Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.03.2013. - 30.12.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumus Nr. 25 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1173

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 67.§)
Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 54.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību;

1.2. profesionālās kvalifikācijas (turpmāk – kvalifikācija) prasības sertifikāta pretendentam (turpmāk – pretendents);

1.3. sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietas reģistrācijas kārtību.

2. Sertifikātu (1.pielikums) izsniedz, tā derīguma termiņu pagarina un to anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība (turpmāk – biedrība), pamatojoties uz sertifikācijas komisijas pieņemto lēmumu.

3. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

4. Biedrība izveido sertifikācijas komisiju, kuras sastāvā ir pārstāvji (veterinārārsti) no šādām institūcijām:

4.1. no biedrības – trīs pārstāvji;

4.2. no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes – divi pārstāvji;

4.3. no Zemkopības ministrijas – viens pārstāvis;

4.4. no Pārtikas un veterinārā dienesta – viens pārstāvis.

5. Sertifikācijas komisijas locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēlē komisijas priekšsēdētāju. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs organizē sertifikācijas komisijas darbu un sasauc sēdes. Sertifikācijas komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina biedrība.

6. Biedrība reizi mēnesī pretendentiem organizē kvalifikācijas pārbaudes.

7. Pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar sertifikāta izsniegšanu un derīguma termiņa pagarināšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

II. Sertifikāta izsniegšana

8. Pretendents, izņemot personu, kura veterinārmedicīnisko izglītību un veterinārārsta kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, un šo noteikumu 14.punktā minēto personu, biedrībā iesniedz:

8.1. iesniegumu sertifikāta saņemšanai (2.pielikums);

8.2. augstākās veterinārmedicīniskās izglītības diploma kopiju;

8.3. personu apliecinoša dokumenta kopiju.

9. Pretendents sertifikātu var saņemt, ja tas atbilst šādām prasībām:

9.1. ir ieguvis valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību;

9.2. ir nokārtojis biedrības organizēto kvalifikācijas pārbaudi.

10. Persona, kura veterinārmedicīnisko izglītību un veterinārārsta kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, sertifikātu saņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

11. Sertifikācijas komisija izvērtē šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. par pretendenta kvalifikācijas pārbaudi;

11.2. par papildu informācijas pieprasīšanu no pretendenta;

11.3. par atteikumu izsniegt sertifikātu.

12. Ja pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus vai tie ir nepilnīgi, tas 10 dienu laikā pēc sertifikācijas komisijas rakstiska pieprasījuma saņemšanas iesniedz nepieciešamo informāciju.

13. Biedrība sniedz konsultācijas pretendentiem un organizē kvalifikācijas pārbaudi, kā arī savā tīmekļa vietnē (www.lvb.lv) publicē kvalifikācijas pārbaudes programmu un nodrošina pretendentam iespēju iepazīties ar to.

14. Personai, kura ir ieguvusi valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību, reizē ar izglītības diplomu izsniedz sertifikātu bez pretendenta kvalifikācijas pārbaudes.

15. Biedrība rakstiski informē pretendentu par kvalifikācijas pārbaudes vietu un laiku ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms pārbaudes.

16. Pretendentam ir tiesības:

16.1. saņemt kvalifikācijas pārbaudes programmu;

16.2. iepazīties ar kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas sistēmu;

16.3. saņemt konsultācijas pirms kvalifikācijas pārbaudes;

16.4. atkārtoti kārtot kvalifikācijas pārbaudi, ja pirmajā reizē tā nav nokārtota.

17. Pretendents kvalifikācijas pārbaudi nav nokārtojis, ja septiņi (vai vairāk) procenti atbilžu nav pareizas.

18. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja:

18.1. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir ierobežota rīcībspēja (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā rīcībspējas ierobežojums ir spēkā);

18.2. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir atņemtas tiesības strādāt veterinārārsta vai veterinārfeldšera profesijā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

18.3. pretendents ir pārkāpis veterinārmedicīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, nodarot kaitējumu dzīvnieka veselībai vai apkārtējai videi;

18.4. pretendents nav iesniedzis informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu;

18.5. pretendents atkārtoti nav nokārtojis kvalifikācijas pārbaudi;

18.6. pretendents ir iesniedzis visus dokumentus, bet viņš neatbilst normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.151)

19. Pēc pretendenta kvalifikācijas pārbaudes sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu un vienas darbdienas laikā rakstiski paziņo pretendentam pieņemto lēmumu.

