Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.998

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 112., 196.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 13.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3.4. šo noteikumu 12.punktā minēto atbalsta saņēmēju uzraudzība, lai projekts tiktu īstenots saskaņā ar iesniegto biznesa plānu, un konsultāciju nodrošināšana projekta īstenošanas laikā."

2. Izteikt 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Komersants, kas komercreģistrā reģistrēts no viena līdz trim gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai šīs aktivitātes ietvaros, var pretendēt tikai uz šo noteikumu 13.2.2.apakšpunktā minētajām konsultācijām, 13.3.1.apakšpunktā minēto aizdevumu un 13.3.3.apakšpunktā minēto grantu aizdevuma dzēšanai."

3. Svītrot 21.3.apakšpunktu.

4. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja personai gadu pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas ir bijusi būtiska līdzdalība citā komersantā, tā var pretendēt tikai uz šo noteikumu 13.2.2.apakšpunktā minētajām konsultācijām, 13.3.1.apakšpunktā minēto aizdevumu un 13.3.3.apakšpunktā minēto grantu aizdevuma dzēšanai ar nosacījumu, ka biznesa plānu īstenos jaundibināts komersants šo noteikumu izpratnē. Par būtisku līdzdalību komersantā uzskata, ja personai pieder 25 % vai vairāk no komersanta balsstiesīgo akciju vai kapitāldaļu skaita."

5. Svītrot 23.3.apakšpunktu.

6. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1  Ja biznesa plānā paredzētā projekta apjoms ir lielāks par 5 000 latiem, saimnieciskās darbības uzsācējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa plāna īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības uzsācēja biznesa plānā paredzētā projekta apjoms nepārsniedz 60 000 latu."

7. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Kopējais bruto atbalsts ir finansējums, ko saimnieciskās darbības uzsācējs saņem no finansējuma saņēmēja, izmantojot šo noteikumu 13.3.1., 13.3.2. un 13.3.3.apakšpunktā minētos atbalsta veidus."

8. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

29.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm:

29.1.1. projekta vadības personāla izmaksas uz uzņēmuma līguma pamata;

29.1.2. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

29.1.3. transporta izdevumi (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

29.1.4. kancelejas preču izmaksas;

29.1.5. telpu nomas un uzturēšanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

29.1.6. darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma) un biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas. Vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas, biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 1 500 latu;

29.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm:

29.2.1. ārējo pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešamas šo noteikumu 13.2.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, nepārsniedzot 3 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

29.2.2. saimnieciskās darbības uzsācējiem izsniegtie granti aizdevuma dzēšanai. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā granta maksimālais apjoms ir 20 % no aizdevuma apjoma, bet ne vairāk kā 2 000 latu. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam, kas atbilst šo noteikumu 20.1 vai 21.1 punktā minētajiem nosacījumiem, piešķirtā granta maksimālais apjoms ir 10 % no aizdevumu apjoma, bet ne vairāk kā 2 000 latu;

29.2.3. saimnieciskās darbības uzsācējiem izsniegtie granti saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā granta maksimālais apjoms ir 35 % no aizdevuma apjoma, bet ne vairāk kā 3 600 latu. Šo grantu saimnieciskās darbības uzsācējs var saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanas sākumposmā, t.i., ne ilgāk kā gada laikā pēc aizdevuma līguma noslēgšanas. Finansējuma saņēmējs nosaka kārtību, kādā šo grantu piešķir un izmaksā saimnieciskās darbības uzsācējam;

29.2.4. aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms ir 100 % no biznesa plānā paredzētās projekta summas, ja projekta summa nepārsniedz 5 000 latu, vai 90 % no biznesa plānā paredzētās projekta summas, ja projekta summa pārsniedz 5 000 latu. Aizdevuma maksimālais apjoms ir 54 000 latu;

29.2.5. neparedzētie izdevumi, nepārsniedzot 0,5 % no projekta attiecināmajām izmaksām. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz līgumu par projekta īstenošanu;

29.2.6. konsultantu izmaksas, lai nodrošinātu šo noteikumu 13.2.2.apakšpunktā minētās konsultācijas par aktivitātei pieejamo atbalstu un biznesa plāna sagatavošanu, kā arī šo noteikumu 13.2.3.apakšpunktā minēto biznesa plānu izvērtēšanu;

29.2.7. konsultantu izmaksas klientu uzraudzībai, lai nodrošinātu šo noteikumu 13.3.4.apakšpunktā minēto uzraudzību un konsultācijas projekta īstenošanas laikā;

29.2.8. sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas, ieskaitot programmatūras licenču nomu;

29.2.9. transporta izdevumi (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

29.2.10. kancelejas preču izmaksas;

29.2.11. telpu nomas un uzturēšanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

29.2.12. darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma) un biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas. Vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas, biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 1 500 latu;

29.2.13. audita veikšanas izmaksas;

29.2.14. izmaksas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu (informatīvās plāksnes), un mārketinga un publicitātes pakalpojumu izmaksas (plakāti, informatīvās lapas, informatīvie semināri klientiem, bukleti, mājaslapa internetā, uzlīmes un reklāmas plašsaziņas līdzekļos - televīzijā, radio, presē un internetā);

29.3. pievienotās vērtības nodoklis projekta attiecināmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējs to nevar atgūt atbilstoši nodokļus regulējošiem normatīvajiem aktiem."

9. Papildināt noteikumus ar 29.1 un 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Šo noteikumu 29.2.5., 29.2.6., 29.2.7., 29.2.8., 29.2.9., 29.2.10., 29.2.11., 29.2.12., 29.2.13. un 29.2.14.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 2 079 738 latus.

