Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1110

Rīgā 2010.gada 7.decembrī (prot. Nr.71 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 6.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.punktā vārdus un skaitļus "Komisijas 1992.gada 29.oktobra Regulu (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 3149/92)" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2010.gada 14.septembra Regulu (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 807/2010)";

1.2. aizstāt 4.punkta ievaddaļā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju";

1.3. izteikt 4.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.3. organizācija ir iesniegusi informāciju par kārtējā gadā plānoto personu skaitu, kuras programmas attiecīgajā darbības gadā saņems pārtikas produktus;";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.6. organizācija ir iesniegusi informāciju par to personu skaitu attiecīgajā novadā, kurām pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, atbilstoši pašvaldības sniegtajām ziņām;";

1.5. izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. ja divas organizācijas pretendē uz programmas īstenošanu vienā un tajā pašā novada vienībā, priekšroka tiek dota organizācijai ar lielāko atlasē iegūto punktu skaitu. Ja punktu skaits ir vienāds, vērtē organizāciju iepriekšējo pieredzi humānās palīdzības sniegšanā. Par priekšrocību tiek uzskatīta organizācijas pieredze programmas īstenošanā attiecīgajā novadā.";

1.6. izteikt 6.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.2. plānoto apkalpojamo trūcīgo personu skaitu, kuras programmas darbības gadā saņems pārtikas produktus;";

1.7. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Organizācijas atbilstoši šo noteikumu 4.2.3., 4.2.6. un 6.1.2.apakšpunktam trūcīgo personu skaitu prognozē saskaņā ar pašvaldības sociālā dienesta datiem.";

1.8. aizstāt 8.3. un 8.4.apakšpunktā skaitļus un vārdu " 3149/92 7.panta" ar skaitļiem un vārdu " 807/2010 8.panta";

1.9. izteikt 10.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Lai piedalītos programmas īstenošanā, komersants vai tā pilnvarotā persona, uzrādot pilnvaru, Lauku atbalsta dienestā iesniedz piedāvājuma iesniegumu (1.pielikums) un šādus dokumentus:";

1.10. izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. kredītiestādes izziņu par gatavību izsniegt nodrošinājumu vai apliecinājumu par to, ka komersantam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai iesniegtu nodrošinājumu atbilstoši Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pārtikas piegādi no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām;";

1.11. papildināt 10.3.apakšpunktu aiz vārda "līgumu" ar vārdiem "vai nodomu protokolu";

1.12. izteikt 18.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. Komisijas Regulas Nr. 807/2010 2.pantā minēto resursu sadali programmas attiecīgajā īstenošanas gadā, izņemot ar pārtikas produktu iepakojumu saistītās papildu izmaksas, kas komersantam radušās, īstenojot šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto pasākumu;";

1.13. aizstāt 18.2.apakšpunktā skaitli " 3149/92" ar skaitli " 807/2010";

1.14. izteikt 20.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirms līguma slēgšanas komersants, kas pretendē uz pārtikas produktu piegādi organizācijai vai intervences produktu transportēšanu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, iesniedz Lauku atbalsta dienestā nodrošinājumu atbilstoši Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pārtikas piegādi no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām.";

1.15. aizstāt 23.punktā skaitli un vārdu " 3149/92 6.pantu" ar skaitli un vārdu " 807/2010 7.pantu";

1.16. izteikt 25.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.5. uz piegādāto pārtikas produktu vienības iepakojuma ir skaidri salasāms uzraksts "bezmaksas", un iepakojums ir noformēts atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 807/2010 10.panta 1.punkta "b" apakšpunktā minētajām prasībām.";

1.17. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Lauku atbalsta dienests Komisijas Regulas Nr. 807/2010 9.pantā minētajā maksājumā komersantam ieskaita arī pievienotās vērtības nodokli.";

1.18. aizstāt 29.3.apakšpunktā skaitli " 3149/92" ar skaitli " 807/2010";

1.19. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 807/2010 10.panta 2.daļu informē Zemkopības ministriju par organizāciju darbībā konstatētajiem pārkāpumiem saistībā ar minētās regulas prasību izpildi.";

