Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Liepājā 2010.gada 28.oktobrī  (prot. Nr.12, 8.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.8.punktu šādā redakcijā:

"5.8. Persona līdzdalības maksājumu reizi mēnesī maksā ar pārskaitījumu Sociālā dienesta norēķinu kontā vai skaidrā naudā Sociālā dienesta pilnvarotai personai.";

1.2. svītrot 5.9.punktu;

1.3. izteikt 8.8.punktu, 8.8.1. un 8.8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. Sākot ar 61.uzturēšanās dienu, persona maksā līdzdalības maksu šādā apmērā:

8.8.1. 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi pārsniedz Ls 50;

8.8.2. Ls 0,50 (piecdesmit santīmu) dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par Ls 50.";

1.4. svītrot noteikumu 8.8.1.1., 8.8.1.2., 8.8.1.3., 8.8.2.1. un 8.8.2.2.apakšpunktu;

1.5. aizstāt 12.1.punktā vārdu "trīs" ar skaitli "18";

1.6. izteikt 13.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.4. bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai izglītības iestādi, kurā apgūst pamatizglītību, un ir ārstniecības personas atzinums par pakalpojuma nepieciešamību veselības stāvokļa uzlabošanai."

2. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks 

Liepājas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"" paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" (turpmāk - noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Noteikumi paredz, ka personas, kas saņem īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ārstniecības iestādē (sociālās gultas slimnīcās), līdzdalības maksu noteikumos noteiktā apmērā var maksāt tikai skaidrā naudā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) pilnvarotai personai. Lai nodrošinātu iespēju norēķināties arī bezskaidras naudas norēķinu veidā, ir nepieciešami grozījumi noteikumos.

Noteikumi paredz konkrētus ienākumu veidus (pensija, valsts un/vai pašvaldības pabalsts, darba alga), no kuriem tiek aprēķināta līdzdalības maksa par Nakts patversmes pakalpojumu dienā. Tā kā personām ir arī citi ienākumi, piemēram, 100 latu stipendija par dalību pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" īstenotajā programmā bezdarbniekiem, nav lietderīgi noteikumos uzskaitīt ienākumu veidus.

Noteikumi paredz, ka bērnu novērtēšanas un attīstības veicināšanas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem vienu reizi kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam ar vidēji smagiem vai smagiem attīstības traucējumiem no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam. Praksē šajā vecumā bieži vien nav iespējams konstatēt attiecīgos veselības traucējumus vai arī tie atklājas bērna vēlākā vecumposmā. Līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt minētā pakalpojuma saņemšanas iespēju bērniem ar īpašām vajadzībām vecumā līdz 18 gadiem.

Tādēļ ir nepieciešams apstiprināt noteikumu grozījumu projektu (turpmāk - projekts).

2. Īss projekta satura izklāsts Pirmkārt, projekts paredz grozīt noteikumu 5.8.punkta redakciju, nosakot, ka persona līdzdalības maksājumu par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ārstniecības iestādē reizi mēnesī maksā ar pārskaitījumu Sociālā dienesta norēķinu kontā vai skaidrā naudā Sociālā dienesta pilnvarotai personai. Vienlaicīgi noteikumu projekts paredz svītrot 5.9.punktu, kas paredz, ka mēneša pēdējā darba dienā iekasēto līdzdalības maksājumu Sociālā dienesta pilnvarotā persona iemaksā Domes norēķinu kasē Sociālā dienesta budžetā, jo faktiski šī norma ir regulējama ar iestādes iekšējiem normatīviem aktiem.

Otrkārt, noteikumu projekts paredz precizēt noteikumu 8.8.punktu, 8.8.1. un 8.8.2.apakšpunktu, nosakot, ka, sākot ar 61.uzturēšanās dienu, persona maksā līdzdalības maksu 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi pārsniedz Ls 50, vai Ls 0,50 (piecdesmit santīmu) dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par Ls 50. Līdz ar to maksa tiek aprēķināta no visiem personas ienākumiem, neizdalot ienākumu veidus.

Treškārt, grozījumu projekts paredz 12.1.punktā vārdu "trīs" aizstāt ar skaitli "18". Līdz ar to bērnu novērtēšanas un attīstības veicināšanas programmas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem būs tiesības saņemt bērniem ar īpašām vajadzībām līdz 18 gadu vecumam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības 2010.gada budžetu.

Plānots, ka papildu līdzekļi atbilstoši iesniegtajam grozījumu projektam nebūs nepieciešami.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nodrošinot bērnu novērtēšanas un attīstības veicināšanas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem bērnam ar īpašām vajadzībām vecumā līdz 18 gadiem, savlaicīgi tiks konstatēta diagnoze un noteikti atbilstoši rehabilitācijas pasākumi, lai mazinātu invaliditāti un veicinātu bērna pilnvērtīgu attīstību, lai persona kļūtu par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests un attiecīgo sociālo pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notikušas pārrunas ar SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca", AS "Liepājas Metalurgs" Medicīnas sanitārās daļas un SIA "Piejūras slimnīca" vadību par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma ārstniecības iestādē personas līdzdalības maksājuma norēķinu veidu izmaiņām.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

25.11.2010