 = HSIL (mērena vai izteikta cervikālā intraepiteliālā neoplāzija)

Diagnoze Z12.4

42024 - citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C5 - vēža šūnas

Diagnoze Z12.4

42025 - citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C6 - saplīsis stikliņš, tehniska kļūda


1.83. izteikt 37.pielikuma 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Nr.
p.k.

Programmas nosaukums

Diagnoze un veicamās manipulācijas

Profilaktisko izmeklējumu rezultātu kodēšana

Nosūtījums tālākiem izmeklējumiem un izmeklējumu rezultātu kodēšana (norādot atbilstošu pacientu grupu)

3.3.

Krūts audzēju agrīnā diagnostika Diagnoze Z12.3

50097 - piemaksa par standartmamogrāfijai sekojošu papildu mamogrammu ar lokālu kompresiju, palielinājumu vai citādu nestandarta projekciju

R 1 - norma;

R 2 - potenciāli labdabīga atrade/atsevišķs labdabīgs veidojums;

R 3 - aizdomas par patoloģiju/lokālas patoloģiskas izmaiņas;

R 4 - potenciāla malignitāte/aizdomas par ļaundabīgu veidojumu;

R 5 - pierādīta malignitāte/ļaundabīga atrade

Ja ir patoloģiska atrade, - ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas:

(pamatdiagnoze atbilstoši atradei:

C50.09: N63; N64 vai cita.

Blakusdiagnoze Z12.3)"

Diagnoze Z12.3

50101 - mamogrāfijas apraksts (abām krūtīm, katrai divās projekcijās)

Diagnoze Z12.3

50102 - mamogrāfijas apraksts papildu projekcijām, ja veikts izmeklējums 50097

Diagnoze Z12.3

50105 - piemaksa par digitālās tehnoloģijas lietošanu rentgenoloģiskiem izmeklējumiem

Diagnoze Z12.3

50106 - Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 1 - norma

Diagnoze Z12.3

50107 - Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 2 - potenciāli labdabīga atrade/atsevišķs labdabīgs veidojums

Diagnoze Z12.3

50108 - Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 3 - aizdomas par patoloģiju/lokālas patoloģiskas izmaiņas

Diagnoze Z12.3

50109 - Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 4 - potenciāla malignitāte/aizdomas par ļaundabīgu veidojumu

Diagnoze Z12.3

50110 - Mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās). Izmeklējuma rezultāts R 5 - pierādīta malignitāte/ļaundabīga atrade

Diagnoze Z12.3

60258 - piemaksa par veikto mamogrāfijas skrīningizmeklējumu mobilās mamogrāfijas kabinetā


1.84. papildināt 37.pielikumu ar 4.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.5. ārpus valsts organizētās dzemdes kakla audzēju agrīnās diagnostikas programmas saskaņā ar centra vadības informācijas sistēmā esošo informāciju gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts dzemdes kakla citoloģisks izmeklējums;".

2. Šo noteikumu 1.11. un 1.12.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

3. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.1217

"6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko izmeklējumu saraksts

 Nr.
p.k.

 Manipulācijas kods

Laboratorisko izmeklējumu nosaukums

Apmaksas papildnosacījumi

1.

40001

 Kapilāru asins ņemšana ar Pančenkova pipeti   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

2.

40002

 Seruma (plazmas) iegūšana   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

3.

40003

 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

4.

40004

 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

5.

40005

 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

6.

40006

 Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

7.

40010

 Hemoglobīns  

8.

40014

 Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija  

9.

40016

 Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)  

10.

40018

 Retikulocīti  

11.

40019

 Retikulocīti - automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru  

12.

40025

 Asins tecēšanas laiks pēc Dukē metodes  

13.

40028

 Asins recēšanas laiks pēc Lī-Vaita metodes  

14.

40034

 Sternālpunktāta izmeklēšana  

15.

40040

 Asins analīze ar 3 daļu diferencējošo asins analizatoru  

16.

40041

 Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru. Papildus nenorādīt manipulācijas - 40010, 40012, 40013, 40014, 40017 un 40029  

17.

40043

 Nepilna asins analīze, nosakot ar analizatoru  

18.

40085

 Protrombīns un INR  

19.

40086

 Protrombīna komplekss un INR  

20.

40087

 Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)  

21.

40088

 Fibrinogēns  

22.

40089

 Antitrombīns III (AT-III)  

23.

40090

 Trombīna laiks  

24.

40098

 VIII faktora aktivitātes noteikšana  

25.

40099

 IX faktora noteikšana  

26.

40100

 VIII faktora C aktivitātes noteikšana  

27.

40105

 IX faktora Ag aktivitātes noteikšana  

28.

40106

 XI faktora aktivitātes noteikšana  

29.

40107

 Proteīna C noteikšana  

30.

40108

 Proteīna S noteikšana  

31.

40109

 Von Villebranda faktors  

32.

40119

 Proteīna C rezistences tests (APC-R)  

33.

40123

 D-dimēri (kvantitatīvi)  

34.

40131

 Olbaltums (kvantitatīvi ar pirogalola sarkanā reakciju)  

35.

40133

 Ketonvielas  

36.

40134

 Īpatnējais svars un glikoze kvalitatīvi  

37.

40135

 Glikoze un ketonvielas urīnā  

38.

40140

 Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana  

39.

40148

 Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri)  

40.

40150

 Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija  

41.

40160

 Koprogramma  

42.

40161

 Apslēptās asinis fēcēs  

43.

40164

 Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam

44.

40168

 Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

45.

40169

 Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

46.

40170

 Helmintu un to fragmentu noteikšana  

47.

40171

 Vienšūnu zarnu parazītu noteikšana natīvā un ar Lugola šķīdumu krāsotā preparātā   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

48.

40172

 Apslēptās asinis ar teststrēmeli (pozitīva)  

49.

40173

 Apslēptās asinis ar teststrēmeli (negatīva)  

50.

40183

 Krēpu klīniskā analīze  

51.

40184

 Eozinofīlie leikocīti krēpās  

52.

40188

 Prostatas eksprimāta izmeklēšana  

53.

40190

 Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana uz sēnītēm  

54.

40191

 Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām  

55.

40193

 Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana  

56.

40194

 Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana ar bagātināšanas metodi  

57.

40300

 Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)  

58.

40301

 Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (dubultreakcija)  

59.

40302

 Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi (ar 2 reaģentiem)  

60.

40303

 Rh (D) pazīmes noteikšana gel-tehnikā (ar 1 reaģentu)  

61.

40304

 Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gel- tehnikā  

62.

40307

 RH fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā  

63.

40309

 Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss/Coombs)  

64.

40315

 Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gela tehnikā ar 1 antigēnu (ID karte - Liss/Coombs)  

65.

40325

 Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte Liss/Coombs)  

66.

40330

 Krioglobīni kvalitatīvi  

67.

40335

 Aukstuma aglutinīnu noteikšana gel-tehnikā  

68.

41001

 Kopējais olbaltums  

69.

41002

 Albumīns  

70.

41003

 Olbaltuma frakcijas serumā  

71.

41004

 Urīnviela  

72.

41005

 Urīnskābe  

73.

41006

 Kreatinīns  

74.

41020

 Sārmainā fosfotāze (SF)  

75.

41021

 Skābā fosfotāze  

76.

41022

 ALAT - Alanīnaminotransferāze  

77.

41023

 ASAT - Aspartātaminotransferāze  

78.

41024

 Gamma glutamīntransferāze  

79.

41025

 Kreatīnkināze  

80.

41026

 Laktātdehidrogenāze  

81.

41027

 Lipāze  

82.

41030

 Kreatīnkināzes MB frakcija  

83.

41031

 Kreatīnkināzes MB masa  

84.

41034

 Alfa amilāze  

85.

41035

 Angiotenzīna konvertāze  

86.

41045

 Kopējais holesterīns  

87.

41046

 Triglicerīdi  

88.

41047

 ABL - holesterīns (tiešā metode)  

89.

41052

 Bilirubīns, frakcijas  

90.

41054

 ABL - holesterīns (ar precipitāciju)  

91.

41055

 ZBL - holesterīns (tiešā metode)  

92.

41065

 Kālijs  

93.

41067

 Nātrijs  

94.

41068

 Kalcijs  

95.

41069

 Fosfors  

96.

41070

 Hlorīdi  

97.

41071

 Dzelzs  

98.

41072

 Magnijs  

99.

41077

 Varš asinīs  

100.

41095

 Glikoze asinīs  

101.

41096

 Glikozes slodzes tests  

102.

41099

 C peptīds   Apmaksā ar endokrinologa un bērnu endokrinologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

103.

41100

 Insulīns   Apmaksā ar endokrinologa un bērnu endokrinologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

104.

41101

 Mikroalbumīnūrijas noteikšana  

105.

41102

 Glikozes noteikšana ar vienreizlietojamām kivetēm  

106.

41103

Glikohemoglobīns. Izmeklējuma rezultāts - HbA1C līmenis 6,4% un zemāks   Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai, ja pacientam ir diagnozes E10 -E16

107.

41104

Glikohemoglobīns. Izmeklējuma rezultāts - HbA1C līmenis 6,5-7,4%   Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai, ja pacientam ir diagnozes E10 -E16

108.

41105

Glikohemoglobīns. Izmeklējuma rezultāts - HbA1C līmenis 7,5% un vairāk   Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai, ja pacientam ir diagnozes E10 -E16

109.

41116

 Antistreptolizīns (kvantitatīvi)  

110.

41117

 Transferīns  

111.

41122

 Ceruloplazmīns  

112.

41124

 Feritīns  

113.

41127

 CRO kvantitatīvi  

114.

41128

 Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)  

115.

41129

 Imūnglobulīnu vieglās ķēdes  

116.

41130

 Paraproteīnu noteikšana ar imūnfiksāciju  

117.

41142

 Tireotropais hormons (TSH)  

118.

41143

 Brīvais tiroksīns (FT4)  

119.

41144

 Brīvais trijodtironīns (FT3)   Apmaksā ar endokrinologa un bērnu endokrinologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

120.

41150

 Prolaktīns  

121.

41151

 Folikulstimulējošais hormons (FSH)  

122.

41152

 Luteinizētājhormons (LH)  

123.

41153

 Estradiols  

124.

41154

 Testosterons  

125.

41155

 Progesterons  

126.

41156

 Estriols (brīvais)  

127.

41161

 Dehidroepiandrosterona sulfāts  

128.

41163

 Androstendions  

129.

41164

 Horiongonadotropīns  

130.

41170

 Aldosterons  

131.

41172

 Somatotropais hormons (STH)  

132.

41173

 Kortizols  

133.

41175

 Parathormons  

134.

41176

 Adrenokortikotropais hormons (AKTH)  

135.

41184

 Ciklosporīns un Takrolīms (radioimunoloģiskā metode)  

136.

41189

Etanola noteikšana fermentatīvi  

137.

41200

 Vitamīns B 12  

138.

41203

 Troponīns I  

139.

41205

 Mioglobīns  

140.

41209

 Eritropoetīns  

141.

41230

 Sifilisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL)  

142.

41232

 Sifiliss - TPHA  

143.

41233

 Sifiliss - TPHA kvantitatīvā metode (titri)  

144.

41234

 Uzsējums uz gonoreju (negatīvs)  

145.

41235

 Uzsējums uz gonoreju (pozitīvs)  

146.

41236

 Bālās treponēmas imobilizācijas reakcija (Nelsona tests)  

147.

41237

 Imunofluorescences reakcija IgG antivielu noteikšanai pie sifilisa (IFR abs. IgG)  

148.

41240

 Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imūnfluorescences metodi (TIFR) - MOMP antigēns  

149.

41245

 Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imūnfluorescences metodi (TIFR) - MOMP antigēns sievietēm (no dzemdes kakla kanāla un urīnizvadkanāla )  

150.

41247

 Uzsējums uz mikoplazmu  

151.

41248

 Uzsējums uz ureaplazmu  

152.

41251

 Imūnfluorescences reakcija IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa (IFR abs. IgM)  

153.

41253

 Imūnfermentatīvā analīze IgG vai IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa  

154.

41254

 Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgG noteikšanai   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

155.

41255

 Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgA noteikšanai   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

156.

41260

 Uzsējums uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm  

157.

41262

 Chlamydia trachomatis specifiskās DNS noteikšana (PĶR )   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

158.

41263

 Anti-Toxoplasma gondii IgM   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

159.

41264

 Anti-Toxoplasma gondii IgG   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

160.

41280

 Anti-Borrelia burgdorferi IgG  

161.

41281

 Anti-Borrelia burgdorferi IgM  

162.

41283

 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG  

163.

41284

 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM  

164.

41286

 Neisseria gonorrhea RNS noteikšana ar hibridizācijas metodi  

165.

41287

 Chlamydia trachomatis RNS noteikšana ar hibridizācijas metodi  

166.

41290

 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (ELISA)  

167.

41291

 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA)  

168.

41301

 HBs Ag  

169.

41303

 Anti-HBs (kvantitatīvi)  

170.

41304

 HBs Ag (apstiprinošais tests)  

171.

41307

 Anti-HAV IgM  

172.

41309

 Anti-HCV  

173.

41321

 Anti-HBc IgM  

174.

41322

 Anti-HBc  

175.

41401

 Anti-HIV 1, HIV 2 + HIV Ag ELISA (bez reaktīvu cenas)  

176.

41404

 Antivielas pret HIV 1 vai HIV 2 (Western Blot - apstiprinošais tests) (bez diagnostiskuma cenas)  

177.

41405

 Anti-HIV 1/2 ekspresdiagnostika (bez reaktīvu cenas)  

178.

42004

 Citoloģiskie izmeklējumi no cervikālā kanāla (trīs preparāti)  

179.

42005

 Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes dobuma (trīs preparāti)  

180.

42006

 Citoloģiskie izmeklējumi no vēdera, pleiras un Duglasa dobumiem (trīs preparāti) (serozo dobumu šķidrumi)  

181.

42007

 Citoloģiskie izmeklējumi pēc specifiskas terapijas (staru, hormonu vai ķīmijterapijas) (trīs preparāti)  

182.

42008

 Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskie izmeklējumi (pieci preparāti)  

183.

42012

 Pie bronhoskopijas ņemta materiāla citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti)  

184.

42013

 Nospiedumu vai nokasījumu no ādas vai gļotādas bojājumiem citoloģiskā izmeklēšana (divi preparāti)  

185.

42014

 Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzeriem (viens preparāts)  

186.

42015

 Biopsijas un operācijas materiāla nospiedumu citoloģiskā izmeklēšana  

187.

42016

 Veidojumu un orgānu punktātu citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti)  

188.

42019

Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C0 - nevar nolasīt (maz materiāla, eritrocīti klāj redzes lauku)  

189.

42020

Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C1 - norma I grupa  

190.

42021

Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C2 - norma II grupa (iekaisums)  

191.

42022

Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C3 - CIN 1 = LSIL (viegla cervikālā intraepiteliālā neoplāzija)  

192.

42023

Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C4 - CIN 2/CIN3 = HSIL (mērena vai izteikta cervikālā intraepiteliālā neoplāzija)  

193.

42024

Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C5 - vēža šūnas  

194

42025

Citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts). Izmeklējuma rezultāts C6 - saplīsis stikliņš, tehniska kļūda  

195.

44001

 Asins uzsējums uz mikrofloru - negatīvs  

196.

44002

 Asins uzsējums uz mikrofloru - negatīvs ar automātisku sistēmu  

197.

44003

 Asins uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs  

198.

44004

 Asins uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs ar automātisku sistēmu  

199.

44008

 Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju (t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - negatīvs  

200.

44009

 Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju (t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. Materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - pozitīvs  

201.

44015

 Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana - negatīvs  

202.

44016

 Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana - pozitīvs  

203.

44017

 Krēpu uzsējums uz mikrofloru - negatīvs  

204.

44018

 Krēpu uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs  

205.

44025

 Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - negatīvs  

206.

44026

 Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - pozitīvs  

207.

44028

 Fēču uzsējums uz Shigella, Salmonella - negatīvs  

208.

44029

 Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - pozitīvs (Shigella, Salmonellaidentifikācija līdz serogrupai)  

209.

44030

 Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - pozitīvs (Shigella, Salmonella identifikācija līdz serotipam)  

210.

44031

 Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E. coli - negatīvs  

211.

44032

 Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E. coli - pozitīvs  

212.

44045

 A grupas hemolītiskais streptokoks - ātrais tests  

213.

44046

 Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - negatīvs  

214.

44047

 Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - pozitīvs  

215.

44048

 Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - pozitīvs, lietojot identifikācijā kompjuterizētās sistēmas  

216.

44049

 Uzsējums no kakla N. meningitidis nēsāšanu - negatīvs  

217.

44050

 Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu - pozitīvs (bez N.Meningitidis seroloģiskās tipēšanas )  

218.

44051

 Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu - pozitīvs (ar N.Meningitidis seroloģisko tipēšanu)  

219.

44055

 Uzsējums uz B.Pertussis un B.Parapertussis - negatīvs  

220.

44056

 Uzsējums uz B.Pertussis un B.Parapertussis - pozitīvs  

221.

44057

 Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem - negatīvs  

222.

44058

 Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem - pozitīvs (identifikācija līdz Lensfilda grupai)  

223.

44059

 Uzsējums uz meticilīna rezistentā S. aureus (MRSA) nēsāšanu - negatīvs  

224.

44060

 Uzsējums uz meticilīna rezistentā S. aureus (MRSA) nēsāšanu - pozitīvs  

225.

44064

 Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - negatīvs  

226.

44065

 Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - pozitīvs  

227.

44105

 Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētas identifikācijas sistēmas)  

228.

44106

 Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām  

229.

44107

 Uzsējums uz ureaplazmām un mikoplazmām ar medikamentu jutības noteikšanu  

230.

44108

 Antivielu pret Helycobacter pylori noteikšana ar ekspresmetodi  

231.

44110

 Aglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (garais klepus, bruceloze, tularēmija u.c.)  

232.

44115

 Hemaglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (salmonelloze, šigelloze)  

233.

44116

 Seroloģiskā reakcija uz antivielām pret Y. enterocolitica un Y. pseudotuberculosis  

234.

44119

 IgG antivielas pret difterijas toksīnu  

235.

44127

 Izmeklējamā materiāla apstrāde, uzsēšana un izaugušo koloniju mikroskopija uz mycobacteria ģints mikroorganismiem (bez barotnes pagatavošanas)  

236.

45001

 Uzsējums tuberkulozes diagnostikai ar automātisko sistēmu  

237.

45002

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu  

238.

45003

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1.un 2.rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu  

239.

45004

 Mycobacterium ģints mikroorganismu diferenciāltests (NAP) ar automātisko sistēmu  

240.

45005

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirazinamīdu (PZA) ar automātisko sistēmu  

241.

45006

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1.rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm  

242.

45007

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2.rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm  

243.

45008

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2.rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm  

244.

45009

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2.rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu  

245.

45010

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu ar automātisko sistēmu  

246.

45011

 Mycobacterium ģints mikroorganismu mikroskopiskā izmeklēšana ar luminiscento metodi  

247.

45012

 Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu uz cietajām barotnēm  

248.

45014

 Cietās Lēvenšteina-Jansena barotnes pagatavošana  

249.

46010

 T un B limfocītu subpopulāciju noteikšana (viena pozīcija)  

250.

46015

CD3 + un CD19 + šūnu noteikšana  

251.

46017

 T un B šūnu virsmas receptoru noteikšana (CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/HLA-DR, HLA-DR) (citofluorimetrija)  

252.

46020

Leikožu šūnu fenotips (citofluorimetrija)  

253.

46051

 Imūnglobulīnu G (A, M) noteikšana  

254.

46054

 Cirkulējošo imūnkompleksu noteikšana (CIK) nefelometriski  

255.

46056

 Imūnglobulīna IgG noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)  

256.

46057

 Imūnglobulīna IgA noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)  

257.

46058

 Imūnglobulīna Ig M noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)  

258.

46059

 Imūnglobulīna Ig E noteikšana (ELISA)  

259.

46060

 Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 5 Ag)   Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

260.

46065

 Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 12 Ag)   Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

261.

46066

 Specifisko Ig E noteikšana - 20 atsevišķu antigēnu panelis   Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

262.

46067

 Totālā un specifiskā IgE noteikšana (IgE totālais + IgE specifiskais) (ELISA)   Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

263.

46074

 Cistatīna C noteikšana   Apmaksā ar nefrologa, bērnu nefrologa, urologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

264.

46085

 ANA noteikšana HEP-2 šūnu kultūrā (skrīnings - netiešā imūnfluorescence)  

265.

46089

 ANCA noteikšana (skrīnings - netiešā imūnfluorescence)  

266.

46092

 Anti-DNS antivielu noteikšana (kvantitatīvi)  

267.

46100

 ENA noteikšana (skrīnings - ELISA)  

268.

46102

 ENA subtipu (1 pozīcijas no sešām, punktā 409101 norādītām) noteikšana (ELISA)  

269.

46104

 ENA skrīnings un ANA noteikšana HEP - 2 šūnu kultūrā  

270

46107

 Antivielu pret Helicobacter pylori IgG noteikšana (ELISA)  

271.

46108

 Antivielu pret Helicobacter pylori IgA noteikšana (ELISA)  

272.

46110

 Autoantivielu pret tireoglobulīnu noteikšana   Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

273.

46111

 Autoantivielu pret fosfolipīdiem noteikšana   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

274.

46112

 Autoantivielu pret MPO noteikšana  

275.

46113

 Autoantivielu pret PR3 noteikšana  

276.

46115

 Antimikrosomālo antivielu noteikšana (ELISA)  

277.

46116

 Tireoglobulīns   Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

278.

46117

 Antigliadīna antivielu noteikšana (IgG)   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

279.

46118

 Antigliadīna antivielu noteikšana (IgA)   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

280.

46119

 Antispermālo antivielu total IgG, IgM noteikšana (ELISA)  

281.

46120

 Antiadrenālo antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)   Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

282.

46121

 Antisēklinieku antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)  

283.

46122

 Antiolnīcu antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)  

284.

46123

 Anti-GBM antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)  

285.

46124

 Antihistonu antivielu noteikšana (ELISA)  

286.

46125

 Antikardiolipīnu antivielu noteikšana  

287.

46132

 TSH receptoru antivielu noteikšana   Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

288.

46148

 CYFRA 21-1 citokeratīna 19 fragments  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, imunologa  nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

289.

46149

 SCC - plakanšūnu vēža antigēns  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

290.

46150

 Beta - HGH - Brīvais horiongonado-tropīns  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

291.

46151

 Alfa - FP - Alfa fetoproteīns  

292.

46152

 CEA - Karcioembrionālais antigēns  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

293.

46153

 Audzēja marķieris CA - 125  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

294.

46154

 Audzēja marķieris CA 19 - 9  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

295.

46155

 NSE - Neironu specifiskā enolāze  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, endokrinologa, bērnu endokrinologa, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

296.

46156

 PSA - Prostatas specifiskais antigēns  

297.

46157

 PSA, brīvais - Prostatas specifiskais antigēns  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ķirurga, urologa, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

298.

46158

 Audzēja marķieris CA 15-3  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

299.

46159

 BMG - Beta 2 mikroglobulīns  Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, hemotologa, imunologa nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums

300.

46164

 Antivielas pret transglutamināzi (IgA)   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

301.

46165

 Antivielas pret transglutamināzi (IgG)   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

302.

46171

 Dauna sindroma un trisomijas 18 (Edvardsa sindroma) diagnostika (AFP + HGH + brīvais estriols) (ELISA)  

303.

46172

 Spontāna aborta draudu imunoloģiskā kontrole (LAI tests + HGH)  

304.

47026

 Rotavīrusa Ag  

305.

47027

 Kvantitatīva CMV DNS vai EBV DNS noteikšana (polimerāzes ķēdes reakcija)  

306.

47035

 IgM klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu  

307.

47038

 Anti-CMV - IgG   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

308.

47039

 Anti-CMV - IgG (kvantitatīvi)   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

309.

47040

 Anti-CMV - IgM   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

310.

47042

 Anti-EBV IgM  

311.

47043

 Anti-EBV IgG  

312.

47052

 Paul-Bunell tests heterofilo antivielu noteikšanai  

313.

47053

 Anti-Herpes simplex I, II IgM   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

314.

47054

 Anti-Herpes simplex I, II IgG   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

315.

47055

 Anti-Herpes simplex I, II IgG (kvantitatīvi)   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

316.

47056

 Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgM   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

317.

47057

 Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgG   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

318.

47058

 Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgG (kvantitatīvi)   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

319.

47059

 IgG klases antivielu noteikšana pret ērču encefalīta vīrusu  

320.

47061

 Anti-Rubella (masaliņas) vai Anti-Rubeola (masalas) IgG   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

321.

47062

 Anti-Rubella (masaliņas) vai Anti-Rubeola (masalas) IgM   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

322.

47065

 IgG klases antivielas pret parotīta vīrusu   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

323.

47066

 IgM klases antivielas pret parotīta vīrusu   Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

324.

48002

 Anti-Trichinella spiralis  

325.

48004

 Giardia lamblia trofozītu un cistu Ag  

326.

48006

 Anti-Toxocara canis IgG   

327.

48007

 Anti-Echinococcus sp.  

328.

48010

 Izmeklēšana uz demodekozi, dziedzerērci  

329.

48013

 Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no viena perēkļa  

330.

48014

 Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no vairākiem perēkļiem (vidēji 2-3 perēkļi)  

331.

48015

 Materiāla (nagi, āda, mati) no vairākiem perēkļiem izmeklēšana uz sēnītēm  

332.

49001

 Aminoskābju spektra noteikšana asinīs ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību  

333.

49002

 Aminoskābju spektra noteikšana urīnā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību  

334.

49003

 Aminoskābju spektra noteikšana amniotiskajā šķidrumā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību  

335.

49004

 Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija urīnā  

336.

49005

 Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija asins serumā  

337.

49006

 Jaundzimušo fenilketonūrijas skrīnings  

338.

49007

 Jaundzimušo iedzimtas hipotireozes skrīnings  

339.

49008

 PAPP-A noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā trimestrī  

340.

49009

 Brīvā beta horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā un otrajā trimestrī  

341.

49010

 Alfa-fetoproteīna un brīvā beta horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm otrajā trimestrī (grūtnieču divu marķieru bioķīmiskais skrīnings augļa trisomiju procentuālā riska noteikšanai)  

342.

49015

 Alfa-fetoproteīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm (prenatālais skrīnings augļa nervu caurules defektiem)  

343.

49016

 Alfa-fetoproteīna noteikšana amniotiskajā šķidrumā riska grupas grūtniecēm  

344.

49017

 Organisko skābju spektra noteikšana urīnā ar gāzu hromatogrāfijas palīdzību  

345.

49021

 Mukopolisaharīdu (MPS) skrīnings un kvantitatīvā spektrometriskā noteikšana urīnā  

346.

49022

 Mukopolisaharīdu (MPS) kvantitatīva spektrofotometriska noteikšana amniotiskajā šķidrumā  

347.

49023

 Mukopolisaharīdu (MPS) spektra noteikšana urīnā ar elektroforēzes palīdzību  

348.

49025

 Cilvēka genoma DNS izdalīšana  

349.

49026

 Himērisma monitorings pēc alogēno kaulu smadzeņu vai perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas, izmantojot STR lokusu genotipēšanu  

350.

49027

Ph (Filadelfijas) hromosomas kvalitatīva noteikšana, izmantojot RT-divpakāpju PCR (La/MoB 075)  

351.

49028

Ph (Filadelfijas) hromosomas pozitīvu leikožu terapijas efektivitātes kontrole, izmantojot BCR/ABL gēna ekspresijas kvantitatīvu analīzi (La/MoB 089)  

352.

49030

 DNS analīze, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju cilvēka ģenētisko patoloģiju diagnostikai  

353.