20. Ja sertifikācijas komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, biedrība piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas pretendentam izsniedz sertifikātu.

III. Sertificēto personu un to veterinārmedicīniskās prakses vietas reģistrācija

21. Biedrība divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta izsniegšanu reģistrē sertifikāta saņēmēju, norādot sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu reģistrā (turpmāk – reģistrs) šādu informāciju:

21.1. sertifikāta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un sertifikāta reģistrācijas numuru;

21.2. sertifikāta izsniegšanas datumu un sertifikācijas komisijas sēdes protokola numuru;

21.3. sertifikāta derīguma termiņu;

21.4. sertifikāta saņēmēja elektroniskā pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, ja tāds ir.

22. Sertifikāta saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc darba uzsākšanas paziņo biedrībai informāciju par savu veterinārmedicīniskās prakses vietu, iesniedzot biedrībā paziņojumu par veterinārmedicīnisko praksi (3.pielikums).

23. Biedrība vienas darbdienas laikā savā tīmekļa vietnē ievieto šo noteikumu 21.punktā minēto informāciju (izņemot sertifikāta saņēmēja personas kodu) un ziņas par sertifikāta saņēmēja veterinārmedicīniskās prakses vietu. Šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minēto informāciju biedrība publicē savā tīmekļa vietnē, ja sertifikāta saņēmējs ir norādījis, ka vēlas publiskot šo informāciju.

24. Sertifikāta saņēmējs rakstiski 10 darbdienu laikā informē biedrību par šādām izmaiņām:

24.1. uzvārda maiņu;

24.2. veterinārmedicīniskās prakses veida maiņu;

24.3. veterinārmedicīniskās prakses vietas:

24.3.1. adreses maiņu;

24.3.2. tālruņa vai faksa numura maiņu;

24.3.3. elektroniskā pasta adreses maiņu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā)

25. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.punktā minētās informācijas saņemšanas izdara attiecīgas izmaiņas reģistrā un savā tīmekļa vietnē (www.lvb.lv).

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.151)

IV. Kvalifikācijas prasības sertifikāta pretendentam un sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

26. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, pretendents ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz biedrībā iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai (4.pielikums), profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošus dokumentus, kā arī pārskatu par profesionālo darbību un kvalifikācijas paaugstināšanu sertifikāta darbības laikā (5.pielikums).

27. Ja pretendents strādā par veterinārārstu vai veterinārfeldšeri veterinārmedicīniskās aprūpes iestādē, viņš papildus šo noteikumu 26.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz arī izziņu no darbavietas.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā)

28. Veterinārmedicīnas likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētajam veterinārfeldšerim sertifikāta derīguma termiņu pagarina, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

28.1. viņš vidējo speciālo izglītību ir ieguvis līdz 1992.gadam;

28.2. sertifikāts ir saņemts līdz 1993.gadam.

29. Sertifikācijas komisija izskata pretendenta iesniegtos dokumentus, izvērtē viņa apmeklētos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus atbilstoši kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu novērtējumam (6.pielikums) (turpmāk – novērtējums) un 10 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas rakstiski paziņo pretendentam pieņemto lēmumu.

30. Ja pretendents sertifikāta darbības laikā ir paaugstinājis kvalifikāciju un atbilstoši novērtējumam ir saņēmis ne mazāk kā 50 kvalifikācijas punktu, tai skaitā ne mazāk kā 25 kvalifikācijas punktus par veterinārmedicīnas jomas kursu, semināru un konferenču apmeklēšanu Latvijā un ārpus Latvijas (katru gadu ne mazāk kā piecus kvalifikācijas punktus), sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu bez pretendenta kvalifikācijas pārbaudes un biedrība izsniedz jaunu sertifikātu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā; sk. 44.2 punktu)

31. Pretendents kārto kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 15. un 16.punktu, ja viņš sertifikāta darbības laikā ir paaugstinājis kvalifikāciju, bet nav saņēmis 50 kvalifikācijas punktu atbilstoši novērtējumam, tai skaitā vismaz 25 kvalifikācijas punktus par veterinārmedicīnas jomas kursu, semināru un konferenču apmeklēšanu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā; sk. 44.2 punktu)

32. Ja pretendents iesniedz iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai (4.pielikums) un tam pievienojamos dokumentus pēc šo noteikumu 26.punktā norādītā termiņa, tas kārto kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 15. un 16.punktu.

33. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, ja pretendents:

33.1. atkārtoti nenokārto kvalifikācijas pārbaudi;

33.2. apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;

33.3. ir pārkāpis profesionālās ētikas kodeksu, kas publicēts biedrības tīmekļa vietnē (www.lvb.lv), vai veterinārmedicīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, bet nav nodarījis kaitējumu dzīvnieka veselībai vai apkārtējai videi.

34. Ja pretendents saskaņā ar šo noteikumu 33.punktu ir saņēmis atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, atkārtoti iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pretendents var iesniegt pēc gada.

35. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu un anulē sertifikātu, ja:

35.1. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir ierobežota rīcībspēja (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā rīcībspējas ierobežojums ir spēkā);

35.2. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir atņemtas tiesības strādāt veterinārārsta vai veterinārfeldšera profesijā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

35.3. pretendents ir pārkāpis veterinārmedicīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, nodarot kaitējumu dzīvnieku veselībai vai apkārtējai videi.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā)

36. Pēc šo noteikumu 33. vai 35.punktā pieņemtā lēmuma biedrība vienas darbdienas laikā reģistrā un savā tīmekļa vietnē (www.lvb.lv) atzīmē sertificēto personu, kurai ir atteikta sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana.

V. Sertifikāta anulēšana

37. Sertifikācijas komisija izskata jautājumu par sertifikāta anulēšanu, ja saņemts:

37.1. iesniegums no sertificētās personas;

37.2. ierosinājums no Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta vai biedrības.

38. Sertifikācijas komisija izskata iesniegumu vai ierosinājumu par sertifikāta anulēšanu viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

39. Biedrība, saņemot ierosinājumu par sertifikāta anulēšanu, informē sertificēto personu par ierosinājuma saturu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms ierosinājuma izskatīšanas paziņo sertificētajai personai un ierosinājuma iesniedzējam par sēdes norises laiku un vietu.

40. Sertificētajai personai līdz ierosinājuma izskatīšanas dienai ir tiesības iesniegt rakstisku paskaidrojumu par šo noteikumu 37.punktā minēto ierosinājumu, kā arī piedalīties sēdē, kurā to izskata.

41. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:

41.1. saņemts sertificētās personas iesniegums ar lūgumu anulēt sertifikātu;

41.2. sertificētai personai ar tiesas nolēmumu ir:

41.2.1. ierobežota rīcībspēja (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā rīcībspējas ierobežojums ir spēkā);

41.2.2. aizliegts strādāt veterinārārsta vai veterinārfeldšera profesijā;

41.2.3. konstatēts veterinārmedicīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpums, ar ko nodarīts kaitējums dzīvnieku veselībai vai apkārtējai videi.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā)

42. Biedrība pēc šo noteikumu 41.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vienas darbdienas laikā atzīmē to sertificēto personu reģistrā un savā tīmekļa vietnē (www.lvb.lv).

VI. Noslēguma jautājumi

43. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtie sertifikāti ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

44. Šo noteikumu 8. un 9.punkts piemērojams personām, kuras ir ieguvušas valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko veterinārmedicīnisko izglītību un izglītības diplomu ir saņēmušas līdz 2004.gada 1.janvārim.

44.1 Sertificētie veterinārārsti, kam veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts izsniegts līdz 2011.gada 1.janvārim, Latvijas Veterinārārstu biedrībā līdz 2013.gada 1.maijam iesniedz paziņojumu par veterinārmedicīniskās prakses vietu (3.pielikums).