1.20. aizstāt 31.punktā skaitli " 3149/92" ar skaitli " 807/2010";

1.21. aizstāt 31.punktā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju";

1.22. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1234/2007 192.pantu un Komisijas Regulas Nr. 807/2010 1., 2. un 11.pantu un 3.panta 4. un 5.daļu sniedz Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.";

1.23. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Saskaņā ar programmu vienai personai 2011.gadā paredzēts ne vairāk kā 12 pārtikas produktu komplektu ar šādu saturu:

41.1. viens kilograms miežu putraimu;

41.2. viens kilograms kviešu miltu;

41.3. viens kilograms četrgraudu pārslu;

41.4. 0,5 kilogrami auzu pārslu;

41.5. 0,1 kilograms vājpiena pulvera;

41.6. viens litrs 2 % piena.";

1.24. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.1415

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGUMS
par piedalīšanos Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
konkursā "Par pārtikas produktu piegādi labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām"

D. Finanšu piedāvājums
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) konkursam "Par pārtikas produktu piegādi labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām"

20___.gada ____.______________

D.1.

  pārtikas produktu komplektu piegādei

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

 

piedāvājam šādas cenas:

Pārtikas produktss

Viena pārtikas produktu komplekta cena
(LVL bez PVN)

Viena pārtikas produktu komplekta transportēšanas cena
(LVL bez PVN)

Kopējā periodā piegādājamo pārtikas produktu komplektu vērtība
(LVL bez PVN)

Kopējās pārtikas produktu komplektu transportēšanas izmaksas
(LVL bez PVN)

1 kg miežu putraimu        
1 kg augstākā labuma kviešu miltu    
1 kg četrgraudu pārslu    
0,5 kg auzu pārslu    
Kopā par graudaugu produktu grupu    
0,1 kg vājpiena pulvera    
1 l 2 % piena    
Kopā par piena produktu grupu    
Kopā par pārtikas produktu komplektu (LVL bez PVN)        
Piedāvājuma kopējā vērtība (LVL bez PVN) (kopējā periodā piegādājamo pārtikas produktu komplektu vērtība + kopējās pārtikas produktu komplektu transportēšanas izmaksas)

D.2.

  intervences produktu transportēšanai no citas

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

 

Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā esošās intervences noliktavas uz Latviju piedāvājam šādas cenas:

Vājpiena pulveris (LVL bez PVN par 1 tonnu*)

Graudi (LVL bez PVN par 1 tonnu*)

   

Piezīme. * Aizpilda, ja komersants ir apņēmies intervences produktus transportēt no citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā esošās intervences noliktavas uz Latviju.

Apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pretendents (pretendenta vārdā - pilnvarotā persona)  
 

(vārds, uzvārds)

 

     

(datums)

 

(paraksts)

Z.v.";

1.25. aizstāt 2. un 3.pielikumā skaitļus un vārdus "2009.gada 7.decembra" ar skaitļiem un vārdiem "2009.gada 8.decembra";

1.26. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.1415

Programmas īstenošanai paredzēto pārtikas produktu ražošanas un kvalitātes kritēriji

I. Auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritērijii

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 13,0 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 5,0
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

II. Četrgraudu pārslu* ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,30 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

Piezīme. * Minimālais rudzu putraimu procentuālais sastāvs produktā ir 50 %.

III. Makaronu ražošanas un kvalitātes kritēriji

1. Makaronu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji ir šādi:

1.1. makaronu ražošanā izmantotie milti atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļā noteiktajai mikotoksīnu maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai;

1.2. citas ražošanā izmantotās sastāvdaļas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

2. Makaronu ražošanas procesa kritērijs - makaroni tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju.

3. No kviešu miltiem izgatavoto makaronu izstrādājumu organoleptiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

Krāsa Atbilst miltu šķirai un citām pievienotajām izejvielām, bez neizmīcītu miltu paliekām
Virsma Gluda, var būt nedaudz raupja
Lūzuma vieta Stiklveida
Forma Raksturīga izstrādājuma veidam
Garša Raksturīga izstrādājumam, bez citas piegaršas
Smarža Raksturīga izstrādājumam, bez citas smaržas
Stāvoklis pēc izvārīšanas Nesalipuši