49031

 Genoma DNS izdalīšana no Guthrie papīrīšiem cilvēka ģenētisko patoloģiju diagnostikai  

354.

49032

 Gēnu mutāciju selektīvais skrīnings ar DGGE analīzi  

355.

49033

 SMA gēna mutāciju noteikšana  

356.

49034

 Fenilalanīnhidroksilāzes gēna mutāciju noteikšana (vienai mutācijai)  

357.

49035

 Vidēja garuma Acil-Ko A dehidrogenāzes gēna K329E mutācijas noteikšana  

358.

49036

 Fragilā X sindroma selektīvais skrīnings ar PCR metodi  

359.

49037

 Fragilā X sindroma mutācijas noteikšana ar Sauzerna blotingu, izmantojot neradioaktīvas iezīmes  

360.

49038

 Nekultivēto šūnu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)  

361.

49039

 Fibroblastu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam)  

362.

49040

 Papildu metafāžu hromosomu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)  

363.

49045

 Papildu hromosomu C joslu krāsošana ar bārija hidroksīdu  

364.

49046

 Papildu hromosomu KOR joslu krāsošana ar Gimzas krāsu  

365.

49047

 Postnatālā fragilā X hromosomu analīze (izmaksas vienam pacientam)  

366.

49048

 Asiņu un kaulu smadzeņu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) ar standarta metodi  

367.

49049

 Amniocītu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)  

368.

49050

 Horiona biopsijas kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)  

369.

49061

 VNTR (minisatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā  

370.

49062

 STR (mikrosatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā  

371.

49063

 Y hromosomas delēciju noteikšana, izmantojot "Promega System, Version 1.1" kitu ar PCR metodi  

372.

54007

 Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 1-4 preparāti), 1.kategorija (vieglas sarežģītības pakāpes izmeklējumi)  

373.

54008

 Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 5-10 preparāti), kā arī papildus krāsošanas metožu izmantošana; displastisko un priekšvēža stāvokļu un labdabīgo audzēju diagnosticēšana neatkarīgi no preparātu skaita. Ādas, muskuļu, mīksto audu labdabīgie audzēji. 2.kategorija (vidēji sarežģīts izmeklējums)  

374.

54009

 Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, ielikšana arhīvā un mikroskopiskā izmeklēšana no 2-20 preparātiem, kā arī endoskopiju laikā iegūtais materiāls un ļaundabīgo audzēju biopsijas neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildus krāsošanas metodes (serežģīts izmeklējums ar diferenciāldiagnostiskām grūtībām). Mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem virs 10 preparātiem, tai skaitā histotopogrammas, intraoperācijas materiāls un endobiopsija, bronhobiopsija, trepanobiopsijas, nieru, aknu, oliņu, priekšdziedzeru, limfmezglu biopsijas, visu veidu ļaundabīgie audzēji; neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildus krāsošanas metodes), 3. kategorija (sarežģīta), ja ir diferencialdiagnostiskas grūtības  

375.

54010

 Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, papildus griezuma izgatavošana, krāsošana ar tradicionālām un speciālām krāsošanas metodēm virs 20 preparātiem plašu operāciju gadījumā ar vairāku orgānu vai audu izmeklēšanu, kā arī intraoperatīvās (citobiopsijas) un biopsiju materiāls no endokrīniem orgāniem, CNS, artroskopiju, acs, vairogdziedzera, plaušu izmeklējumiem, transuretrālās prostatas rezekcijas un biopsijas no nierēm, aknām, limfmezgliem, kauliem; neatkarīgi no preparātu skaita (sevišķi sarežģīts morfoloģisks izmeklējums)  

376.

54015

 Operāciju un biopsiju materiāla elektronmikroskopija  

377.

54016

 Operāciju un biopsiju materiāla imūnhistoķīmija  

378.

54017

 Nieres biopsijas gaismas mikroskopija (pārskata preparāti, PAS, Masson trihroma)  

379.

54018

 Nieres biopsijas materiāla imūnfluorescences izmeklējums  

380.

54019

 Nieres biopsijas materiāla elektronmikroskopija  

381.

54050

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 1 vielas grupu  

382.

54051

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 2 vielas grupu  

383.

54052

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 3 vielas grupu  

384.

54053

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 4 vielu grupām  

385.

54054

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 5 vielu grupām  

386.

54055

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 6 vielu grupām  

387.

54056

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 7 vielu grupām  

388.

54057

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 8 vielu grupām  

389.

54058

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 9 vielu grupām  

390.

54059

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 10 vielu grupām  

391.

54060

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 11 vielu grupām  

392.

54061

 Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi uz 12 vielu grupām  

393.

54062

 "Pilna" ķīmiski toksikoloģiskā analīze  

394.

54063

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz opija alkaloīdiem  

395.

54064

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz efedrīnu un efedronu  

396.

54065

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz amfetamīnu un MDA  

397.

54066

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz metamfetamīnu un MDMA (ecstasy)  

398.

54067

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - urīns, noskalojumi no mutes dobuma, nomazgājumi no rokām  

399

54068

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - urīns  

400.

54069

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - noskalojumi no mutes dobuma, nomazgājumi no rokām  

401.

54070

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz barbiturātiem  

402.

54071

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz 1,4 - benzodiazepīna atvasinājumiem (trankvilizatoriem)  

403.

54072

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz kokaīnu  

404.

54073

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz promedolu  

405.

54074

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz ciklodolu  

406.

54075

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz dimedrolu  

407.

54076

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz klofelīnu  

408.

54077

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz tricikliskiem antidepresantiem (amitriptilīns, notriptilīns, imipramīns)  

409.

54078

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz fenotiazīna atvasinājumiem (neiroleptiķiem)  

410.

54079

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz acetonu  

411.

54080

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz imovānu  

412.

54081

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz tramadolu  

413.

54082

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz beta - adrenoblokatoriem  

414.

54083

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz ketamīnu  

415.

54084

 Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz gamma - oksibutirātu  

416.

54085

 Alkohola reibuma izmeklējumi izelpojamā gaisā  

417.

54086

 Alkohola reibuma laboratoriskie izmeklējumi bioloģiskā vidē  

418.

60257

 Himērisma analīze pēc alogēno kaulu smadzeņu vai perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas, izmantojot faktiskā laika polimerāzes ķēdes reakciju (real time PCR)";

 "

Veselības ministrs J.Bārzdiņš 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.1217

"17.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Kritēriji fiksētā piemaksas par traumpunktu (neatliekamās palīdzības punkti) darbību noteikšanai

N.p.k.

Prognozētais pacientu skaits gadā

Slodzes kopā

Speciālistu/kabinetu skaits

1.1.

3 500 un vairāk

6.50

2

1.2.

līdz 3499

3.25

1

2. Šo noteikumu 93. punktā noteikto speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjomu latos nosaka:

Nr.

Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

Ls par 1 slodzi

Ls par 0,25 slodzēm

Ls par 0,5 slodzēm

Ls par 0,75 slodzēm

Ls par 1,25 slodzēm

Ls par 1,5 slodzēm

Ls par 1,75 slodzēm

Ls par 2,0 slodzēm

Ls par 2,25 slodzēm

Ls par 3,00 slodzēm

Ls par 3,25 slodzēm**

Ls par 4,50 slodzēm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.1. Psihiatrs

1 732

433

866

1 299

2 165

2 599

3 032

3 249

3 898

4 419

-

5 067

2.2. Narkologs

1 743

436

872

1 307

2 179

2 615

3 051

3 270

3 922

4 447

-

5 099

2.3. Pneimonologs

1 831

458

915

1 373

2 288

2 746

3 203

3 433

4 119

4 669

-

5 355

2.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

1 940

485

970

1 455

2 425

2 909

3 394

3 638

4 364

4 947

-

5 674

2.5. Paliatīvās aprūpes kabinets

1 983

496

992

1 487

2 479

2 975

3 471

3 720

4 462

5 059

-

5 801

2.6. Bronhiālās astmas kabinets

1 831

458

915

1 373

2 288

2 746

3 203

3 433

4 119

4 669

-

5 355

2.7. Traumpunkts (neatliekamās palīdzības punkts)

3 456

864

1 728

2 592

4 320

5 184

6 048

6 481

7 776

8 814

5 789

10 109

2.8. Stomas kabinets

3 020

755

1 510

2 265

3 775

4 529

5 284

5 663

6 794

7 701

-

8 833

2.9. Dežūrārsta kabinets

1 945

486

972

1 458

2 431

2 916

3 402

3 647

4 375

4 960

-

5 688

2.10. Paliatīvās aprūpes kabinets BKUS*

22 318

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11. Traumpunkts BKUS*

4 525

1 131

2 263

3 394

5 656

6 788

7 919

8 486

10 181

11 540

-

13 236

2.12. Psihologa kabinets

1 656

414

828

1 242

2 070

2 484

2 898

3 106

3 726

4 224

-

4 844

2.13. Metadona aizvietojošās terapijas kabinets

1 656

414

828

1 242

2 070

2 484

2 898

3 106

3 726

4 224

-

4 844

3. Ikmēneša fiksētā maksājuma apjoms darbības nodrošināšanai sastāda 1/12 daļu no tabulā noteiktā gada apjoma. 

4. Ārstu un māsu darba samaksu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 180.punktam, ņemot vērā līgumā ar Centru noteikto ārstu un māsu darba apjomu. Veicot narkomānu multidisciplināro rehabilitāciju un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanu bērniem, darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu atbilstoši šo noteikumu 180.punktā noteiktajai ārsta darba samaksai.

4.1 Metadona aizvietojošās terapijas kabineta darba apjomu plāno, ievērojot šādus principus:

4.11. metadona terapiju nodrošina multiprofesionāla narkotisko vielu atkarības rehabilitācijas komanda, kas sastāv no sertificēta ārsta narkologa, sertificētas medicīnas māsas un psihologa. Visi komandas dalībnieki ir izgājuši speciālu apmācību metadona terapijas veikšanā;

4.12. metadona terapijas uzsākšanas pirmajā mēnesī narkologa pieņemšanu skaitu plāno katram pacientam katru darba dienu (devas regulēšanai un blakusparādību izvērtēšanai), pēc tam 1-2 reizes nedēļā;

4.13. psihologa apmeklējumu skaitu atbalstošās racionālās psihoterapijas saņemšanai plāno reizi nedēļā katram pacientam;

4.14. medicīnas māsas kopējo darba laika patēriņu metadona izsniegšanai plāno, ievērojot, ka vienam pacientam viena metadona izsniegšanas procedūra ilgst 7 minūtes. Metadona izsniegšanas procedūrā iekļautas šādas darbības: pacienta ordināciju lapas saņemšana, kad pacients ieradies; zāļu devas pārbaude; zāļu devas nomērīšana ierīcē un ieliešana pacientam; pacienta zāļu izdzeršanas procedūra, parakstīšanās ordināciju lapā par zāļu izdzeršanu; zāļu pudeles uzpilde, ja ir vairāki pacienti; medikamenta devu salīdzināšana un norakstīšana narkotisko vielu reģistrēšanas dokumentācijā; urīna analīžu noņemšana un nosūtīšana; asins analīžu noņemšana paralēlai alkohola lietošanas noteikšanai;

4.15. urīna analīžu noņemšanas un nosūtīšanas uz laboratoriju biežums, uzsākot ārstēšanu, katram pacientam ir 1 reizi nedēļā pirmos 6 mēnešus, pēc tam - 1 reizi mēnesī. Pārkāpumu gadījumos, kā arī slimojot ar blakus saslimšanām, urīna analīžu noņemšanas biežums var būt līdz 4 analīzēm mēnesī.

5. Vienai pilnai slodzei atbilst:

5.1. 10 apmeklējumi pie narkologa dienā;

5.2. 13 apmeklējumi pie psihiatra dienā;

5.3. 8 apmeklējumi pie bērnu psihiatra dienā;

5.4. 14 apmeklējumi pie pneimonologa dienā.

6. Centrs uz katra gada 1.janvāri un 1.jūliju izvērtē to ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kas saņem šī pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto fiksēto maksājumu vismaz sešus mēnešus pēc kārtas. Ja veiktā darba apjoms pēdējā pusgadā ir mazāks par 0,5 slodzēm, tad centrs veic grozījumus līgumā, nosakot, ka turpmāk sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus centrs apmaksā atbilstoši aprūpes epizožu tarifiem (saskaņā ar šo noteikumu 19.pielikumu) un 18.pielikumā minētajām manipulācijām atbilstoši ārstniecības personas kompetencei.

Pirms līguma noslēgšanas par šo noteikumu 93.1, 93.2. un 93.3.apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu centrs izvērtē Vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par ārstniecības iestādē sniegto šo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu iepriekšējā periodā un gadījumā, ja:

7.1. veiktā darba apjoms pēdējā pusgadā ir mazāks par 0,5 slodzēm, centrs slēdz līgumu par sniegto veselības aprūpes pakalpojumus apmaksu atbilstoši aprūpes epizožu tarifiem (saskaņā ar šo noteikumu 19.pielikumu) un 18.pielikumā minētajām manipulācijām atbilstoši ārstniecības personas kompetencei;

7.2. ārstniecības iestādē iepriekšējā periodā nav sniegti šādi veselības aprūpes pakalpojumi, fiksētā maksājuma apjomu nosaka, ievērojot, ka vienam speciālistam tiek noteikta ne vairāk kā 0,5 slodze.

8. Ja centrs, izvērtējot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu atbilstību šī pielikuma 5.punktā minētajam, konstatē, ka ārstniecības iestāde, kas saņem fiksēto maksājumu par dežūrārsta kabinetu, nav nodrošinājusi dienā vismaz trīs pacientu apmeklējumus, centram ir tiesības izbeigt ar ārstniecības iestādi līgumu par šādu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

9. Šī pielikuma 2.7.apakšpunktā norādītajā traumpunktā (neatliekamās palīdzības punktā) var apmaksāt ķirurģiskā profila, terapeitiskā profila speciālistu un anesteziologu - reanimatologu sniegtos pakalpojumus.

10. Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu sastāda šī pielikuma 2. un 4. punktā aprēķināto maksājumu summa.

Piezīme: * Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā".

**Noteikts darba laiks darbadienās no plkst. 18.00 līdz 8.00 un brīvdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī (3.25 slodzes)."

Veselības ministrs J.Bārziņš 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.1217

"18.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi norādīti par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumu manipulācijām un sadalīti atsevišķās sadaļās pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem.

2. Manipulācijas no citām sadaļām var izmantot, ja speciālistam atbilstošajā sadaļā nav darbībai atbilstošas manipulācijas, bet speciālistam ir attiecīgās manipulācijas veikšanai nepieciešamā specializācija, kvalifikācija un metodes sertifikāts.

3. Manipulācijas medicīniskajā dokumentācijā uzrāda, ja manipulācija ir veikta pilnībā.

4. Piemaksu manipulācijas par implantu, šuvēju un citu medicīnas preču pielietošanu medicīniskajā dokumentācijā drīkst uzrādīt jebkurš speciālists neatkarīgi no sadaļas atbilstoši konkrētās manipulācijas veikšanai pielietotajiem materiāliem.

5. Aprēķinot viena pacienta ārstēšanās izmaksas slimnīcā, tiek ņemtas vērā tikai tās veiktās manipulācijas, kas šajā pielikumā atzīmētas ar zvaigznīti (*)

6. Manipulācijas veikšanai nepieciešamie materiāli iekļauti manipulācijas tarifā, ja nav norādīts savādāk.

VISPĀRĒJIE AMBULATORIE PAKALPOJUMI, (manipulācijas 01004-01083)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1.

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam)

2,84

2.

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (neuzrāda kopā ar manipulāciju 01061 un 60404)

0,48

3.

01019

Ārsta palīga apskate pirms vakcinācijas

0,51

4.

01029

Vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

1,57

5.

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2,38

6.

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2,90

7.

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam)

2,47

8.

01064

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2,83

9.

01065

Oftalmologa veikta profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam)

4,82

10.

01066

Piemaksa par ģimenes ārsta veiktu profilaktisko apskati, izmeklējot pacientu ar saslimšanu (apmaksā tikai bērniem)

1,20

11.

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

3,26

12.

01074

Citoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla

0,86

13.

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

0,66

14.

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

1,22

REIMATOLOĢIJA (manipulācijas 02034 - 02043)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

15.

02034*

Intravenozā zāļu Methylprednisolone ievade plaukstas vēnās roku pirkstu intra-falangiālo locītavu bojājuma gadījumā ar žņauga nospiešanu uz 30 minūtēm

5,40

16.

02035*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; diennakts kurss

40,03

17.

02036*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; diennakts kurss

41,67

18.

02037*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; diennakts kurss

43,12

19.

02038*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

57,49

20.

02039*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

61,32

21.

02040*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

65,13

22.

02041*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

57,87

23.

02042*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

62,88

24.

02043*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

69,07

NEONATOLOĢIJA UN PEDIATRIJA (manipulācijas 02077 - 02405)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām no 02077 līdz 02156 tiek veikta, ja tās uzrāda par stacionārā esošo neonatālā un zīdaiņa perioda (ja manipulācijā nav noteikts citādi) bērnu ārstēšanu. Samaksa par manipulācijām netiek veikta, ja tās uzrāda par pieaugušo ārstēšanu.

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām: 02400; 02401; 02402; 02404 un 02405 tiek veikta, ja tās uzrāda Valsts SIA "Sporta medicīnas centrs". Viena apmeklējuma laikā vienam bērnam var uzrādīt tikai vienu no šīm manipulācijām.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

25.

02077

Piemaksa par gaismas jūtīgu medikamentu ievadīšanas šļirces un savienotājvadu pielietošanu

1,74

26.

02078*

Zāļu ievadīšana vēnā infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam

7,25

27.

02079*

Zematslēgkaula vēnas (v.subclavia) vai jūga vēnas (v.jugularis) punkcija, katetra ievadīšana medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam ar rentgena-kontrastējamo katetru

9,44

28.

02080*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontrastējamo katetru

6,62

29.

02082*

Piemaksa par parenterālo barošanu un infūzijas šķīdumiem (diennaktī)

4,89

30.

02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) sistēmas "Infant flow" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

59,06

31.

02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP sistēmas "Bubble" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

44,23

32.

02085*

CPAP "Bubble" un "Infant flow" sistēma - par katru nākamo stundu sākot no otrās stundas

1,60

33.

02086*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem ar vienreizlietojamo elpināšanas kontūru pirmā stundā

154,20

34.

02087*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2,15

35.

02088*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par pirmo stundu

3,45

36.

02089*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

1,91

37.

02090*

Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā (v.umbilicalis) ievadītu katetri

48,10

38.

02091*

Asins apmaiņas operācija jaundzimušajam ar vienreizējās lietošanas asins apmaiņas sistēmu

100,61

39.

02101

Lumbālpunkcija

6,30

40.

02103*

Diagnostiskā lumbālpunkcija

7,85

41.

02105*

Laterālā ventrikuļa punkcija caur lielo avotiņu ultrasonoskopijas kontrolē

7,68

42.

02107*

Pleiras dobuma punkcija

19,93

43.

02120*

Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem un pirmās reizes mērījumu noteikšana un monitora pārbaude

5,31

44.

02130

Bērna sagatavošana fototerapijai

4,12

45.

02131*

Fototerapija 12 stundu kursam

34,06

46.

02132*

Piemaksa par fototerapijas katru nākamo stundu, sākot no 13. stundas (pielieto pie manipulācijas 02131)

2,99

47.

02139*

Spieķa kaula artērijas (a.radialis) vai ciskas artērijas (a.femoralis) punkcija arteriālo asins gāzu kontrolei

10,36

48.

02140*

Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana un taktīla stimulācija

5,56

49.

02141*

Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu - masku)

6,32

50.

02142*

Vienlaicīgi ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža

6,35

51.

02147*

Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus

6,98

52.

02148*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 2 stundām. Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam

16,65

53.

02149*

Mākslīga plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas. Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam

12,52

54.

02150*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā

8,49

55.

02151*

No perifērās uz centrālo vēnu vienreizlietojamā Rtg - kontrastējamā katetra (līnijas) ievadīšana parenterālās barošanas nodrošinājumam jaundzimušajiem

38,40

56.

02152*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas kontūras izmantošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

5,67

57.

02153*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūru ar apsildīšanu lietošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

11,34

58.

02154*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā un nabas artērijā

10,46

59.

02156*

Piemaksa par Phospholipida ex pulmonibus suum (zāļu Curosurf 120mg/1,5ml endotraheopulmonārā instilācija, suspensija) pielietošanu

311,85

60.

02400

Sporta ārsta veiktā padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude

7,68

61.

02401

Sporta ārsta veiktā papildus profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2,28

62.

02402

Sporta ārsta posma profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2,28

63.

02403

Sporta ārsta veiktā kārtējā profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2,37

64.

02404

Sporta ārsta veiktie medicīniskie novērojumi

4,75

65.

02405

Sporta ārsta veiktā fiziskās sagatavotības pēc EUROFIT metodes un balsta un kustību sistēmas novērtēšana bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Nedrīkst uzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

8,48

VAKCINĀCIJA UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA (manipulācijas 03004 - 03225)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

66.

03004

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsēju uzlikšana

1,32

67.

03006

Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana

0,62

68.

03015

Ģipša longetes, aptverot divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas) vai pagaidu pārsēja uzlikšana lūzuma gadījumā

7,79

69.

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera

9,78

70.

03017

Ģipša pārsēja uzlikšana pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

5,25

71.

03018

Ģipša longetes uzlikšana metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

6,75

72.

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm pie apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma vai citas pataloģijas pēdas locītavas rajonā

8,95

73.

03028

Cirkulārs ģipša pārsēja uzlikšana 1 locītavai (tutors)

7,14

74.

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

11,07

75.

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs 3 locītavām (gonita tipa pārsējs)

16,11

76.

03035

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai

1,90

77.

03036

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām

2,52

78.

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

36,40

79.

03040

Ģipša gultas vai nakts trauka ķermenim izveidošana

13,99

80.

03041

Ģipša pārsēja noņemšana

0,55

81.

03081

Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un muskulī

0,34

82.

03082

Vakcīnas ievadīšana perorāli

0,16

83.

03138*

Piemaksa par BCG (Bacillus Calmette-Guerin) (BCG vakcīnu intravezikālai ievadīšanai) lietošanu

62,78

84.

03148*

Piemaksa par Anti - D(rh) immunoglobulin (1250IU) lietošanu

22,27

85.

03173*

Piemaksa par Anti-D (rh) immunoglobulin (250 IU) lietošanu

9,77

86.

03180

Locītavas punkcija

4,00

87.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

8,25

88.

03184

Vēdera dobuma punkcija

4,92

89.

03185

Sirds somiņas punkcija

5,48

90.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

4,36

91.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

4,00

92.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

5,48

93.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

3,42

94.

03203*

Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību, ieskaitot endotraheālo intubāciju

12,13

95.

03205*

Dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts -mākslīgā elpināšana mute - mutē vai ar masku un ekstratorakāla sirds masāža virs 20 minūtēm

6,29

96.

03206*

Izvērstais dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas)

34,07

97.

03207*

Transkutānā kardiostimulācija, lietojot multifunkcionālu elektrodu

21,94

98.

03208*

Neatliekama kardiostimulācija ar transvenozo katetru

75,42

99.

03209*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 1 stundai. Pacientiem, kas ilgstoši atkarīgi no mākslīgās plaušu ventilācijas (MPV), bet periodiski tiek atslēgti patstāvīgās elpošanas stimulācijai, manipulāciju pielieto vienu reizi

11,78

100.

03210*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu līdz 4 stundām (turpmākās MPV izmaksas līdz pirmās diennakts beigām iekļautas kopējā gultas dienas vērtībā)

8,14

101.

03211*

Piemaksa par mākslīgo plaušu ventilāciju (MPV) par katru nākamo diennakti par vienreizlietojamiem materiāliem un aparatūras lietošanu, sākot no otrās diennakts

19,36

102.

03221*

Tiešā asins pārliešana

34,70

103.

03224*

Piemaksa par traheostomas kaniles lietošanu

9,20

104.

03225*

Piemaksa par traheostomas armētās kaniles lietošanu

18,17

ANESTĒZIJAS PAKALPOJUMI (manipulācijas 04100 - 04199)

1. Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja anestēzijas sākums un beigas fiksētas medicīniskajā dokumentācijā. Par anestēzijas sākumu liecina atzīme anestēzijas kartē, kad tiek punktēta vēna, uzsākta infūzijas terapija, tieša premedikācija, narkotisko vielu ievadīšana. Par anestēzijas beigām liecina atzīme anestēzijas kartē, kad pacientu pārved uz nākamo medicīniskās aprūpes etapu (atmošanās palātu, reanimācijas - intensīvās terapijas nodaļu vai slimnieka palātu) vienas stundas robežās pēc operācijas beigām. Tālākais anesteziologa uzraudzības darba novērtējums iekļauts gultasdienas tarifā.

2. Ja pēc operācijas nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, medicīniskajā dokumentācijā jānorāda manipulācijas 03209 un 03210.

3. Pacienta potencēšanas gadījumā nedrīkst norādīt vispārējās anestēzijas manipulācijas, jo potencēšanas izmaksas iekļautas gultasdienas tarifā.

4. Sedācijas izmaksas reģionālās un spinālās/epidurālās anestēzijas gadījumā iekļautas manipulācijas tarifā.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

105.

04100

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

2,50

106.

04101

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

2,59

107.

04103

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

2,89

108.

04106*

Spinālo nervu vada anestēzija

6,60

109.

04107

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē

4,46

110.

04108

Muguras smadzeņu nerva, muguras smadzeņu gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija vienā pusē

3,80

111.

04115*

Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 minūtēm. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 04103

7,95

112.

04116*

Nervu pinumu anestēzija pirmā stunda

28,72

113.

04117*

Nervu pinumu anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

10,48

114.

04118*

Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks)

17,65

115.

04119*

Epidurālā anestēzija ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai par pirmām divām stundām

39,03

116.

04120*

Prolongētas spinālās analgēzijas sistēmas uzlikšana un saņemšana pirmajā diennaktī

33,07

117.

04121*

Prolongētas epidurālās analgēzijas sistēmas uzlikšana. Nevar uzrādīt kopā ar manipulācijām 04119, 04135

19,56

118.

04122*

Kaudālā anestēzija

19,74

119.

04123*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par pirmo diennakti

16,60

120.

04124*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par katrām nākošajām 12 stundām

8,33

121.

04125*

Piemaksa reģionālajā anestēzijā par zāļu Bupivakaīna (Bupivakaine) lietošanu pirmās divās stundās

3,23

122.

04126*

Piemaksa par zāļu Levobupivakaīna (Levobupivacaini hydrochloridum) 1 ampulas (50 mg/10 ml) lietošanu

2,23

123.

04127*

Vispārējā anestēzija ar masku par pirmo stundu

18,04

124.

04128*

Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas ar masku, sākot no otrās stundas

10,60

125.

04129*

Prolongēta spināla analgēzija par katru nākošo diennakti, sākot no otrās diennakts

7,97

126.

04130*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz vienai diennaktij

15,12

127.

04131*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz trīs diennaktīm

19,09

128.

04132*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz astoņām diennaktīm

22,68

129.

04133*

Spinālā anestēzija pirmās divas stundas

38,11

130.

04134*

Spinālā un epidurālā anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas

9,66

131.

04135*

Kombinētā spināli - epidurālā anestēzija pirmās divas stundas

60,36

132.

04138*

Kontrolētā analgēzija (PCA) vai sedācija ar perfuzoru pirmās 24 stundas

7,57

133.

04139

Piemaksa par kontrolēto analgēziju (PCA) par katrām nākamajām 12 stundām

3,03

134.