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā)

44.2 Šo noteikumu 30. un 31.punktā minēto nosacījumu par nepieciešamību sertifikāta darbības laikā paaugstināt kvalifikāciju, saņemot ne mazāk kā 25 kvalifikācijas punktus par veterinārmedicīnas jomas kursu, semināru un konferenču apmeklēšanu Latvijā un ārpus Latvijas, piemēro ar 2018.gada 1.janvāri.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā)

45. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – tieslietu ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1173
Sertifikāta paraugs

Zemkopības ministra vietā – tieslietu ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1173
Iesnieguma paraugs veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņemšanai

Latvijas Veterinārārstu biedrības
valdes priekšsēdētājam(-ai)

______________________________


(vārds, uzvārds)


(personas kods)

Iesniegums
veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņemšanai

Lūdzu izsniegt man veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu.

1. Deklarētā dzīvesvieta

Iela, māja, dzīvokļa numurs 
Pilsēta, pagasts 
Novads, pasta indekss 
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

2. Faktiskā dzīvesvieta (ja atšķiras no deklarētās)

Iela, māja, dzīvokļa numurs 
Pilsēta, pagasts 
Novads, pasta indekss 
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

Pielikumā:

1) augstākās veterinārmedicīniskās izglītības diploma kopija;

2) personu apliecinoša dokumenta kopija.

   

(datums*)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – tieslietu ministrs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1173
Paziņojuma paraugs par veterinārmedicīniskās prakses vietu

(Pielikums MK 19.03.2013. noteikumu Nr.151 redakcijā)

Latvijas Veterinārārstu biedrības
valdes priekšsēdētājam(-ai)

 
 

 

(vārds, uzvārds)

 

 

(personas kods)

Paziņojums par veterinārmedicīniskās prakses vietu

1. Deklarētā dzīvesvieta

Iela, māja, dzīvokļa numurs
Pilsēta, pagasts
Novads, pasta indekss
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese*

2. Faktiskā dzīvesvieta (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas)

Iela, māja, dzīvokļa numurs
Pilsēta, pagasts
Novads, pasta indekss
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese*

3. Veterinārmedicīniskās prakses vietas nosaukums

(norādīt tikai Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto nosaukumu)

(norādīt juridisko vai fizisko personu, kurai pieder veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde)

4. Veterinārmedicīniskās prakses vietas adrese

Iela, māja, dzīvokļa numurs
Pilsēta, pagasts
Novads, pasta indekss
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese*

5. Sertificētā veterinārārsta darbības veids (atbilstošo atzīmēt ar x)

komersants

individuālā darba veicējs

darbinieks komersanta uzņēmumā

6. Veterinārmedicīniskās prakses veids (atbilstošo atzīmēt ar x)

lauksaimniecības dzīvnieki

zirgi

mājas (istabas) dzīvnieki

putni

kažokzvēri

(datums**)

(paraksts**)

Piezīmes.

1. * Norādīt, ja sertificētā persona vēlas, lai šī informācija tiek publicēta Latvijas Veterinārārstu biedrības tīmekļa vietnē (www.lvb.lv).

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1173
Iesnieguma paraugs veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai

Latvijas Veterinārārstu biedrības
valdes priekšsēdētājam(-ai)

______________________________

 

(vārds, uzvārds)

 

(veterinārmedicīnas prakses sertifikāta reģistrācijas numurs)

 

Kvalifikācija 
 

(veterinārārsts/veterinārfeldšeris)

Iesniegums
veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai

Lūdzu pagarināt mana veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta derīguma termiņu.

1. Deklarētā dzīvesvieta

Iela, māja, dzīvokļa numurs 
Pilsēta, pagasts 
Novads, pasta indekss 
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese* 

2. Veterinārmedicīniskās prakses vieta

Nosaukums 
Pilsēta, pagasts 
Novads, pasta indekss 
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese* 

3. Sertificētā veterinārārsta darbības veids (atbilstošo atzīmēt ar x)

komersants

individuālā darba veicējs

darbinieks komersanta uzņēmumā (nosaukums) _______________________

cits (norādīt)___________________________________________________

4. Veterinārmedicīniskās prakses veids (atbilstošo atzīmēt ar x)

lauksaimniecības dzīvnieki

zirgi

mājas (istabas) dzīvnieki

putni

kažokzvēri

darbs aptiekā vai lieltirgotavā

cits (norādīt)____________________________________________________

Pielikumā:

1) pārskats par profesionālo darbību un kvalifikācijas paaugstināšanu veterinārmedicīnas sertifikāta darbības laikā;

2) profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinoši dokumenti;

3) komersantam – izziņa no darbavietas par to, ka sertifikāta pretendents strādā par veterinārārstu vai veterinārfeldšeri.

