Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1085

Rīgā 2010.gada 30.novembrī (prot. Nr.69 65.§)
Noteikumi par izmantotā laika un paveiktā darba uzskaites sistēmu no valsts budžeta, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu atbalsta līdzekļiem finansētu pētījumu projektu īstenošanai
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 37.1 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka izmantotā laika un paveiktā darba uzskaites sistēmu no valsts budžeta, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu atbalsta līdzekļiem finansētu pētījumu projektu (turpmāk – pētījuma projekts) īstenošanā iesaistītajiem valsts zinātnisko institūtu, valsts dibinātu augstskolu un valsts dibinātu augstskolu zinātnisko institūtu (turpmāk – valsts zinātniskā institūcija) zinātniskajiem darbiniekiem (turpmāk – darbinieki).

2. Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem nostrādāto darba laiku uzskaita atbilstoši Darba likumā noteiktajam:

2.1. nepārsniedzot 35 vai 40 stundas nedēļā, strādājot piecas vai sešas darba dienas;

2.2. par summēto darba laiku.

3. Kopējo darbinieka darba laiku uzskaita atbilstoši valsts zinātniskās institūcijas noteiktajam darbinieka darba laikam, ievērojot Darba likuma nosacījumus par maksimāli pieļaujamo darba stundu skaitu un valsts zinātniskās institūcijas apstiprināto iekšējo vienoto darba samaksas kārtību, kā arī ņemot vērā personāla plānoto noslogojumu konkrētos pētījumu projektos un veicamo darbu apjomu valsts zinātniskās institūcijas darbības stratēģijas īstenošanā.

4. Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem, kuri vienlaikus piedalās arī valsts zinātniskās institūcijas darbības stratēģijas īstenošanā vai strādā citu darbu tajā pašā valsts zinātniskajā institūcijā, darba laiku pētījuma projektā uzskaita par atlikušo daļu no normāla nedēļas darba laika.

5. Ja pētījuma projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks vienlaikus pie tā paša darba devēja veic ar pētījuma projektu nesaistītus darba uzdevumus, darba laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar pētījuma projektu, un cik stundu veltīts darbam pētījuma projektā.

6. Nostrādāto darba laiku darbiniekam uzskaita atbilstoši pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapai (pielikums) par paveikto darbu konkrētajā pētījuma projektā un valsts zinātniskajā institūcijā kopumā:

6.1. ja darbinieks strādā tikai vienā pētījuma projektā, darba laiku un paveikto darbu uzskaita tikai par konkrēto pētījuma projektu;

6.2. ja darbinieks vienlaikus strādā vairākos pētījumu projektos vai arī strādā vienā pētījuma projektā un piedalās valsts zinātniskās institūcijas darbības stratēģijas īstenošanā vai strādā citu darbu tajā pašā valsts zinātniskajā institūcijā, darba laiku un paveikto darbu uzskaita par katru pētījuma projektu un ārpus pētījuma projekta nostrādāto laiku;

6.3. ja valsts zinātniskā institūcija īsteno ar saimniecisku darbību saistītu pētījuma projektu, valsts zinātniskā institūcija atsevišķi uzskaita laiku ar saimniecisko darbību saistītajos pētījumu projektos, nodrošinot saimnieciskās un nesaimnieciskās darbības nošķiršanu.

7. Veidlapu par pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaiti valsts zinātniskajā institūcijā aizpilda katrs darbinieks par katru kalendāra mēnesi par pētījumu projektos un ārpus pētījumu projektiem nostrādāto darba laiku.

8. Ja par pētījuma projekta izpildi ar darbinieku slēdz uzņēmuma vai autoratlīdzības līgumu, pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapu neaizpilda.

9. Paveiktā darba uzskaiti veic saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem par attiecīgo pētījumu projektu īstenošanu un kārtību, kādā sagatavojami pārskati par paveikto darbu pētījuma projektā.

10. Pārskatos par paveikto darbu norāda informāciju par:

10.1. pārskata periodā veiktajām darbībām un iegūtajiem rezultātiem;

10.2. pārskata periodā publicētajiem (publicēšanai iesniegtajiem) darbiem, saņemtajiem vai pieteiktajiem patentiem un aizstāvētajiem promocijas darbiem;

10.3. pārskata periodā izlietoto finansējumu;

10.4. citiem darbiem, kas noteikti citos normatīvajos aktos par attiecīgo pētījumu projektu īstenošanu un kārtību, kādā sagatavojami pārskati par paveikto darbu pētījuma projektā.

11. Atbilstoši šo noteikumu 9.punktam sagatavotos pārskatus par attiecīgā pētījuma projekta īstenošanu un paveikto darbu pārbauda par pētījuma projekta izpildi atbildīgā persona.

12. Atbilstoši šo noteikumu 9.punktam sagatavotos pārskatus par attiecīgā pētījuma projekta īstenošanu un padarīto darbu pievieno pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapai un glabā atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju vai arī veidlapā norāda pārskatu glabāšanas vietu atbilstoši valsts zinātniskās institūcijas apstiprinātajai un ar Valsts arhīva vadītāju saskaņotajai nomenklatūrai.

13. No noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2011.gada 31.augustam valsts zinātniskā institūcija nodrošina tādu darba laika tabulu aizpildīšanu, kurās norādīts, cik stundu veltīts darbam, kas nostrādāts pētījuma projektā, un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar darbu pētījuma projektā. Ja darbinieks strādā vairākos pētījumu projektos, darba laika uzskaites tabulās norāda katrā pētījuma projektā nostrādāto laiku.

14. No 2011.gada 1.septembra valsts zinātniskās institūcijas nodrošina pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaiti atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajai veidlapai.

15. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1085
Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa
Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
01.01.2011