04140*

Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

19,26

135.

04141*

Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

8,46

136.

04142*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu

50,61

137.

04143*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas

20,82

138.

04144*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi kardioloģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par pirmo stundu

247,81

139.

04145*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi kardioķirurģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

27,31

140.

04146*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par pirmo stundu. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

56,51

141.

04147*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

19,59

142.

04149*

Intravenoza narkoze zoba sanācijas vai ekstrakcijas gadījumā

7,89

143.

04150*

Implantējamo ''portu'' ievietošana ar implantējamā "porta" komplekta vērtību

162,62

144.

04155*

Piemaksa par zāļu Halotāna lietošanu par vienu stundu

1,32

145.

04156*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) lietošanu pirmajā stundā

10,33

146.

04157*

Piemaksa par zāļu Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu pirmajā stundā

11,24

147.

04158*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) vai Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu par katru nākamamo stundu, sākot no otrās stundas

6,90

148.

04159*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu pirmajā stundā

11,22

149.

04160*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas

7,49

150.

04161*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūrija (Cisatracurium) lietošanu pirmajā stundā

5,10

151.

04162*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūriju (Cisatracurium) par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2,56

152.

04163*

Piemaksa par Remifentanīlu (Remifentanilum) par vienu stundu

6,62

153.

04164*

Piemaksa par Rokuronija (Rocuronium bromide) par vienu ampulu (50 mg)

6,62

154.

04165

Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu

3,97

155.

04166*

Piemaksa par dalītās intubācijas caurules lietošanu

52,15

156.

04170*

Piemaksa par augstfrekvences strūklas ventilācijas (JET) izmantošanu

29,37

157.

04171*

Centrālās vēnas punkcija un kateterizācija bez katetra vērtības

10,96

158.

04172*

Piemaksa par centrālās vēnas vienlūmena katetra lietošanu

7,56

159.

04173*

Piemaksa par centrālās vēnas divlūmenu katetra lietošanu

11,53

160.

04174*

Piemaksa par centrālās vēnas trīslūmenu katetra lietošanu

11,25

161.

04175*

Piemaksa par centrālās vēnas četrlūmenu katetra lietošanu

21,27

162.

04176*

Piemaksa par centrālās vēnas katetra ar antibakteriālu pārklājumu lietošanu

33,08

163.

04177*

Piemaksa par hemodialīzes dubultlūmena katetra lietošanu

24,57

164.

04178*

Piemaksa par hemodialīzes trīslūmena centrālās vēnas katetra lietošanu

27,41

165.

04179*

Ilgtermiņa hemodialīzes katetera ievietošana vai pārlikšana bez katetera vērtības

14,01

166.

04180*

Piemaksa par hemodialīzes ilgtermiņa katetera lietošanu

75,60

167.

04185*

Plaušu artērijas (A. pulmonalis) kateterizācija ar fibrooptisko SvO2/CCO VIGILANCE tipa katetru ar ievades komplekta vērtību

248,07

168.

04186*

Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana). Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

32,03

169.

04187*

Piemaksa par sistēmas ar1 signāla pārveidotāju pielietošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

7,75

170.

04188*

Piemaksa par sistēmas ar 2 signālu pārveidotāju pielietošanu Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

15,50

171.

04189*

Piemaksa par sistēmas ar 3 signālu pārveidotāju pielietošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

23,25

172.

04190*

Plaušu artērijas (A.pulmonalis ) kateterizācija ar parasto (SWAN - GANZ) katetri ar sirds funkcionālo rādītāju novērtējumu

103,95

173.

04191*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu par pirmo diennakti ar katetra vērtību

127,58

174.

04192*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu par katru nākošo diennakti sākot no otrās bez katetera vērtības

13,61

175.

04193*

Piemaksa par krikotireotomijas komplekta lietošanu

48,62

176.

04194*

Piemaksa par kombinētās caurules (Combi-Tube) lietošanu

32,74

177.

04195*

Piemaksa par speciālās anestēzijas iekārtas ar monitoru un perfuzoru pielietošanu magnētiskās rezonanses izmeklējuma procedūras laikā

7,02

178.

04196*

Piemaksa par sensora lietošanu anestēzijas dziļuma monitorēšanai (Bispektrālais indeks)

21,93

179.

04198*

Piemaksa par parenterālo barošanu par vienu diennakti. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04199

22,85

180.

04199*

Piemaksa par vienu diennakti par enterālo barošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04198

11,27

FIZIKĀLĀ MEDICĪNA (manipulācijas 05017 - 05104)

Ultraskaņas, fonoforēzes, darsonvalizācijas terapijas seansi (manipulācijas 05023, 05031 un 05044) uzskatāmi par vienu ārstniecisko manipulāciju, neatkarīgi no norādīto terapijas lauku skaita, izņemot šādus gadījumus:

1. Ja atsevišķu terapijas lauku apstrādei medicīniski un tehnoloģiski pamatoti tiek izmantoti dažādi izstarotāji (elektrodi) vai atšķirīga terapeitiskā aparatūra, ar obligātu šo terapijas lauku apstrādes īpatnību atspoguļojumu medicīniskajā dokumentācijā.

2. Ja atsevišķie terapijas lauki, atbilstoši saslimšanas diagnozei un attiecīgi pamatotiem fizikālās terapijas nozīmējumiem, lokalizēti atšķirīgos ķermeņa reģionos, t.sk. arī simetriskās ekstremitātēs, ieskaitot gūžu un plecu locītavas pie bilaterāliem patoloģiskiem procesiem.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

181.

05017

Elektroforēze (apmaksā tikai bērniem)

1,53

182.

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS) (apmaksā tikai bērniem)

1,42

183.

05023

Fonoforēze (apmaksā tikai bērniem)

2,14

184.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS) terapija (apmaksā tikai bērniem)

1,42

185.

05025

Diadinamiskās strāvas (DDS) forēze (apmaksā tikai bērniem)

1,68

186.

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) terapija (apmaksā tikai bērniem)

1,42

187.

05027

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) forēze (apmaksā tikai bērniem)

1,68

188.

05031

Darsonvalizācija (apmaksā tikai bērniem)

1,90

189.

05035

Induktotermija (apmaksā tikai bērniem)

1,20

190.

05036

Ultraīsviļņu terapija, centimetru viļņu terapija vai decimetru viļņu terapija (apmaksā tikai bērniem)

0,94

191.

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija vai pastāvīga magnētiska lauka terapija (apmaksā tikai bērniem)

0,94

192.

05044

Ultraskaņas terapija (apmaksā tikai bērniem)

2,12

193.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas) (apmaksā tikai bērniem)

1,29

194.

05047

Ultravioletā apstarošana (apmaksā tikai bērniem)

1,42

195.

05048

Lāzera terapija vai magnetolāzera terapija (apmaksā tikai bērniem)

1,90

196.

05053

Parafīna - ozokerīta terapija (apmaksā tikai bērniem)

2,29

197.

05102

Vispārējā masāža bērniem līdz 1 gada vecumam (40 minūtes) (apmaksā tikai bērniem)

2,03

198.

05103

Vispārējā masāža bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam (50 minūtes) (apmaksā tikai bērniem)

2,57

199.

05104

Vispārējā masāža bērniem no 3 līdz 18 gadu vecumam (60 minūtes) (apmaksā tikai bērniem)

3,34

SIRDS UN ASINSVADU SISTĒMA (manipulācijas 06003 - 06202)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

200.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

0,91

201.

06004

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

1,66

202.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja

0,18

203.

06006

Elektrokardiogrammas ar mazāk par 12 novadījumiem apraksts

0,79

204.

06007

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts bērniem līdz 3 gadu vecumam

1,57

205.

06008

Elektrokardiogrammas apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā 5 iepriekš pierakstītām elektrokardiogrammām. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 06004 un 06006

2,37

206.

06011

Elektrokardiogrammas 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot per os

2,64

207.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot i/v

2,80

208.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo aparātu pie slimnieka mājās

2,50

209.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

11,45

210.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

10,43

211.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa ar slodzes testu, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

10,54

212.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

19,93

213.

06021

Veloergometrijas slodzes tests

8,41

214.

06032

Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu

5,88

215.

06033*

Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju

16,77

216.

06034*

Stressehokardiogrāfija ar fizisku slodzi vai medicīniskām provēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 06011,06012 un 06021

29,44

217.

06035

Skrīningehokardiogrāfija

8,75

218.

06040*

Stressehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

26,14

219.

06041*

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

22,08

220.

06042

Doplerogrāfiskās manipulācijas grūtnieces un augļa izmeklēšanā

5,18

221.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

9,31

222.

06051*

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

9,31

223.

06052*

Transezofageāla elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai

10,54

224.

06053*

Piemaksa manipulācijām 06050, 06051 par elektrodiem transezofageālai elektrofizioloģiskai izmeklēšanai

35,91

225.

06054*

Piemaksa par elektrodu (zondi) manipulācijai 06052

108,68

226.

06056*

Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija, ieskaitot vēnu punkciju, elektrodu ievadīšanu krūšu kurvja rentgena kontrolē

26,29

227.

06057*

Piemaksa manipulācijai 06056 par zondi transvenozai sirds elektrostimulācijai

51,98

228.

06060*

Pagaidu EKS sistēmas korekcija

76,38

229.

06061*

Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

23,43

230.

06062*

Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu

238,08

231.

06063*

Piemaksa par elektroda endokardiālai izmeklēšanai un katetra ablācijai lietošanu

488,33

232.

06064*

Piemaksa par speciālas pagarinātas radiofrekvences ablācijas elektrodu ievades un stabilizācijas sistēmas lietošanu

61,43

233.

06065*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par elektrodu endokardiālai izmeklēšanai

118,13

234.

06066*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par koronārā sinusa elektrodu (CSL)

170,10

235.

06067*

Piemaksa par ievades komplekta radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem lietošanu

10,32

236.

06068

Elektroimpulsu plānveida terapija (defibrilācija)

7,90

237.

06069

Elektroimpulsu neatliekamā terapija (defibrilācija)

4,76

238.

06070*

Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija)

15,98

239.

06071*

Piemaksa manipulācijai 06070 par speciālo defibrilācijas zondi

108,00

240.

06075

Centrālā venozā spiediena mērīšana

2,66

241.

06076

Piemaksa manipulācijai 06075 par katetra pielietošanu

11,34

242.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

4,79

243.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

0,61

244.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

1,86

245.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana

0,96

246.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm

4,12

247.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

1,86

248.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektra analīzi un funkcionālām provēm

4,34

249.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

4,34

250.

06102

Brahiocefālo asinsvadu duplex skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektra analīzi

12,48

251.

06103

Potītes indeksa noteikšana ar 6 mērījumiem

4,60

252.

06104

Abu apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem

7,43

253.

06105

Abu augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

3,91

254.

06106

Abu apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7,44

255.

06107

Abu augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija ar 8 mērījumiem

2,95

256.

06109

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrāfijas pieraksts

2,86

257.

06110

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrammas apraksts

1,40

258.

06111

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrāfijas pieraksts

5,50

259.

06112

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrammas apraksts

3,35

260.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru krāskodēta duplex skenēšana

14,07

261.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas krāskodēta duplex skenēšana

7,51

262.

06117

Abu roku artēriju krāskodēta duplex skenēšana

6,15

263.

06118

Abu kāju artēriju krāskodēta duplex skenēšana

11,76

264.

06119

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana (arī jaundzimušajiem)

16,52

265.

06121

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana ar kontrastvielu

66,43

266.

06122

Abu roku vēnu krāskodēta duplex skenēšana

9,70

267.

06123

Abu kāju vēnu krāskodēta duplex skenēšana

13,45

268.

06124

Vēdera dobuma vēnu krāskodēta duplex skenēšana

15,79

269.

06125*

Hiperbārā oksigenācija, par katru pilnu stundu

8,76

270.

06130*

Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija bez elektrokardiostimulatora vērtības

170,35

271.

06131*

Divkameru pastāvīgā elektrokardiostimulatora implantācija bez elektrokardiostimulatora un endokardiālo elektrodu vērtības

234,85

272.

06132*

Vienkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

10,28

273.

06133*

Divkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

14,90

274.

06134*

Vienkameru ventrikulārā ICD pārbaude un programmēšana

14,90

275.

06135*

Divkameru (DDD) ICD pārbaude un programmēšana

18,78

276.

06136*

ICD implantācija bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības

234,22

277.

06137*

Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības

174,38

278.

06138*

Endokardiālā elektroda maiņa

174,38

279.

06139*

Elektrokardiostimulatora ložas maiņa

174,38

280.

06140*

Elektrokardiostimulatora ekstirpācija

174,38

281.

06141*

Ilgstošās elektrokardiogrammas monitorēšanas iekārtas implantācija bez iekārtas vērtības

112,18

282.

06150*

Elektrokardiostimulatora miokardiālā implantācija

752,40

283.

06151*

Piemaksa par vienkameru elektrokardiostimulatoru SSI tipa bez papildu funkcijām un SSIR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju lietošanu

212,63

284.

06152*

Piemaksa par vienkameru elektrokardiostimulatoru SSIR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju un automātisko stimulācijas sliekšņa mērīšanas sistēmu lietošanu

482,08

285.

06153*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru VDD un DDD tipa bez papildu funkcijām lietošanu

512,03

286.

06154*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru DDDR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju lietošanu

657,03

287.

06155*

Piemaksa manipulācijai 06131 par divkameru sarežģīto elektrokardiostimulatoru - antitahikardītisko, biatriālo vai biventrikulāro sirds kambaru resinhronizācijai (CRT) lietošanu

1 980,41

288.

06156*

Piemaksa manipulācijai 06136 par vienkameru intrakardiālā defibrilatora (ICD) lietošanu

2 707,43

289.

06157*

Piemaksa manipulācijai 06136 par divkameru intrakardiālā defibrilatora vai implantējamiem kambaru kardioverteri -defibrilatoriem ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas funkcijām lietošanu

6 369,30

290.

06158*

Piemaksa manipulācijai 06141 par implantējamās ilgstošas elektrokardiogrammas monitorēšanas diagnostiskās iekārtas ''REVALT'' lietošanu

1 370,25

291.

06160*

Miokarda biopsija kā patstāvīga manipulācija

273,03

292.

06165*

Piemaksa par elektrokardiostimulatora ar fiziskās slodzes adaptīvo funkciju un telemetrijas iespējām ar diviem bipolāriem elektrodiem lietošanu

2 079,00

293.

06166*

Piemaksa par elektroda koronāram sinusam biventrikulārajai vai biartriālai stimulācijai lietošanu

374,22

294.

06167*

Piemaksa par ievades komplekta sinus coronarius elektrodu ievadei lietošanu

400,68

295.

06168*

Piemaksa par aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda pastāvīgai elektrokardiostimulācijai lietošanu

154,96

296.

06169*

Piemaksa par miokardiāli bipolārā elektroda pastāvīgai elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai lietošanu

210,69

297.

06170*

Piemaksa par pastāvīgā implantējamā elektroda adaptera lietošanu

33,08

298.

06171*

Piemaksa par ievadu sistēmu pastāvīgā elektroda implantācijai lietošanu

10,84

299.

06172*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora elektroda ievades ierīces ar ievadsistēmu un pagaidu elektrostimulācijas elektrodu lietošanu

35,34

300.

06173*

Piemaksa par pagaidu ārējās stimulācijas vadiem intraoperatīviem mērījumiem lietošanu

47,25

301.

06174*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda lietošanu

168,77

302.

06175*

Piemaksa par pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu lietošanu

14,36

303.

06176*

Piemaksa par savienojošas ierīces pierakstam no katetrablācijas elektroda AMAZR lietošanu

189,00

304.

06177*

Piemaksa par ar Localisa 9670590 savienojama pasīvā elektroda lietošanu

65,21

305.

06178*

Piemaksa par transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolāra elektroda lietošanu

170,10

306.

06179*

Piemaksa par vienas sirds kameras stimulācijai lietojamo ārējā pagaidu elektrokardiostimulatora lietošanu

18,90

307.

06201*

Intravaskulārā ultrasonogrāfija (IVUS) ar materiālu vērtībām. Nelieto kopā ar manipulācijām 60072, 60073, 60074

647,19

308.

06202*

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

3 500,68

PULMONOLOĢIJA (manipulācijas 07002 - 07060)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās uzrāda ftiziopneimonologi. Invazīvajiem diagnostiskajiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem manipulācijas norādītas sadaļā "Torakālā ķirurģija" (manipulācijas 31001 - 31230).

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

309.

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija)

0,66

310.

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana un analīze, izmantojot portatīvu spirogrāfu (pneimotahogrāfu)

2,56

311.

07017

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi

3,75

312.

07018

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

5,08

313.

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ar metaholīna inhalācijām

14,32

314.

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

7,06

315.

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

7,78

316.

07028

Plaušu difūzijas spēju noteikšana

7,80

317.

07029

Piemaksa manipulācijai 07002 par bērna līdz 10 gadu vecumam apmācību (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

0,94

318.

07030

Piemaksa manipulācijām 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,42

319.

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar cistiskās fibrozes (CF) indikatoru

8,36

320.

07044*

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar sviedru analīzes sistēmu (NANODUCT) (arī rezultātu novērtēšana)

21,83

321.

07045

Kardiopulmonālais slodžu tests

11,11

322.

07060

Inhalatora pareizas lietošanas apmācība, arī atkārtota

0,00

GASTROENTEROLOĢIJA (manipulācijas 08001 - 08152)

Ja veiktas manipulācijas 08061, 08111, 08113, bet neparedzētu apstākļu dēļ neizdodas ievadīt endoskopu (anatomisku īpatnību dēļ, pacients slikti sagatavots izmeklēšanai vai izrauj ievadīto endoskopu) samaksa par manipulāciju tiek veikta pilnā apjomā.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

323.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

29,33

324.

08002

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

37,77

325.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi vairākkārtējai lietošanai

47,31

326.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

31,54

327.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru vairākkārtējai lietošanai

38,86

328.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

31,30

329.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

17,69

330.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

21,64

331.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

21,64

332.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

37,14

333.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

34,69

334.

08012

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar četrektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

55,86

335.

08013

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar trīsektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

53,03

336.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

41,64

337.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

19,90

338.

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

7,92

339.

08017

Piemaksa manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113, 08136 par zondes ievadīšana ar endoskopu

6,46

340.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

8,53

341.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

8,23

342.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana

8,39

343.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

9,95

344.

08050

Duodenālā zondēšana

4,19

345.

08051

Piemaksa manipulācijām 08059, 08062 par barības vada bužēšanu kombinēti ar ezofagoskopiju

6,94

346.

08052

Piemaksa manipulācijai 08059, 08062 par barības vada bužēšanu bērniem

7,12

347.

08053*

Barības vada endoprotēzes ielikšana bez endoprotēzes vērtības. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 08059

15,81

348.

08054*

Piemaksa manipulācijai 08053 par barības vada metālisko stentu ar poliestera apvalku un platīna marķieriem

633,15

349.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

14,27

350.

08059

Ezofagoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

5,93

351.

08060*

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

11,06

352.

08061*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju un ureāzes uzrādīšanu

19,37

353.

08062*

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

19,95

354.

08063*

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lietošanas materiālu vērtībām. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

17,41

355.

08065*

Piemaksa par hemostāzes klipša lietošanu

11,99

356.

08066*

Piemaksa par endocilpas lietošanu

44,31

357.

08070*

Barības vada striktūras lāzera koagulācija

9,18

358.

08071*

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061 un 08062

16,29

359.

08072*

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asiņojošu vēnu gadījumā. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

23,74

360.

08074*

Piemaksa par vienreizlietojamās cilpas lietošanu varikozo vēnu liģēšanai

14,18

361.

08075*

Piemaksa par endoskopa distālā gala vairākreizlietojamo uzmavu lokālai aspirācijai vienai procedūrai

0,63

362.

08076*

Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana vienā seansā. Nelieto kopā ar manipulāciju 08135

13,54

363.

08077*

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

35,65

364.

08078*

Piemaksa par vienreizlietojamā žults ceļu dilatācijas balona lietošanu

123,90

365.

08079*

Piemaksa par vienreizlietojamā žults ceļu balonkatetra lietošanu

93,45

366.

08080*

Piemaksa manipulācijai 08077 par stenta izņemšanu no žultsceļiem

6,62

367.

08081*

Līdz galam neveikta manipulācija neparedzētu apstākļu dēļ. Nelieto kopā ar manipulāciju 08077

20,36

368.

08085

Pacienta sedācija endoskopisku izmeklējumu laikā

3,24

369.

08086*

Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ar Adacolumn sistēmu

881,60

370.

08090*

Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

51,68

371.

08091*

Piemaksa manipulācijai 08090 par vienreizējās lietošanas katetra un vadītāja lietošanu

85,05

372.

08093*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

41,12

373.

08094*

Piemaksa manipulācijai 08093 par balonkatetra lietošanu

42,53

374.

08095*

Piemaksa manipulācijai 08093 par groziņveida ekstraktora lietošanu

153,09

375.

08096*

Piemaksa manipulācijai 08093 par mehāniskā litotriptora lietošanu ar viena maināmā groziņa vērtību

207,90

376.

08097*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievietošana žults vai aizkuņģdziedzera vados bez endoprotēžu vērtības

48,25

377.

08098*

Piemaksa par vienreizlietojamā plastikāta drenas komplekta lietošanu

115,50

378.

08099*

Piemaksa par vienreizlietojamās nazobiliārās drenas komplekta lietošanu

73,50

379.

08100*

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

17,33

380.

08101*

Piemaksa manipulācijai 08100 par perkutānās endoskopiskās gastrostomijas (PEG) komplektu

94,50

381.

08108*

Kapsulas endoskopija

372,29

382.

08109*

Kapsulas endoskopijas datu apstrāde

24,39

383.

08110

Rektoskopija

3,65

384.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

13,27

385.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

18,18

386.

08113*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

34,51

387.

08114*

Līdz divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par līdz divu gļotādas paraugu ņemšanu, ar augstfrekvences elektroinstrumentu

17,77

388.

08115*

Vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšanu ar augstfrekvences elektroinstrumentu

22,02

389.

08120*

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

13,25

390.

08121*

Terapeitiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

73,12

391.

08122*

Diagnostiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

57,18

392.

08125*

Piemaksa par ultraskaņas aspirācijas un histoloģijas biopsijas adatas komplekta lietošanu

100,33

393.

08128*

Piemaksa par Plexus coeliacus neirolīzes adatas komplekta lietošanu

210,00

394.

08130*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas injektora lietošanu gremošanas orgānu endoskopijās

30,98

395.

08132*

Piemaksa manipulācijai 08097 par endoprotēzes - žultsceļu metālisko stentu ar platīna marķieriem lietošanu

519,75

396.

08133*

Piemaksa manipulācijām 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08077, 08081, 08090, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122 par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

5,67

397.

08134*

Piemaksa par argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošanu

56,38

398.

08135*

Lāzera koagulācija caur endoskopu viens seanss. Nelieto kopā ar manipulāciju 08070

6,50

399.

08136*

Endoskopu automātiskā apstrāde (ieskaitot dezinfekcijas līdzekļus)

3,76

400.

08140

C13 elptests Helicobacter pylori noteikšanai

27,70

401.

08141

C13 metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

38,91

402.

08142

C13 etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

32,30

403.

08143

Resno zarnu tīrīšanas metode pacienta sagatavošanai resno zarnu endoskopiskai izmeklēšanai vai irigoskopijai ar klizmām

2,84

404.

08144

C13 jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

52,12

405.

08152

Tievās zarnas biopsija ar Vatsona kapsulu bērniem rentgena kontrole

14,78

ENDOKRINOLOĢIJA (manipulācijas 09004 - 09189)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

406.

09004

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (statiskā)

2,52

407.

09005

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (dinamiskā un posturālā )

4,09

408.

09182*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - STH stimulācijas prove bez stimulatora

13,36

409.

09183*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - Synacthen prove

14,11

410.

09184*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - GnRH (analogi arī TRH, ACTH, GHRH) proves

15,02

411.

09185*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - insulīna un/vai C-peptīda līmeņa noteikšana perorālā glikozes tolerances testa laikā

10,03

412.

09186*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - horioniskā gonadotropīna tests

4,60

413.

09187

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - Insulin (human) lietošanu

0,48

414.

09188*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - GHRH lietošanu (Somatropin un somatropin agonists)

9,45

415.

09189*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - glikagona (Glicagon) lietošanu

11,34

ALERGOLOĢIJA (manipulācijas 10008 - 10044)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

416.

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar 1 alergēnu

2,21

417.

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) par katru nākošo alergēnu

0,80

418.

10010

Ādas dūriena raudze (prick testa) ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu

6,57

419.

10011

Ādas dūriena raudze (prick testa) par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu

4,30

420.

10012

Ādas dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

1,20

421.

10013

Ādas dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) par katru nākamo alergēnu

0,25

422.

10020

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu alergēnu

4,87

423.

10021

Intrakutānā testa izdarīšana par katru nākamo alergēnu

0,94

424.

10022

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu

5,07

425.

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu

2,73

426.

10025

Specifiska imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) par katru injekciju

0,95

427.

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) ar bišu, lapseņu indi, ieskaitot alergēna vērtību

6,53

428.

10033

Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana ar trim alergēniem, ieskaitot alergēna vērtību

4,90

429.

10034

Ādas aplikācijas testa veikšana par katru nākamo alergēnu

0,61

430.

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai vienam pacientam

25,26

431.

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

3,55

432.

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

9,01

433.

10042*

Bronhu provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, izmantojot pneimotahogrāfu un alergēna ekstraktu (lieto tikai stacionārā)

44,21

434.

10043*

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

20,22

435.

10044

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

9,76

NEIROLOĢIJA (manipulācijas 11001 - 11103)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

436.

11001

Lumbālpunkcija ar anestēziju

3,32

437.

11002

Lumbālpunkcija bērniem ar anestēziju

6,07

438.

11003

Piemaksa manipulācijām 11001, 11002 par likvora dinamisko provju pārbaudi

2,21

439.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

7,14

440.

11005*

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datorizētu datu apstrādi

23,51

441.

11006*

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

9,68

442.

11007*

Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi

14,70

443.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

8,01

444.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

8,86

445.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

3,86

446.

11011

Trijzaru nerva (n.trigeminus) un sejas nerva (n. facialis) izmeklēšanas tests

4,40

447.

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu zīdaiņiem

7,50

448.

11022

Bērna izmeklēšana pēc Vojta metodikas, lietojot Landau, collis verticalis, collis horisontalis, Peiper-Labert proves

3,79

449.

11025

Orientējoša redzes lauka pārbaude un datu analīze

0,79

450.

11028

Ožas un garšas sajūtu pārbaude

2,52

451.

11035

Muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude ar speciāliem sarežģītiem un instrumentāliem testiem pa muskuļu grupām

2,37

452.

11036

Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem (citi testi, izņemot Romberga, pirksta-degungala, papēža-ceļgala, adiodohokinēzes mēģinājumiem)

1,57

453.

11037

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

1,90

454.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

0,96

455.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

0,79

456.

11041

Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude vienam līmenim

1,57

457.

11051*

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

26,32

458.

11052*

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

20,78

459.

11053*

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

20,40

460.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem un pieaugušajiem

9,29

461.

11055

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem līdz 3 gadu vecumam

21,53

462.

11056

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

14,69

463.

11057

Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

19,52

464.

11058*

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

51,54

465.

11059*

Piemaksa datorizēta elektroencefalografijai ar video sinhrono monitorēšanu (par katrām nākošajām 12 stundām)

38,00

466.

11060*

Datorizēta elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (pirmo 12 stundu pierakstam)

28,45

467.

