Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.07.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1072

Rīgā 2010.gada 23.novembrī (prot. Nr.67 25.§)
Uzraudzības komitejas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Uzraudzības komiteja (turpmāk – komiteja) ir koleģiāla Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) vadībā iesaistīta institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt darbības programmu īstenošanas efektivitātes un kvalitātes uzraudzību.

2. Komitejai ir šādas apakškomitejas (turpmāk – apakškomiteja):

2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakškomiteja;

2.2. Eiropas Sociālā fonda apakškomiteja.

3. Komitejai ir šādi uzdevumi:

3.1. uzraudzīt piešķirtā Eiropas Savienības fondu finansējuma izlietošanas efektivitāti un atbilstību apstiprinātajiem attīstības plānošanas dokumentiem;

3.2. izskatīt priekšlikumus par grozījumiem attīstības plānošanas dokumentos un pieņemt lēmumu par grozījumu apstiprināšanu vai noraidīšanu;

3.3. apstiprināt Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plānu;

3.4. izskatīt Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas secinājumus un ieteikumus par plānošanas dokumentu īstenošanu;

3.5. apstiprināt Eiropas Savienības fondu vadības komunikācijas stratēģiju;

3.6. apstiprināt komitejas un apakškomitejas reglamentus;

3.7. izskatīt un apstiprināt apakškomitejas sagatavotos lēmumprojektus, kā arī pieņemt lēmumus par apakškomitejas ieteikumu īstenošanu;

3.8. atbilstoši kompetencei veikt citus uzdevumus, kas noteikti Eiropas Savienības fondu vadību regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Eiropas Savienības tiesību aktos.

4. Komitejas un apakškomitejas sekretariāta funkcijas nodrošina vadošā iestāde.

5. Komitejas darbību nosaka komitejas reglaments. Apakškomitejas darbību nosaka apakškomitejas reglaments.

II. Komitejas un apakškomitejas sastāvs

6. Komitejas sastāvā ir šādi locekļi ar balsstiesībām:

6.1. vadošās iestādes vadītājs – komitejas priekšsēdētājs;

6.2. vadošās iestādes vadītāja vietnieks – komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

6.3. katras atbildīgās iestādes vadītājs;

6.4. katras sadarbības iestādes vadītājs;

6.5. katra plānošanas reģiona pārstāvis;

6.6. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis;

6.7. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

6.8. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības pārstāvis;

6.9. Vides aizsardzības kluba pārstāvis;

6.10. Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padomes pārstāvis;

6.11. Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas pārstāvis;

6.12. Augstākās izglītības padomes pārstāvis;

6.13. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

6.14. Zemkopības ministrijas pārstāvis.

7. Komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties:

7.1. revīzijas iestādes pārstāvis;

7.2. sertifikācijas iestādes pārstāvis;

7.3. maksājumu iestādes pārstāvis;

7.4. Tieslietu ministrijas pārstāvis;

7.5. Saeimas Eiropas lietu komisijas pārstāvis;

7.6. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

7.7. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts pārstāvis;

7.8. Labklājības ministrijas pārstāvis, kas ir atbildīgs par vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas koordināciju dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanas jautājumos;

7.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, kas ir atbildīgs par ilgtspējīgas attīstības horizontālās politikas koordināciju vides aizsardzības jomā un teritorijas līdzsvarotas attīstības, Rīgas starptautiskās konkurētspējas un informācijas sabiedrības horizontālās politikas koordināciju;

7.10. Finanšu ministrijas pārstāvis, kas ir atbildīgs par makroekonomiskās stabilitātes horizontālās politikas koordināciju;

7.11. (svītrots ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.552);

7.12. Vides konsultatīvās padomes pārstāvis;

7.13. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis;

7.14. biedrības "Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienība" pārstāvis;

7.15. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvis;

7.16. Latvijas Zinātnes padomes pārstāvis;

7.17. Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta pārstāvis;

7.18. Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta pārstāvis;

7.19. Eiropas Investīciju bankas pārstāvis;

7.20. Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvis;

7.21. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis;

7.22. sabiedriskās politikas centra "Providus" pārstāvis;

7.23. biedrības "Publiskās un privātās partnerības asociācija" pārstāvis;

7.24. Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvis;

7.25. citu sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.552)

8. Apakškomitejas sastāvs tiek noteikts apakškomitejas reglamentā.

9. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības pēc savas vai komitejas dalībnieku iniciatīvas pieaicināt dalībai komitejā citu kompetentu personu ar padomdevēja tiesībām.

III. Komitejas sēdes

10. Vadošā iestāde organizē komitejas sēdes ne retāk kā divas reizes gadā.

11. Komitejas sēdi var rīkot, organizējot elektronisku rakstisko procedūru (turpmāk – rakstiskā procedūra). Rakstiskā procedūra norisinās komitejas oficiālajā tīmekļa vietnē (http://komitejas.esfondi.lv).

12. Komitejas oficiālo viedokli par komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem plašsaziņas līdzekļiem paziņo komitejas vai apakškomitejas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

IV. Lēmumu pieņemšana

13. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās divas trešdaļas no balsstiesīgo komitejas locekļu skaita.

14. Komiteja pieņem lēmumu pēc balsstiesīgo komitejas locekļu savstarpējas vienošanās. Ja vienošanās nav panākta vai komitejas priekšsēdētājs uzskata balsošanu par nepieciešamu, lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, balsojot atklāti. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

15. Ja kāds no komitejas dalībniekiem nepiekrīt komitejas lēmumam, viņam ir tiesības prasīt, lai sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.

16. Lēmumu var pieņemt, izmantojot rakstisko procedūru, kuru var uzsākt ne ātrāk kā 15 darbdienas pēc komitejas sēdes un ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms nākamās komitejas sēdes. Komitejas priekšsēdētājs var lemt par vairāku lēmumprojektu apspriešanu rakstiskajā procedūrā vienlaikus. Jaunu rakstisko procedūru var uzsākt tikai pēc iepriekšējās rakstiskās procedūras pabeigšanas.

V. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumus Nr.1155 "Uzraudzības komitejas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 163.nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.decembrī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
15.07.2011