Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2020. gada 1. jūlijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. 26.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "un 155.16 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "155.16 pantā un 159.8 panta septītajā daļā";

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļa "šā kodeksa 114.2 pantā" ar vārdiem un skaitli "un 159.8 panta septītajā daļā".

2. 46.1 pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "farmaceitiskajā" ar vārdiem "un veterinārfarmaceitiskajā";

papildināt piekto daļu pēc vārda "farmaceitiskās" ar vārdiem "un veterinārfarmaceitiskās".

3. 106.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"106.2 pants. Aizliegtu zāļu lietošana attiecībā uz dzīvniekiem un zāļu izdalīšanās perioda neievērošana pēc zāļu lietošanas attiecībā uz dzīvniekiem";

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "vai veterinārfarmaceitisko produktu".

4. Izslēgt 108.3 panta nosaukumā, otrajā un trešajā daļā vārdus "veterinārfarmaceitiskie produkti" (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 155.8 pantu šādā redakcijā:

"155.8 pants. Autortiesību vai blakustiesību pārkāpšana

Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot autortiesību un blakustiesību pārkāpuma objektus un to nesējus."

6. 158.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"158.2 pants. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences un licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšana

Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai par sabiedrisko pakalpojumu licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšanu -";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, amatpersonām - no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz desmittūkstoš latiem."

7. Izteikt 158.3 panta sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, amatpersonām - no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz desmittūkstoš latiem."

8. Papildināt 158.4 pantu pēc vārdiem "elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pasta pakalpojumu sniegšana" (attiecīgā locījumā).

9. 159.8 pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"Par informatīvās deklarācijas, izņemot deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, informatīvo deklarāciju par uzkrājumu ienākumiem un informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kas uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām desmit latu apmērā.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"Par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kuras uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no septiņdesmit līdz simt latiem par katru informatīvajā deklarācijā neiekļauto personu."

10. Izteikt 166.17 pantu šādā redakcijā:

"166.17 pants. Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana

Par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citas atšķirības zīmes vai dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes izmantošanu vai izplatīšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīku vai pārkāpuma priekšmetu."

11. Aizstāt 166.34 panta trešajā daļā skaitli un vārdu "100 latus" ar vārdiem "vienu minimālo mēnešalgu".

12. Papildināt kodeksu ar divpadsmito "d" nodaļu šādā redakcijā:

"Divpadsmitā "d" nodaļa
Administratīvie pārkāpumi maksātnespējas jomā

166.35 pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana

Par parādnieka maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.

166.36 pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana

Par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita ieinteresētā persona, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

13. Papildināt kodeksu ar 167.2 pantu šādā redakcijā:

"167.2 pants. Maznozīmīga miesas bojājuma tīša nodarīšana

Par maznozīmīga miesas bojājuma, tas ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja tas izdarīts pret personu, ar kuru pārkāpējs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru pārkāpējs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru pārkāpējam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, -

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz piecsimt latiem."

14. Izslēgt 201.11 pantu.

15. 204.2 pantā:

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem."

16. Izslēgt 204.6 pantu.

17. Aizstāt 210.panta pirmajā daļā skaitļus "185.-190., 190.2, 190.3, 190.10-190.12" ar skaitļiem un vārdiem "185.pantā, 186.panta otrajā daļā, 189., 189.1, 190.10".

18. 214.panta pirmajā daļā:

aizstāt skaitli "167." ar skaitļiem "166.35, 166.36, 167., 167.2";

izslēgt skaitli "204.6".

19. Aizstāt 214.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "186.pantā" ar skaitli un vārdiem "186.panta otrajā daļā".

20. 215.1 panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc skaitļa "166.32" ar skaitli "166.35";

aizstāt skaitļus "201.10-201.18" ar skaitļiem "201.10, 201.12, 201.13, 201.14, 201.15, 201.16, 201.17, 201.18".

21. Izteikt 215.10 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vārdā ir tiesīgi:

1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome - uzlikt naudas sodus līdz desmittūkstoš latiem;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja izveidota Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas komisija - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodus līdz piectūkstoš latiem;

3) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodus līdz tūkstoš latiem."

22. Papildināt 228.panta pirmo daļu pēc skaitļa "46.1" ar vārdiem "(izņemot pārkāpumus veterināro zāļu apritē)".

23. Izslēgt 230.panta pirmajā daļā vārdus "(par pārkāpumiem veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu apritē)".

24. Papildināt kodeksu ar 236.13 pantu šādā redakcijā:

"236.13 pants. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izskata šā kodeksa 186., 187., 187.1, 190., 190.2, 190.3, 190.10, 190.11, 190.12, 190.13 un 190.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks un viņa pilnvaroti darbinieki."

25. 238.1 pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma lietvedību par šā kodeksa 167.2 pantā minēto pārkāpumu uzsāk, ja saņemts cietušās personas pieteikums."

26. Papildināt 239.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) ja nav cietušās personas pieteikuma par šā kodeksa 167.2 pantā paredzētā maznozīmīgā miesas bojājuma nodarīšanu."

27. Papildināt 243.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Maznozīmīga miesas bojājuma nodarīšanas gadījumā miesas bojājuma smaguma un rakstura noteikšanai tiesu medicīnas eksperta atzinums ir obligāts."

28. Papildināt 254.panta 1.punktu pēc vārda "(amatpersonas) -" ar vārdiem "ja nodarīts tīšs maznozīmīgs miesas bojājums".

29. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Administratīvo pārkāpumu protokolus par šā kodeksa 186., 187., 187.1, 190., 190.2, 190.3, 190.10, 190.11, 190.12, 190.13 un 190.14 pantā paredzētajiem pārkāpumiem, kas sastādīti līdz 2010.gada 31.decembrim, izskata kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim."

30. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra direktīvas 2009/123/EK, ar ko groza direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 17.novembrī

01.01.2011