11061*

Datorizēta elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (nākamo 12 stundu pierakstam)

14,23

468.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

3,55

469.

11066

Redzes izsaukto potenciālu noteikšana

9,54

470.

11067

Dzirdes izsaukto potenciālu noteikšana

9,45

471.

11068

Somatosensori izsaukto potenciālu noteikšana

6,00

472.

11101

Infiltrējoša blokāde, blokāde nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes ar materiālu un zāļu vērtībām

5,64

473.

11102

Infiltrējoša blokāde, blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes bez materiālu un zāļu vērtībām

3,79

474.

11103

Zvaigžņu veida un citu veģetatīvo gangliju blokāde ar materiālu un zāļu vērtībām

5,64

PSIHIATRIJA UN NARKOLOĢIJA (manipulācijas 12016, 13015 - 13026)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

475.

12016

Vienas tiesas noteiktas ambulatorās vai stacionārās psihiatriskās vai psiholoģiskās ekspertīzes veikšana un atzinuma sagatavošana (izņemot VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļā ar apsardzi veiktās ekspertīzes). Kompleksās tiesu psihiatriskās - tiesu psiholoģiskās ekspertīzes gadījumā uzrāda 2 (divas) reizes

99,54

476.

13015*

Akūtas intoksikācijas ārstēšana stacionārā

2,27

477.

13016*

Smagas alkohola abstinences ārstēšana stacionārā

1,75

478.

13017*

Alkohola motivācija stacionārā

0,42

479.

13018*

Narkotisko vielu abstinences ārstēšana stacionārā

2,27

480.

13019*

Pusaudžu motivācija stacionārā

0,42

481.

13020*

Narkomānu motivācija stacionārā

0,42

482.

13021*

Pusaudžu detoksikācija stacionārā

1,75

483.

13022*

Minesotas programma stacionārā

0,42

484.

13025

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana līdz 10 dienām par vienu dienu dienas stacionārā

6,96

485.

13026

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana no 11. līdz 20. dienai par vienu dienu dienas stacionārā

4,46

DERMATOLOĢIJA UN VENEROLOĢIJA

(manipulācijas 14020 - 14028, 15008)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

486.

14020

Fototerapija ar ultravioletajiem "B" stariem (UVB)

3,84

487.

14021

Fotoķīmijterapija (PUVA)

9,84

488.

14022

Lokāla fotoķīmijterapija (PUVA)

6,51

489.

14023

Fotodinamiskā terapija

9,37

490.

14024

Piemaksa pie manipulācijas 14023 par zālēm Metilester vienai procedūrai

90,72

491.

14025

Ādas, gļotādu un ādas derivātu dermatoskopija

0,51

492.

14026

Dermatožu lāzerterapija

4,91

493.

14027

Dermatožu fototerapija

4,81

494.

14028

Ādas pigmentveidojumu diagnostika ar datordermatoskopu

3,21

495.

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

0,95

DZEMDNIECĪBA - GINEKOLOĢIJA (manipulācijas 16001 - 16136)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

496.

16001

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu

11,07

497.

16007*

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

15,30

498.

16008*

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

12,47

499.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

3,23

500.

16010

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

2,94

501.

16015

Spirāles ievadīšana

3,12

502.

16016

Spirāles izņemšana

2,04

503.

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana bērniem

5,62

504.

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

14,42

505.

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

34,12

506.

16020*

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

11,67

507.

16026*

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija

10,64

508.

16027*

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

48,57

509.

16028*

Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai

45,12

510.

16029*

Histeroskopija

28,58

511.

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

5,53

512.

16033*

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

11,57

513.

16034*

Transvagināla punkcija US kontrolē horionbiopsija, folikula iegūšana

37,83

514.

16040*

Dzemdes kakla amputācija

92,29

515.

16041*

Maksts un starpenes plastika

100,70

516.

16042*

Dzemdes venterofiksācija

96,82

517.

16043*

Endometrija rezektoskopija

69,07

518.

16044*

Operācija uz dzemdes piedēkļiem

95,45

519.

16045*

Piemaksa manipulācijām 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par vienlaicīgi veiktu citu operāciju

46,55

520.

16046*

Piemaksa par pretsaaugumu intraperitoneālā līdzekļa (1,5l 4% ikodekstrīna šķīdums) pielietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

69,56

521.

16047*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (2 x 7cm) pielietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

85,05

522.

16048*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (4 x 7cm) pielietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

141,75

523.

16050*

Olvadu plastiskas operācijas

81,04

524.

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

4,97

525.

16052*

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

95,08

526.

16053*

Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana

133,64

527.

16054*

Konservatīva miomektomija

116,72

528.

16060*

Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

138,11

529.

16061*

Dzemdes ekstirpācija ar vai bez olvadu izņemšanas

139,17

530.

16062*

Dzemdes vagināla ekstirpācija

148,45

531.

16063*

Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

164,08

532.

16064*

Vienkārša vulvektomija

59,13

533.

16065*

Radikāla vulvektomija

172,56

534.

16070*

Vertheima operācija

187,56

535.

16071*

Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju

169,18

536.

16072*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju

54,20

537.

16073*

Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju (sterilizācija) pie vienlaicīgi veiktas citas operācijas

8,45

538.

16074*

Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija

169,53

539.

16075*

Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

32,66

540.

16076

Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

10,11

541.

16080*

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

147,38

542.

16082*

Laparoskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija

495,84

543.

16087*

Laparoskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī

336,28

544.

16088*

Laparoskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem

572,75

545.

16089*

Laparoskopiska olnīcu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija

318,41

546.

16100*

Dzemdības ārpus stacionāra

30,48

547.

16101

Ārējā kardiotokogrāfija, sākot ar 22 grūtniecības nedēļām

3,05

548.

16102*

Ģimenes dzemdības. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 16106, 16107 un 16108

67,00

549.

16103

Ārējais augļa apgrozījums ultrasonogrāfijas kontrolē

5,87

550.

16106*

Fizioloģiskās dzemdības. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 16102, 16107 un 16108

65,00

551.

16107*

Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā. Neuzrādīt kopā ar 16102, 16106 un 16108

82,99

552.

16108*

Dzemdības ekstraģenitālas patoloģijas gadījumā. Neuzrādīt kopā ar 16102, 16106 un 16107

70,17

553.

16109*

Augļa vakuumekstrakcija vai akušierisko stangu uzlikšana

6,33

554.

16110*

Augļa iekšējais apgrozījums un ekstrakcija

15,19

555.

16111*

Tuboligācija pēc dzemdībām

47,11

556.

16112*

Amnioinfūzijas

22,24

557.

16115*

Ķeizargrieziens

106,11

558.

16117*

Mazais ķeizargrieziens

79,01

559.

16118*

Vaginālais ķeizargrieziens

57,10

560.

16119*

Augļa sadalīšanas operācija

30,71

561.

16120*

Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana

10,50

562.

16121*

Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija

10,46

563.

16130*

Dzemdes kakla I - II pakāpes plīsuma sašūšana

18,92

564.

16131*

Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana

30,82

565.

16132*

Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana

16,69

566.

16133*

Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana

51,39

567.

16134*

Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana

14,06

568.

16135*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi dzemdību laikā

7,09

569.

16136*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi par vienu dienu pēcdzemdību periodā (vienu reizi dienā)

7,54

OFTALMOLOĢIJA (manipulācijas 17001 - 17406)

1. Samaksa par manipulācijām 17360 - 17406 tiek veikta tikai tad, ja tās uzrāda VSIA "Bērnu klīniskās universitātes slimnīca".

2. Visi izmeklējumi oftalmoloģijā ietver izmeklējumu datu apstrādi un rezultātu izvērtējumu.

3. Samaksa par manipulāciju 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim" netiek veikta, ja to uzrāda oftalmoloģijā.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

570.

17001

Subjektīva refrakcijas noteikšana

0,67

571.

17002

Subjektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam

0,95

572.

17003

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā

0,95

573.

17004

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8 gadu vecumam

1,20

574.

17005

Objektīvā refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi

0,46

575.

17006

Retinoskopija pieaugušiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

1,04

576.

17007

Retinoskopija bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,54

577.

17008

Akomodācijas rezervju noteikšana

0,53

578.

17009

Oftalmometrija (keratometrija)

0,40

579.

17010

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

0,48

580.

17015

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

0,80

581.

17016

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

0,80

582.

17017

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā

0,66

583.

17018

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā

0,66

584.

17019

Redzes asuma noteikšana bērniem ar Cardiff redzes aktivitātes testu

1,27

585.

17020

Objektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam ar skioskopijas metodi

0,67

586.

17025

Dinamiskā objektīvās refrakcijas noteikšana (dinamiskā retinoskopija)

1,26

587.

17028

Asaru izdalīšanās daudzuma un/vai pārtraukuma laika (break-up-time) noteikšana

0,94

588.

17029

Refraktometrija

0,32

589.

17030

Autorefraktometrija

2,17

590.

17040

Slēptās šķielēšanas un šķielēšanas kvalitatīva pārbaude

1,20

591.

17042

Stereoredzes pārbaude tuvumā, tālumā (Lang, TNC un "Mušas" testi)

0,79

592.

17045

Binokulāro funkciju pārbaude, izmantojot sinoptoforu (Maddox tests)

0,81

593.

17046

Pozitīvo un negatīvo fūziju noteikšana

0,81

594.

17052

Abu acu kustības diferenciālanalīze

1,57

595.

17056

Kampimetrija (Kampimetrie) tuvumā un/vai tālumā

0,79

596.

17060

Redzes lauka noteikšana

0,79

597.

17061

Projekcijas krāsu perimetrija

1,57

598.

17062

Datorizētā projekcijas statiskā krāsu perimetrija vienai acij

3,62

599.

17065

Plaksta spraugas un kustību novērtējums

1,57

600.

17066

Plaksta pacēlāja muskuļa funkcijas novērtējums un shematisks pieraksts

1,42

601.

17070*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

28,61

602.

17071*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

22,31

603.

17072*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

41,16

604.

17073*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

27,40

605.

17080

Acs biomikroskopija abām acīm

1,46

606.

17081

Gonioskopija abām acīm

1,75

607.

17082

Biomikrooftalmoskopija (ar Goldmaņa lēcu) abām acīm un rezultātu salīdzinoša izvērtēšana

2,23

608.

17083

Diafonoskopija abām acīm

0,46

609.

17084

Eksoftalmometrija

0,40

610.

17085

Tiešā oftalmoskopija abām acīm

0,94

611.

17086

Netiešā oftalmoskopija abām acīm

0,85

612.

17087

Oftalmohromoskopija abām acīm

0,29

613.

17088

Binokulārā netiešā oftalmoskopija

1,62

614.

17089

Binokulāra indirekta oftalmoskopija neiznēsātiem bērniem ar duktoru lietošanu abām acīm

4,67

615.

17095

Acs asinsvadu doplerogrāfija

0,92

616.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

13,38

617.

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

4,12

618.

17098

Elektroretinogrāfija

1,60

619.

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

3,20

620.

17101

Tonometrija abām acīm

0,65

621.

17102

Tonogrāfija vai elastotonometrija

0,90

622.

17112

Oftalmodinamometriska izmeklēšana

1,03

623.

17113

Acs ass garuma noteikšana ar ultraskaņas biometrijas palīdzību, ieskaitot otras acs salīdzinošo izmeklēšanu

1,03

624.

17114

Ehobiometrija retrobulbārās telpas un muskuļu biezuma noteikšanai

1,38

625.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu

2,70

626.

17122*

Beta aplikatora pielietošana vienai acij par vienu seansu

5,40

627.

17123

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

0,87

628.

17135

Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana

7,52

629.

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

10,95

630.

17138*

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

18,22

631.

17139*

Orbītas veidojuma ekstirpācija

27,32

632.

17140*

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

20,87

633.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

21,28

634.

17142*

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

22,68

635.

17143*

Plakstiņa sašūšana

21,33

636.

17151*

Dakriocistorinostomija

28,93

637.

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem vienā pusē

2,57

638.

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem vienā pusē

2,57

639.

17157*

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē

26,20

640.

17165*

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

25,64

641.

17166*

Asaru punktiņa operācija vienā pusē

11,88

642.

17170*

Asaru maisiņa izņemšana

34,38

643.

17171*

Asaru dziedzeru izņemšana

34,38

644.

17172*

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

30,39

645.

17180*

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

41,31

646.

17181*

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

35,83

647.

17182*

Piemaksa manipulācijām 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

56,70

648.

17183*

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

32,84

649.

17186*

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

37,27

650.

17187*

Pterīga operācija

29,09

651.

17188*

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

33,57

652.

17189*

Konjunktīvas brūces sašūšana

9,88

653.

17195*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

40,29

654.

17196*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 17195

53,64

655.

17197*

Radzenes segšana ar konjunktīvu

31,60

656.

17199*

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

27,04

657.

17205*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu

45,96

658.

17206*

Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana

158,17

659.

17207*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā

73,14

660.

17215*

Acs muskuļu miotomija un tenotomija

33,64

661.

17216*

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

38,88

662.

17217*

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

43,38

663.

17218*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

16,16

664.

17219*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par otras acs operāciju

10,24

665.

17225*

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

12,98

666.

17226*

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

13,36

667.

17227*

Keratotomija

25,02

668.

17228*

Radzenes kārtainā transplantācija

41,46

669.

17229*

Radzenes totāla transplantācija

64,53

670.

17230*

Radzenes ķīmiska piededzināšana

10,22

671.

17231*

Radzenes nokasīšana

10,97

672.

17232*

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

8,93

673.

17233*

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu

38,42

674.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

3,07

675.

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

2,77

676.

17242*

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

38,30

677.

17243*

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

47,02

678.

17244*

Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju

16,97

679.

17245*

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

46,23

680.

17250*

Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas

47,49

681.

17251*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

72,47

682.

17252*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

64,93

683.

17253*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

79,86

684.

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

239,46

685.

17255*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

73,31

686.

17256*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

98,52

687.

17257*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju

120,28

688.

17258*

Piemaksa manipulācijai 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

44,45

689.

17259*

Piemaksa par salokāmās lēcas lietošanu

49,14

690.

17270*

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

74,29

691.

17271*

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

71,67

692.

17272*

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

59,38

693.

17273*

Mugurējā sklerotomija

32,32

694.

17274*

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

26,09

695.

17280*

Lāzera iridektomija

3,99

696.

17281

Lāzera trabekuloplastika

8,87

697.

17285*

Atvērta kakta glaukomas operācija

42,75

698.

17286*

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

46,09

699.

17287*

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

42,75

700.

17288*

Bazāla iridektomija

35,50

701.

17289*

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

46,09

702.

17290*

Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem

37,04

703.

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

3,70

704.

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

3,78

705.

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

7,74

706.

17298*

Piemaksa par zāļu Verteporfinum lietošanu (1 procedūra)

846,74

707.

17300*

Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža

64,66

708.

17301*

Acs priekšējo daļu rekonstrukcija

81,11

709.

17302*

Orbītas eksenterācija

79,78

710.

17303*

Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju

212,62

711.

17304*

Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)

191,05

712.

17305*

Piemaksa par silikona ievadīšanu

120,96

713.

17306*

Piemaksa par perfluordekalīna šķīduma ACRI-DECA lietošanu intraokulārām aplikācijām

124,74

714.

17307*

Piemaksa manipulācijai 17304 par vitrektomijas vienreizējās lietošanas komplekta lietošanu

208,94

715.

17308*

Piemaksa manipulācijai 17304 par intravitreālās gāzes lietošanu

30,24

716.

17310*

Skleroplastiskās operācijas

61,95

717.

17320*

Acs ābola eviscerācija

24,77

718.

17321*

Acs ābola enukleācija

24,97

719.

17322*

Piemaksa manipulācijām 17320, 17321, 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

23,63

720.

17323*

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

30,28

721.

17324*

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

282,82

722.

17325*

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu

66,19

723.

17326*

Orbitotomija

83,48

724.

17335*

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

12,64

725.

17336*

Krioterapija vienlaicīgi otrai acij

8,01

726.

17340*

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

9,71

727.

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu vai bērniem līdz 3 gadu vecumam ar neskaidrību par redzes spējām

2,18

728.

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

1,72

729.

17362

Krāsu redzes izmeklēšana pie dažādām redzes spējām bērniem

1,81

730.

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

1,71

731.

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

2,09

732.

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

7,83

733.

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas lietošanai bērniem

1,81

734.

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz 8 gadu vecumam

2,76

735.

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana pēc dzīves un mācību vietas

16,09

736.

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu, neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa manipulācijām, kur nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu)

2,72

737.

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

2,78

738.

17371

Koordimetrija

3,05

739.

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

5,96

740.

17373

Prizmu adaptācijas tests

3,26

741.

17374

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 7 skata virzienos

2,38

742.

17375

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 9 skata virzienos

3,18

743.

17380

Vizuālo vingrinājumu un sensoro etalonu lietošana redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai

5,78

744.

17381

Neredzīga, vājredzīga bērna izziņas darbības novērtēšana, psiholoģiski pedagoģiskā izpēte

4,27

745.

17382

Taktilā jutīguma izkopšanas nodarbības

3,89

746.

17383

Orientēšanās spēju attīstīšana un izkopšana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

3,80

747.

17384

Vecāku un pedagogu apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

3,94

748.

17390

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu runas traucējumu diagnostikas testi

6,02

749.

17391

Vecāku un pedagogu konsultēšana un apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

3,58

750.

17392

Valodas attīstības nodarbība vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

3,56

751.

17393

Mikrologopēdiskās nodarbības bērniem līdz 1 gada vecumam, ietverot sejas, artikulācijas aparāta un elpošanu stimulējošas masāžas. Punktu un pirkstu sīkās motorikas un palmāro refleksu stimulējošas masāžas

2,77

752.

17394

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā

1,99

753.

17395

Alternatīvās saziņas metožu lietošana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

3,56

754.

17400

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (līdz 10 testiem)

8,95

755.

17401

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (virs 10 testiem)

13,41

756.

17402

Atkārtota pacienta stāvokļa noteikšana un salīdzināšana ar iepriekšējiem rezultātiem

2,14

757.

17403

Pārrunas ar vecākiem par mājās veicamo korekciju attīstošo darbu psihisko procesu attīstībai

4,08

758.

17404

Psihokorekcijas nodarbība psihisko procesu attīstīšanai

3,12

759.

17405

Psiholoģiskā konsultēšana

3,64

760.

17406

Atbalsta grupas vadīšana

3,12

OTORINOLARINGOLOĢIJA (manipulācijas 18012 - 18351)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

761.

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses

6,49

762.

18013

Mugurējā tamponāde

9,84

763.

18014

Elektrokoagulācijas pielietošana otorinolaringoloģijā

3,61

764.

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma) vienā apmeklējumā

8,05

765.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

3,61

766.

18022*

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

59,32

767.

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana

6,47

768.

18024*

Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna

59,32

769.

18030

Piemaksa manipulācijām 18022, 18023, 18024 par lāzera koagulāciju

4,13

770.

18031

Krioterapija - pielieto ausu, kakla, deguna saslimšanu gadījumos, ja to izdara dobumos, izmantojot specializētos LOR instrumentus

2,55

771.

18032*

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

4,60

772.

18033*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

59,32

773.

18034*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

59,32

774.

18035*

Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai

59,32

775.

18036*

Operatīva deguna eju sašaurināšana

59,32

776.

18037*

Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana

59,32

777.

18038*

Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā

56,56

778.

18040*

Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas

59,32

779.

18041*

Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas

59,32

780.

18042*

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā

59,32

781.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

2,66

782.

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

3,65

783.

18047*

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

47,40

784.

18048*

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)

51,88

785.

18055*

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

82,01

786.

18056*

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

52,74

787.

18057*

Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija

56,32

788.

18058*

Retroaurikulārās atveres vai abpusēja haimora dobuma fistulas operatīva slēgšana

56,32

789.

18059*

Pieres dobuma trepanācija no ārpuses. Var veikt tikai stacionārā

56,32

790.

18060*

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

56,32

791.

18061*

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

10,78

792.

18062*

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

56,32

793.

18063*

Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses

56,32

794.

18064*

Orbītas apakšējās sienas rekonstruktīva operācija pēc traumas bez biomateriālu vērtības

82,46

795.

18065*

Piemaksa manipulācijai 18064 par biomateriālu

75,60

796.

18066*

Orbītas dekompresija

82,46

797.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

3,02

798.

18071*

Bioptāta paņemšana no rīkles

5,79

799.

18073*

Tonsilektomija - vienas vai abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu

47,91

800.

18075*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

47,91

801.

18076*

Peritonsilāra abscesa atvēršana

5,18

802.

18077*

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

4,38

803.

18078*

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

5,31

804.

18079*

Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana

47,91

805.

18080*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas

47,91

806.

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

2,87

807.

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

9,40

808.

18091

Tiešā mikrolaringoskopija ar mikroskopu un balsta laringoskopu

9,53

809.

18092*

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

31,73

810.

18093*

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

47,31

811.

18094*

Zāļu (botulina toksīna (Botulinum toxin), silikona vai tauku) ievadīšana balsenē mikrolaringoskopijas laikā ar zāļu vērtību

48,90

812.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

7,19

813.

18101*

Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, pielietojot fibroendoskopu

13,85

814.

18102*

Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu ausu, kakla un deguna operācijās

85,05

815.

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

4,17

816.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes

4,75

817.

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes bērniem līdz 7 gadu vecumam

5,31

818.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

3,06

819.

18109*

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

5,62

820.

18110*

Traheostomas slēgšana

49,95

821.

18115

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

1,90

822.

18118

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

2,29

823.

18126*

Operācija ārējā dzirdes ejā - labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana

54,79

824.

18127*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

54,79

825.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

6,45

826.

18129*

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

54,79

827.

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

2,52

828.

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

2,59

829.

18141*

Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību

65,19

830.

18142*

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību

65,19

831.

18152*

Miringoplastika no dzirdes kanāla puses

55,70

832.

18153*

Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija

70,50

833.

18154*

Radikāla vidusauss operācija

70,50

834.

18155*

Vidusauss holesteatomas operācija

70,50

835.

18156*

Timpanoplastika

70,50

836.

18157*

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

70,50

837.

18158*

Piemaksa manipulācijai 18157 par protēzi

212,63

838.

18159*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta lietošanu

8 845,20

839.

18160*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta ārējās daļas procesora lietošanu

7 093,17

840.

18161*

Piemaksa par iekšējās auss implanta (Kohleāra) sistēmas ar runas procesoru lietošanu

16 065,00

841.

18162*

Kohleārā implantācija bez implanta vērtības

156,47

842.

18163*

Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta daļas ievietošana bez implanta vērtības

94,47

843.

18164*

Piemaksa manipulācijai 18163 par kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA ) lietošanu

4 490,96

844.

18167

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude pie horizontāla un vertikāla kairinājuma ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

8,20

845.

18168

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai eksperimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

8,59

846.

18175*

Mastoidantrotomija

70,50

847.

18177*

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

4,92

848.

18178*

Bojātas ārējās auss rezekcija

55,70

849.

18179*

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

55,70

850.

18180*

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

55,70

851.

18187*

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

49,78

852.

18188*

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

4,66

853.

18196*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija, un/vai izvadu liģēšana

49,78

854.

18198*

Abscesu un flegmonu atvēršana sejas, žokļu rajonā

4,54

855.

18199*

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

4,66

856.

18205*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās

49,78

857.

18206*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)

49,78

858.

18207*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem

49,78

859.

18208*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kājiņas

146,31

860.

18209*

Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības

59,40

861.

18210*

Augšžokļa lūzuma operatīva korekcija

59,40

862.

18211*

Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (izņemot augšžokļa)

59,40

863.

18212*

Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos

59,40

864.

18213*

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā

59,40

865.

18214*

Faringostomas plastika

49,78

866.

18215*

Faringoplastika ar ādas lēveru

136,86

867.

18220*

Labdabīga rīkles audzēja izņemšana

47,91

868.

18221*

Balsenes rezekcija, horizontāla vai laterāla

136,86

869.

18224*

Laringektomija

136,86

870.

18225*

Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju vai rīkles rezekciju

136,86

871.

18229*

Hordektomija

136,86

872.

18230*

Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi

21,46

873.

18231*

Piemaksa par balsenes stentu

118,13

874.

18240*

Laringostomas plastika

49,78

875.

18241*

Laringofaringostomas plastika

136,86

876.

18242*

Kakla cistu izņemšana

49,78

877.

18243*

Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana

49,78

878.

18244*

Moura operācija

161,40

879.

18245*

Augšžokļa kaula rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

180,41

880.

18246*

Maksilektomija - totāla augšžokļa kaula izņemšana ļaundabīga audzēja gadījumā

240,32

881.

18247*

Ārējās auss rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

76,05

882.

18248*

Ārējās auss amputācija ļaundabīga audzēja gadījumā

112,78

883.

18249*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana miega artērijas (a. Carotis) sistēmā ar ļaundabīgiem audzējiem galvas-kakla rajonā

151,31

884.

18250*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crileoperācija)

170,56

885.

18260*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus ļaundabīga audzēja gadījumā

153,42

886.

18261*

Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

221,62

887.

18262*

Apakšžokļa daļas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

153,25

888.

18263*

Apakšžokļa totāla rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

180,09

889.

18264*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā abās pusēs

245,48

890.

18265*

Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija

75,86

891.

18266*

Komplicēta defekta slēgšana ar lēveru sejas, kakla apvidū

119,63

892.

18267*

Mutes pamatnes rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

119,63

893.

18268*

Lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

119,63

894.

18269*

Komplicēta lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

170,62

895.

18270*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ļaundabīga audzēja gadījumā

144,09

896.

18280

Audiometrija - dzirdes sliekšņa pārbaude

3,75

897.

18281

Virssliekšņa testi

3,77

898.

18282

Valodas audiometriska izmeklēšana vienai ausij

3,83

899.

18283

Valodas audiometriska izmeklēšana dzirdes aparāta kontrolei brīvā skaņu laukā

2,85

900.

18284

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu (vienpusēji vai abpusēji)

4,65

901.

18285

Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm, ar kontralaterāliem novadījumiem, nosakot arī refleksa izzušanas brīdi (vienpusēji vai abpusēji)

4,55

902.

18286

Dzirdes aparāta pielaikošana

6,43

903.

18287

Dzirdes aparāta noregulēšana un raksturlīkņu nomērīšana

6,91

904.

18340*

Otoakustiskā emisija

5,48

905.

18341*

Objektīvā audiometrija -smadzeņu izraisīto potenciālu mērīšana

37,09

906.

18344*

Kohleārā implanta runas procesora programmēšana

73,91

907.

18351*

Individuālā auss ieliktņa izgatavošana un pielāgošana

32,20

UROLOĢIJA (manipulācijas 19009 - 19309)

1. Jebkurai endouretrālai manipulācijai nepieciešamības gadījumā papildus var uzrādīt manipulāciju 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim ".

2. Manipulācijas 19281 tarifā iekļautas visas pacientam nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu izmaksas.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

908.

19009*

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

19,50

909.

19015

Urīnpūšļa kateterizācija bez vienreizietojamā katetra vērtības

1,36

910.

19016

Urīnpūšļa kateterizācija ar vienreizlietojamā katetra vērtību

2,30

911.

19017

Pastāvīga katetra ielikšana, urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu

4,57

912.

19018

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā

2,11

913.

19019*

Meatotomija

61,30

914.

19020

Parafimozes neasiņojoša likvidēšana

8,80

915.

19021*

Cirkumcīzija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

60,67

916.

19022

Priekšādas salipuma atdalīšana

2,77

917.

19030*

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

58,59

918.

19031*

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

63,39

919.

