Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1019

Rīgā 2010.gada 1.novembrī (prot. Nr.56 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 97.nr.; 2007, 137.nr.; 2008, 117.nr.; 2009, 178.nr.; 2010, 80., 105.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.16. dokuments, kas apliecina ražotāja tiesības ražot attiecīgās zāles ražotājvalstī:

17.16.1. ja zāļu ražošanas vieta atrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī, speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai kopija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanu vai norāde uz ražošanas licenci Eiropas Savienības datubāzē par ražošanas un importēšanas licencēm un labas ražošanas prakses sertifikātiem. Papildus iesniedz pēdējo Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes izsniegtu labas ražošanas prakses sertifikātu (ja ir pieejams) vai norāda labas ražošanas prakses sertifikāta numuru Eiropas Savienības datubāzē par ražošanas un importēšanas licencēm un labas ražošanas prakses sertifikātiem;

17.16.2. ja zāļu ražošanas vieta neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā, dokuments, kas ir līdzvērtīgs šo noteikumu 17.16.1.apakšpunktā minētajai speciālai atļaujai (licencei) zāļu ražošanai, kam papildus iesniedz attiecīgās kompetentās iestādes sastādītu paziņojumu par labas ražošanas prakses pārbaudēm (ja ir pieejams) vai pēdējo labas ražošanas prakses sertifikātu, ja zāļu ražošanas vietas atbilstību labai ražošanas praksei ir pārbaudījusi:

17.16.2.1. Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentā iestāde vai attiecīgās valsts kompetentā iestāde savstarpējās atzīšanas nolīguma par labu ražošanas praksi starp Eiropas Savienību un trešo valsti darbības ietvaros vai citu Eiropas Savienības pasākumu regulējoša nolīguma darbības ietvaros (turpmāk - savstarpējās atzīšanas līgums). Šajā gadījumā paziņojums par labas ražošanas prakses pārbaudēm ir ne vecāks par trim gadiem, un labas ražošanas prakses sertifikāta vietā var norādīt labas ražošanas prakses sertifikāta numuru Eiropas Savienības datubāzē par ražošanas un importēšanas licencēm un labas ražošanas prakses sertifikātiem;

17.16.2.2. cita kompetentā iestāde (nevis šo noteikumu 17.16.2.1.apakšpunktā minētā), uz kuru attiecas šo noteikumu 17.16.2.1.apakšpunktā minētais savstarpējās atzīšanas līgums, un pārbaude ir veikta teritorijā, uz kuru nav attiecināma šī līguma darbība. Šajā gadījumā paziņojuma vietā var sniegt apkopojumu par labas ražošanas prakses pārbaudēm."

2. Papildināt 65.punkta ievaddaļu aiz vārda "iesniegumu" ar vārdiem "vai paziņojumu".

3. Izteikt 65.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.1. Zāļu valsts aģentūrā - saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1234/2008 un šo noteikumu 142.punktu, ja zāles ir reģistrētas nacionālā reģistrācijas procedūrā, kas nav savstarpējā atzīšanas procedūra vai decentralizētā procedūra;".

4. Aizstāt 67.punktā vārdus "kuras nereģistrē" ar vārdiem "tai skaitā zāles, kuras reģistrē".

5. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Zāļu valsts aģentūra par nacionālajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajām zālēm, tai skaitā zālēm, kuras reģistrē savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētā procedūrā, izvērtē attiecīgo iesniegumu vai paziņojumu atbilstību šo noteikumu 65.1. un 65.2.apakšpunktam un pieņem lēmumu par:

68.1. zāļu reģistrāciju (reģistrācijas paplašināšanas gadījums), ja iesniegtie dati un dokumenti apliecina atbilstību Komisijas regulas Nr. 1234/2008 1.pielikumam (vai šo noteikumu 142.punktā minētajā gadījumā - šo noteikumu 7.pielikumam), vai par reģistrācijas atteikšanu. Izmaiņu gadījumā zāļu nosaukums atbilst zāļu nosaukumam, kas norādīts sākotnējā lēmumā par zāļu reģistrāciju;

68.2. izmaiņu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu (noraidīšanu), ja nav ievērotas šo noteikumu prasības."

6. Papildināt VIII nodaļu ar 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6 un 68.7 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Papildus Komisijas regulas Nr. 1234/2008 2. un 3.pantam un II pielikumam šo noteikumu 7.1 pielikums nosaka detalizētu informāciju par izmaiņu klasificēšanu Komisijas regulas Nr. 1234/2008 2.pantā noteiktajās kategorijās - nelielas IA tipa izmaiņas, nelielas IB tipa izmaiņas, nozīmīgas II tipa izmaiņas - un attiecīgā gadījumā sniedz papildu informāciju par zinātniskiem datiem, kas iesniedzami attiecībā uz īpašām izmaiņām, kā arī par to, kā šie dati jādokumentē.

68.2 Šo noteikumu 7.1 pielikums neattiecas uz:

68.2 1. šo noteikumu 68.1.apakšpunktā minēto reģistrācijas paplašināšanu;

68.2 2. šo noteikumu 142.punktā minēto gadījumu.

