Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 5., 24.nr.; 2009, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 178., 200.nr.; 2010, 59., 199.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar 21.4 un 21.5 daļu šādā redakcijā:

"(214) Ja apliekamās personas mantu pārdod izsolē tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, ar nodokli apliekama mantas izsoles cena (pilna nosolītā cena, augstākā nosolītā cena vai izsoles sākumcena gadījumos, kad izsole pasludināta par nenotikušu) atbilstoši likumā noteiktajai apliekamajai vērtībai.

(215) Ja apliekamās personas mantu pārdod izsolē tiesu izpildītājs, ar nodokli apliekamā vērtība tiek noteikta, balstoties uz apliekamās personas sniegto informāciju tiesu izpildītājam pirms izsoles izziņošanas. Ja apliekamā persona nav paziņojusi tiesu izpildītājam minēto informāciju, ar nodokli apliekama visa mantas izsoles cena (pilna nosolītā cena, augstākā nosolītā cena vai izsoles sākumcena gadījumos, kad izsole pasludināta par nenotikušu)."

2. 4.pantā:

izslēgt trešās daļas 5. un 6.punktu;

papildināt pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja apliekamai personai tiek piegādāta gāze, izmantojot dabasgāzes sistēmu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīklus, kas ir pieslēgti šai sistēmai, elektroenerģija, siltumenerģija vai dzesēšanas enerģija, izmantojot siltumapgādes vai dzesēšanas tīklus, preču piegādes vieta ir šīs personas:

1) saimnieciskās darbības mītnes vieta;

2) pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja gāzi, elektroenerģiju, siltumenerģiju vai dzesēšanas enerģiju piegādā šīs personas pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas saimnieciskās darbības mītnes vietā;

3) deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja šai personai nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

(8) Šā panta septīto daļu piemēro, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) apliekamās personas saimnieciskā darbība ir šā panta septītajā daļā minēto preču pirkšana un tālākpārdošana;

2) apliekamās personas šā panta septītajā daļā minēto preču patēriņš ir niecīgs.

(9) Ja uz šā panta septītajā daļā minēto preču piegādi neattiecas šā panta astotās daļas nosacījumi, tad par preču piegādes vietu uzskata vietu, kur šīs preces faktiski tiek patērētas.

(10) Ja šā panta septītajā daļā minētās preces nav patērētas vispār vai ir patērētas daļēji, tad nepatērētās preces uzskata par patērētām tajā vietā, kur ir šo preču saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta vai pastāvīgā iestāde, kurai piegādātas preces, vai, ja nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes, - deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta."

3. Izteikt 4.1 panta divpadsmitās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) piekļuves nodrošināšana dabasgāzes sistēmai, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīkliem, kuri ir pieslēgti šai sistēmai, elektroenerģijas piegādes sistēmai vai siltumapgādes vai dzesēšanas tīkliem, kā arī pārvades vai sadales pakalpojumi un citi ar tiem cieši saistīti pakalpojumi."

4. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa standartlikmi 22 procentu apmērā (turpmāk - nodokļa standartlikme) nosaka apliekamiem darījumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā (turpmāk - nodokļa samazinātā likme) nosaka apliekamiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 6.2 pantu."

5. Papildināt 6.panta otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) preču importu, ko veic:

a) Eiropas Savienības institūcijas vai to pārstāvniecības Eiropas Savienības teritorijā, Eiropas Atomenerģijas kopiena, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka, vai Eiropas Savienības institūciju izveidotās organizācijas, kurām piemēro 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, saskaņā ar šajā protokolā un tā īstenošanas līgumos paredzētajiem nosacījumiem,

b) Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētās starptautiskās organizācijas, kas nav minētas šā punkta "a" apakšpunktā, vai šādu organizāciju pārstāvniecības saskaņā ar starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas izveidotas, paredzētajiem nosacījumiem."

6. 6.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.2 pants. Nodokļa samazinātās likmes piemērošana

Nodokļa samazināto likmi piemēro:";

izslēgt pirmās daļas 16.punktu.