19032*

Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisiņa griezumu (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

63,39

920.

19033*

Vēnu (varikozes) operācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

63,39

921.

19034*

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

63,39

922.

19035*

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

63,39

923.

19036*

Abpusēja orhektomija

63,39

924.

19037*

Orhopeksija

63,39

925.

19038*

Cirkšņa kriptorhisma operācija

63,39

926.

19039*

Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana

63,39

927.

19045*

Vazovazostomija

63,39

928.

19046*

Dzimumlocekļa endoprotezēšana bez protēzes vērtības

63,39

929.

19047*

Prostatas adenomas operatīva izņemšana

63,39

930.

19048*

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

96,27

931.

19049*

Piemaksa pie manipulācijām 19048, 19067, 19075, 19085 Cistofix komplekta lietošanu

18,90

932.

19050*

Piemaksa par kapsulas iešķelšanas naža lietošanu

24,57

933.

19052

Mikcijas cistometrija ar datu apstrādi darba stacijā

85,07

934.

19053

Mikcijas cistometrija un uretras spiediena profilometrija ar datu apstrādi darba stacijā

119,58

935.

19055*

Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi

44,57

936.

19056*

Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT)

80,17

937.

19057*

Optiska uretrotomija

50,91

938.

19058*

Uretras rezekcija

58,22

939.

19059*

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

14,86

940.

19060*

Vienpusēja vai abpusēja urīnvada zondēšana, ieskaitot vienpusēju vai abpusēju nieru bļodiņu skalošanu un/vai medikamentu un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās

23,27

941.

19061*

Bioatgriezeniskās saites metode pie pāraktīva urīnpūšļa

81,92

942.

19062*

Bioatgriezeniskās saites metode pie slodzes urīna nesaturēšanas

22,48

943.

19063*

Intravezikāla stimulācija pie hipotoniska urīnpūšļa

132,28

944.

19064*

Elektromiogrāfija starpenes muskulatūrai

16,94

945.

19065*

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

88,26

946.

19066

Urofloumetrija - urīna izdalīšanās mērīšana, ieskaitot reģistrāciju

4,75

947.

19067*

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzlikšanu un katetra vērtību

56,90

948.

19068*

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

59,54

949.

19069*

Urīnpūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus

35,67

950.

19070*

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

23,90

951.

19075*

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

96,00

952.

19076*

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)

109,01

953.

19077*

Urīnvada atveres paplašināšana ar griezienu

35,75

954.

19078*

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

121,87

955.

19079*

Nieres cistas perkutāna punkcija

86,75

956.

19080*

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana

116,24

957.

19081*

Perkutānā litotripsija

68,98

958.

19085

Urīnpūšļa fistulas izveidošana ar katetra ielikšanu, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju un katetra vērtību

16,29

959.

19086

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju un katetra vērtību

4,58

960.

19088

Urostomas apkope (bez katetra maiņas)

4,01

961.

19089*

Operatīva nieres fistulas katetra maiņa ieskaitot katetra vērtību

56,74

962.

19095*

Paranefrīta drenāža

44,42

963.

19097*

Nefrektomija

116,24

964.

19098*

Nieres cistas perkutāna rezekcija

70,32

965.

19099*

Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika

96,58

966.

19100*

Nefropeksija

116,24

967.

19101*

Nieres bļodiņas - urīnvada anastamoze

121,87

968.

19102*

Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana

121,87

969.

19103*

Uretrokutaneostomija, vienpusējā

116,24

970.

19104*

Ureterocistoanastomoze

121,97

971.

19105*

Parciālā cistektomija

121,97

972.

19110*

Parciālā cistektomija ar ureterocistoanastomozi

132,22

973.

19111*

Cistektomija ar urīnvada pārstādīšanu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveidošanu no zarnas

237,87

974.

19112*

Urīnvadu-zarnu anastamoze (ar šinas vērtību)

121,84

975.

19113*

Cistektomija ar ureterokutoneostomiju

121,84

976.

19114*

Orhofunikulektomija

116,24

977.

19115*

Radikāla prostatektomija

134,57

978.

19116*

Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana

59,65

979.

19117*

Periuretrālas cistas ekscīzija

53,94

980.

19118*

Ekstraperitoneālas, pararenālas vai paravezikālas hematomas, flegmonas incīzija un drenāža

116,25

981.

19125*

Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija

116,25

982.

19126*

Piemaksa pie manipulācijām19125 un 19201 par retrosimfizāra polipropilēna urīnpūšļa kakliņa fiksējošās endoprotēzes lietošanu

283,50

983.

19127*

Proksimālās uretras daļas plastiskā operācija

116,25

984.

19134*

Uretras endoprotezēšana pie apakšējo urīnceļu obstrukcijas vīriešiem

50,87

985.

19135*

Piemaksa par urīnizvadkanāla endoprotēzes pie labdabīgas prostatas hiperplāzijas (UroLume vai analoga) lietošanu

1 213,38

986.

19145*

Distālās uretras (priekšējās) daļas plastiskā operācija

116,25

987.

19146*

Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

116,25

988.

19147*

Transabdominālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

116,25

989.

19148*

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

53,94

990.

19149*

Dzimumlocekļa amputācija

53,94

991.

19150*

Hipospādijas un epispādijas plastika

53,94

992.

19151*

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

54,37

993.

19155*

Nieru sašūšana pie traumām

121,97

994.

19156*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transabdominālo pieeju

59,65

995.

19157*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transvezikālo pieeju

59,65

996.

19158*

Prostatas un sēklinieka biopsija ar vienreizlietojamās adatas vērtību

32,57

997.

19159*

Prostatas abscesa atvēršana

53,94

998.

19160*

Emaskulācija

53,94

999.

19161*

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

78,52

1000.

19162*

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

173,83

1001.

19170*

Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja

53,94

1002.

19171*

Retroperitoneāla limfadenektomija

116,25

1003.

19172*

Ureteru sašūšana

116,25

1004.

19173*

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

88,44

1005.

19174*

Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību)

188,42

1006.

19175*

Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību)

194,17

1007.

19176*

Nefroskopija

53,92

1008.

19177*

Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa

59,65

1009.

19185*

Nieres rezekcija

121,97

1010.

19186*

Adrenalektomija

121,97

1011.

19187*

Ekstrakorporālā litotripsija

135,01

1012.

19195*

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

147,38

1013.

19196*

Laparoskopiska adrenalektomija

540,58

1014.

19197*

Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana

236,05

1015.

19198*

Laparoskopiska transperitoneāla limfadenektomija t.sk. sēklinieku audzēju gadījumos

306,77

1016.

19199*

Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegurņa limfmezglu ekstirpācija t.sk. priekšdziedzera audzēja gadījumos

165,91

1017.

19200*

Laparoskopiska ureterolitotomija

224,67

1018.

19201*

Laparoskopiska urīnpūšļa kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)

255,01

1019.

19202*

Laparoskopiskā nefrektomija

431,31

1020.

19203*

Ar roku asistēta laparoskopija (pie uroģenitālā trakta operācijām)

313,77

1021.

19204*

Ar roku asistēta nefrektomija

594,98

1022.

19249*

Piemaksa par zālēm steroīdrezistentas tremes ārstēšanai

4 297,44

1023.

19250*

Donornieres paņemšana

862,71

1024.

19251*

Donornieres sagatavošana

177,11

1025.

19252*

Nieres transplantācija

3 190,50

1026.

19254*

Piemaksa manipulācijai 19250 par divbalonu katetra lietošanu orgāna perfūzijai

189,00

1027.

19270*

Hroniska hemodialīze (nav iekļautas eritropoetīna un dzelzs preparātu izmaksas)

53,14

1028.

19273*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 3000 IU (vai ekvivalents mcg)

17,26

1029.

19275*

Akūta hemodialīze (nav iekļautas eritropoetīna un dzelzs preparātu izmaksas)

78,41

1030.

19276*

Hemofiltrācija un hemodiafiltrācija (nav iekļautas eritropoetīna un dzelzs preparātu izmaksas)

64,25

1031.

19277*

Hemodialīze pēc transplantācijas (nav iekļautas izmaksas par eritropoetīnu un dzelzs preparātiem)

63,31

1032.

19278*

Akūtas automatizētās peritoneālās dialīzes seanss

45,81

1033.

19279*

Piemaksa par peritoneoskopa Y-TEC materiālu komplekta lietošanu

94,50

1034.

19280*

Peritoneālās dialīzes katetra implantācija ar katetra vērtību

82,85

1035.

19281*

Peritoneālās dialīzes slimnieku apmācība, aprūpe un kontrole vienam pacientam vienu reizi mēnesī (ambulatori vai stacionārā; laboratorisko izmeklējumu izmaksas iekļautas tarifā)

33,95

1036.

19282*

Piemaksa par intravenozā dzelzs preparāta ievadi nieru aizstājējterapijai

8,21

1037.

19285*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 2000 IU (vai ekvivalents mcg)

12,29

1038.

19286*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 4000 IU (vai ekvivalents mcg)

24,72

1039.

19287*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 6000 IU

36,39

1040.

19288*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 10 000 IU (vai ekvivalents mcg)

61,81

1041.

19289*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 30 000 IU (vai ekvivalents mcg)

185,43

1042.

19290*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 40 000 IU 9 (vai ekvivalents mcg)

280,71

1043.

19300*

Lēna nepārtraukta hemofiltrācija (SCUF) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

136,48

1044.

19302*

Nepārtraukta venovenozā hemofiltrācija (CVVH) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

267,23

1045.

19304*

Nepārtraukta venovenozā hemodialīze (CVVHD) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

267,23

1046.

19305*

Nepārtraukta venovenozā hemodiafiltrācija (CVVHDF) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

398,02

1047.

19307*

Nepārtraukta venovenozā augstas plūsmas dialīze (CVVHFD) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

267,23

1048.

19309*

Nepārtraukta venovenozā plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

307,00

TRAUMATOLOĢIJA, ORTOPĒDIJA, STRUTAINĀ ĶIRURĢIJA, (manipulācijas 20010 - 20417)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1049.

20010

Mazas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (brūces garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3 cm³)

2,95

1050.

20013

Lielas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3 cm³)

3,63

1051.

20014*

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

8,95

1052.

20015

Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs

1,78

1053.

20019

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)

4,07

1054.

20028

Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

8,82

1055.

20029

Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas

15,88

1056.

20030

Zāļu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

3,74

1057.

20031

Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana)

1,70

1058.

20039*

Punkcijas biopsija operāciju zālē

16,07

1059.

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

5,39

1060.

20041*

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

30,28

1061.

20043*

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

38,22

1062.

20044

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

11,72

1063.

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

4,93

1064.

20051

Hemangiomas Naevus flammeus izņemšana ar lāzera palīdzību viens seanss

3,24

1065.

20053

Hipertrofisku rētu, hemangiomu, kapilaropātijas, pigmentu pataloģijas un teleangiektāzijas selektīvā fototermolīze (1 impulss, laukums līdz 3 cm2)

3,77

1066.

20056*

Lāzerdestrukcija - labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

6,93

1067.

20057*

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija - viena ādas vai zemādas veidojuma likvidācija. Apmaksa tiek veikta ne vairāk kā par trīs veidojumiem viena apmeklējuma laikā

6,52

1068.

20059*

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē

24,22

1069.

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

15,00

1070.

20065*

Impulsa lāzera ablācija. Autodermoplastika ar laukumu līdz 100 cm2

17,90

1071.

20066*

Piemaksa manipulācijai 20065 par katriem nākamajiem 100 cm2

20,92

1072.

20070

Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija

4,70

1073.

20071

Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar daļēju vai pilnīgu naga saknes iznīcināšanu

9,41

1074.

20072

Piemaksa manipulācijām 20070, 20071 par katru nākamo nagu, sākot ar otro

0,75

1075.

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

17,13

1076.

20075

Vienas vai vairāku drenu ievietošana locītavās, kaulos vai mīkstajos audos, izmantojot atsevišķu pieeju, ieskaitot skalošanu (operāciju zālē)

11,43

1077.

20085*

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

63,00

1078.

20087*

Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

43,15

1079.

20098*

Muskuļu un/vai fasciju šuve, ieskaitot svaigas brūces apstrādi

29,18

1080.

20100*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

22,07

1081.

20101*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

27,94

1082.

20108*

Ahilla cīpslas šuve

41,84

1083.

20119

Skeleta ekstenzija

6,45

1084.

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

12,31

1085.

20128*

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

37,28

1086.

20130*

Iegurņa kaulu osteotomija

143,10

1087.

20139*

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

30,33

1088.

20140*

Lielo locītavu mežģījuma vaļēja repozīcija

114,99

1089.

20141*

Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija

60,05

1090.

20145*

Pleca locītavas stabilizējoša operācija

134,50

1091.

20146*

Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

55,00

1092.

20147*

Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

35,64

1093.

20149*

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

18,30

1094.

20155*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

21,92

1095.

20159*

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

64,41

1096.

20161*

Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)

137,43

1097.

20164*

Piemaksa par osteosintēzes skrūves plaukstas kauliem lietošanu

71,37

1098.

20165*

Piemaksa par implanta - augšstilba plāksne ar skrūvēm lietošanu

71,82

1099.

20166*

Piemaksa par implanta - augšstilba interlocking stienis lietošanu

163,49

1100.

20167*

Piemaksa par implanta - leņķa plāksne ar skrūvēm lietošanu

124,74

1101.

20168*

Piemaksa par implanta - tibijas kondiļu T-plāksne ar skrūvēm lietošanu

132,30

1102.

20169*

Piemaksa par implanta - tibijas plāksne ar skrūvēm lietošanu

55,76

1103.

20170*

Piemaksa par implanta - tibijas stienis (universālais) lietošanu

115,29

1104.

20171*

Piemaksa par implanta - tibijas stienis (unreamed) lietošanu

215,46

1105.

20172*

Piemaksa par implanta - iegurņa un acetabulum osteosintēzes plāksnes ar skrūvēm lietošanu

166,32

1106.

20173*

Piemaksa par implanta ar skrūvēm - dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) lietošanu

179,55

1107.

20174*

Piemaksa par implanta - atslēgas kaula plāksne ar skrūvēm lietošanu

39,69

1108.

20175*

Piemaksa par implanta - augšdelma kaula plāksne ar skrūvēm lietošanu

64,80

1109.

20176*

Piemaksa par implanta - plāksne ar skrūvi humerus distālā gala fiksācijai lietošanu

52,92

1110.

20177*

Piemaksa par implanta - tension band (Zuggurtung) lietošanu

7,56

1111.

20178*

Piemaksa par implanta - apakšdelma plāksne ar skrūvēm (vienam kaulam) lietošanu

44,42

1112.

20179*

Piemaksa par implanta - 6,5 mm spongiozā skrūve lietošanu

6,62

1113.

20180*

Piemaksa par implanta - kortikālā skrūve lietošanu

3,78

1114.

20181*

Piemaksa par implanta - Endera stienis lietošanu

34,02

1115.

20182*

Piemaksa par implanta - Kinčera stienis lietošanu

58,59

1116.

20183*

Piemaksa par implanta - rādija distālā gala plāksne ar skrūvēm lietošanu

25,52

1117.

20184*

Piemaksa par implanta - plaukstas vai pleznas kaula un falangu plāksne un skrūves lietošanu

25,52

1118.

20185*

Piemaksa par implanta - laterālās potītes plāksne ar skrūvēm lietošanu

23,63

1119.

20186*

Piemaksa par implanta - mediālās potītes skrūve lietošanu

5,67

1120.

20187*

Piemaksa par implanta - Barouk skrūve lietošanu

28,35

1121.

20188*

Piemaksa par implanta - "Tomofix" ar skrūvēm lietošanu

278,59

1122.

20189*

Piemaksa par implanta - 7,0 mm kanulētā skrūve lietošanu

35,91

1123.

20190*

Piemaksa par implanta - 3,5 mm kanulētā skrūve lietošanu

26,46

1124.

20191*

Piemaksa par implanta - papēža plāksne ar skrūvēm lietošanu

155,93

1125.

20192*

Piemaksa par implanta - Vaila osteotomijas skrūve lietošanu

15,12

1126.

20193*

Piemaksa par implanta - augšdelma kaula bloķētais stienis lietošanu

151,20

1127.

20194*

Piemaksa par kalcija sāļu implanta (1 vienība 25ml) lietošanu

207,90

1128.

20195*

Piemaksa par gūžas locītavas virsmu aizvietojoša metāls - metāls endoprotēzes lietošanu

1 795,50

1129.

20196*

Piemaksa par femur proksimālas fiksācijas metāls - metāls endoprotēzes lietošanu

1 795,50

1130.

20200*

Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

112,59

1131.

20201*

Piemaksa par kompresijas-distrakcijas aparāta (ārējās fiksācijas aparāts) lietošanu

378,00

1132.

20202*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

130,63

1133.

20203*

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

107,52

1134.

20204*

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

65,75

1135.

20205*

Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana

49,29

1136.

20206*

Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības)

159,28

1137.

20207*

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

44,23

1138.

20208*

Lielo stobrkaulu osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

100,39

1139.

20209*

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

18,51

1140.

20210*

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana bez aparāta vērtības

54,85

1141.

20211*

Piemaksa par kaulu cementa vienas porcijas (20gr) lietošanu

17,96

1142.

20212*

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

19,71

1143.

20214*

Lielo stobrkaulu osteosintēze ar skrūvēm (bez implanta vērtības)

86,85

1144.

20215*

Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)

165,37

1145.

20217*

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

25,39

1146.

20218*

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

39,85

1147.

20219*

Sinovijektomija ceļa locītavai

56,90

1148.

20220*

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

129,15

1149.

20222*

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

91,53

1150.

20224*

Apakšdelma viena kaula osteosinteze

85,46

1151.

20225*

Spieķa kaula galviņas osteosintēze (bez implanta vērtības)

82,65

1152.

20226*

Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības)

65,89

1153.

20227*

Augšdelma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

98,47

1154.

20228*

Augšdelma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelkošo cilpu (bez implanta vērtības)

79,25

1155.

20229*

Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)

68,95

1156.

20230*

Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

226,54

1157.

20231*

Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

224,99

1158.

20232*

Ceļa locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

269,86

1159.

20233*

Piemaksa par bezcementa gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

1 157,63

1160.

20234*

Piemaksa par cementējamās gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

363,83

1161.

20235*

Piemaksa par ceļa locītavas endoprotēzes lietošanu

755,06

1162.

20236*

Femurokapitāla gūžas locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

178,01

1163.

20237*

Piemaksa par femurokapitālās gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

83,16

1164.

20239*

Pleca locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

193,48

1165.

20240*

Cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantēšana (bez protēzes vērtības)

248,47

1166.

20241*

Bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantācija (bez protēzes vērtības)

233,72

1167.

20242*

Ceļa locītavas endoprotēzes revīzijas operācija (bez protēzes vērtības)

282,15

1168.

20243*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas revīzijas operācijai

77,02

1169.

20244*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes implantācijai

127,48

1170.

20245*

Augšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

77,80

1171.

20246*

Apakšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

68,44

1172.

20247*

Veltņa kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)

81,54

1173.

20248*

Papēža kaula lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

62,20

1174.

20249*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

17,08

1175.

20250

Piemaksa manipulācijām 20249, 20149 par katru pirkstu, sākot no otrā

2,65

1176.

20251*

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

82,79

1177.

20253*

Lielo locītavu eksartikulācija

75,31

1178.

20255

Vienreizējās lietošanas operācijas veļas - gūžas locītavas (augšstilba) komplekts

16,54

1179.

20256

Vienreizējās lietošanas operācijas veļas - ekstremitātes komplekts

9,37

1180.

20257*

Acetabulum un/vai iegurņa kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

172,29

1181.

20258*

Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

114,73

1182.

20259*

Femur transtrohanter lūzuma osteosintēze ar stieplēm (bez implanta vērtības)

61,06

1183.

20260*

Femur kakliņa osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības)

116,41

1184.

20261*

Augšstilba kaula lūzuma osteosintēze ar dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) (bez implanta vērtības)

110,93

1185.

20262*

Augšstilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības)

54,59

1186.

20263*

Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

88,52

1187.

20264*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar bloķēto stieni (bez implanta vērtības)

121,53

1188.

20265*

Osteosintēze ar leņķa plāksni(bez implanta vērtības)

90,78

1189.

20266*

Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības)

65,29

1190.

20267*

Lielā lielkaula proksimālā gala osteosintēze(bez implanta vērtības)

114,80

1191.

20268*

Tībijas distālās metaepifīzes OS (bez implanta vērtības)

108,91

1192.

20269*

Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

91,19

1193.

20270*

Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

105,71

1194.

20271*

Trīspotīšu lūzuma osteosintēze(bez implanta vērtības)

183,54

1195.

20272*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes revīzijai

169,11

1196.

20273*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas locītavas cementējamai endoprotēzes implantācijai

128,84

1197.

20274*

Piemaksa par instrumentu komplektu pleca locītavas endoprotezēšanai

186,64

1198.

20275*

Piemaksa par navigācijas sistēmas lietošanu ortopēdiskajās operācijās

58,96

1199.

20276*

Hibrīda tipa totāla gūžas locītavas endoprotezēšana

249,35

1200.

20279*

Piemaksa par pleca locītavas endoprotēzes lietošanu

1 367,42

1201.

20280*

Piemaksa par instrumentu komplektu ceļa locītavas endoprotezēšanai

56,70

1202.

20281*

Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai)

137,61

1203.

20282*

Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

344,85

1204.

20283*

Piemaksa par implantu - Suretacs tapa vai enkurs artroskopiskai operācijai (1 gab.)

61,90

1205.

20284*

Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana

319,54

1206.

20285*

Artroskopiska ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības)

266,28

1207.

20286*

Piemaksa par krustveida saites implantācijas komplekta ar cīpslu vai transfiks sistēmu lietošanu

87,89

1208.

20287*

Piemaksa par vienas interferences skrūves lietošanu

35,91

1209.

20288*

Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)

195,61

1210.

20289*

Piemaksa par viena enkura lietošanu pleca locītavas operācijai

26,08

1211.

20290*

Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana

360,17

1212.

20291*

Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika

199,12

1213.

20292*

Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

271,55

1214.

20293*

Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija

278,04

1215.

20300*

5-10 % lielu apdegumu brūču primāra apstrāde, pārsiešanas sejai un plaukstām vai pēdām

42,55

1216.

20301*

11-30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

83,68

1217.

20302*

Virs 30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

123,50

1218.

20303*

Nekrotomija un nekrektomija pie 5-10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

66,46

1219.

20304*

Nekrotomija un nekrektomija pie 11-30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

101,21

1220.

20305*

Nekrotomija un nekrektomija pie apdegumiem virs 30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

144,01

1221.

20306*

Autodetermoplastika pie 5-10 % apdegumu virsmas

61,91

1222.

20307*

Autodetermoplastika pie 11-30 % apdegumu virsmas

105,00

1223.

20308*

Autodetermoplastika pie apdegumiem virs 30 %

149,69

1224.

20309*

Rekonstruktīvās operācijas pēc apdegumiem

80,78

1225.

20400*

Piemaksa par vītņu tipa un sfērisko bezcementa acetabulāro daļas hibrīdu gūžas endoprotezēšanai

656,31

1226.

20402*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 209,60

1227.

20403*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 131,17

1228.

20404*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 274,81

1229.

20405*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 246,46

1230.

20406*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 393,88

1231.

20407*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 315,44

1232.

20408*

Piemaksa par cementējamas gūžas locītavas endoprotēzi cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

429,98

1233.

20409*

Piemaksa par vītņu tipa bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

695,52

1234.

20410*

Piemaksa par sfērisko bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

617,09

1235.

20411*

Piemaksa par standarta endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

740,88

1236.

20412*

Piemaksa par tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

979,02

1237.

20413*

Piemaksa par femorālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 612,17

1238.

20414*

Piemaksa par femorālās un tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 850,31

1239.

20415*

Ceļa revīzijas endoprotezēšana ar paaugstinātas stabilitātes protēzes modeli

2 212,25

1240.

20416*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 587,60

1241.

20417*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas reversai revīzijas endoprotezēšanai

1 644,30

ABDOMINĀLĀ ĶIRURĢIJA UN PROKTOLOĢIJA

(manipulācijas 21015 - 21193)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1242.

21015*

Intraoperatīva ultrasonogrāfija

19,15

1243.

21017*

Proves laparotomija

66,29

1244.

21018*

Konvencionāla apendektomija

66,29

1245.

21019*

Intraabdominālas asiņošanas novēršana

71,86

1246.

21020*

Saaugumu pārdalīšana. Patstāvīga operācija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

71,86

1247.

21021*

Intraabdomināla biopsija vai abscesa atvēršana

71,86

1248.

21022*

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

70,51

1249.

21023*

Dobjā orgāna perforācijas sašūšana

71,86

1250.

21024*

Konvencionāla herniorafija (apmaksā, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā visos gadījumos, diennakts stacionārā tikai iesprūdušas trūces gadījumā un gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā. Bērniem līdz 8 gadu vecumam apmaksā diennakts stacionārā visos gadījumos)

62,14

1251.

21025*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš ) trūces operācijām (11x 6 cm, 12x10cm)

22,68

1252.

21026*

Postoperatīva trūces plastika

105,73

1253.

21027*

Aknu biopsija

77,69

1254.

21030*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām ( 15x10 cm, 15x15 cm)

32,13

1255.

21031*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30x30 cm)

125,69

1256.

21032*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (11x 6 cm, 12x10 cm)

31,19

1257.

21033*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (15x10 cm, 15x15 cm)

45,84

1258.

21034*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30x15 cm)

89,78

1259.

21035*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30x30 cm)

226,80

1260.

21040*

Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze

136,30

1261.

21041*

Zarnas rezekcija

140,89

1262.

21042*

Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, kolostomija, stomas slēgšana

136,30

1263.

21043*

Distālā kuņģa rezekcija vai ekscīzija

140,89

1264.

21044*

Vagotomija

136,30

1265.

21045*

Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju

143,22

1266.

21046*

Biliodigestīva anastamoze

143,22

1267.

21047*

Radikāla mastektomija

149,63

1268.

21048*

Liesas operācija

138,25

1269.

21049*

Diafragmas operācija ar laparatomijas pieeju

138,25

1270.

21050*

Totāla gastrektomija, proksimāla kuņģa rezekcija

140,89

1271.

21051*

Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major

141,79

1272.

21060*

Aizkuņģa dziedzera drenējošas operācijas; nekrektomija

137,66

1273.

21061*

Virsnieru operācijas

141,47

1274.

21062*

Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija

146,95

1275.

21063*

Totāla kolektomija

149,47

1276.

21064*

Rectum rezekcija ar sigmas novadīšanu anālajā kanālā

149,47

1277.

21065*

Intraabdomināla limfadenektomija vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija (intraabdomināli, paduses un cirkšņa kolektori)

152,32

1278.

21066*

Atkārtotas vai rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas

149,48

1279.

21067*

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

148,36

1280.

21068*

Aknu rezekcijas, aizkuņģa dziedzera rezekcija

159,94

1281.

21069*

Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija

146,14

1282.

21079*

Piemaksa manipulācijām 21046, 21066, 21068 par hepatobiliāro slimību ķirurģisku ārstēšanu ar biliodigestīvas anastamozes veidošanu aknu vārtu rajonā ar intrahepātiskajiem žultsvadiem, par liela apjoma (ne mazāk kā 2 segmentu) aknu rezekciju, par aknu rezekciju pacientam ar ehinokokozi vai B un C hepatītu, aknu rezekciju ar v.cava vai v.portae plastiku

46,55

1283.