68.3 Vispārīgie dokumenti, kurus pievieno visiem iesniegumiem par zāļu reģistrācijas dokumentācijas izmaiņu veikšanu, ir noteikti Komisijas regulas Nr. 1234/2008 IV pielikumā un Komisijas pamatnostādņu par Komisijas regulas (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos II, III un IV nodaļā (Komisijas paziņojums (2009/C 323/04)), kas ir publiski pieejamas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē (http://www.zva.gov.lv).

68.4 Katrā šo noteikumu 7.1 pielikuma nodaļā (A - administratīvās izmaiņas, B - kvalitātes izmaiņas, C - drošuma, iedarbīguma un farmakovigilances izmaiņas un D - plazmas pamatlietas un vakcīnas antigēna pamatlietas īpašās izmaiņas) ir sniegts tādu izmaiņu uzskaitījums, kuras:

68.4 1. klasificē kā nelielas IA tipa izmaiņas vai nozīmīgas II tipa izmaiņas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1234/2008 2.pantā noteiktajām definīcijām un II pielikumā sniegto klasifikāciju, un ir norādīts, par kuru nelielu IA tipa izmaiņu ieviešanu nekavējoties paziņo saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1234/2008  8.panta 1.punktu;

68.4 2. uzskatāmas kā piemērs nelielām IB tipa izmaiņām (kas minētas Komisijas regulas Nr. 1234/2008  3.panta 2.punktā), un šo kategoriju piemēro pēc noklusējuma, kā noteikts Komisijas regulas Nr. 1234/2008  3.pantā (tāpēc šo noteikumu 7.1 pielikumā nav noteikts pilnīgs šo izmaiņu kategorijas uzskaitījums).

68.5 Ja nav izpildīts viens šo noteikumu 7.1 pielikumā minētais nosacījums attiecībā uz nelielām IA tipa izmaiņām vai vairāki šādi nosacījumi, attiecīgās izmaiņas var norādīt kā IB tipa izmaiņas, ja vien tās nav īpaši klasificētas kā nozīmīgas II tipa izmaiņas.

68.6 Īpaši apstiprinošie dati IB un II tipa izmaiņām (šo noteikumu 7.1 pielikums) ir atkarīgi no izmaiņu īpatnībām.

68.7 Ja izmaiņu rezultātā pārskatāms zāļu apraksts, marķējums vai lietošanas instrukcija (informācija par zālēm), šī pārskatīšana uzskatāma par minēto izmaiņu daļu. Šādos gadījumos atjaunoto informāciju par zālēm iesniedz kā iesnieguma daļu."

7. Svītrot 82.punkta ievaddaļā vārdus "(kas saistīta ar nacionālajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajām zālēm (kuras nereģistrē savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētā procedūrā))".

8. Papildināt noteikumus ar 142.punktu šādā redakcijā:

"142. Šo noteikumu IX nodaļu, 76., 77., 78., 79., 80., 81.punktu un 7. un 8.pielikumu var piemērot attiecībā uz iesniegumiem par izmaiņām nacionālajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajās zālēs (kuras nereģistrē savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētā procedūrā) vai paziņojumiem, kuri ir iesniegti Zāļu valsts aģentūrā un par kuriem līdz 2011.gada 20.janvārim nav pieņemts šo noteikumu 11.punktā minētais lēmums."

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Direktīvas 2009/53/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/82/EK un Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz pārmaiņām zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos."

10. Papildināt noteikumus ar 7.1 pielikumu (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs D.Gavars 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.novembra
noteikumiem Nr.1019

"7.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija
noteikumiem Nr.376

Izmaiņu veidi un klasifikācija
(saskaņā ar
 Komisijas regulas Nr.  1234/2008  4.panta 1.punktā minētajām Komisijas pamatnostādnēm)

1. A Administratīvās izmaiņas

Nr.p.k.

Izmaiņas nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

1. A.1. Izmaiņa reģistrācijas īpašnieka (reģistrācijas apliecības īpašnieksa, tirdzniecības atļaujas turētāja) nosaukumā vai adresē. Nosacījums: 1. Dokuments: 1., 2.

I AIN

1.1. nosacījums:
  1. Reģistrācijasīpašnieks paliek tā pati juridiskā persona.
1.2. dokuments:
  1. Attiecīgās kompetentās iestādes (piemēram, komercreģistrs, tirdzniecības palāta) dokuments, kurā ir norādīts jaunais nosaukums vai jaunā adrese.
  2. Atjaunota informācija par zālēm (zāļu apraksts, marķējums vai lietošanas instrukcija).
2. A.2. Izmaiņa zāļu piešķirtajā nosaukumā:  
  a) centralizēti reģistrētajās zālēs; Nosacījums: 1. Dokuments: 1., 2.

I AIN

  b) Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētajās zālēs.   Dokuments: 2.

I B

2.1. nosacījums:
  1. Eiropas Zāļu aģentūras pārbaude par jaunā nosaukuma pieņemamību ir pabeigta, un rezultāts ir pozitīvs.
2.2. dokuments:
  1. Kopija Eiropas Zāļu aģentūras akceptēšanas vēstulei par jaunā piešķirtā nosaukuma pieņemamību.
  2. Atjaunota informācija par zālēm.
3. A.3. Izmaiņa aktīvās vielas nosaukumā. Nosacījums: 1. Dokuments: 1., 2.