7. 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punkta "b" un "d" apakšpunktu;

izteikt pirmās daļas 6.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) Eiropas Savienības institūcijām vai to pārstāvniecībām Eiropas Savienības teritorijā, Eiropas Atomenerģijas kopienai, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Investīciju bankai vai Eiropas Savienības institūciju izveidotajām organizācijām, kurām piemēro 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, saskaņā ar šajā protokolā un tā īstenošanas līgumos paredzētajiem nosacījumiem,";

papildināt pirmās daļas 6.punktu ar "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām starptautiskajām organizācijām, kas nav minētas šā punkta "e" apakšpunktā, vai šādu organizāciju pārstāvniecībām vai to darbiniekiem, kuriem Eiropas Savienības teritorijā ir diplomātiskais statuss, saskaņā ar starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas izveidotas, paredzētajiem nosacījumiem,";

izteikt pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) gāzes importam, ja gāze tiek piegādāta, izmantojot dabasgāzes sistēmu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīklus, kuri ir pieslēgti šai sistēmai, vai iesūknējot gāzi no gāzes transportkuģa dabasgāzes sistēmā vai maģistrālo cauruļvadu tīklā;";

papildināt pirmo daļu ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) elektroenerģijas importam;

15) siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas importam, ja siltumenerģija vai dzesēšanas enerģija tiek piegādāta, izmantojot siltumapgādes vai dzesēšanas tīklus."

8. Papildināt 8.pantu ar 4.5 daļu šādā redakcijā:

"(45) Tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators nodokļa rēķinu par mantas pārdošanu izsolē apliekamās personas vārdā izraksta 15 dienu laikā no dienas, kad ir notecējis tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš un šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, - no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu."

9. 10.pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) apliekamā persona atskaita priekšnodokli par nelietota nekustamā īpašuma iegādi, kā arī par nekustamā īpašuma celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, priekšnodokli atskaita saskaņā ar šīs daļas 1.1 punktu, ievērojot nekustamā īpašuma izmantošanu apliekamu un neapliekamu darījumu veikšanai,

b) ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan citiem mērķiem, kas nav saistīti ar apliekamās personas saimniecisko darbību, priekšnodokli atskaita saskaņā ar šīs daļas 1.1 punktu par to nekustamā īpašuma daļu, kura paredzēta izmantošanai saimnieciskās darbības vajadzībām;";

papildināt ceturto daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) ja šīs daļas 1.punktā minēto nekustamo īpašumu vai tā daļu paredzēts izmantot tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, priekšnodokli atskaita:

a) pilnā apmērā, ja nekustamo īpašumu vai tā daļu paredzēts izmantot tikai apliekamo darījumu veikšanai,

b) daļēji - saskaņā ar šā panta devīto daļu, ja ir nodrošināta atsevišķa nekustamā īpašuma vai tā daļas izmantošanas uzskaite apliekamiem vai neapliekamiem darījumiem,

c) daļēji - saskaņā ar šā panta desmito daļu, ievērojot paredzamo nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu nekustamā īpašuma vai tā daļas izmantošanas uzskaiti apliekamiem vai neapliekamiem darījumiem;

12) ja šīs daļas 1.punktā minēto nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai mērķiem, kas nav saistīti ar apliekamās personas saimniecisko darbību, priekšnodokli neatskaita;";

izslēgt ceturtās daļas 2.punkta otro teikumu;

papildināt ceturto daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā šīs daļas 2.punktā minēto nekustamo īpašumu, apliekamā persona norāda kopējo nodokļa summu, kas uzrādīta saņemtajos nodokļa rēķinos par nekustamā īpašuma iegādi, celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju, kā arī atskaitītā priekšnodokļa summu atbilstoši:

a) nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijai saimnieciskās darbības vajadzībām un citiem mērķiem, kas nav saistīti ar apliekamās personas saimniecisko darbību,

b) saimnieciskās darbības vajadzībām paredzētā nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijai apliekamiem un neapliekamiem darījumiem;";

izteikt ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apliekamā persona 10 gadu laikā, sākot ar taksācijas gadu, kurā nekustamais īpašums iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā, līdz pēctaksācijas gada 1.maijam rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu par nekustamā īpašuma izmantošanu taksācijas gadā atbilstoši šīs daļas 2.1 punktā minētajām proporcijām un budžetā maksājamo vai no budžeta atmaksājamo nodokļa summu;";

aizstāt ceturtās daļas 4.punktā vārdus "ievērojot nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem" ar vārdiem un skaitli "ievērojot šīs daļas 2.1 punktā minētās nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijas";

izteikt ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) priekšnodokļa korekcija nav jāveic, ja taksācijas gadā šīs daļas 2.1 punktā minētās proporcijas nav mainījušās;";

papildināt pantu ar 7.1, 7.2, 7.3 un 7.4 daļu šādā redakcijā:

"(71) No budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 20 procenti no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi.