21081*

Piemaksa par operācijām traumatoloģijā dažādās lokalizācijās vienas ekstremitātes robežās (augšstilbs, apakšstilbs, pēda, augšdelms, apakšdelms, plauksta). Ja operācija vienlaicīgi tiek veikta dažādās ekstremitātēs, tad uzrāda atbilstošas manipulācijas. Gadījumos, ja tiek lietoti 2 vai vairāki implanti, uzrāda attiecīgo implantu manipulāciju. Piemaksa operācijām otorinolaringoloģijā, izdarot vienlaicīgi divas vai vairākas operācijas ausī, degunā, deguna blakusdobumos un kaklā. Uzrādot šo piemaksu pamatoperācijai, vienlaicīgi neuzrādīt citas operācijas

46,55

1284.

21082*

Atkārtota operācija sakarā ar asiņošanu operācijas zonā pēcoperācijas periodā

42,77

1285.

21100*

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

147,38

1286.

21101*

Laparoskopiska holecistektomija

162,11

1287.

21102*

Laparoskopiska apendektomija

320,40

1288.

21103*

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

183,92

1289.

21104*

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

257,85

1290.

21105*

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

558,31

1291.

21106*

Laparoskopiska adrenalektomija

540,58

1292.

21107*

Laparoskopiska fundoplikācija

470,82

1293.

21108*

Laparoskopiska kardiomiotomija

419,93

1294.

21110*

Laparoskopiska labās puses hemikolektomija

833,84

1295.

21111*

Laparoskopiska kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

994,97

1296.

21112*

Laparoskopiska splenektomija

582,67

1297.

21113*

Ar roku asistēta laparoskopija zarnu trakta operācijām

313,77

1298.

21114*

Ar roku asistēta labās puses hemikolektomija, zarnu rezekcija

745,69

1299.

21115*

Ar roku asistēta kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

906,82

1300.

21130*

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija). Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

124,49

1301.

21131*

Piemaksa par pretsaaugumu plēves (1 lapa)

7,67

1302.

21132*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais šuvējs

66,15

1303.

21133*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (55 mm)

66,15

1304.

21134*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - cirkulārais taisnais šuvējs

146,48

1305.

21135*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - cirkulārais liektais šuvējs

193,73

1306.

21137*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 4,8 x 4,8 x 0,5 cm

89,66

1307.

21138*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 2,5 x 3 x 0,5 cm

32,13

1308.

21139*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 4,8 x 9,5 x 0,5 cm

164,98

1309.

21140*

Piemaksa par katru nākošo griezējšuvēja magazīnu

54,81

1310.

21141*

Piemaksa par katru nākošo lineārā šuvēja magazīnu

44,98

1311.

21142*

Piemaksa par tabakmaka šuvēju

34,02

1312.

21147*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (75 mm)

92,61

1313.

21148*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (100 mm)

147,42

1314.

21175*

Taisnās zarnas prolapsa reponēšana

9,90

1315.

21176

Iliostomas, kolostomas aprūpe

3,69

1316.

21180

Taisnās zarnas gala daļas apstrāde ar infrasarkano staru koagulācijas palīdzību (1 seanss)

7,96

1317.

21181

Taisnās zarnas tamponāde, ieskaitot rektoskopiju. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 08110

6,79

1318.

21184

Perianāla, perisakrāla blokāde

7,92

1319.

21190*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

59,62

1320.

21192*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo pieeju. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 21063 un 21064, 21065

89,40

1321.

21193*

Piemaksa pie hemoroidektomijām, prolapsa operācijām un starpenes plastiskajām operācijām ar Longo cirkulārā šuvēja komplektu 33 mm (PPH)

213,71

ASINSVADU ĶIRURĢIJA (manipulācijas 22001 - 22062)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās uzrāda asinsvadu ķirurgi, izņemot manipulāciju 22062.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1322.

22001*

Krūšu aortas rekonstruktīvās operācijas

382,16

1323.

22002*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās)

284,72

1324.

22003*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās)

196,71

1325.

22004*

Augšējo ekstremitāšu artēriju rekonstruktīvās operācijas

163,51

1326.

22005*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējošām saslimšanām

284,39

1327.

22006*

Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas

297,57

1328.

22007*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām

325,54

1329.

22008*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, atslāņošanās

355,69

1330.

22009*

Iegurņa artēriju šuntēšanas, protezēšanas rekonstruktīvās operācijas

205,08

1331.

22010*

Iegurņa artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas

246,78

1332.

22015*

Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas

186,28

1333.

22016*

Paceles un apakšstilba artēriju rekonstruktīvās operācijas

224,32

1334.

22017*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas brahiocefāliem asinsvadiem

227,20

1335.

22018*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas apakšējām ekstremitātēm

149,62

1336.

22019*

Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju

59,34

1337.

22020*

Krūšu daļas simpatektomija

97,15

1338.

22021*

Jostas daļas simpatektomija

84,84

1339.

22022*

Vēnas rekonstruktīvās operācijas iedzimtu un iegūtu saslimšanu gadījumos

263,36

1340.

22023*

Operācijas varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos

127,16

1341.

22024*

Asinsvadu iedzimtu anomāliju operācijas

191,38

1342.

22025*

Operācijas maģistrālo asinsvadu emboliju gadījumos

159,48

1343.

22030*

Piemaksa akūtas trombozes gadījumos manipulācijām 22002, 22003, 22004, 22006, 22007, 22009, 22010, 22015, 22016, 22017 un 22018

18,31

1344.

22031*

Akūtās asinsvadu operācijas aortas, dobās vēnas bojājumu gadījumos

247,79

1345.

22032*

Akūtās asinsvadu rekonstruktīvās operācijas viena asinsvada bojājuma gadījumā

167,62

1346.

22033*

Piemaksa par katru citu asinsvada rekonstruktīvu operāciju multiplu asinsvadu bojājumu gadījumos

83,02

1347.

22034*

Arteriovenozu fistulu izveidošana

128,11

1348.

22035*

Arteriovenozu šuntu izveidošana

76,92

1349.

22040*

Piemaksa par vēnu transplantāta izdalīšanu

59,36

1350.

22041*

Piemaksa par endarterektomiju anastamozes rajonā

57,71

1351.

22042*

Piemaksa par papildu asinsvadu rekonstruktīvām operācijām operācijas zonā

58,04

1352.

22043*

Piemaksa par simpatektomiju asinsvadu rekonstruktīvās operācijas laikā

41,83

1353.

22044*

Piemaksa par A. Carotis šunta lietošanu

94,79

1354.

22045*

Piemaksa par mākslīgās asinsrites pieslēgšanu

359,10

1355.

22046*

Piemaksa par sintētiskās asinsvadu protēzes lietošanu

232,47

1356.

22047*

Piemaksa par asinsvadu metāliskā stenta lietošanu

519,75

1357.

22062*

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

197,96

PLASTISKĀ (REKONSTRUKTĪVĀ UN PLAUKSTAS) ĶIRURĢIJA, IZMANTOJOT OPTISKO PALIELINĀJUMU (manipulācijas 23002 - 23121)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1358.

23002*

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

131,94

1359.

23003*

Perifērā nerva autoplastika. Pamatoperācija

200,75

1360.

23004*

Perifērā nerva autoplastika. Transplantāta ņemšana

72,68

1361.

23005*

Divu perifēro nervu autoplastika jeb interfascikulāra nerva plastika. Pamatoperācija

228,09

1362.

23006*

Divu perifēro nervu autoplastika. Transplantāta ņemšana

89,59

1363.

23007*

Auss replantācija

233,52

1364.

23008*

Skalpa replantācija

398,64

1365.

23009*

Neirolīze mikroķirurģiskā tehnikā

106,91

1366.

23010*

Neirinomas ekscīzija

150,25

1367.

23015*

Intraneirāla neirolīze

153,05

1368.

23016*

Vēnas transplantāta izdalīšana mikroķirurģiskā tehnikā

61,50

1369.

23017*

Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas autotransplantātu. Pamatoperācija

270,40

1370.

23018*

Lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas transplantātu (TDL, skapulārais, ingvinālais, deltveida ar muskuli, TRAM, Serratus anterior). Transplantāta ņemšana un ādas defektu slēgšana (ADS)

150,33

1371.

23019*

Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

134,79

1372.

23020*

Vidēji lielu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (radiālais, ulnārais, rokas laterālais, rokas mediālais, mugurējās starpkaulu artērijas, deltveida fasciokutānais, dorsalis pedis). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

129,35

1373.

23021*

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

128,22

1374.

23022*

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (digitālās artērijas lēveris, Thenar lēveris, venozie lēveri līdz 3 cm2 ). Transplantāta ņemšana, ādas defekta slēgšana

92,53

1375.

23023*

Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Pamatoperācija

392,41

1376.

23024*

Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikroķirurģiskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana

221,22

1377.

23025*

Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu,II-III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Pamatoperācija

347,82

1378.

23030*

Plaukstas, I vai citu pirkstu mikroķirurģiskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II-III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana (ADP)

171,97

1379.

23031*

Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļa transplantātu. Pamatoperācija

208,11

1380.

23032*

Muskuļa defekta mikroķirurģiskā aizvietošana ar brīvu muskuļu transplantātu. Transplantāta ņemšana, defekta slēgšana

148,57

1381.

23033*

Plexus brachialis pilna bojājuma sekundārā mikroķirurģiskā plastika ar nervus suralis autotransplantātu. Pamatoperācija

393,85

1382.

23034*

"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Pamatoperācija

371,22

1383.

23035*

"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Amputāta apstrāde, struktūru identifikācija

73,87

1384.

23036*

Radiālā, temporālā, TDL lēveru rotācija (vidējie, lielie)

202,60

1385.

23037*

Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V-Y lēveri , mazie)

108,17

1386.

23038*

Limfovenozas anastomozes pie primāras vai sekundāras limfas atteces nepietiekamības (ne mazāk kā 6)

323,99

1387.

23039*

Impotences mikroķirurģiskā ārstēšana (Penis revaskularizācija)

272,31

1388.

23040*

Sēklvadu caurejamības atjaunošana - vazostomija, vazoepididimos

225,12

1389.

23045*

Olvadu mehāniskās necaurlaidības atjaunošana mikroķirurģiskā tehnikā - salpingolīze un salpingoneostomija

86,71

1390.

23046*

Salpingostomija mikroķirurģiskā tehnikā

99,86

1391.

23047*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot audu espanderi, bez espandera vērtības

123,16

1392.

23048*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot brīvu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )

231,72

1393.

23049*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot rotētu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )

238,82

1394.

23050*

Redukcijas mamoplastika (medicīniskas indikācijas)

162,94

1395.

23051*

Krūts zirnīša izveidošana

77,29

1396.

23052*

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

97,46

1397.

23053*

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

97,57

1398.

23054*

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 100 cm2

123,16

1399.

23055*

Piemaksa par katriem nākamajiem 100 cm2

19,55

1400.

23056*

Krūšu rekonstrukcija pēc mastektomijas, lēvera ņemšana un defekta slēgšana

238,27

1401.

23060*

Nelielu kaulu transplantātu ņemšana (rādija distālais gals, tibija, nevaskularizēti)

80,28

1402.

23061*

Lielu kaula transplantātu ņemšana (zarnu kauls, augšstilba kauls, nevaskularizēti)

128,06

1403.

23062*

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

70,12

1404.

23063*

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

54,83

1405.

23064*

Ganglija operācija

91,16

1406.

23065*

Pirksta rētas Z, V-Y plastika

75,01

1407.

23066*

Lielo locītavu rētu korekcija ar Z, V-Y plastikas palīdzību pie kontraktūrām

106,19

1408.

23067*

Piemaksa manipulācijām 23047, 23066 par audu espandera lietošanu

213,57

1409.

23068*

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

78,93

1410.

23069*

Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju

135,47

1411.

23070*

Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu

178,80

1412.

23075*

Sindaktilijas rekonstruktīva operācija

125,25

1413.

23076*

Dubultveidojuma izoperēšana, kas iziet no pirkstu locītavu vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju, ietverot pakalpojumu manipulācijai 23075

116,60

1414.

23077*

Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un saišu veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumos)

175,86

1415.

23078*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

69,16

1416.

23079*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

76,27

1417.

23080*

Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)

62,06

1418.

23081*

Cīpslas tenolīze, miolīze

71,00

1419.

23082*

Piemaksa manipulācijai 23081 par katru nākamo cīpslu vai muskuli, sākot ar otro

4,29

1420.

23083*

Cīpslas transpozīcija

80,78

1421.

23084*

Brīva cīpslas transplantāta ņemšana

48,90

1422.

23085*

Piemaksa manipulācijām 23078, 23079, 23080, 23083, 23084 par katru nākamo cīpslu, sākot ar otro cīpslu

10,32

1423.

23090

Dipitrēna kontraktūras operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

87,84

1424.

23091*

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

109,47

1425.

23092*

Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)

59,85

1426.

23093*

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

60,12

1427.

23094*

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

89,66

1428.

23095*

Piemaksa manipulācijai 23094 par katru nākamo pirkstu, sākot no otrā

12,87

1429.

23096*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

142,84

1430.

23097*

Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielikšana operatīvā ceļā

147,72

1431.

23098*

Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem

152,15

1432.

23099*

Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām

47,25

1433.

23100*

Piemaksa manipulācijām 23084, 23105 par cīpslu pasīvās endoprotēzes lietošanu

56,70

1434.

23101*

Piemaksa par Swanson tipa protēzes (pirkstiem) lietošanu

80,33

1435.

23102*

Piemaksa par cementējamās locītavu protēzes (pirkstiem) lietošanu

207,90

1436.

23105*

Divetapu cīpslu plastikas I etaps (pamatoperācija)

96,42

1437.

23106*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

43,02

1438.

23107*

Piemaksa manipulācijām 23106, 23094 par katru pirkstu, sākot ar otro pirkstu

8,96

1439.

23108*

Cīpslas transosāla fiksācija

94,96

1440.

23109*

Gredzenveida saišu plastika 1 pirkstam

97,34

1441.

23110*

Pirkstu locītavu tenodēze

88,38

1442.

23111*

Pirkstu Z, V-Y plastika svaigas traumas gadījumā

44,53

1443.

23112*

Asinsvada šuve mikroķirurģiskā tehnikā

126,13

1444.

23113*

Piemaksa par katru nākamo asinsvadu (sākot ar otro) mikroķirurģiskā tehnikā

53,81

1445.

23115*

Piemaksa par VAC pārsēju pielietošanu (pamata pozīcija). Neuzrādīt kopā ar citām manipulācijām

35,51

1446.

23116*

Piemaksa par VAC pārsēju pielietošanu (papildus pozīcija). Neuzrādīt kopā ar citām manipulācijām

9,63

1447.

23120*

Piemaksa par mikroinstrumentu komplekta lietošanu vienai operācijai

30,35

1448.

23121*

Piemaksa par pacienta sildīšanas sistēmas un segas pielietošanu vienai operācijai

11,02

NEIROĶIRURĢIJA (manipulācijas 24004 - 24129)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1449.

24004*

Laminektomija traumas gadījumā (bez cietā smadzeņu apvalka atvēršanas)

97,61

1450.

24005*

Laminektomija traumas gadījumā (ar cietā smadzeņu apvalka atvēršanu)

107,91

1451.

24006*

Laminektomija spināla ekstradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai

118,33

1452.

24007*

Laminektomija spināla intradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai

129,46

1453.

24008*

Laminektomija spināla intramedulāra tumora evakuācijai

152,95

1454.

24015*

Spinālā tumora reoperācija (bez laminektomijas)

107,71

1455.

24016*

Trefinācija (viena atvere)

19,85

1456.

24017*

Trefinācija, veicot stereotaktiskas operācijas

20,80

1457.

24018*

Osteoplastiska trepanācija

55,56

1458.

24019*

Osteoklastiska trepanācija

49,78

1459.

24020*

Galvaskausa mugurējās bedres trepanācija

101,61

1460.

24021*

Bifrontāla trepanācija

63,94

1461.

24022*

Hroniskas subdurālas hematomas evakuācija

12,79

1462.

24023*

Akūtas subdurālas hematomas evakuācija

16,90

1463.

24024*

Epidurālas hematomas evakuācija

12,79

1464.

24025*

Kontūzijas perēkļa un intracerebrālas hematomas evakuācija

20,43

1465.

24026*

Spontānas intracerebrālas hematomas evakuācija ar cerebrotomiju

20,43

1466.

24035*

Iekšējās miega artērijas suprafenoidālās daļas aneirismas klipācija

49,41

1467.

24036*

Bazilārās artērijas aneirismas klipācija

68,77

1468.

24037*

Citas galvas smadzeņu artērijas aneirismas klipācija (manipulācijām 24035, 24036, 24037) ( bez klipa vērtības)

60,46

1469.

24038*

Piemaksa manipulācijām 24035, 24036, 24037 par vienu klipu

89,78

1470.

24039*

Piemaksa manipulācijām 24035, 24036, 24037 par vienu amagnētisko klipu

189,00

1471.

24040*

Piemaksa manipulācijām 24005, 24008, 24018, 24019, 24020, 24021, 24050, 24052, 24053, 24094, 24095, 27020 par sintētisku smadzeņu apvalka aizvietotāju

98,28

1472.

24041*

Piemaksa par unilaterālā elektroneirostimulatora (ENS) lietošanu

9 255,33

1473.

24042*

Piemaksa par bilaterālā elektroneirostimulatora (ENS) lietošanu

14 019,60

1474.

24043

Unilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

6,48

1475.

24044

Bilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

9,31

1476.

24050*

Infiltratīva supratentoriāla tumora evakuācija

40,85

1477.

24051*

Infiltratīva subtentoriāla tumora evakuācija

68,41

1478.

24052*

Norobežota supratentoriāla tumora evakuācija

46,42

1479.

24053*

Norobežota subtentoriāla tumora evakuācija

68,45

1480.

24054*

Hipofīzes adenomas transkraniāla evakuācija

68,45

1481.

24055*

Piemaksa par neironavigācijas pielietošanu (arī otorinolaringologi pie ausu un deguna blakusdobuma operācijām)

122,85

1482.

24056*

Piemaksa par operācijas mikroskopa pielietošanu

34,97

1483.

24057*

Piemaksa manipulācijām 24016, 24017, 24018, 24020, 24021 par galvas kaulu fiksācijas vienu klemmi

28,35

1484.

24060*

Galvaskausa un smadzeņu ievainojuma brūces apdare

18,96

1485.

24061*

Galvaskausa smadzeņu abscesa evakuācija (bez trepanācijas vērtības)

19,49

1486.

24062*

Operācijas parazitāru galvas smadzeņu slimību gadījumā (bez trepanācijas vērtības)

19,49

1487.

24063*

Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija

68,50

1488.

24064*

Galvas smadzeņu nerva dekompresija galvaskausa mugurējā bedrē

20,11

1489.

24065*

Galvas smadzeņu operācija pie temporālās epilepsijas (manipulācijām 24022-24064) (bez trepanācijas vērtības)

25,96

1490.

24070*

Ventrikulostomija

15,65

1491.

24071*

Ventrikuloatriostomija (bez šuntējošās iekārtas vērtības )

21,19

1492.

24072*

Ventrikuloperitoneostomija (bez šuntējošās iekārtas vērtības)

28,61

1493.

24080*

Ventrikulu šunta revīzija

26,77

1494.

24082*

Piemaksa manipulācijām 24070, 24071, 24072, 24080 par šuntējošo iekārtu viena vārstuļa šuntam

335,48

1495.

24083*

Piemaksa manipulācijām 24070, 24071, 24072, 24080 par šuntējošo iekārtu divu vārstuļu šuntam

587,79

1496.

24084*

Piemaksa manipulācijai 24016 par intrakraniālā spiediena sensora katetru

330,75

1497.

24085*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcinātā ventrikulārā un peritoneālā šuntu katetra komplektu

240,98

1498.

24086*

Piemaksa par programmējamā hidrocefālijas šunta lietošanu

938,28

1499.

24087*

Piemaksa par fiksēta spiediena hidrocefālijas šunta (90 0 leņķī vai 90 0 leņķī ar antisifonu) lietošanu

631,55

1500.

24088*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcināta ventrikulārā vai peritoneālā šunta katetra lietošanu

141,75

1501.

24089*

Piemaksa par ar antibiotiķiem piesūcināta ārējās drenāžas katetra lietošanu

170,10

1502.

24090*

Galvas smadzeņu stereotaksiskas operācijas (bez trefinācijas vērtības)

25,10

1503.

24091*

Piemaksa par stereotaksiskas sistēmas lietošanu operācijās (par vienreizlietojamiem materiāliem)

20,79

1504.

24092*

Muguras smadzeņu stereotaksiskas operācijas

25,10

1505.

24093*

Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruēšana

88,60

1506.

24094*

Galvaskausa defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)

64,57

1507.

24095*

Galvaskausa pamatnes kaulu defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)

78,78

1508.

24096*

Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos

112,89

1509.

24097*

Operācijas strutainu epidurītu sanācijai

52,14

1510.

24098*

Muguras smadzeņu saknīšu un/vai nervu revīzija ar plastiku

28,85

1511.

24099*

Perifērā nerva sašūšana mikroķirurģiskā tehnikā

33,26

1512.

24105*

Galvas smadzeņu asinsvadu ekstrakraniālās daļas deformāciju korekcija

23,32

1513.

24106*

Miega artērijas bifurkācijas endarterektomija

51,26

1514.

24107

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

8,91

1515.

24108

Subokcipitāla punkcija

2,84

1516.

24109*

Endovazāla neiroķirurģiska operācija (translumināla angioplastika, oklūzija, dilatācija, selektīva intraarteriāla farmakoterapija bez speciālā katetrizācijas komplekta)

89,13

1517.

24110*

Piemaksa manipulācijai 24109 par katetrizācijas komplekta lietošanu

945,00

1518.

24111*

Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija

131,11

1519.

24112*

Piemaksa pie manipulācijām 24016, 24017, 24018, 24019, 24020, 24094, 24095 par kranioplastikas komplekta lietošanu

95,45

1520.

24120*

Neiroendoskopiska ventrikulostomija likvora cirkulācijas atjaunošanai

53,38

1521.

24121*

Intraventrikulāru veidojumu ekstirpācija ar neiroendoskopu

58,59

1522.

24122*

Dažādas ģenēzes intracerebrālo asinsizplūdumu endoskopiski stereotaktiska evakuācija

51,11

1523.

24123*

Neiroendoskopiska intraoperatīva nervu saknīšu dekompresija

49,59

1524.

24124*

Neiroendoskopiska smadzeņu biopsija

51,11

1525.

24125*

Piemaksa manipulācijām 24070, 24071, 24072, 24080 par šuntējošās iekārtas lietošanu bērnam līdz 1 gada vecumam

330,75

1526.

24126*

Piemaksa par kavitrona ultraskaņas aspiratora (CUSA) lietošanu ( arī uroloģijā, abdominālā ķirurģijā)

210,74

1527.

24127*

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

14,90

1528.

24128*

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

400,63

1529.

24129*

Piemaksa par papildu adatas izmantošanu cementa ievadīšanai otrā skriemelī vai bipedikulāri

75,60

DETOKSIKĀCIJAS UN IMUNOKOREKCIJAS OPERĀCIJAS

(manipulācijas 25001 - 25023)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1530.

25001

Intrakorporālā asins lāzera apstarošana (ALA) (seanss)

4,44

1531.

25002

Ekstrakorporālā magnētiskā asins apstrādāšana (AMA) (1 seanss)

6,25

1532.

25004

Asins ultravioletā apstarošana (AUVA) (1 seanss)

5,97

1533.

25005*

Hemosorbcija (HS) (1operācija)

51,95

1534.

25008*

Plazmaferēze (PA) ar centrifūgu manuālā režīmā (viena operācija)

31,98

1535.

25009*

Citaferēze ar centrifūgu manuālā režīmā

29,88

1536.

25010*

Detoksikācijas un imūnmodulēšanas komplekss (AUVA, ALA, AMA)

9,63

1537.

25014*

Plazmosorbcija (PS)

92,99

1538.

25016*

Antibakteriālā terapija ar apstrādātiem eritrocītiem (ATAE)

20,24

1539.

25018*

Resnās zarnas sorbcijas dialīze (RZSD)

19,67

1540.

25020*

Plazmaferēze

96,73

1541.

25021*

Hemoperfūzija ar ogles absorbentu

183,80

1542.

25022*

Ārstnieciskā plazmaferēze ar automātisko asins separatoru (2 stundas)

127,55

1543.

25023*

Plazmosorbcija ar ogles sorbentu un automātisko asins separatoru

127,49

ASINS CILMES ŠŪNU TRANSPLANTĀCIJA (manipulācijas 26001 - 26013)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1544.

26001*

Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūrā (vienai dienai)

168,71

1545.

26002*

Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības speciālā apstrāde pirms sasaldēšanas procedūras

301,79

1546.

26003*

Cilmes šūnu sasaldēšana programmētā saldēšanas režīmā līdz 180 C

61,08

1547.

26004*

Cilmes šūnu atsaldēšana

6,31

1548.

26005*

Cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī - 180 C vienu mēnesi (pieņemot, ka vidēji gadā tiek uzglabātas 54 vienības)

19,05

1549.

26010*

Potenciālā donora izmeklēšana, lai izvērtētu viņa atbilstību donora kritērijiem. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 26012; 26013; 60055

244,97

1550.

26011*

Slimnieka izmeklēšana, lai noteiktu atbilstību recipienta kritērijiem allogēnai transplantācijai. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 26012; 26013; 60055

1 105,92

1551.

26012*

Slimnieka ārstēšana un aprūpe speciālās ar izolācijas un aizsargājošo režīmu nodrošinātās palātās pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas līdz 100. dienai par vienu dienu. Pakalpojuma "Cilmes šūnu transplantācija" pacienti

100,47

1552.

26013*

Slimnieka ārstēšana un aprūpe speciālās ar izolācijas un aizsargājošo režīmu nodrošinātās palātās pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas no 101. dienas līdz pilniem 2 gadiem pēc transplantācijas par vienu dienu. Pakalpojuma "Cilmes šūnu transplantācija" pacienti

21,23

BĒRNU ĶIRURĢIJA (manipulācijas 27001 - 27066)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1553.

27001

Konservatīva dezinvaginācija

9,11

1554.

27002*

Miotomija, miogēnas dabas šķībā kakla gadījumā

60,43

1555.

27003*

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā

79,53

1556.

27004*

Kājas vai rokas pirkstu rekonstruktīvas operācijas bērniem iedzimtu vai iegūtu deformāciju, defektu un kontraktūru gadījumos

78,52

1557.

27005*

Piloromiotomija pēc Ramšteda-Šēdes

78,12

1558.

27006*

Klitoroplastika

97,88

1559.

27007*

Mazas omfolocēles plastika bez alloplastikas

93,42

1560.

27008*

Vēdera priekšējās sienas plastika jaundzimušo periodā ar alloplastiku (bez allotransplantāta vērtības)

114,43

1561.

27009*

Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika

192,07

1562.

27010*

Diafragmas trūces plastika jaundzimušiem

137,92

1563.

27011*

Krūšu kurvja priekšējās sienas plastika- Pectus - Bar modifikācija ar Pectus Bar implanta vērtību

1 286,99

1564.

27015*

Barības vada un kuņģa zarnu trakta iedzimtu necaurejamību operācijas jaundzimušiem

147,72

1565.

27016*

Artēzijas operācijas jaundzimušajiem

134,23

1566.

27017*

Žaunu loku derivātu operatīvā ārstēšana

144,57

1567.

27018*

Vaginas plastika atrēzijas gadījumā

158,26

1568.

27019*

Proktoplastika anorektālo anomāliju gadījumā

171,31

1569.

27020*

Iedzimtu CNS pataloģiju operācijas bērnu vecumā

170,23

1570.

27021*

Retu iedzimtu anomāliju korekcija jaundzimušiem

254,71

1571.