I AIN

3.1. nosacījums:
  1. Aktīvā viela paliek tāda pati.
3.2. dokuments:
  1. Pasaules veselības organizācijas apstiprināšanas apliecinājums vai starptautiski nepatentēto nosaukumu saraksta kopija. Augu izcelsmes zālēm apliecinājums, ka nosaukums atbilst šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem norādījumiem par augu izcelsmes zāļu kvalitāti un pamatnostādnēm par augu izcelsmes vielu un augu izcelsmes preparātu uzskaitījumu (tradicionālās) augu izcelsmes zālēs.
  2. Atjaunota informācija par zālēm.
4. A.4. Izmaiņa aktīvās vielas (ja minēts reģistrācijas dokumentācijā) ražošanā izmantotās aktīvās vielas, izejvielas, reaģenta vai starpprodukta ražotāja, ieskaitot attiecīgā gadījumā kvalitātes kontroles institūcijas, un piegādātāja nosaukumā un adresē, ja apstiprinātajā reģistrācijas dokumentācijā nav iekļauts Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts. Nosacījums: 1. Dokuments: 1., 2., 3.

I A

4.1. nosacījums:
  1. Ražošanas vieta un ražošanas process paliek tāds pats.
4.2. dokuments:
  1. Attiecīgās kompetentās iestādes (piemēram, komercreģistrs, tirdzniecības palāta) dokuments, kurā norādīts jaunais nosaukums vai jaunā adrese.
  2. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņas, kas sagatavotas šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  3. Aktīvās vielas pamatlietas turētāja nosaukuma izmaiņas gadījumā atjaunota vēstule par piekļuves pilnvaru.
5. A.5. Izmaiņa gatavā produkta ražotāja, ieskaitot kvalitātes kontroles vietu, nosaukumā vai adresē:  
  a) ražotājs, kas atbild par sērijas izlaidi; Nosacījums: 1. Dokuments: 1., 2.

I AIN

  b) pārējie ražotāji. Nosacījums: 1. Dokuments: 1., 2.

I A

5.1. nosacījums:
  1. Ražošanas vieta un ražošanas operācijas paliek tādas pašas.
5.2. dokuments:
  1. Grozītās speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai kopija (ja ir), vai attiecīgās kompetentās iestādes, piemēram, tirdzniecības palātas vai, ja tādas nav, aģentūras, dokuments, kurā ir norādīts jaunais nosaukums vai adrese.
  2. Attiecīgā gadījumā reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
6. A.6. Izmaiņa anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas kodā ("ATĶ kods"). Nosacījums: 1. Dokuments: 1., 2.

I A

6.1. nosacījums:
  1. Izmaiņa, kas seko pēc "ATĶ koda" piešķiršanas vai grozījumiem.
6.2. dokuments:
  1. Apstiprināšanas apliecinājums, ko izdevusi Pasaules veselības organizācija, vai "ATĶ kodu" saraksta kopija.
  2. Atjaunota informācija par zālēm.
7. A.7. Ražošanas vietas, ieskaitot, aktīvās vielas, starpprodukta, gatavā produkta ražošanas, iepakošanas vietas, par sērijas izlaidi atbildīgā ražotāja, sērijas kontroles vietas, vai izejvielas, reaģenta vai palīgvielas piegādātāja, ja minēts reģistrācijas dokumentācijā, svītrošana. Nosacījums:

1., 2.

Dokuments:

1., 2.

I A

7.1. nosacījums:
1. Vismaz viena ražošanas vieta vai ražotājs, kā iepriekš ir licencēts, kas veic tādu pašu funkciju kā ražotājs uz kuru attiecas svītrošana, paliek tāds pats.
  2. Svītrošanas iemesls nav saistīts ar būtiskiem trūkumiem attiecībā uz ražošanu.
7.2. dokuments:
  1. Izmaiņas iesniegumā pašreizējais un ierosinātais ražotājs ir skaidri norādīts.
  2. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.

2. B Kvalitātes izmaiņas

2.1. B.I. aktīvā viela

2.1.1. B.I. a) ražošana

Nr.p.k.

Izmaiņas nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

8. B.I.a.1. Izmaiņa izejvielas, reaģenta un starpprodukta ražotājā, kuru lieto aktīvās vielas ražošanas procesā, vai izmaiņa aktīvās vielas ražotājā, ieskaitot attiecīgā gadījumā kvalitātes kontroles iestādē, ja Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts nav apstiprinātās reģistrācijas dokumentācijas daļa:  
  a) ierosinātais ražotājs pārstāv to pašu farmācijas grupu kā pašreiz apstiprinātais ražotājs; Nosacījums:

1., 2., 3.

Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

I AIN

  b) jauna aktīvās vielas ražotāja ieviešana, kas pamatots ar aktīvās vielas pamatlietu;    

II

  c) ierosinātais ražotājs izmanto būtiski atšķirīgu sintēzes metodi vai ražošanas apstākļus, kas var būtiski mainīt svarīgus aktīvās vielas kvalitātes rādītājus, piemēram, piemaisījumu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, kam nepieciešama kvalificēšana, vai fizikāli ķīmiskās īpašības, kas ietekmē biopieejamību;    

II

  d) jauns ražotājs materiālam, kuram ir veicama vīrusu drošības un dzīvnieku sūkļveida encefalopātijas ierosinātāju izplatīšanas riska (TSE risks) novērtējums;    

II

  e) izmaiņa attiecas uz bioloģiski aktīvu vielu vai izejvielu, reaģentu un starpproduktu, ko lieto bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes produkta ražošanā;    

II

  f) izmaiņa aktīvās vielas kvalitātes kontroles pasākumos: sērijas kontroles un testēšanas vietas aizstāšana vai pievienošana. Nosacījums:

2., 4.

Dokuments:

1., 5.

I A

8.1. nosacījums:
  1. Izejvielām un reaģentiem specifikācijas, ieskaitot procesu kontroles un materiālu analīzes metodes, ir identiskas apstiprinātajām specifikācijām. Starpproduktiem un aktīvām vielām specifikācijas, ieskaitot procesu kontroles un materiālu analīzes metodes, sagatavošanas metode, ieskaitot sērijas apjomu, un sīki izstrādāta sintēzes metode ir identiska jau apstiprinātajai.
  2. Aktīvā viela nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes viela vai sterila.
  3. Ja procesā izmanto cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes materiālu, ražotājs neizmanto jaunu piegādātāju, attiecībā uz kuru ir veicams vīrusu drošības novērtējums vai novērtējums par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajiem norādījumiem par TSE riska samazināšanu.
  4. Metodes pārnešana no iepriekšējās ražošanas vietas uz jauno ir sekmīgi pabeigta.
8.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  2. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja apliecinājums, ka kvalitātes kontroles procedūras sintēzes ceļš (augu izcelsmes zālēm attiecīgā gadījumā sagatavošanas metode, ģeogrāfiskā izcelsme, drogu sagatavošana un ražošanas process) un aktīvās vielas specifikācijas, un attiecīgajos gadījumoas aktīvās vielas ražošanas procesā lietotās izejvielas, reaģenta un starpprodukta specifikācijas neatšķiras no iepriekš apstiprinātajām.
  3. Eiropas Farmakopejas TSE atbilstības sertifikāts jebkuriem jauniem materiāla ieguves avotiem vai attiecīgā gadījumā dokumentārs pierādījums tam, ka konkrēto TSE riska materiāla avotu iepriekš ir novērtējusi kompetentā iestāde, un ir pierādīta atbilstība šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajiem norādījumiem par TSE riska samazināšanu. Šī informācija iekļauj: ražotāja nosaukumu, sugu un audus, no kuriem materiāls ir atvasināts, donordzīvnieku izcelsmes valsti, materiāla izmantošanu un iepriekšējo apstiprināšanu. Attiecībā uz centralizēto procedūru šo informāciju iekļauj atjaunotajā TSE A tabulā un attiecīgā gadījumā B tabulā.
  4. Salīdzinošās tabulas veidā vismaz divu aktīvās vielas minimālo eksperimentālo sēriju analīzes dati no pašreizējā un ierosinātā ražotāja un ražošanas vietām.
  5. Izmaiņas iesniegumā pašreizējais un ierosinātais ražotājs ir norādīts.
  6. Izmaiņas iesniegumā minēto katra ražošanas licences īpašnieka kvalificētās personas apliecinājums, ja aktīvo vielu izmanto kā izejvielu, un kvalificētās personas, kura ir atbildīga par sērijas izlaidi apliecinājums. Šie apliecinājumi parāda, ka aktīvās vielas ražotājs, uz kuru ir atsauce iesniegumā darbojas saskaņā ar labas ražošanas prakses prasībām izejvielām. Viena apliecinājuma iesniegšana ir pieļaujama noteiktos gadījumos saskaņā ar šī pielikuma 28.3.apakšpunktā noteikto.
  7. Attiecīgā gadījumā aktīvās vielas ražotāja apliecinājums saistībām informēt reģistrācijas īpašnieku par jebkurām izmaiņām aktīvās vielas ražošanas procesā, specifikācijās un testa (analītiskā) procedūrās.
9. B.I.a.2. Izmaiņa aktīvās vielas ražošanas procesā:  
  a) neliela izmaiņa aktīvās vielas ražošanas procesā; Nosacījums:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

Dokuments:

1., 2., 3.

I A

  b) būtiska izmaiņa aktīvās vielas ražošanas procesā, kas var būtiski ietekmēt zāļu kvalitāti, drošumu vai iedarbīgumu;  

II

  c) izmaiņa attiecas uz bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes vielu vai atšķirīgas ķīmiski iegūtas vielas izmantošanu bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāļu ražošanā un neattiecas uz protokolu;  

II

  d) izmaiņa attiecas uz augu izcelsmes zālēm, un izmaiņa ir jebkurā aspektā: ģeogrāfiskā izcelsmē, ražošanas veidā vai ražošanā;  

II

  e) neliela izmaiņa aktīvās vielas pamatlietas ierobežotas pieejamības daļā.   Dokuments:

1., 2., 3., 4.

