Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 14., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 21.nr.; 2008, 3., 5.nr.; 2009, 14., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 91.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 14.punktu;

papildināt pantu ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22) materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku - materiāli un izstrādājumi, kas ir nonākuši saskarē ar pārtiku un paredzēti saskarei ar pārtiku, turklāt ir pamats uzskatīt, ka tie nonāks saskarē ar pārtiku vai pārnesīs savas sastāvdaļas uz pārtiku normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos;

23) jaunā pārtika - pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 27.janvāra regulas (EEK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām, 1.panta 2.punktā noteiktajām kategorijām."

2. Izslēgt 4.panta desmito daļu.

3. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, nosaka:

1) obligātās nekaitīguma prasības;

2) kārtību, kādā apturama to izplatīšana un izmantošana, kā arī turpmākās izmantošanas un iznīcināšanas kārtību normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā;

3) ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijas, darbības apturēšanas un atjaunošanas, kā arī reģistrācijas anulēšanas kārtību."

4. Papildināt 19.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ministru kabinets apstiprina uztura normas vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu, kā arī pirmsskolas izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu izglītojamiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem."

5. Papildināt 20.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka maksu par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu un tās maksāšanas kārtību."

6. Papildināt 21.panta otro daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) uzraudzīt un kontrolēt saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas procesu."

7. Izteikt 21.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārtikas un veterinārajā dienestā ietilpst centrālā pārvalde un teritoriālās struktūrvienības."

8. 22.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārda "uzņēmumu" ar vārdiem "un saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu";

papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) apturēt saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu izplatīšanu, to ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu darbību, atzīt saskarei ar pārtiku paredzētos materiālus un izstrādājumus par izplatīšanai nederīgiem un izņemt tos no apgrozības, ja radušās pamatotas aizdomas vai ir konstatēts šo materiālu un izstrādājumu kaitīgums cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi. Lēmums izpildāms nekavējoties."

9. 23.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdus "priekšmeti, kas nonāk saskarē" ar vārdiem "izstrādājumi, kas paredzēti saskarei";

papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas procesi."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"16. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 19.panta 3.1 daļā minētos noteikumus.

17. Šā likuma 20.panta trešā daļa un grozījumi 21.1 panta pirmajā daļā attiecībā uz Pārtikas un veterinārā dienesta sastāvu stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

18. Šā likuma 1.panta 22.punkts, 21.panta otrās daļas 18.punkts, 22.panta otrās daļas 8.punkts, 23.panta 8.punkts, grozījumi 10.panta pirmajā daļā attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, 22.panta otrās daļas 1.punktā attiecībā uz Pārtikas un veterinārā dienesta kompetenci, veicot kontroli saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumā, un 23.panta 2.punktā attiecībā uz vārdu "priekšmeti, kas nonāk saskarē" aizstāšanu ar vārdiem "izstrādājumi, kas paredzēti saskarei" stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

19. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.martam saskaņā ar šā likuma 4.panta trešo daļu izdod noteikumus, kas paredz īpašās prasības diētiskajai pārtikai. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.martam piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumi Nr.323 "Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksu segšanas kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 10.novembrī

24.11.2010