Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10., 24.nr.; 2009, 2., 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 33.2 panta otro un trešo daļu.

2. Izslēgt 41.1 panta otro un trešo daļu.

3. Papildināt likumu ar 6.1 nodaļu šādā redakcijā:

"6.1 nodaļa. Tiesu sistēmas nodrošinājums

50.2 pants. Tiesu sistēmas finansēšana

(1) Tiesu sistēmu finansē no valsts budžeta.

(2) Valsts, paredzot atbilstošu finansējumu likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, garantē tiesnešu neatkarību un efektīvu personas tiesisko aizsardzību kompetentā un neatkarīgā tiesā.

(3) Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu projektu sagatavo Tiesu administrācija un iesniedz Tieslietu ministrijai. Tieslietu ministrija budžeta pieprasījumu apkopojumu iesniedz Tieslietu padomei viedokļa sniegšanai. Tieslietu ministrija pēc Tieslietu padomes viedokļa saņemšanas zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumus, pievienojot tiem Tieslietu padomes viedokli, iesniedz Finanšu ministrijai.

(4) Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu Augstākā tiesa iesniedz Tieslietu padomei viedokļa sniegšanai. Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu, pievienojot tam Tieslietu padomes viedokli, Augstākā tiesa iesniedz Finanšu ministrijai.

(5) Tieslietu padomes atšķirīgais viedoklis par iesniegto budžeta pieprasījumu neaptur tā iesniegšanu Finanšu ministrijai.

50.3 pants. Tiesu materiāltehniskais nodrošinājums

Valsts nodrošina tiesas ar atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu tiesas funkciju veikšanai."

4. Papildināt likumu ar 9.1 nodaļu šādā redakcijā:

"9.1 nodaļa. Tiesnešu atlīdzība un izdienas pensijas

66.1 pants. Tiesnešu atlīdzība

Tiesnešu atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

66.2 pants. Tiesnešu izdienas pensijas

Tiesnešu izdienas pensiju piešķiršanas pamatu, kā arī izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību nosaka īpašs likums."

5. Izslēgt 80.pantu.

6. Izslēgt 86.1 panta ceturto daļu.

7. 89.11 pantā:

papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Tieslietu padome nosaka kārtību, kādā tiesnešiem piešķir papildu atlīdzību atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.";

izslēgt desmitajā daļā vārdu "šajā".

8. Izslēgt 98.panta astoto daļu.

9. 98.3 pantā:

izslēgt nosaukumā vārdus "un atlīdzība par tiesneša aizstāšanu";

izslēgt otro daļu.

10. Izslēgt V sadaļu.

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1., 2., 3., 4., 5., 7., 17., 20. un 24.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Tiesnešiem izmaksājama vienreizēja kompensācija. To aprēķina kā mēneša amatalgas, kāda tiesnesim tiktu izmaksāta atbilstoši likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 20.punkta trešā teikuma redakcijai, kas būtu spēkā 2011.gada 1.janvārī, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku likuma 6.1 pantā tiesnesim noteiktās mēnešalgas starpību neto. Kompensāciju neapliek ar nodokļiem."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 16.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

01.01.2011