I B

9.1. nosacījums:
  1. Piemaisījumu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā sastāvā vai fizikāli ķīmiskajās īpašībās nav nelabvēlīgu izmaiņu.
  2. Sintēzes ceļš paliek tāds pats, piemēram, starpprodukti paliek tādi paši un procesā nav izmantoti jauni reaģenti, katalizatori vai šķīdinātāji. Augu izcelsmes zālēm ģeogrāfiskā izcelsme, augu izcelsmes vielas iegūšana un ražošanas process paliek tāds pats.
  3. Aktīvās vielas un starpprodukta specifikācijas paliek tādas pašas.
  4. Attiecīgā gadījumā izmaiņa ir pilnībā aprakstīta aktīvās vielas pamatlietas atvērtajā (''iesnieguma iesniedzēja'') daļā.
  5. Aktīvā viela nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes viela.
  6. Izmaiņa augu izcelsmes zālēm neattiecas uz ģeogrāfisko izcelsmi, ražošanas procesu vai zāļu ražošanu.
  7. Izmaiņa neattiecas uz aktīvās vielas pamatlietas ierobežotas pieejamības daļu.
9.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, un atbilstīgi iekļaujot apstiprināto aktīvās vielas pamatlietas izmaiņu, ieskaitot pašreizējā un jaunā procesa tiešu salīdzinājumu.
  2. Salīdzinošās tabulas veidā sērijas analīzes dati vismaz divu minimālo eksperimentālo sēriju skaits, kas saražotas saskaņā ar apstiprināto un ierosināto ražošanas procesu.
  3. Aktīvās vielas apstiprināto specifikāciju kopija.
  4. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja apliecinājums, ka nav mainīts piemaisījumu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs vai fizikāli ķīmiskās īpašības, ka sintēzes ceļš paliek tāds pats, un ka aktīvās vielas vai starpproduktu specifikācijas ir nemainītas.
9.3. piezīme:
  1. Attiecībā uz ķīmiski aktīvām vielām šī pielikuma 9.punktā b) apakšpunkts attiecas uz būtiskām izmaiņām sintēzes ceļā vai ražošanas apstākļos, kuras var mainīt būtiskus aktīvās vielas kvalitātes rādītājus, piemēram, piemaisījumu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, kam nepieciešama kvalificēšana, vai fizikāli ķīmiskās īpašības, kas ietekmē biopieejamību.
10. B.I.a.3. Izmaiņa aktīvās vielas vai starpprodukta sērijas apjomā, ieskaitot sērijas apjoma diapazonu:  
  a) apjoma palielināšana līdz 10 reizēm salīdzinājumā ar pašreiz apstiprināto sērijas apjomu; Nosacījums:

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.

Dokuments:

1., 2., 5.

I A

  b) apjoma samazināšana; Nosacījums:

1., 2., 3., 4., 5.

Dokuments:

1., 2., 5.

I A

  c) izmaiņa prasa bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes aktīvās vielas salīdzināmības novērtējumu;  

II

  d) apjoma palielināšana vairāk nekā 10 reizes salīdzinājumā ar pašreiz apstiprināto sērijas apjomu;   Dokuments:

1., 2., 3., 4.

I B

  e) bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes aktīvās vielas sērijas palielināšana un samazināšana bez ražošanas procesa izmaiņas.   Dokuments:

1., 2., 3., 4.

II IB

10.1. nosacījums:
  1. Jebkuras izmaiņas ražošanas metodēs ir tikai tādas, kādas vajadzīgas apjoma palielināšanai vai samazināšanai, piemēram, dažādu izmēru iekārtas izmantošana.
  2. Attiecībā uz ierosināto sērijas apjomu ir pieejami vismaz divu sēriju testu rezultāti atbilstoši specifikācijām.
  3. Attiecīgās zāles nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles.
  4. Izmaiņa negatīvi neietekmē procesa reproducējamību.
  5. Izmaiņa nav rezultāts neparedzētiem notikumiem ražošanas laikā vai tās iemesls nav stabilitātes apsvērumi.
  6. Aktīvās vielas un starpproduktu specifikācijas paliek tādas pašas.
  7. Aktīvā viela nav sterila.
  8. Pašreizējais sērijas apjoms nav apstiprināts I A tipa izmaiņas procedūrā.
10.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  2. Ierosinātajam sērijas apjomam atbilstošo testēto sēriju numuri.
  3. Salīdzinošās tabulas veidā sērijas analīzes dati vismaz vienai aktīvās vielas vai attiecīgā gadījumā starpprodukta produkcijas sērijai, kas ražota atbilstoši pašreiz apstiprinātajam un ierosinātajam sērijas apjomam. Reģistrācijas īpašnieks pēc pieprasījuma sagatavo un paziņo, kopā ar ierosināto rīcību, nākamo divu pilnu produkcijas sēriju datus, ja ir ārpus specifikācijas.
  4. Aktīvās vielas un attiecīgā gadījumā starpprodukta apstiprināto specifikāciju kopijas.
  5. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja apliecinājums, ka izmaiņas ražošanas metodēs ir tikai tādas, kādas vajadzīgas apjoma palielināšanai vai samazināšanai, piemēram, dažādu izmēru iekārtu izmantošana, un ka izmaiņa negatīvi neietekmē procesa reproducējamību, ka tā nav rezultāts neparedzētiem notikumiem ražošanā vai tās iemesls nav stabilitātes apsvērumi, un ka aktīvās vielas un starpproduktu specifikācijas paliek tādas pašas.
11. B.I.a.4. Izmaiņa ražošanas procesā testos vai ierobežojumos (apstiprirnāšanas kritērijs), kurus piemēro aktīvās vielas ražošanā:  
  a) stingrāki ražošanas procesa ierobežojumi; Nosacījums:

1., 2., 3., 4.