29.2 Šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētās aktivitātes netiešās izmaksas nedrīkst pārsniegt 0,5 % no aktivitātes attiecināmajām izmaksām."

10. Svītrot 30.3. un 30.4.apakšpunktu.

11. Izteikt 35. un 36.punktu šādā redakcijā:

"35. Šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētās darbības īstenošanai pieejamais publiskais finansējums ir 7 740 000 latu (Eiropas Sociālā fonda finansējums 6 579 000 latu un valsts budžeta finansējums 1 161 000 latu). Finansējuma saņēmēja finansējums šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētās darbības īstenošanai ir 8 740 000 latu.

36. Pārējais aktivitātes publiskais finansējums 6 575 238 latu apmērā (Eiropas Sociālā fonda finansējums 5 588 953 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 986 285 latu apmērā) paredzēts šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3.2., 13.3.3. un 13.3.4.apakšpunktā minētajām darbībām. Šo darbību īstenošanai maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte ir 100 % no attiecināmajām izmaksām. Šo noteikumu 13.2.1., 13.3.2. un 13.3.3.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai pieejamais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 4 495 500 latu (Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 821 175 lati un valsts budžeta finansējums 674 325 lati)."

12. Svītrot 37.punktu.

13. Izteikt 67.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.2. šo noteikumu 13.1., 13.3.2., 13.3.3. un 13.3.4.apakšpunktā minētās darbības - līdz 2015.gada 30.jūnijam."

14. Aizstāt 73.punktā skaitļus un vārdus "29.2., 29.3. un 29.4.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "29.2.2., 29.2.3. un 29.2.4.apakšpunktā".

15. Izteikt 1.pielikuma 6.1.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

(Pieprasīto finansējuma apjomu nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot to ar diviem cipariem aiz komata, noapaļojot uz leju)

Atbalstāmo darbību veids

Attiecināmās izmaksas (LVL)

Neattiecināmās izmaksas (LVL)

Maksimālais publiskā finansējuma apmērs (LVL)

Maksimālā publiskā finansējuma intensitāte %

Pieprasītais publiskā finansējuma apmērs (LVL) (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz leju)

Pieprasītā publiskā finansējuma intensitāte % (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz augšu)

Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumu Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" 13.3.1.apakšpunktā minētā darbība (aizdevuma piešķiršana saimnieciskās darbības uzsācējam)            
Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumu Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" 13.1., 13.2., 13.3.2., 13.3.3. un 13.3.4.apakšpunktā minētās darbības      

100 %

   
Kopā    

14 315 238

 

"

16. Izteikt 1.pielikuma 6.3. un 6.4. apakšsadaļu šādā redakcijā:

"6.3. Projekta izmaksu tāme  

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL (ar PVN) 

Kopā izmaksas, LVL (t.sk. PVN) 

Izmaksas, LVL

attiecināmās

neattiecināmās

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

% no attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN

1. Projekta tiešās izmaksas kopā                  
1.1. Aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai                  
1.2. Apmācības personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību                  
1.3. Granti aizdevuma dzēšanai                  
1.4. Granti saimnieciskās darbības nodrošināšanai                  
1.5. Neparedzētie izdevumi                  
1.6. Noteikumu 29.2.6.apakšpunktā minēto konsultantu izmaksas                  
1.7. Noteikumu 29.2.7.apakšpunktā minētās uzraudzības un konsultāciju izmaksas                  
1.8. Informācijas, publicitātes un mārketinga pakalpojumu izmaksas                  
1.9. Sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas, ieskaitot programmatūras licenču nomu                  
1.10. Transporta izdevumi                  
1.11. Kancelejas preču izmaksas                  
1.12. Telpu nomas un uzturēšanas izmaksas                  
1.13. Darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma) un biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas, vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas, biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 1500 latu                  
1.14. Audita veikšanas izmaksas                  
2. Projekta netiešās izmaksas kopā                  
2.1. Projekta vadības personāla izmaksas                  
2.2. Interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas                  
2.3. Transporta izdevumi                  
2.4. Kancelejas preču izmaksas                  
2.5. Telpu nomas un uzturēšanas izmaksas                  
2.6. Darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma) un biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas, vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas, biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 1500 latu                  

KOPĀ:

                 

6.4. Izmaksu ekonomiskais pamatojums

(sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu. Pamatojums jāsniedz par visām 6.3.sadaļā norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām)

Projekta izmaksu pozīcijas

Ekonomiskais pamatojums

1. Projekta tiešās izmaksas  
1.1. Aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai
1.2. Apmācības personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību  
1.3. Granti aizdevuma dzēšanai  
1.4. Granti saimnieciskās darbības nodrošināšanai  
1.5. Neparedzētie izdevumi  
1.6. Noteikumu 29.2.6.apakšpunktā minēto konsultantu izmaksas  
1.7. Noteikumu 29.2.7.apakšpunktā minētās uzraudzības un konsultāciju izmaksas  
1.8. Informācijas, publicitātes un mārketinga pakalpojumu izmaksas  
1.9. Sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas, ieskaitot programmatūras licenču nomu  
1.10. Transporta izdevumi  
1.11. Kancelejas preču izmaksas  
1.12. Telpu nomas un uzturēšanas izmaksas  
1.13. Darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma) un biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas, vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas, biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 1500 latu  
1.14. Audita veikšanas izmaksas  
2. Projekta netiešās izmaksas  
2.1. Projekta vadības personāla izmaksas  
2.2. Interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas  
2.3. Transporta izdevumi  
2.4. Kancelejas preču izmaksas  
2.5. Telpu nomas un uzturēšanas izmaksas  
2.6. Darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma) un biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas, vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas, biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 1500 latu

"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

04.11.2010