27022*

Pēdas rekonstruktīvas operācijas iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumos ar cīpslu, muskuļu, locītavu kapsulu audu pārdalīšanu un/vai transpozīciju

167,87

1572.

27023*

Rekonstruktīvas operācijas gūžas, ceļa, plaukstas vai elkoņa locītavas apvidū, ieskaitot cīpslu un muskuļu pāršķelšanu, pagarināšanu vai transpozīciju, kapsulotomiju ar, vai bez osteotomijas un osteosintēzes, novēršot bērnu cerebrālās triekas sekas

173,10

1573.

27024*

Rekonstruktīvas operācijas bērnu garo stobru kaulu neīsto locītavu, audzēju, saīsināšanās deformāciju gadījumos, ieskaitot osteotomiju un osteosintēzi, t.sk. ar ārējās fiksācijas metodi ar vai bez kaulaudu transplantācijas (bez ārējās fiksācijas aparāta vērtības)

177,74

1574.

27025*

Gūžas locītavas rekonstruktīva operācija bērniem iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumā (iedzimta displāzija un izmežģījums, augšstilba galviņas aseptiska nekroze, juvenīla epifiziolīze, distrofiska coxae vara), ieskaitot osteotomiju un /vai osteosintēzi

172,22

1575.

27030*

Parenhimatozos orgānus saglabājošas operācijas bērniem traumatiska bojājuma gadījumā

239,60

1576.

27031*

Piemaksa par uzsūcošā sintētiskā tīkliņa (Vycril) (24cm x 30 cm) lietošanu

93,56

1577.

27032*

Operācija Hiršpunga slimības gadījumā ar cirkulāro mehānisko zarnu šuvēju, ieskaitot šuvēja vērtību

299,54

1578.

27034*

Lielas omfalocēles vai gastrošīzes plastika bez transplantāta vērtības

135,15

1579.

27035*

Piemaksa manipulācijai 27034 par allotransplantātu

3,78

1580.

27037*

Kaula solitāras cistas ārstēšana ar skalošanas metodi bērniem

39,19

1581.

27038*

Iedzimtu sakrokokcigeālu teratogēnu jaunveidojumu ekstripācija ar astes kaula skriemeļu rezekciju

152,21

1582.

27039*

Dziļas venozas vai limfātiskas malformācijas ekstripācija vai ķirurģiska korekcija

128,62

1583.

27040*

Ureterocistoneostomija ar urīnvadu apakšējās trešdaļas modulēšanu

249,75

1584.

27041*

Urīnpūšļa kakliņa plastika pie urīnpūšļa ekstrofijas mikroķirurģiskajā tehnikā

276,10

1585.

27042*

Hipospādijas un/vai epispādijas plastika bērniem mikroķirurģiskajā tehnikā

260,86

1586.

27043*

Piemaksa manipulācijai 27042 par divkomponentu fibrīna līmi (1 ml)

108,68

1587.

27050*

Piemaksa par harmoniskā skalpeļa 10 mm šķēru lietošanu. Apmaksā tikai laparoskopiskām operācijām

217,35

1588.

27051*

Piemaksa par harmoniskā skalpeļa 5 mm šķēru lietošanu. Apmaksā tikai laparoskopiskām operācijām

236,25

1589.

27052*

Piemaksa par 5 mm asmeņa vai āķa lietošanu. Apmaksā tikai laparoskopiskām operācijām

89,78

1590.

27053*

Piemaksa par sterilas, atvērtas četrkanālu silikona drenas lietošanu

17,96

1591.

27054*

Piemaksa par vakuumatsūkšanas rezervuāra lietošanu

8,51

1592.

27055*

Piemaksa par silikona sterila, presēta rezervuāra dubultai drenāžai ar pretplūdu vārstuļu sistēmu un Y konektoru lietošanu

24,57

1593.

27065*

Piemaksa par poliuretāna endoskopiskā maisiņa lietošanu

51,98

1594.

27066*

Piemaksa par lokāla ādas 2 - oktilcianoakrilāta adhesīva ar mikroorganismu barjeru lietošanu

12,92

ĶIRURĢIJA IEDZIMTĀM SEJAS ŠĶELTNĒM UN SMAGĀM ANOMĀLIJĀM (manipulācijas 28001 - 28042)

Šīs sadaļas manipulācijas tiek apmaksātas vienīgi tad, ja tās uzrāda VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1595.

28001*

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku vai brīvas ādas transplantāciju bērniem

81,06

1596.

28003*

Deguna plastika - osteotomija

93,10

1597.

28004*

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

96,88

1598.

28005*

Operācijas daļējas augšlūpas šķeltnes gadījumā

82,39

1599.

28006*

Operācija caurejošas vienpusējas lūpas šķeltnes gadījumā

110,01

1600.

28007*

Operācija caurejošas abpusējas lūpas šķeltnes gadījumā

144,83

1601.

28008*

Mīksto aukslēju šķeltnes slēgšana (1.etaps)

116,68

1602.

28009*

Cieto aukslēju šķeltnes slēgšana (2.etaps)

111,94

1603.

28010*

Caurejošas aukslēju šķeltnes slēgšana vienā etapā

119,37

1604.

28015*

Aukslēju šķeltnes operācija - velofaringoplastika

111,09

1605.

28016*

Aukslēju šķeltnes operācija - faringoplastika pie velofaringouvuālās nepietiekamības

111,09

1606.

28017*

Aukslēju šķeltnes operācija - vestibuloplastika vai atlieku defektu slēgšana

100,66

1607.

28018*

Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju ar atlieku defektu slēgšanu

102,62

1608.

28019*

Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju bez atlieku defekta slēgšanas

99,76

1609.

28020*

Augšžokļa defekta osteoplastika

121,46

1610.

28021*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai ar vietējiem audiem

98,35

1611.

28022*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai ar lēveru no attāliem rajoniem

127,23

1612.

28023*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - degunam bez skrimšļa ievadīšanas

111,43

1613.

28024*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - degunam ar skrimšļa ievadīšanu

117,02

1614.

28025*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai un degunam bez skrimšļa ievadīšanas

129,14

1615.

28026*

Korekcija pēc iedzimtām šķeltnēm - lūpai un degunam ar skrimšļa ievadīšanu

142,06

1616.

28030*

Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 0,5 cm

89,85

1617.

28031*

Aukslēju defekta slēgšana diametrā līdz 1 cm

89,85

1618.

28032*

Aukslēju defekta slēgšana, kas diametrā lielāks par 1cm

117,93

1619.

28033*

Faringoplastika pēc aukslēju šķeltnes

131,62

1620.

28034*

Aukslēju defekta slēgšana ar lēveru no mutes

131,62

1621.

28035*

Aukslēju defekta slēgšana pēc divpusējas aukslēju šķeltnes slēgšanas

145,30

1622.

28036*

Augšžokļa osteotomija pēc Le-Fort 1.tipa

127,79

1623.

28037*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa zara rajonam

144,90

1624.

28038*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

127,79

1625.

28039*

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju mentālā rajonā

115,61

1626.

28040*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa zara rajonā

141,92

1627.

28041*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju apakšžokļa korpusa rajonā

116,31

1628.

28042*

Apakšžokļa osteotomija ar e/o pieeju mentālajā rajonā

110,03

SEJAS SKELETA IEVAINOJUMU UN SLIMĪBU ĀRSTĒŠANA SEJAS - ŽOKĻU ĶIRURĢIJĀ (manipulācijas - 29001 - 29260)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1629.

29001

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

7,42

1630.

29002

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

8,43

1631.

29003

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

8,95

1632.

29004

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

10,48

1633.

29005*

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)

28,38

1634.

29006*

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

36,76

1635.

29007

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams, brūce, izņemšana (ambulatori)

4,07

1636.

29008

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību

15,00

1637.

29009*

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)

35,64

1638.

29010

Apakšžokļa izmežģījuma ievilkšana un fiksējošs pārsējs

5,45

1639.

29015*

Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)

51,72

1640.

29016*

Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

48,64

1641.

29017

Fiksējoša ģipša pārsēja uzlikšana degunam

5,45

1642.

29018

Tamponu maiņa degunā

4,95

1643.

29019*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija

48,50

1644.

29020*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

54,77

1645.

29021*

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, orbītas pamata plastika

60,91

1646.

29022*

Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija

57,87

1647.

29023*

Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju

47,62

1648.

29024

Apakšžokļa šinēšana vienā vietā lauztam žoklim

10,57

1649.

29025*

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

57,87

1650.

29030*

Šinas uzlikšana veselam neievainotam žoklim

9,55

1651.

29031*

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

50,19

1652.

29032*

Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

51,72

1653.

29033*

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

54,77

1654.

29034*

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

49,68

1655.

29035*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

53,26

1656.

29036*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

54,77

1657.

29037*

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

57,87

1658.

29038*

Augšžokļa osteosintēze pēc Adamsa

57,87

1659.

29039*

Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti

60,91

1660.

29040*

Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

53,26

1661.

29045*

Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

57,87

1662.

29046*

Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

60,91

1663.

29047*

Sejas kaulu osteosintēze caur koronāro griezumu

67,07

1664.

29048*

Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie hroniskiem mežģījumiem

67,07

1665.

29049*

Locītavas patoloģiju ķirurģiskā ārstēšana (osteotomija, plastika) pie ankilozēm

70,17

1666.

29050*

Ortopēdiskas vai plastiskas operācijas spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā vai žokļu rezekcijas gadījumā

54,77

1667.

29051

Vienkārša ekstraorāla pārsēja, elastīgas saites, zoda lingveida pārsēja u.tml. uzlikšana

4,43

1668.

29052

Stieples ligatūras, āķīšu, vienkāršu stieples loku vai analoga uzlikšana (Aivi)

12,61

1669.

29053

Fiksējoša pārsēja uzlikšana žokļa lūzuma gadījumā vai pēc zoba replantācijas

5,45

1670.

29060

Uzlikt zoda kapi

4,95

1671.

29061

Uzlikt galvas kapi

5,45

1672.

29062

Uzlikt galvas kapi ar īpašām palīgierīcēm

5,45

1673.

29063

Uzlikt galvas - zoda kapi

6,98

1674.

29064

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskas operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu - vieglos gadījumos

9,56

1675.

29065

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskas operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu - smagos gadījumos

12,60

1676.

29066

Žokļa šinas korekcija

6,49

1677.

29067

Šuvju noņemšana

5,45

1678.

29068

Atkārtotas pārbaudes žokļa bojājumu gadījumos (mutes dobuma higiēna, izstiepto gumiju vai ligatūras nomaiņa, intraorālu brūču apstrāde)

4,95

1679.

29069

Šinu noņemšana pirms ārstēšanas veida nomaiņas vai arī to beidzot, ieskaitot mutes dobuma higiēnu

5,45

1680.

29070*

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

57,87

1681.

29071*

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaulu salikšanu, sanaglošanu vai kaula transplanta implantāciju

64,00

1682.

29080*

Osteotomija pēc dislocēti saauguša lūzuma

60,91

1683.

29081

Asiņošanas apturēšana pēc zoba ekstrakcijas

8,41

1684.

29082

Asiņošanas apturēšana ar tamponādi

9,56

1685.

29083*

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.carotis communis, a.carotis externa

57,87

1686.

29084*

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.temporalis superficialis, a.facialis

54,77

1687.

29085

Deguna tamponāde no priekšpuses

6,49

1688.

29086

Deguna mugurējā tamponāde

9,84

1689.

29087

Hematomas i/o atvēršana

9,58

1690.

29088

Hematomas punkcija un e/o atvēršana (virspusēja)

6,51

1691.

29089*

Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

50,19

1692.

29090*

Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

51,72

1693.

29095*

Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

51,72

1694.

29096*

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

51,72

1695.

29097*

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

54,77

1696.

29098*

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

57,87

1697.

29099*

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

53,76

1698.

29100*

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)

56,83

1699.

29101*

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

59,89

1700.

29102*

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa (operāciju zālē)

17,87

1701.

29103

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operāciju zālē)

14,77

1702.

29104*

Dziļā abscesa vai karbunkuļa atvēršana (operāciju zālē)

19,05

1703.

29110*

Flegmonas e/o atvēršana viena topogrāfiskā rajona robežās (operāciju zālē)

40,74

1704.

29111*

Flegmonas e/o atvēršana divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

42,08

1705.

29112*

Flegmonas e/o atvēršana vairāk nekā divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

47,11

1706.

29113*

Žokļa sekvestroektomija

54,77

1707.

29114*

Antrotomija

51,72

1708.

29115*

Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā līdz 1,0 cm

54,77

1709.

29116*

Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēgšanu diametrā virs 1 cm (ar dubultlēveriem)

57,87

1710.

29117*

Antrotomija ar lēveriem no vestibulum oris un cietām aukslējām

57,87

1711.

29118*

Atvērta žokļa dobuma plastiska noslēgšana ar vienkāršas smaganu plastikas palīdzību

51,72

1712.

29119*

Žokļa kaulu trepanācija

48,64

1713.

29125

Gļotādas ekscīzija vai kauterizācija

5,46

1714.

29126

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - epulis izoperēšana

8,05

1715.

29127

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - fibromas, papilomas izoperēšana

6,51

1716.

29128*

Fisurālas cistas ekstirpācija

51,72

1717.

29129*

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā līdz 2 cm

51,72

1718.

29130*

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā virs 2 cm

54,77

1719.

29131*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

54,77

1720.

29133*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

57,87

1721.

29135*

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu viensakņu zobiem un dzerokļiem

51,72

1722.

29140*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar kaulu autotransplātu

60,91

1723.

29141*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar mākslīgiem materiāliem

57,87

1724.

29142*

Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildīšana ar augšžokļu un apakšžokļu imobilizāciju

64,00

1725.

29143*

Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām

51,72

1726.

29144

Gļotu cistas izoperēšana

6,51

1727.

29145

Orālā cistotomija (ranula)

9,58

1728.

29146*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

57,86

1729.

29147*

Intra orāla siekalu dziedzera fistulas operācija

60,93

1730.

29148*

Extra orāla siekalu fistulas slēgšana

64,00

1731.

29149*

Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no izvada

51,72

1732.

29150*

Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no dziedzera

57,87

1733.

29151*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, subtotāla vai totāla rezekcija, siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, ieskaitot reģionālās limfatiskās sistēmas izņemšanu, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus

70,17

1734.

29155*

Vanaha operācija

76,30

1735.

29156

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - alkoholizācija

9,01

1736.

29157*

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - neirekserēze

51,72

1737.

29158*

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - atveres dekompresija

53,26

1738.

29159*

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - kanāla dekompresija

57,87

1739.

29160

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - bazālas blokādes

8,30

1740.

29165*

Nerva traumas gadījumā - intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

64,00

1741.

29166*

Nerva traumas gadījumā - epineirālā šuve (nerva apvalka šuve)

64,00

1742.

29167

Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa, papiloma, lipoma)

7,29

1743.

29168*

Odontomas un osteomas izņemšana

50,19

1744.

29169*

Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija

37,32

1745.

29171*

Dziļi novietoto veidojumu izgriešana (kakla cista, dermoīda cista)

54,77

1746.

29172*

Augšžokļa vai apakšžokļa processus alveolaris daļas nokalšana

54,77

1747.

29173*

Augšžokļa vai apakšžokļa vienas puses daļas rezekcija

64,00

1748.

29174*

Augšžokļa vai apakšžokļa vienas puses daļas rezekcija ar radikālu reģionālās limfātiskās sistēmas izņemšanu

70,17

1749.

29175*

Visa augšžokļa vai apakšžokļa rezekcija

70,17

1750.

29180*

Apakšžokļa zaru osteotomija

57,87

1751.

29181*

Mēles daļas vai pilna mēles rezekcija

60,91

1752.

29183

Mīksto audu un/vai limfmezglu biopsija

8,05

1753.

29185*

Piemaksa par implantu pie manipulācijām 29020, 29021, 29036, 29037, 29039, 29046, 29071, 29098, 29101 - sejas kaulu miniplāksne ar skrūvēm

58,09

1754.

29186*

Piemaksa par implantu pie manipulācijām 29172, 29173, 29174, 29175, 29180 - sejas kaulu rekonstrukcijas plāksne ar skrūvēm

97,16

1755.

29187

Traucējošu gļotādas saišu, muskuļu piestiprinājuma vietu vai deformēta alveolārā izauguma daļas novēršana priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē vienā seansā

10,46

1756.

29188*

Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)

51,72

1757.

29189*

Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

51,72

1758.

29190*

Tuber plastika vienā pusē

51,72

1759.

29195

Lūpas saitītes atbrīvošana un septum novājināšana izteiktas diastēmas gadījumā

6,25

1760.

29196*

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku

28,58

1761.

29197*

Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju

37,02

1762.

29198*

Deguna plastika - osteotomija

54,77

1763.

29199*

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

59,41

1764.

29200*

Zygomatico orbitales kompleksa deformācija - orbītas pamata plastika, korekcijas

64,00

1765.

29201

Rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem - līdz 5 cm

7,29

1766.

29202*

5-10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

25,33

1767.

29203*

Garākas par 10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

30,86

1768.

29204*

Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām

57,87

1769.

29205*

Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem

57,87

1770.

29206*

Mīksto audu defektu aizvietošana ar audiem no attāliem rajoniem

64,00

1771.

29207*

Mīksto audu defektu aizvietošana sejas rajonā ar lēveri uz asinsvadu kājiņas

64,00

1772.

29208*

Mīksto audu defektu aizvietošana no citām ķermeņa daļām

70,15

1773.

29209*

Rētu izgriešana, lietojot brīvās ādas plastikas metodi

60,91

1774.

29224*

Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija

54,77

1775.

29225*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - intraorālā miotomija

51,72

1776.

29226*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - ādas un zemādas ekscīzija

54,77

1777.

29227*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - mioplastika ar m. Masseter

64,00

1778.

29228*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - mioplastika ar m. temporalis

64,00

1779.

29229*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - nerva mikroķirurģiska atjaunošana

76,30

1780.

29230*

Sejas mīmikas muskuļu paralīzes ķirurģiska korekcija - blephororrhaphia

54,77

1781.

29235*

Transplantātu ņemšana: kaula materiāls (crista iliaca anterior, superior, lamina corticalis)

54,77

1782.

29236*

Transplantātu ņemšana - riba

54,77

1783.

29237*

Transplantātu ņemšana - brīvā āda

51,72

1784.

29238*

Ekspandera ielikšana

57,87

1785.

29239*

Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem

70,15

1786.

29240*

Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu

60,91

1787.

29244

Kriomasāža (uz visu kursu)

15,69

1788.

29257*

Viena zoba implanta ielikšana

57,87

1789.

29258*

Viena zoba implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai

60,91

1790.

29259*

Piemaksa manipulācijai 29258 par zoba implantu

78,13

1791.

29260*

Piemaksa manipulācijai 29224 par implantu- ekspanders

350,60

MUGURKAULA ĶIRURĢIJA (manipulācijas 30001 - 30080)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1792.

30001*

Mugurkaula skoliozes operācija bez implanta vērtības

227,71

1793.

30003*

Piemaksa manipulācijai 30001 - par mugurējās fiksācijas implantu skoliozēm (totālai fiksācijai)

2 328,06

1794.

30004*

Piemaksa manipulācijai 30001 - par mugurējās fiksācijas implantu skoliozēm (krūšu daļai)

1 950,06

1795.

30005*

Piemaksa manipulācijai 30001 - par mugurējās fiksācijas implantu skoliozēm (jostas daļai)

1 115,52

1796.

30006*

Mugurkaula fiksācija traumu u.c. mugurkaula nestabilitātes gadījumos

180,70

1797.

30007*

Piemaksa manipulācijai 30006 par transpedikulārās fiksācijas implantu mugurkaulāja krūšu-jostas daļai

567,00

1798.

30010*

Mugurkaula kanāla dekompresijas spondilodēze ar stabilizāciju (Olbi)

93,56

1799.

30011*

Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, ar/bez Urbāna ķīļa nokalšanu

155,14

1800.

30012*

Mugurkaulāja krūšu-jostas daļas fiksācija bez laminektomijas

153,43

1801.

30013*

Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, muguras smadzeņu revīziju, radikulolīzi, ar/bez Urbāna ķīļa nokalšanu mikroķirurģiskā tehnikā

189,80

1802.

30020*

Priekšējā spondilodēze mugurkaulāja torakālā un/vai jostas daļā

183,20

1803.

30022*

Mugurkaulāja kakla daļas mugurējā fiksācija

158,23

1804.

30023*

Piemaksa manipulācijai 30022 par cervikālo moduli

1 237,95

1805.

30024*

Piemaksa manipulācijai 30022 par papildmoduli

357,25

1806.

30025*

Piemaksa manipulācijai 30022 par okcipitālo moduli

618,98

1807.

30026*

Piemaksa par starpskriemeļa diska endoprotēzi

901,89

1808.

30027*

Astes kaula rezekcija

65,42

1809.

30028*

Hallo aparāta uzlikšana

26,63

1810.

30029*

Mugurkaulāja audzēju izņemšana

212,79

1811.

30030*

Implanta izņemšana no mugurkaula

163,94

1812.

30031*

Izgulējuma plastika

66,51

1813.

30032*

Piemaksa par karbona kakla daļas starpskriemeļu diska aizvietojoša rāmja -keidžs (Cage) lietošanu

368,55

1814.

30033*

Piemaksa par karbona lumbālās daļas starpskriemeļu diska aizvietotojoša rāmja - keidžs (Cage)

491,40

1815.

30034*

Piemaksa manipulācijām 30032, 30033 par kalcija fosfāta granulu lietošanu

85,05

1816.

30040*

Piemaksa par universālās spinālās sistēmas implantu ekvivalentiem pie traumām

767,34

1817.

30041*

Piemaksa par universālās spinālās sistēmas implantu ekvivalentiem pie deģeneratīvām saslimšanām

945,00

1818.

30042*

Piemaksa par implanta - plāksne ar skrūvēm kakla daļas priekšējai fiksācijai (CSLP vai ekvivalenti) lietošanu

261,77

1819.

30043*

Piemaksa par implanta - torakolumbālā mugurējā plāksne ar skrūvēm lietošanu

64,26

1820.

30044*

Piemaksa par implanta - allotransplantāta lietošanu

17,22

1821.

30045*

Piemaksa par implanta - cervikālās mugurējās plāksnes ar skrūvēm lietošanu

109,62

1822.

30046*

Piemaksa par trosi mugurējai kakla daļas fiksācijai

48,20

1823.

30047*

Piemaksa par Hallo aparāta lietošanu

567,00

1824.

30049*

Piemaksa par implanta - plāksne ar skrūvēm kakla daļas priekšējai fiksācijai lietošanu

24,57

1825.

30050*

Piemaksa par implanta - mugurkaulāja mugurējai transpedikulārai fiksācijai krūšu-jostas daļā (TENOR sistēma vai ekvivalents) pie deģeneratīvi distrofiskām saslimšanām lietošanu

689,85

1826.

30051*

Piemaksa manipulācijai 30050 par šķērsstieņa lietošanu

189,00

1827.

30053*

Piemaksa manipulācijai 30050 par katru nākamo mugurkaulāja segmentu

292,95

1828.

30056*

Piemaksa par katru papildu līmeņa mikrodiskektomiju cervikālā līmenī

225,47

1829.

30057*

Piemaksa par mikroskopa sterilā pārvalka lietošanu

8,51

1830.

30058*

Piemaksa par Cell Saver (asins savācēju sistēmu) lietošanu

143,52

1831.

30059*

Hemifasetektomija, hemilaminektomija ar diskektomiju vai epineirālo saistaudu pārdalīšanu, radikulolīzi, nervu saknīšu dekompresiju, muguras smadzeņu revīziju un intra/ekstra durālo audzēju izņemšana, reoperācija pēc diskektomijas mikroķirurģiskā tehnikā

167,42

1832.

30060*

Piemaksa par operācijas mikroskopa lietošanu mugurkaulāja operācijās

10,40

1833.

30065*

Mugurkaulāja krūšu daļas torakoskopiskas operācijas

268,92

1834.

30066*

Piemaksa par neironavigācijas sistēmas lietošanu mugurkaulāja operācijās

113,40

1835.

30070*

Piemaksa par USS implanta komponenta - sānu atvēruma skrūve lietošanu

113,40

1836.

30071*

Piemaksa par USS implanta komponenta- mīkstais stienis lietošanu

10,87

1837.

30072*

Piemaksa par USS implanta komponenta - cietais stienis lietošanu

11,82

1838.

30073*

Piemaksa par USS implanta komponenta - šķērsstienis lietošanu

8,51

1839.

30074*

Piemaksa par USS implanta komponenta - šķērsstieņa savienotājs lietošanu

57,65

1840.

30075*

Piemaksa par USS implanta komponenta- laminārais āķis lietošanu

142,70

1841.

30076*

Piemaksa par USS implanta komponenta - pedikulārais āķis lietošanu

153,09

1842.

30077*

Piemaksa par USS implanta komponenta- Šansa skrūve lietošanu

21,74

1843.

30078*

Piemaksa par USS implanta komponenta- savienotājs ar Šansa skrūvi lietošanu

83,16

1844.

30079*

Piemaksa par USS implanta komponenta - slēgtais savienotājs lietošanu

33,08

1845.

30080*

Piemaksa par USS implanta komponenta - atvērtais savienotājs lietošanu

86,00

TORAKĀLĀ ĶIRURĢIJA (manipulācijas 31001 - 31230)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1846.

31001*

Pleiras drenas uzlikšana

43,63

1847.

31002*

Pleiras drenas uzlikšana ar ribas rezekciju

67,43

1848.

31003*

Starpribu artērijas nošūšana

54,77

1849.

31004

Pleiras telpas skalošana, zāļu ievadīšana

2,59

1850.

31005*

Videnes drenāža

68,19

1851.

31006*

Mugurējās videnes drenāža ar ribu rezekciju

70,98

1852.

31007*

Torakotomija diagnostiskiem nolūkiem, ieskaitot audu ņemšanu, un torakotomija ar sirds masāžu

134,18

1853.

31008*

Bronhiālās artērijas liģēšana

155,99

1854.

31009*

Krūšu limfātiskā vada bojājuma apšūšana

183,43

1855.

31010*

Bronhotomija svešķermeņa vai audzēja izņemšanai

214,21

1856.

31015*

Pneimotomija

143,22

1857.

31016*

Plaušas svešķermeņa evakuācija

190,70

1858.

31017*

Plaušu ievainojuma nošūšana

196,25

1859.

31018*

Daivas bronha plīsuma nošūšana

198,83

1860.

31019*

Galvenā bronha plīsuma nošūšana

198,83

1861.

31020*

Trahejas bifurkācijas, trahejas plīsuma nošūšana

211,49

1862.

31021*

Galvenā un citu bronhu pārrāvuma plastiska rekonstrukcija

221,89

1863.

31022*

Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas

69,78

1864.

31023*

Krūšu sienas veidojuma ekstirpācija. Torakotomija

99,40

1865.

31024*

Krūšu sienas plastika

107,90

1866.

31030*

Ribas rezekcija

64,57

1867.

31031*

Divu vai vairāku ribu rezekcija

74,02

1868.

31032*

Krūšu sienas ekstenzijas uzlikšana

61,12

1869.

31033*

Krūšu kaula lūzuma fiksācija

65,39

1870.

31034*

Vienas vai vairāku ribu fiksācija lūzuma gadījumā

65,39

1871.

31035*

Torakoplastika

123,30

1872.

31036*

Margināla plaušu rezekcija

165,29

1873.

31037*

Divu vai vairāku segmentu atipiska rezekcija

200,06

1874.

31038*

Tipiska plaušas segmenta rezekcija

213,34

1875.