Dokuments:

1., 2.

I A

  b) ražošanas procesā jaunu testu un ierobežojumu pievienošana; Nosacījums:

1., 2., 5., 6.

Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6.

I A

  c) ražošanas procesā nebūtisku testu svītrošana; Nosacījums:

1., 2.

Dokuments:

1., 2., 5.

I A

  d) ražošanas procesā apstiprinātu testa ierobežojumu paplašināšana, kas var būtiski ietekmēt aktīvās vielas vispārējo kvalitāti;  

II

  e) ražošanas procesā testa svītrošana, kas var būtiski ietekmēt aktīvās vielas vispārējo kvalitāti;  

II

  f) ražošanas procesā testa pievienošana vai aizstāšana, kas ir rezultāts drošuma vai kvalitātes apsvērumu jautājumam.   Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6.

I B

11.1. nosacījums:
  1. Izmaiņa nav radusies, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikācijas ierobežojumus, piemēram, reģistrācijas dokumentācijas novērtēšanas procedūrā vai II tipa izmaiņu procedūrā.
  2. Izmaiņa nav rezultāts neparedzētiem notikumiem ražošanas laikā, piemēram, jauns nekvalificēts piemaisījums, izmaiņa kopējā piemaisījuma ierobežojumos.
  3. Jebkura izmaiņa atbilst pašreiz apstiprinātajama ierobežojumu diapazonam.
  4. Testa procedūra paliek tāda pati vai izmaiņas testa procedūrā ir nelielas.
  5. Jebkura jauna testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
  6. Jaunā testa metode nav bioloģiska, imunoloģiska un imunoķīmiska metode vai metode, kurā kā bioloģiski aktīvu vielu izmanto bioloģiskas izcelsmes reaģentu (standarta farmakopejas mikrobioloģiskā metode nav iekļauta).
11.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas daļas attiecīgais izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  2. Salīdzinošā tabula pašreizējam un ierosinātam testam ražošanas procesā.
  3. Attiecīgā gadījumā sīka informācija par jaunu analīzes metodi, kura nav iekļauta farmakopejā, un validācijas dati.
  4. Divu aktīvās vielas produkcijas sēriju, bet attiecībā uz bioloģiskās izcelsmes zālēm, ja nav noteikts citādi, triju produkcijas sēriju, analīzes dati par visiem specifikācijas parametriem.
  5. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja pamatojums un riska novērtējums, kas parāda, ka parametrs nav būtisks.
  6. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja pamatojums jaunam ražošanas procesa testam un ierobežojumiem.
12. B.I.a.5. Izmaiņa, kas attiecas uz cilvēkiem paredzēto sezonas, pirmspandēmijas vai pandēmijas pretgripas vakcīnas aktīvo vielu:  
  a) cilvēkiem paredzētās sezonas, pirmspandēmijas vai pandēmijas pretgripas vakcīnas celma aizstāšana.  

II

2.1.2. B.I. b) aktīvās vielas kontrole

Nr.p.k.

Izmaiņas nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

13. B.I.b.1. Izmaiņa specifikācijas parametros un ierobežojumos aktīvā vielā, izejvielā, starpproduktā un reaģentā, ko izmanto aktīvās vielas ražošanas procesā:  
  a) stingrāki specifikācijas ierobežojumi zālēm pakļautām oficiālai sērijas izlaidei; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I AIN

  b) stingrāki specifikācijas ierobežojumi; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

  c) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstīgu testa metodi; Nosacījums: 1., 2., 5., 6., 7. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 7.

I A

  d) nebūtiska specifikācijas parametra svītrošana, piemēram, novecojuša parametra svītrošana; Nosacījums: 1., 2. Dokuments:

1., 2., 6.

I A

  e) specifikācijas parametra, kas var būtiski ietekmēt aktīvās vielas un gatavā produkta vispārējo kvalitāti, svītrošana;  

II

  f) izmaiņa, kas neattiecas uz apstiprinātiem aktīvās vielas specifikāciju ierobežojumiem;  

II

g) izejvielu un starpproduktu apstiprināto specifikāciju ierobežojumu paplašināšana, kas var būtiski ietekmēt aktīvās vielas un gatavā produkta vispārējo kvalitāti;

II

  h) specifikācijas parametra pievienošana vai aizstāšana drošuma vai kvalitātes apsvēruma dēļ (neattiecas uz bioloģiski, tai skaitā, imunoloģiski, aktīvu vielu).   Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5., 7.

