Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1029

Rīgā 2010.gada 9.novembrī (prot. Nr.59 13.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība" (turpmāk – pasākums).

2. Pieteikšanās kārtību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, lēmuma pieņemšanu un paziņošanu, kā arī publiskā finansējuma pieprasīšanu nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākumā atbalsta zušu (Anguilla anguilla sugas Eiropas zušu) ielaišanu ezeros saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, kā arī ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi un publiskā finansējuma apmērs

4. Atbalsta pretendents ir:

4.1. Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta biedrība, kuras darbības mērķi ir saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību;

4.2. vietējā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas šo noteikumu 1.pielikumā minētais ezers;

4.3. atvasināta publiska persona, kas darbojas zivju krājumu atražošanas jomā.

5. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā personīgi vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz šādus dokumentus:

5.1. projekta iesniegumu (2.pielikums) divos eksemplāros, no kuriem vienu atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par saņemšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā);

5.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja izmaksu paredzamā līgumcena ir līdz 71 144 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena, pamatojoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu aprakstu par konkrētā piedāvājuma salīdzināšanu, informāciju par aptaujātajiem komersantiem un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti;

5.3. ja zušus ieved no Eiropas Savienības dalībvalstīm:

5.3.1. attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izsniegtā veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju;

5.3.2. Padomes 1996.gada 9.decembra Regulas (EK) Nr. 338/1997 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot tirdzniecību ar tām, noteiktā Eiropas Savienības sertifikāta kopiju;

5.4. ja zušus ieved no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts:

5.4.1. 1973.gada Vašingtonas Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk – CITES konvencija) noteiktās un attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdotās CITES konvencijas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta kopiju;

5.4.2. Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas izdotās CITES konvencijas importa atļaujas kopiju;

5.4.3. attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izsniegtā veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju;

5.5. dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju, kas saņemta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu, ja zušus pārvieto valsts robežās;

5.6. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.692)

6. Ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā biedrība, tā papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz valdes lēmumu par projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

7. Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu maksājumu samaksu un informāciju par darījumu atbilstību šo noteikumu 11.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

8. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sakārto atbilstoši projektu atlases kritēriju (3.pielikums) vērtējumā gūtajam punktu skaitam.

9. Publiskā finansējuma apmērs ir 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām.

III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

10. Publisko finansējumu piešķir par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām.

11. Pasākumā ir šādas attiecināmās izmaksas:

11.1. zušu iegāde. Zuša garums nepārsniedz 20 centimetru;

11.2. ar zušu ielaišanu saistītās transportēšanas izmaksas;

11.3. nepieciešamo atļauju iegūšanas izmaksas Latvijā;

11.4. ja atbalsta pretendents ir biedrība – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā;

11.5. vispārējās izmaksas, tajā skaitā par konsultantu un juridiskajiem pakalpojumiem, kuras tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3. un 11.4.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1143)

12. Šo noteikumu 11.punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu izpildi.

13. Pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

13.1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

13.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

13.3. izdevumi, kas saistīti ar tādu apakšlīgumu slēgšanu, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

13.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav notikusi atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

13.5. būvju uzturēšanas izmaksas;

13.6. izdevumi par tehnisko apkopi, rezerves daļām un ekspluatāciju;

13.7. atlīdzība personālam;

13.8. transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

13.9. īpašuma vai pamatkapitāla daļu vai akciju iegādes izmaksas;

13.10. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtu darbu izmaksas;

13.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

IV. Prasības zušu ielaišanai

14. Zušu ielaišana notiek atbalsta pretendenta, pašvaldības pārstāvja, ūdenstilpes nomnieka (ja ūdenstilpe tiek nomāta), zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un videszinātniskais institūts" speciālista, Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības speciālista un Valsts vides dienesta pārstāvja klātbūtnē.

15. Zušu ielaišanas vietā noformē aktu divos eksemplāros saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu. Aktu paraksta šo noteikumu 14.punktā minētās personas. Vienu akta eksemplāru glabā atbalsta pretendents, bet otrs tiek iesniegts Lauku atbalsta dienestā kopā ar maksājuma pieprasījumu.

16. Zušus ielaiž maijā.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1143 redakcijā)

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1029
Minimālais ūdenstilpēs ielaižamo zušu skaits

(Pielikums MK 07.02.2012. noteikumu Nr.100 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1143)

Nr.p.k.

Upju baseina apgabals (UBA)

Ūdenstilpe

Stikla zušu skaits

Ielaišanas gads

Ielaišanas vietas upēs

1.Daugavas UBA
1.1.Ķīšezers

170 400

2011.gads

1.2.Juglas ezers

54 000

2011.gads

1.3.Lielais Baltezers

59 800

2011.gads

1.4.Mazais Baltezers

19 600

2011.gads

2.Gaujas UBA
2.1.Burtnieku ezers

400 600

2012.gads

2.2.Dūņezers (Ādažu nov.)