   

(datums**)

 

(paraksts**)

Piezīmes.

1. * Norādīt, ja sertificētā persona nevēlas, lai šī informācija tiek publicēta Latvijas Veterinārārstu biedrības tīmekļa vietnē (www.lvb.lv).

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – tieslietu ministrs A.Štokenbergs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1173
Profesionālās darbības un kvalifikācijas paaugstināšanas pārskata paraugs
Kvalifikācija 
 

(veterinārārsts/veterinārfeldšeris)

Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta pretendenta

 

(vārds, uzvārds, veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta reģistrācijas Nr.)

pārskats par profesionālo darbību un kvalifikācijas paaugstināšanu

no ____________ līdz ____________

1. Kopējais darba stāžs veterinārmedicīnā – _________ gadi.

2. Darbavietas veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta darbības laikā

Nr.p.k.

Darbavieta

Periods

Amats

Veterinārmedicīniskās prakses veids (nozare)

     
     
     

3. Piedalīšanās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta darbības laikā

Nr.p.k.

Datums

Pasākums

Piezīmes

    
    
    

 

   

(datums*)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – tieslietu ministrs A.Štokenbergs
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1173
Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu novērtējums

(Pielikums grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.151)

Nr.
p.k.

Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākums

Minimālais punktu skaits*

1.Veterinārmedicīnas kursi, semināri un konferences Latvijā (izņemot Latvijas Veterinārārstu biedrības konferences)
1.1.viena diena (ne mazāk kā trīs stundas)

1

1.2.divas dienas (ne mazāk kā trīs stundas dienā)

3

1.3.trīs un vairāk dienas (ne mazāk kā trīs stundas dienā)

5

1.4.tālmācības kursi

3

2.Veterinārmedicīnas kursi, semināri un konferences ārpus Latvijas
2.1.viena diena (ne mazāk kā trīs stundas)

3

2.2.divas dienas (ne mazāk kā trīs stundas dienā)

5

2.3.trīs un vairāk dienas (ne mazāk kā trīs stundas dienā)

7

2.4.tālmācības kursi

5

3.Piedalīšanās Latvijas Veterinārārstu biedrības konferencē

3

4.Veterinārmedicīniskās preses abonēšana uz vienu gadu
4.1.Latvijas Veterinārārstu biedrības izdevums

3

4.2.citas valsts izdevums, ko izdod vismaz četras reizes gadā

5

5.Stažēšanās pie sertificēta veterinārārsta (ne mazāk kā piecas dienas)
5.1.Latvijā

3

5.2.ārzemēs

5

6.Prakses vadīšana
6.1.studentu internatūras prakses vadīšana

30

6.2.studentu prakses vadīšana (ne mazāk kā 10 darbdienas)

10

6.3.profesionālās izglītības iestādes audzēkņu prakses vadīšana (ne mazāk kā 10 darbdienas)

5

7.Stažēšanās vadīšana (ne mazāk kā piecas dienas)

3

8.Sagatavots un nolasīts referāts veterinārmedicīnas jomā
8.1.Latvijā

3

8.2.ārzemēs

5

9.Sagatavota un publicēta brošūra (grāmata) veterinārmedicīnas jomā

10/20

10.Akadēmiskā vai zinātniskā grāda iegūšana veterinārmedicīnā vai ar to saistītā jomā

20

Piezīme. *Sertifikācijas komisija par pasākumu var piešķirt papildu kvalifikācijas punktus, ņemot vērā:

1) tēmas aktualitāti, – vienu kvalifikācijas punktu;

2) lektora kvalifikāciju, – vienu kvalifikācijas punktu;

3) vai tiek plānotas praktiskās nodarbības, – vienu kvalifikācijas punktu.

Zemkopības ministra vietā – tieslietu ministrs A.Štokenbergs
23.03.2013