31039*

Divu vai vairāku plaušas segmentu tipiska rezekcija

231,37

1876.

31045*

Lobektomija

201,80

1877.

31046*

Lobektomija ar videnes limfātisko mezglu ekstirpāciju

206,51

1878.

31047*

Lobektomija ar cirkulāru galvenā bronha rezekciju

228,54

1879.

31048*

Lobektomija ar ķīļveida galvenā bronha rezekciju

214,21

1880.

31049*

Lobektomija ar galvenā bronha cirkulāru un asinsvada marginālu rezekciju

234,22

1881.

31050*

Lobektomija ar asinsvada un galvenā bronha cirkulāru rezekciju

249,22

1882.

31051*

Lobektomija ar marginālu asinsvada rezekciju

214,21

1883.

31052*

Lobektomija un segmentārā rezekcija

232,17

1884.

31053*

Lobektomija ar perikarda rezekciju

209,08

1885.

31054*

Bilobektomija

206,51

1886.

31055*

Bilobektomija un asinsvadu rezekcija

216,76

1887.

31056*

Pneimonektomija

211,63

1888.

31057*

Paplašināta pneimonektomija - perikarda rezekcija, limfātisko mezglu ekstripācija no videnes

228,54

1889.

31058*

Pneimonektomija ar marginālu asinsvadu rezekciju

221,90

1890.

31065*

Pleiras skarifikācija

111,94

1891.

31066*

Pleiras telpas saaugumu pārdalīšana

118,36

1892.

31067*

Asins recekļa evakuācija no pleiras telpas

126,50

1893.

31068*

Retorakotomija un hemostāze

126,50

1894.

31069*

Pleirektomija

225,07

1895.

31070*

Pleirektomija un plaušu margināla rezekcija

212,30

1896.

31071*

Pleirolobektomija

247,30

1897.

31072*

Pleirobilobektomija

237,85

1898.

31073*

Pleiropneimonektomija

256,26

1899.

31074*

Pneimonlobektomija ar diafragmas un krūšu sienas bloka rezekciju

237,04

1900.

31080*

Traheo (bronho) - barības vada fistulas ekstirpācija

224,49

1901.

31081*

Traheo (bronho) - barības vada fistulas ekstirpācija un lobektomija

229,60

1902.

31082*

Trahejas cirkulāra rezekcija ar torakālo pieeju

237,04

1903.

31083*

Trahejas bifurkācijas rezekcija

349,28

1904.

31084*

Trahejas cirkulāra rezekcija ar kakla pieeju

177,52

1905.

31085*

Trahejas ķīļveida rezekcija ar torakālu pieeju

214,21

1906.

31086*

Trahejas ķīļveida rezekcija ar kakla pieeju

134,90

1907.

31087*

Trahejas cirkulāra rezekcija ar sternotomijas griezienu

234,30

1908.

31088*

Retorakotomija, bronhu fistulas nošūšana

127,30

1909.

31095*

Transsternāla un/vai transperikardiāla bronha fistulas nošūšana

230,42

1910.

31096*

Retrosternālas strumas ekstirpācija ar kakla pieeju

57,09

1911.

31097*

Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju

49,23

1912.

31098*

Videnes veidojuma ekstirpācija

141,89

1913.

31099*

Videnes veidojumu ekstirpācija un plaušu audu rezekcija

206,51

1914.

31105*

Diafragmas rezekcija

136,55

1915.

31106*

Diafragmas nošūšana

136,55

1916.

31107*

Veca diafragmas traumatiska bojājuma nošūšana

141,67

1917.

31108*

Diafragmas plīsuma nošūšana un liesas ekstirpācija un kuņģa-zarnu rezekcija

170,40

1918.

31115*

Sternotomija - videnes tumora ekstirpācija

111,76

1919.

31116*

Sternotomija - tauriņveida dziedzera ekstirpācija

109,04

1920.

31117*

Sternotomija ar traheotomiju

104,62

1921.

31118*

Transtorakāla trunkulāra vagotomija

96,37

1922.

31119*

Torakotomija un ezofagomiotomija

136,55

1923.

31125*

Barības vada divertikula rezekcija ar torakālu pieeju

133,97

1924.

31126*

Barības vada leiomiomas ekstirpācija

133,97

1925.

31127*

Barības vada plīsuma nošūšana ar torakālu pieeju

128,87

1926.

31128*

Barības vada divertikula rezekcija un plīsuma nošūšana ar kakla pieeju

87,87

1927.

31129*

Barības vada ekstirpācija

154,58

1928.

31130*

Barības vada stenta implantācija bez stenta vērtības

59,02

1929.

31131*

Piemaksa par ar silikonu iekapsulēta pašizpletošā poliestera pinuma barības vada stenta lietošanu

259,88

1930.

31132*

Piemaksa par traheobronhiālo stenožu stenta lietošanu

348,71

1931.

31133

Trahejas vai bronhu stenta repozīcija

8,32

1932.

31134

Trahejas vai bronhu stenta evakuācija

8,32

1933.

31135

Barības vada stenta repozīcija

7,51

1934.

31136

Barības vada stenta evakuācija

7,51

1935.

31137*

Barības vada ekstirpācija ar sekojošu barības vada-kuņģa anastamozes vai barības vada-zarnu anastamozes veidošanu

239,89

1936.

31138*

Barības vada apejas anastamozes veidošana ar kuņģi

119,48

1937.

31139*

Antesternāla barības vada anastamoze

187,06

1938.

31145*

Torakoskopija ar biopsiju

100,56

1939.

31146*

Torakoskopiska krūšu sienas tumora ekstirpācija

130,82

1940.

31147*

Torakoskopiska asins recekļa evakuācija

157,08

1941.

31148*

Torakoskopiska perikarda divertikuļa-cistas rezekcija

125,54

1942.

31149*

Torakoskopiska margināla plaušu audu rezekcija

201,92

1943.

31150*

Torakoskopiska pleirektomija

162,22

1944.

31151*

Torakoskopiska videnes tumora un bronhogēnas cistas ekstirpācija

175,03

1945.

31152*

Videoskopiska Cenkera divertikuļa rezekcija ar kasetes vērtību

193,35

1946.

31153*

Torakoskopiska barības vada mobilizācija

123,16

1947.

31160*

Pleiras biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut vai analogi)

17,13

1948.

31161*

Piemaksa manipulācijām 31160, 31215 par vienreizlietojamās pusautomātiskās biopsijas adatas izmantošanu

6,62

1949.

31162*

Piemaksa manipulācijām 31160, 31215 par vienreizlietojamās automātiskās biopsijas adatas izmantošanu

9,45

1950.

31163*

Piemaksa manipulācijām 31160, 31215 par daudzkārtlietojamās punkcijas biopsijas ierīces (pistoles) izmantošanu

2,84

1951.

31164

Piemaksa manipulācijām 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu Rtg televīzijas kontrolē

2,65

1952.

31165

Piemaksa manipulācijām 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu CT kontrolē

7,58

1953.

31166

Piemaksa manipulācijām 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu US kontrolē

3,08

1954.

31167*

Piemaksa manipulācijai 31160 par pleiras satura aspirāciju ar vienreizējas lietošanas komplektu

6,25

1955.

31175*

Krūšu sienas biopsija

13,65

1956.

31176

Trahejas katetrizācija

2,37

1957.

31177

Mikrotraheostoma

8,64

1958.

31178

Mākslīgais pneimotoraks, pneimomediastinuma un pneimoperitoneuma uzlikšana

3,30

1959.

31185

Bronhoskopija

11,03

1960.

31186*

Fibrobronhoskopija. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 08136

17,37

1961.

31187*

Endobronhiālā veidojuma elektrokoagulācija

46,44

1962.

31188*

Piemaksa par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

5,67

1963.

31189*

Piemaksa manipulācijām 31185, 31186 par trahejas un bronhu gļotādas biopsiju

7,10

1964.

31190*

Piemaksa manipulācijām 31185, 31186 par citoloģiskā materiāla iegūšanu (birstītes biopsija) no trahejas un bronhu gļotādas

8,99

1965.

31191*

Piemaksa manipulācijām 31185, 31186 par citoloģiskā materiāla iegūšanu (birstītes biopsija) no plaušu perifērijas

41,40

1966.

31192*

Piemaksa manipulācijām 31185, 31186 par materiāla iegūšanu bakterioloģiskai izmeklēšanai ar aizsargāto birstīti

14,93

1967.

31193*

Piemaksa manipulācijām 31185, 31186 par transbronhiālu limfmezgla vai veidojuma punkciju pēc Wang

38,47

1968.

31194*

Piemaksa manipulācijām 31185, 31186 par transbronhiālu plaušu audu biopsiju

8,19

1969.

31195*

Piemaksa manipulācijai 31186 par bronhu alveolāro lavāžu (BAL)

3,43

1970.

31196*

Trahejas-bronhu dilatācija (bužēšana). Piemaksa manipulācijām 31185, 31186

11,77

1971.

31205*

Stenta ievadīšana trahejā Rtg kontrolē (bez stenta vērtības)

45,16

1972.

31206*

Stenta ievadīšana galvenajā bronhā Rtg kontrolē (bez stenta vērtības)

46,30

1973.

31207

Svešķermeņu izņemšana no bronhiem. Piemaksa manipulācijām 31185, 31186

5,01

1974.

31208

Barības vada bužēšana pieaugušajiem

7,15

1975.

31209

Barības vada dilatācija

9,05

1976.

31215*

Transtorakāla plaušas (veidojuma) biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut vai analogi )

22,54

1977.

31216*

Transtorakāla plaušas (veidojuma) punkcijas-aspirācijas biopsija ar vienreizlietojamo aspirācijas biopsijas adatu un fiksējamo aspirācijas šļirci

15,79

1978.

31217*

Piemaksa manipulācijām 31017, 31036-31081, 31125, 31128, 31148, 31149, 31152 par katru izlietoto mehāniskā šuvēja vienu kaseti

53,87

1979.

31218*

Piemaksa manipulācijām 31016, 31021, 31037, 31038, 31045, 31046, 31054, 31056, 31070, 31088, 31099, 31105, 31107, 31125 par katru papildu stundu virs trijām operācijas stundām

46,42

1980.

31220*

Piemaksa manipulācijām 31205, 31206 par taisniem traheobronhiāliem stentiem

245,70

1981.

31221*

Piemaksa manipulācijām 31205, 31206 par iekapsulēta ar silikonu pašizpletošā poliestera pinuma trahejas stenta lietošanu

219,24

1982.

31223*

Piemaksa manipulācijām 31205, 31206 par trahejas neapklātā nitinola stenta lietošanu

637,88

1983.

31224*

Piemaksa par vadstiegras lietošanu trahejas stenta ievadīšanai

79,65

1984.

31225*

Piemaksa manipulācijām 31205, 31206 par dinamisko trahejas stentu

562,28

1985.

31230*

Trahejas un bronha balondilatācija pēc stenta ievadīšanas ar vienreizlietojamo balonu

119,76

SIRDS - ASINSVADU OPERĀCIJAS (manipulācijas 32050 - 32081)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1986.

32050*

Miokarda revaskularizācija, aortokoronārā, mamarokoronārā šuntēšana, atkārtotas (redo) operācijas miokarda revaskularizācijai, sirds audzēju operācijas, vārstuļu plastiskās operācijas, sirds svešķermeņu izņemšana mākslīgajā asinsritē (valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

853,21

1987.

32051*

Operācija ar mehāniskās sirds pieslēgšanu (Novocor) sistēmu (bez sistēmas vērtības) mākslīgajā asinsritē (valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

871,08

1988.

32052*

Krūšu aortas (aneirismas plīsuma) operācijas mākslīgajā asinsritē mākslīgajā asinsritē (valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

883,74

1989.

32053*

Vārstuļu protezēšana, atkārtota (redo) sirds vārstuļu korekcija (protezēšana) mākslīgajā asinsritē (valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

848,74

1990.

32054*

Miokarda revaskularizācija (aortokoronāra šuntēšana) ar vārstuļa protezēšanu mākslīgajā asinsritē (valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

832,05

1991.

32055*

Miokarda revaskularizācija (mamarokoronāra šuntēšana) (nelieto kopā ar manipulāciju 32065) mākslīgajā asinsritē (valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

850,42

1992.

32065*

Piemaksa manipulācijām 32050, 32051, 32052, 32053, 32054 par materiāliem operācijās ar mākslīgo asinsriti (MAR) (valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca")

2 936,96

1993.

32070*

Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites - torakotomija, slēgta komisurotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirds kaites korekcijas, krūšu kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas, resternotomija

316,09

1994.

32071*

Piemaksa manipulācijai 32070 par materiāliem operācijām bez mākslīgās asinsrites

1 629,50

1995.

32075*

Sarežģītu iedzimtu sirdskaišu korekcija mākslīgajā asinsritē, vārstuļu protezēšana, vārstuļu plastiskās operācijas, sirds audzēju operācijas, atkārtotas (redo) operācijas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

533,09

1996.

32076*

Piemaksa manipulācijai 32075 par materiāliem operācijās ar mākslīgo asinsriti (MAR) valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

3 533,25

1997.

32080*

Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites - torakotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirdskaites korekcijas, krūšu kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

199,40

1998.

32081*

Piemaksa manipulācijai 32080 par materiāliem operācijām bez mākslīgās asinsrites valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2 952,50

LABORATORIJAS IZMEKLĒJUMI

Hematoloģija (manipulācijas 40001 - 40043)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1999.

40001

Kapilāru asins ņemšana ar Pančenkova pipeti

0,16

2000.

40002

Seruma (plazmas) iegūšana

0,20

2001.

40003

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

0,52

2002.

40004

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

0,62

2003.

40005

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

0,73

2004.

40006

Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

0,39

2005.

40010

Hemoglobīns

0,25

2006.

40011

Hemoglobīns, izmantojot vienreizlietojamas kivetes

0,53

2007.

40012

Eritrocīti (skaitot kamerā)

0,33

2008.

40013

Leikocīti (skaitot kamerā)

0,27

2009.

40014

Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija

0,56

2010.

40016

Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)

0,34

2011.

40017

Trombocīti (skaitot kamerā)

0,58

2012.

40018

Retikulocīti

0,66

2013.

40019

Retikulocīti - automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru

3,40

2014.

40025

Asins tecēšanas laiks pēc Dukē metodes

0,35

2015.

40028

Asins recēšanas laiks pēc Lī-Vaita metodes

0,59

2016.

40029

Hematokrīts (nosakot ar Hct centrifūgu)

0,33

2017.

40034

Sternālpunktāta izmeklēšana

9,65

2018.

40035

Eritrocītu osmotiskā rezistence (hemolīzes tests)

3,26

2019.

40040

Asins analīze ar 3 daļu diferencējošo asins analizatoru

1,05

2020.

40041

Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru. Papildus neuzrādīt manipulācijas - 40010, 40012, 40013, 40014, 40017 un 40029

2,01

2021.

40043

Nepilna asins analīze, nosakot ar analizatoru

0,83

Koaguloģija (manipulācijas 40085 - 40123)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2022.

40085

Protrombīns un INR

0,96

2023.

40086

Protrombīna komplekss un INR

1,01

2024.

40087

Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)

1,09

2025.

40088

Fibrinogēns

1,09

2026.

40089

Antitrombīns III (AT-III)

3,37

2027.

40090

Trombīna laiks

1,03

2028.

40095

Fibrīna degradācijas produkti

2,97

2029.

40096

D-dimēru noteikšana (kvalitatīvi un puskvantitatīvi)

2,66

2030.

40097

Šķīstošie fibrīna monomēru kompleksi

2,86

2031.

40098

VIII faktora aktivitātes noteikšana

6,54

2032.

40099

IX faktora noteikšana

6,45

2033.

40100

VIII faktora C aktivitātes noteikšana

4,97

2034.

40105

IX faktora Ag aktivitātes noteikšana

4,10

2035.

40106

XI faktora aktivitātes noteikšana

4,10

2036.

40107

Proteīna C noteikšana

10,63

2037.

40108

Proteīna S noteikšana

10,63

2038.

40109

Von Villebranda faktors

6,64

2039.

40115

Plazminogēna aktivitātes noteikšana

5,08

2040.

40116

Plazminogēna koncentrācijas noteikšana

5,08

2041.

40117

Fibrinopeptīda A kvalitātes noteikšana

4,99

2042.

40118

Heparīna kvantitatīva noteikšana

3,46

2043.

40119

Proteīna C rezistences tests (APC-R)

6,93

2044.

40120

Trombocītu funkciju izmeklēšana Coll/EPI

10,64

2045.

40121

Trombocītu funkciju izmeklēšana Coll/ADP

10,64

2046.

40123

D-dimēri (kvantitatīvi)

4,54

Urīna analīzes (manipulācijas 40131 - 40151)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2047.

40131

Olbaltums (kvantitatīvi ar pirogalola sarkanā reakciju)

0,50

2048.

40133

Ketonvielas

0,24

2049.

40134

Īpatnējais svars un glikoze kvalitatīvi

0,25

2050.

40135

Glikoze un ketonvielas urīnā

0,24

2051.

40140

Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana

0,76

2052.

40148

Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri)

0,58

2053.

40149

Urīna īpatnējais svars ar refraktometru, urometru

0,12

2054.

40150

Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

0,64

2055.

40151

Glukuronīdi urīnā

5,71

Izkārnījumu analīzes (manipulācijas 40160 - 40173)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2056.

40160

Koprogramma

1,28

2057.

40161

Apslēptās asinis fēcēs

0,27

2058.

40164

Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām

0,44

2059.

40165

Enterobiozes izmeklēšana ar lipīgās lentes metodi

0,75

2060.

40168

Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

2,65

2061.

40169

Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

0,88

2062.

40170

Helmintu un to fragmentu noteikšana

1,35

2063.

40171

Vienšūnu zarnu parazītu noteikšana natīvā un ar Lugola šķīdumu krāsotā preparātā

1,47

2064.

40172

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (pozitīva)

0,76

2065.

40173

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (negatīva)

0,76

Citas klīniskās analīzes (manipulācijas 40180 - 40194)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2066.

40180

Žults izmeklēšana mikroskopiski (1 porcija)

0,94

2067.

40181

Likvora klīniskā analīze

1,68

2068.

40183

Krēpu klīniskā analīze

1,07

2069.

40184

Eozinofīlie leikocīti krēpās

1,00

2070.

40188

Prostatas eksprimāta izmeklēšana

1,56

2071.

40190

Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana uz sēnītēm

1,26

2072.

40191

Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām

1,35

2073.

40193

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana

0,99

2074.

40194

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

1,83

Imūnhematoloģija (manipulācijas 40300 - 40348)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2075.

40300

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)

0,63

2076.

40301

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (dubultreakcija)

1,08

2077.

40302

Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi (ar 2 reaģentiem)

1,14

2078.

40303

Rh (D) pazīmes noteikšana gel-tehnikā (ar 1 reaģentu)

1,21

2079.

40304

Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gel- tehnikā

2,76

2080.

40305

Jaundzimušā asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana gel -tehnikā (ID karte DiaClon ABO/Rh jaundzimušam)

3,01

2081.

40306

RH fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana ar plaknes metodi

5,06

2082.

40307

RH fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā

4,27

2083.

40309

Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss/Coombs)

2,23

2084.

40315

Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gela tehnikā ar 1 antigēnu (ID karte - Liss/Coombs)

5,20

2085.

40316

Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID-paneli gel-tehnikā (ID karte Liss/Coombs )

10,58

2086.

40317

Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID enzīmu paneli gel-tehnikā (ID karte NaCl Enzyme )

9,59

2087.

40318

Recipienta un donora asins individuālās saderības testi laboratorijā (ABO saderība - plaknes tests, saderība Rh un citās sistēmās - gel-tehnikā)

4,55

2088.

40320

Tiešais antiglobulīna tests (DAT) ar stobriņu metodi

6,00

2089.

40325

Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte Liss/Coombs)

1,22

2090.

40326

Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gel-tehnikā (ID karte IgG+C3d+ctl/IgG+C3d+ctl)

3,32

2091.

40327

Tiešā antiglobulīna testa (DAT)diferencēšana gel-tehnikā (ID karte IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl)

6,80

2092.

40328*

Speciāla asins piemeklēšana sensibilizētam recipientam (antivielu identifikācija ar ID kartēm Liss/Combs + fenotipizācija + 1 saderības tests)

17,84

2093.

40329*

Speciāla asins piemeklēšana sensibilizētam recipientam (antivielu identifikācija ar ID kartēm Liss/Combs un Na Cl/Enzyme + fenotipizācija + 1 saderības tests)

26,41

2094.

40330

Krioglobīni kvalitatīvi

0,68

2095.

40335

Aukstuma aglutinīnu noteikšana gel-tehnikā

4,09

2096.

40336

AB0 sistēmas antieritrocitāro antivielu titrēšana sērumā

1,65

2097.

40337*

Skābes elūcijas tests ar antieritrocitāro antivielu identifikāciju eluātā gel-tehnikā (ID karte Liss/Coombs)

15,15

2098.

40338

Antigēnu M un N fenotipizācija gel-tehnikā

2,71

2099.

40339

Antigēnu Jka un Jkb fenotipizācija gel-tehnikā

3,64

2100.

40340

Antigēnu K un k fenotipizācija gel-tehnikā

2,90

2101.

40341

Antigēna P1 noteikšana gel-tehnikā

2,30

2102.

40342

Antigēnu Lua un Lub fenotipizācija gel-tehnikā

3,64

2103.

40343

Antigēnu Lea un Leb fenotipizācija gel-tehnikā

3,94

2104.

40344

Antigēnu Kpa un Kpb fenotipizācija gel-tehnikā

3,64

2105.

40345

Antigēnu Fya un Fyb fenotipizācija gel-tehnikā

5,68

2106.

40346

Antigēnu S un s fenotipizācija gel-tehnikā

5,68

2107.

40347

Recipienta un donora individuālās saderības testi imūnhematoloģiski neizmeklētam recipientam (pilna imūnhematoloģiska izmeklēšana; ABO saderība - uz plaknes; saderība Rh un citās sistēmās - gel-tehnikā)

5,44

2108.

40348

Piemaksa manipulācijām 40347, 40328, 40329 par katru papildus saderinātu eritrocītu masas devu, sākot no otrās

4,55

KLĪNISKĀ ĶĪMIJA

Olbaltumu vielu maiņa (manipulācijas 41001 - 41006)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2109.

41001

Kopējais olbaltums

0,55

2110.

41002

Albumīns

0,55

2111.

41003

Olbaltuma frakcijas serumā

2,33

2112.

41004

Urīnviela

0,80

2113.

41005

Urīnskābe

0,76

2114.

41006

Kreatinīns

0,64

Fermenti (manipulācijas 41020 - 41035)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2115.

41020

Sārmainā fosfotāze (SF)

0,63

2116.

41021

Skābā fosfotāze

1,23

2117.

41022

ALAT - Alanīnaminotransferāze

0,63

2118.

41023

ASAT - Aspartātaminotransferāze

0,63

2119.

41024

Gamma glutamīntransferāze

0,83

2120.

41025

Kreatīnkināze

0,73

2121.

41026

Laktātdehidrogenāze

0,63

2122.

41027

Lipāze

1,70

2123.

41028

Laktātdehidrogenāzes frakcijas

2,54

2124.

41030

Kreatīnkināzes MB frakcija

2,43

2125.

41031

Kreatīnkināzes MB masa

3,73

2126.

41032

Holīnesterāze

1,06

2127.

41033

Sārmainās fosfotāzes frakcijas

2,68

2128.

41034

Alfa amilāze

1,18

2129.

41035

Angiotenzīna konvertāze

1,91

Lipīdi (manipulācijas 41045 - 41055)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2130.

41045

Kopējais holesterīns

0,56

2131.

41046

Triglicerīdi

0,95

2132.

41047

ABL - holesterīns (tiešā metode)

1,24

2133.

41048

Apolipoproteīns A1

1,91

2134.

41049

Apolipoproteīns B

1,91

2135.

41050

Lipoproteīdu frakcijas

2,92

2136.

41051

Lipoproteīns (A)

2,04

2137.

41052

Bilirubīns, frakcijas

0,63

2138.

41054

ABL - holesterīns (ar precipitāciju)

1,03

2139.

41055

ZBL - holesterīns (tiešā metode)

1,68

Elektrolīti, skābju - bāzu līdzsvars, neorganiskie elementi (manipulācijas 41065 - 41085)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2140.

41065

Kālijs

0,65

2141.

41067

Nātrijs

0,65

2142.

41068

Kalcijs

0,63

2143.

41069

Fosfors

0,63

2144.

41070

Hlorīdi

0,63

2145.

41071

Dzelzs

0,64

2146.

41072

Magnijs

1,31

2147.

41073

Dzelzs saistīšanas spēja

1,54

2148.

41077

Varš asinīs

1,68

2149.

41079*

Asins gāzu un Ph analīze

9,15

2150.

41081

Jonizētais kalcijs

1,49

2151.

41082

Kālija, nātrija un jonizētā kalcija noteikšana ar vienreizlietojamu kiveti

5,11

2152.

41085

Oksimetrijas rādītāji (dažādu hemoglobīna frakciju un skābekļa satura automatizēta noteikšana)

8,02

Glikozes regulācija (manipulācijas 41095 - 41105)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2153.

41095

Glikoze asinīs

0,56

2154.

41096

Glikozes slodzes tests

1,89

2155.

41099

C peptīds

3,54

2156.

41100

Insulīns

3,08

2157.

41101

Mikroalbumīnūrijas noteikšana

2,21

2158.

41102

Glikozes noteikšana ar vienreizlietojamām kivetēm

0,72

2159.

41103

Glikohemoglobīns. Izmeklējuma rezultāts - HbA1C līmenis 6,4% un zemāks

2,65

2160.

41104

Glikohemoglobīns. Izmeklējuma rezultāts - HbA1C līmenis 6,5-7,4%

2,65

2161.

41105

Glikohemoglobīns. Izmeklējuma rezultāts - HbA1C līmenis 7,5% un vairāk

2,65

Reimotesti, akūtās fāzes olbaltumvielas (manipulācijas 41115 - 41130)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2162.

41115

Antistreptolizīns (kvalitatīvi)

1,12

2163.

41116

Antistreptolizīns (kvantitatīvi)

1,34

2164.

41117

Transferīns

1,33

2165.

41122

Ceruloplazmīns

1,95

2166.

41124

Feritīns

3,45

2167.

41125

CRO kvalitatīvi

0,95

2168.

41126

Reimatoīdais faktors (kvalitatīvi)

0,95

2169.

41127

CRO kvantitatīvi

1,22

2170.

41128

Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)

1,23

2171.

41129

Imūnglobulīnu vieglās ķēdes

4,98

2172.

41130

Paraproteīnu noteikšana ar imūnfiksāciju

9,83

Vairogdziedzera hormoni (manipulācijas 41142 - 41144)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2173.

41142

Tireotropais hormons (TSH)

2,76

2174.

41143

Brīvais tiroksīns (FT4)

2,74

2175.

41144

Brīvais trijodtironīns (FT3)

2,74

Dzimumhormoni un grūtniecības testi (manipulācijas 41150 - 41164)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

2176.

41150

Prolaktīns

2,74

2177.

41151

Folikulstimulējošais hormons (FSH)

2,65

2178.

41152

Luteinizētājhormons (LH)

2,65

2179.

41153

Estradiols

2,97

2180.

41154

Testosterons

2,83

2181.

41155

Progesterons

2,83

2182.

41156

Estriols (brīvais)

3,73

2183.

41161

Dehidroepiandrosterona sulfāts

2,98

2184.

41163

Androstendions

3,05

2185.

41164

Horiongonadotropīns

3,80

Citas hormonu analīzes (manipulācijas 41170 - 41176)