(72) Šā panta 7.1 daļa nav attiecināma uz gadījumiem, kad:

1) apliekamā persona iegādājas, nomā vai importē vieglo pasažieru automašīnu šādu apliekamo darījumu veikšanai:

a) pasažieru pārvadājumiem par atlīdzību, tai skaitā taksometru pakalpojumu sniegšanai,

b) vieglo automašīnu nomas pakalpojumu sniegšanai,

c) automašīnu tirdzniecībai vai nomas pirkuma (līzinga) darījumiem,

d) preču transporta pakalpojumu sniegšanai,

e) autovadīšanas prasmes apmācībai,

f) apsardzes pakalpojumu sniegšanai;

2) vieglā pasažieru automašīna ir operatīvais transportlīdzeklis;

3) vieglā pasažieru automašīna tiek izmantota kā pilnvarotā automašīnu tirgotāja demonstrācijas automašīna.

(73) No budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāms nodoklis par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, ja apliekamās personas darījumu, kurus neapliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 6.pantu, vai darījumu, kuriem šā likuma normas nav piemērojamas, īpatsvars iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 50 procentus no kopējās darījumu vērtības.

(74) No budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāms nodoklis par izmaksām, kas saistītas ar šā panta 7.3 daļā minētās automašīnas uzturēšanu, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu un degvielas iegādi, ja apliekamās personas darījumu, kurus neapliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 6.pantu, vai darījumu, kuriem šā likuma normas nav piemērojamas, īpatsvars attiecīgajā taksācijas periodā pārsniedz 50 procentus no kopējās darījumu vērtības."

10. 12.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "ja šajā pantā nav noteikts citādi";

aizstāt 1.11 daļā skaitli un vārdu "15.datumam" ar skaitli un vārdu "20.datumam";

aizstāt 1.17 daļā vārdu "sestajā" ar skaitli "6.1";

papildināt pantu ar 1.20 daļu šādā redakcijā:

"(120) Nodokli, kas aprēķināts par apliekamās personas mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, tiesu izpildītājs iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā no dienas, kad ir notecējis tiesu izpildītāja sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš un šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, - no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu.";

izteikt 12.6 un 12.7 daļu šādā redakcijā:

"(126) Beidzoties taksācijas gadam, Valsts ieņēmumu dienests šā panta 12.5 daļā minēto pārmaksu atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 10 dienu laikā pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests apstiprinājis pārmaksāto nodokļa summu par taksācijas gadu.

(127) Pārmaksāto nodokļa summu, kas izveidojusies taksācijas periodā, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā šīs personas norādītajā bankas kontā, ievērojot šā panta 12.3 daļā noteikto termiņu, ja īstenojas kāds no šādiem nosacījumiem:

1) apliekamās personas ar nodokļa 0 procentu likmi apliekamo darījumu un to darījumu, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme, apjoms ir vismaz 90 procenti no kopējās ar nodokli apliekamo darījumu vērtības;

2) pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 1000 latu un apliekamās personas ar nodokļa 0 procentu likmi vai nodokļa samazināto likmi apliekamo darījumu vai to darījumu, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme, apjoms ir vismaz 20 procenti no kopējās ar nodokli apliekamo darījumu vērtības;

3) pārmaksātā nodokļa summa, kas izveidojusies par pamatlīdzekļiem, pārsniedz 100 latu un apliekamā persona ir pieprasījusi šīs pārmaksātās nodokļa summas atmaksu;

4) pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 1000 latu un izveidojusies par precēm, kas iegādātas, un pakalpojumiem, kuri saņemti, lai nodrošinātu darījumus ar kokmateriāliem;

5) pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 8000 latu.";

izteikt 12.11 daļu šādā redakcijā:

"(1211) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pagarināt šā panta 12.3 daļā noteikto termiņu, ja:

1) pieņemts lēmums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu attiecībā uz tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama papildu informācija, - līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienests būs izvērtējis darījumu un pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību;

2) apliekamajai personai ir jākoriģē atskaitītais priekšnodoklis par zaudētajiem parādiem, - līdz dienai, kad šī korekcija veikta;

3) persona nevar dokumentāri pierādīt nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas pamatotību, - līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienests varēs pārliecināties par šīs likmes piemērošanas pamatotību;

4) Valsts ieņēmumu dienests ir nosūtījis paziņojumu par datu atbilstības pārbaudi, - līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienests būs pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību;

5) 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta nodokļa deklarācija par taksācijas periodu, ir pieprasīta papildu informācija, kas iesniedzama 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, un nepieciešama pārmaksātās nodokļa summas apstiprināšanai, - līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienests būs pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību; šādu lēmumu Valsts ieņēmumu dienests pieņem ne vēlāk kā 75 dienu laikā pēc tam, kad saņemta deklarācija par taksācijas periodu."