4. Makaronu izstrādājumu fizikāli ķīmiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

Mitrums Ne vairāk kā 13 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 4
Pelni, nešķīstoši 10 % HCl Ne vairāk kā 0,2 %
Sausnes daudzums, kas pārgājis ūdenī vārīšanas procesā Ne vairāk kā 9 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu klātbūtne Nav pieļaujama

IV. Pankūku miltu sausā maisījuma** ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga, bez kunkuļiem
Mitrums Ne vairāk kā 13,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

Piezīme. ** Sausā maisījuma sastāvā ietilpst galvenokārt kviešu milti un vēl vismaz trīs komponenti (sausais vājpiena pulveris, olu pulveris, sāls, cukurs un citas sastāvdaļas nelielā daudzumā), un tas ir gatavs pankūku izgatavošanai bez papildu sastāvdaļu pievienošanas, izņemot ūdeni vai pienu, kas nepieciešams mīklas iegūšanai.

V. Vājpiena pulvera ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Maksimālais ūdens saturs 4,0 %
Tauku saturs Ne vairāk kā 1,5 %
Minimālais olbaltumvielu saturs 32,0 %
Minimālais laktozes saturs 50,0 %
Maksimālais skābums Tērnera grādos 20
Maksimālais šķīdības indekss 0,2 cm3

VI. Dzeramā piena, karsēta īpaši augstā temperatūrā, ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Viendabīgs balts šķidrums ar viegli iedzeltenu nokrāsu bez nogulsnēm
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam ar vāji izteiktu vārīta piena garšu, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Tauku saturs 2,0 ± 0,1 %
pH No 6,45 līdz 6,65
Olbaltumvielu saturs Ne mazāk kā 2,8 %
Blīvums Ne mazāk kā 1027 kg/m3

VII. Ātri vārāmo auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 13 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 5,0
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Bojātas pārslas Ne vairāk kā 0,05 %

VIII. Griķu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14 %
Skābums grādos -
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

IX. Putraimu ražošanas un kvalitātes kritēriji

1. Putraimu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji ir šādi:

1.1. putraimu ražošanā izmanto miežus vai kviešus;

1.2. putraimu ražošanā izmantotā labība atbilst Komisijas 2001.gada 8.marta Regulas (EK) Nr. 466/2001, ar ko nosaka atsevišķu piesārņotāju maksimālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos, 1.pielikuma 2.daļas 2.1.apakšpunktā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām mikotoksīnu normām.

2. Putraimu ražošanas procesa kritērijs - putraimi tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un tehnoloģisko instrukciju.

3. Miežu putraimu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Rādītāja nosaukums

Norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kvalitatīvs kodols,

tostarp nepilnīgi apstrādāti graudi

Ne mazāk kā 99,0 %

Ne vairāk kā 2 %

Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Miltveida piemaisījumi Ne vairāk kā 0,8 %
Veseli graudi Ne vairāk kā 1,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

4. Kviešu putraimu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Rādītāja nosaukums

Norma

Krāsa Dzeltena
Garša Raksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez piegaršas, nav skāba vai rūgta
Smarža Raksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez sasmakuma, pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas
Mitrums Ne vairāk kā 13,5 %
Kvalitatīvs kodols Ne mazāk kā 99,2 %
Atkritumu piemaisījumi, tostarp

minerālie piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,3 %

Ne vairāk kā 0,05 %

Bojātie kodoli Ne vairāk kā 0,2 %
Apstrādāti rudzu un miežu graudi Ne vairāk kā 2,0 %
Miltveida piemaisījumi Ne vairāk kā 0,5 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3,0 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

X. Augstākā labuma kviešu miltu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Lipeklis Ne mazāk kā 26 %
Pelnainība Ne vairāk kā 0,58 %
Krišanas skaitlis Ne mazāk kā 250 s
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama"

2. Šo noteikumu 1.2. un 1.21.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

29.12.2010