I B

13.1. nosacījums:
  1. Izmaiņa nav radusies, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus, piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas dokumentācijas izskatīšanas procedūrā vai II tipa izmaiņu procedūrā.
  2. Izmaiņa nav rezultāts neparedzētiem notikumiem ražošanas laikā, piemēram, jauns nekvalificēts piemaisījums, izmaiņa kopējā piemaisījuma ierobežojumos.
  3. Jebkura izmaiņa atbilst pašreiz apstiprinātajama ierobežojumu diapazonam.
  4. Testa procedūra paliek tāda pati vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
  5. Jebkura jauna testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
  6. Jaunā testa metode nav bioloģiska, imunoloģiska un imunoķīmiska metode vai metode, kurā bioloģiski aktīvai vielai izmanto bioloģiskas izcelsmes reaģentu. Standarta farmakopejas mikrobioloģiskās metode nav iekļauta.
  7. Izmaiņa neattiecas uz genotoksiskiem piemaisījumiem.
13.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  2. Salīdzinošā tabula pašreizējai un ierosinātai specifikācijai.
  3. Attiecīgā gadījumā informācija par jebkuru jaunu analīzes metodi un validācijas dati.
  4. Divu aktīvās vielas produkcijas sēriju, bet attiecībā uz bioloģiskās izcelsmes zālēm, ja nav noteikts citādi, triju produkcijas sēriju, analīzes dati par visiem specifikācijas parametriem.
  5. Attiecīgā gadījumā salīdzināmi gatavā produkta šķīšanas profila dati, ko nosaka vismaz vienai eksperimentālai produkta, kurš ietver aktīvo vielu, sērijai atbilstoši pašreizējai un ierosinātajai specifikācijai. Augu izcelsmes zālēm salīdzināti sabrukšanas dati ir pieņemami.
  6. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja pamatojums un riska novērtējums, kas pierāda, ka parametrs nav būtisks.
  7. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja sagatavots jaunā specifikācijas parametra un ierobežojumu piemērotības pamatojums.
14. B.I.b.2. Izmaiņa aktīvās vielas ražošanas procesā izmantotās aktīvās vielas vai izejvielas, reaģenta un starpprodukta testa procedūrā:  
  a) neliela izmaiņa apstiprinātajā testa procedūrā; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

  b) aktīvās vielas vai izejvielas, reaģenta un starpprodukta testa procedūras svītrošana, ja ir apstiprināta alternatīva testa procedūra; Nosacījums: 7. Dokuments:

1.

I A

  c) citas reaģenta testa procedūras izmaiņas, tai skaitā, aizstāšana vai pievienošana, kas būtiski neietekmē aktīvās vielas vispārējo kvalitāti; Nosacījums: 1., 2., 3., 5., 6. Dokuments:

1., 2.

I A

  d) izmaiņa (aizstāšana) bioloģiskā, imunoloģiskā un imunoķīmiskā testa metodē vai metodē, kurā izmanot bioloģiskās izcelsmes reaģenta bioloģiski aktīvai vielai izmantošanu, piemēram, peptīdu kartēšana, glikokartēšana u.c.;  

II

  e) citas izmaiņas testa procedūrā, ieskaitot aizstāšanu vai pievienošanu, aktīvai vielai vai izejvielai un starpproduktam.   Dokuments:

1., 2.

I B

14.1. nosacījums:
  1. Atbilstoši validācijas pētījumi saskaņā ar attiecīgām vadlīnijām ir veikti, un parāda, ka atjaunota testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai.
  2. Kopējā piemaisījuma ierobežojumos nav izmaiņu, jauni nekvalificēti piemaisījumi nav atklāti.
  3. Analīzes metode paliek tāda pati, piemēram, pieļaujamas kolonnas garuma vai temperatūras izmaiņas, bet ne cita veida kolonna vai metode.
  4. Testa metode nav bioloģiska, imunoloģiska un imunoķīmiska metode vai metode, kurā bioloģiski aktīvai vielai izmanto bioloģiskas izcelsmes reaģentu. Standarta farmakopejas mikrobioloģiskā metode nav iekļauta.
  5. Jebkura jauna testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
  6. Aktīvā viela nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes viela.
  7. Specifikācijas parametra alternatīva testa procedūra ir apstiprināta, un šī procedūra nav pievienota, paziņojot par I A un I AIN tipa izmaiņām.
14.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, un ja attiecināms iekļaujot analītiskās metodes aprakstu, validācijas datu kopsavilkumu, pārskatītas specifikācijas piemaisījumiem.
  2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai attiecīgā gadījumā salīdzinošās analīzes rezultāti, kas parāda, ka ierosinātā testa procedūra ir līdzvērtīga pašreizējai. Šī prasība nav jāpiemēro, ja pievieno jaunu testa procedūru.

2.1.3. B.I. c) iepakojuma aizvākojuma sistēma

Nr.p.k.

Izmaiņas nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

15. B.I.c.1. Izmaiņa aktīvās vielas primārajā iepakojumā:  
  a)  kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāvā; Nosacījums: 1., 2., 3. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6.

I A

  b) kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāvā sterilā un nesasaldētā bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes aktīvās vielas iepakojumā;  

II

  c) šķidrā aktīvā vielā (nesterila).   Dokuments:

1., 2., 3., 5., 6.