11. Izteikt 12.2 pantu šādā redakcijā:

"12.2 pants. Nodokļa atmaksāšana Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai apliekamai personai

(1) Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai personai nodokli, kas samaksāts par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai ārpus Eiropas Savienības teritorijas, atmaksā, ievērojot paritātes principu, ja laika periodā, par kuru pieprasa atmaksāt nodokli, šī persona:

1) ir reģistrējusi saimniecisko darbību savā mītnes zemē ārpus Eiropas Savienības teritorijas;

2) atbilst ar nodokli apliekamās personas statusam savā mītnes zemē ārpus Eiropas Savienības teritorijas;

3) nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

4) neveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrējamu saimniecisko darbību Latvijas Republikā.

(2) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās daļas prasības:

1) nosaka nodokļa atmaksāšanas kārtību un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

2) nosaka nodokļa atmaksāšanas termiņus, ievērojot šā likuma 12.5 panta otrās daļas 2.punkta prasības;

3) nosaka Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;

4) apstiprina iesnieguma nodokļa atmaksāšanai veidlapas paraugu."

12. Papildināt 12.5 panta otrās daļas 2.punktu pēc vārda "termiņus" ar vārdiem "kas nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus no pieteikuma saņemšanas dienas vai sešus mēnešus, ja tiek pieprasīta papildinformācija, vai astoņus mēnešus, ja papildinformācija tiek pieprasīta atkārtoti".

13. Aizstāt 13.panta septītajā daļā skaitli un vārdus "21 procenta likmi" ar vārdu "standartlikmi".

14. Izteikt 14.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apliekamās personas īpašumu pārdod tiesu izpildītājs, maksātnespējas procesa administrators vai likvidators, ar nodokli apliekama īpašuma tirgus vērtība (cena) vai izsoles cena (pilna nosolītā cena, augstākā nosolītā cena vai izsoles sākumcena gadījumos, kad izsole pasludināta par nenotikušu)."

15. Papildināt 18.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā neuzskata šā likuma 4.panta septītajā daļā minēto preču piegādi, ja tā veikta atbilstoši šā likuma 4.panta astotās, devītās vai desmitās daļas nosacījumiem."

16. Izteikt 30.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētā norma attiecināma arī uz tām personām, kuras no citas dalībvalsts apliekamās personas saņem elektroenerģiju un gāzi, izmantojot dabasgāzes sistēmu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīklus, kuri ir pieslēgti šai sistēmai."

17. Pārejas noteikumos:

aizstāt 54.punkta otrajā teikumā vārdus un skaitli "nodokļa 10 procentu likme" ar vārdiem "nodokļa samazinātā likme";

papildināt pārejas noteikumus ar 70., 71. un 72.punktu šādā redakcijā:

"70. Ja preču piegāde saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai pakalpojuma sniegšana saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu notikusi līdz 2010.gada 31.decembrim, bet nodokļa rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo nodokļa likmi, kas šādai preču piegādei vai pakalpojumam bija piemērojama līdz 2010.gada 31.decembrim.

71. Darījumos, par kuriem apmaksa veikta šo darījumu starpniecības aģentam līdz 2010.gada 31.decembrim, preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs piemēro nodokļa likmi, kas šādiem darījumiem bija piemērojama līdz 2010.gada 31.decembrim.

72. Cigaretēm, kuru marķēšanai akcīzes nodokļa markas pasūtītas līdz 2010.gada 31.decembrim un maksimālā mazumtirdzniecības cena noteikta, ņemot vērā nodokļa 21 procenta likmi, un kuras ar attiecīgām akcīzes nodokļa markām laistas brīvā apgrozījumā vai nodotas patēriņam līdz 2011.gada 31.janvārim, piemēro nodokļa likmi, kas bija piemērojama līdz 2010.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.martam."

18. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Padomes 2009.gada 22.decembra direktīva 2009/162/ES, ar ko groza vairākus noteikumus direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

01.01.2011