27 900

2012.gads

2.3.Līlastes ezers

19 100

2012.gads

2.4.Dzirnezers

17 300

2012.gads

2.5.Limbažu Lielezers

25 400

2012.gads

2.6.Gauja

106 000

2012.gads

Vireši

Līgatne

Valmiera

Cēsis

Sigulda

2.7.Pēterupe

4 000

2012.gads

Bīriņi
2.8.Vitrupe

3 700

2012.gads

Vitrupe
2.9.Svētupe

4 000

2012.gads

Šķirstiņi
2.10.Salaca

15 000

2012.gads

Staicele

Rozēni

3.Lielupes UBA
3.1.Lielupe

96 000

2012.gads

Jelgava

Kalnciems

Mežotne

Staļģene

Sloka

3.2.Mūsa

16 000

2012.gads

Uzvara

Zluktene

3.3.Mēmele

35 000

2012.gads

Lielmēmele

Skaistkalne

Jaunsaule

3.4.Iecava

10 000

2012.gads

Iecava
3.5.Babītes ezers

250 000

2012.gads

4.Ventas UBA
4.1.Liepājas ezers

371 500

2014.gads

4.2.Durbes ezers

59 800

2014.gads

4.3.Puzes ezers

52 000

2014.gads

4.4.Vilgāles ezers

24 200

2014.gads

4.5.Lielais Nabas ezers

7 000

2014.gads

4.6.Mazais Nabas ezers

6 900

2014.gads

4.7.Bārta

15 000

2014.gads

Sedviņi

Plosti

4.8.Saka

5 000

2014.gads

Saka

Upesmuiža

4.9.Tebra

8 000

2014.gads

Aizpute

Apriķi

4.10.Durbe

5 000

2014.gads

Dunalka
4.11.Rīva

2 500

2014.gads

Rīva
4.12.Venta

100 000

2014.gads

Kalni

Nīgrande

Skrunda

Zlēkas

Zūras

4.13.Abava

22 000

2014.gads

Renda

Veģi

4.14.Užava

6 000

2014.gads

Sise
4.15.Irbe

14 000

2014.gads

Irbene

Miķeļtornis

4.16.Stende

8 000

2014.gads

Blāzma

Iliņi

4.17.Rinda

2 500

2014.gads

Spiņņi
4.18.Roja

7 000

2014.gads

Lube
5.Daugavas UBA
5.1.Ķīšezers

160 000

2014.gads

5.2.Juglas ezers

52 000

2014.gads

5.3.Lielais Baltezers

55 000

2014.gads

5.4.Mazais Baltezers

16 600

2014.gads

5.5.Daugava un tās attekas

Sausā Daugava un Vecdaugava

284 000

2014.gads

No Rīgas HES līdz Dienvidu tiltam

Vecdaugava

5.6.Mīlgrāvis–Jugla

15 200

2014.gads

Amatnieki
5.7.Lielā Jugla

40 000

2014.gads

Zaķumuiža

Ropaži

5.8.Mazā Jugla

23 000

2014.gads

Dobelnieki
5.9.Buļļupe

24 000

2014.gads

Daugavgrīva

Rītabuļļi

Kopā

2 720 000

Piezīmes.

1. Stikla zutis – zuša mazuļa agrīna stadija bez pigmentācijas.

2. Ja ezerā plānots ielaist jaunus dzeltenzušus, to proporcija attiecībā pret stikla zušiem ir 1 : 5 (dzeltenzutis – zutis dzīves stadijā zaļgani brūnā ķermeņa krāsā, kuru plānots ielaist iekšējos ūdeņos vai piekrastes ūdeņos).

3. Ja upei norādītas vairākas ielaišanas vietas, kopējais ielaižamo mazuļu skaits sadalāms vienādās daļās.

4. Ielaižamo zušu izmaksas nepārsniedz pasākumā piešķirtā publiskā finansējuma apmēru.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1029

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.692)

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1029
Projektu atlases kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits

1.Atbalsta pretendentsAtvasināta publiska persona, kas darbojas zivju krājumu atražošanas jomā

20

Cits

0

2.Ielaisto zušu daudzumsTiek nodrošināts viss Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"" 1.pielikumā attiecīgajā ezerā noteiktais zušu daudzums (skaits)

10

Cits

0

3.Iegādes vietaZuši iegādāti Eiropas Savienības dalībvalstīs

5

Cita

0

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1029
Akts Nr.___
par zušu ielaišanu dabiskajā ūdenstilpē
20__.gada ___.___________  
  

(sastādīšanas vieta)

Zušu ielaišanas vieta________________________________________________

Ielaisto zušu

• skaits_________________

• vecums_______________

• vidējā masa (kopējā masa)___________

Zušu zudumi transportēšanas laikā (skaits) _______________________

Pielikumā:

Attaisnojuma dokuments Nr.___, noformēts ____.gada ___._______

Atbalsta pretendents     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Pašvaldības pārstāvis     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Ūdenstilpes nomnieks     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Zinātniskā institūta "Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts"
speciālists
     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Pārtikas un veterinārā dienesta speciālists     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Valsts vides dienesta pārstāvis     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
01.01.2014