I B

15.1. nosacījums:
  1. Ierosinātais iepakojuma materiāls tā attiecīgo īpašību ziņā ir vismaz līdzvērtīgs apstiprinātajam.
  2. Stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām, un attiecīgi stabilitātes rādītāji ir novērtēti, un iesnieguma iesniedzēja rīcībā procedūras īstenošanas laikā ir vismaz triju mēnešu laikā gūti apmierinoši dati par stabilitāti. Taču, ja ierosinātais iepakojums ir izturīgāks nekā pašreizējais iepakojums, triju mēnešu laikā iegūti datu par stabilitāti var nebūt vēl pieejami. Šos pētījumus pabeidz un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties sniedz kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, ir ārpus specifikācijas apstiprinātā glabāšanas laika beigās.
  3. Sterila, šķidra un bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes aktīvā viela ir izslēgta.
15.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  2. Atbilstīgi dati par jauno iepakojumu, piemēram, salīdzināmi dati par caurlaidību, piemēram, O2, CO2, mitruma caurlaidību, ieskaitot apliecinājumu, ka materiāls atbilst attiecīgajām farmakopejas prasībām vai Eiropas Savienības tiesību aktiem par plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtikas precēm.
  3. Attiecīgā gadījumā sniegts pierādījums tam, ka satura un iepakojuma materiāla savstarpējās mijiedarbības nav, piemēram, ierosinātā materiāla komponentes iekļuve saturā un produkta komponentu zudums iepakojumā nav, ieskaitot apliecinājumu par materiāla atbilstību attiecīgām farmakopejas prasībām vai Eiropas Savienības tiesību aktiem par plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtikas precēm.
  4. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja apliecinājums, ka vajadzīgie stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem ar attiecīgo sēriju numuru norādi, un attiecīgi iesnieguma iesniedzēja rīcībā ieviešanas laikā bija vajadzīgais apmierinošu stabilitātes datu minimums, un pieejamie dati nenorādīja uz problēmu. Apliecinājums, ka pētījumus pabeigs un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
  5. Stabilitātes pētījumu rezultāts pētījumiem, kas stabilitātes parametriem ir veikti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti vismaz vienai eksperimentālai vai rūpnieciski ražotai sērijai, kas aptver vismaz triju mēnešu periodu, un apliecinājums, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
  6. Attiecīgā gadījumā pašreizējā un ierosinātā primārā iepakojuma specifikācijas salīdzinājums.
16. B.I.c.2. Aktīvās vielas primārā iepakojuma specifikāciju parametru un ierobežojumu izmaiņas:  
  a) stingrāki specifikācijas ierobežojumi; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

  b) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstīgu testa metodi; Nosacījums: 1., 2., 5. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6.

I A

  c) nebūtiska specifikācijas parametra svītrošana, piemēram, novecojuša parametra svītrošana; Nosacījums: 1., 2. Dokuments:

1., 2., 5.

I A

  d) parametra pievienošana vai aizstāšana, kas ir rezultāts drošuma vai kvalitātes apsvērumu jautājumam   Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6.

I B

16.1. nosacījums:
  1. Izmaiņa nav radusies, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus, piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas dokumentācijas izskatīšanās procedūrā vai II tipa izmaiņu procedūrā, ja vien izmaiņa nav iepriekš izvērtēta un saskaņota kā daļa no pārraudzības pasākuma.
  2. Izmaiņu nav izraisījuši neparedzēti notikumi iepakojuma materiāla ražošanas vai aktīvās vielas glabāšanas laikā.
  3. Jebkura izmaiņa atbilst pašreiz apstiprinātajiem ierobežojumiem.
  4. Testa procedūra paliek tādas pašas vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
  5. Jebkura jauna testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
16.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  2. Salīdzinoša tabula pašreizējai un ierosinātajai specifikācijai.
  3. Informācija par jebkuru jauno analīzes metodi un attiecīgā gadījumā validācijas dati.
  4. Divu primārā iepakojuma sēriju analīzes dati par visiem specifikācijas parametriem.
  5. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja pamatojums un riska novērtējums, kas pierāda, ka parametrs nav būtisks.
  6. Reģistrācijas īpašnieka vai attiecīgā gadījumā aktīvās vielas pamatlietas turētāja pamatojums atbilstīgos gadījumos par jauno specifikācijas parametru un ierobežojumirm.
17. B.I.c.3. Izmaiņa aktīvās vielas primārā iepakojuma testa procedūrā  
  a) neliela izmaiņa apstiprinātajā testa procedūrā; Nosacījums: 1., 2., 3. Dokuments:

1., 2.

I A

  b) citas izmaiņas testa procedūrā, ieskaitot aizstāšanu vai pievienošanu; Nosacījums: 1., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

  c) testa procedūras svītrošana, ja ir apstiprināta alternatīva testa procedūra. Nosacījums: 5. Dokuments:

1.

I A

17.1. nosacījums:
  1. Atbilstoši validācijas pētījumi saskaņā ar attiecīgajām vadlīnijām ir veikti, un tie parāda, ka atjaunotā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai.
  2. Analīzes metode paliek tāda pati, piemēram, kolonnas garuma vai temperatūras izmaiņa, bet ne citāda veida kolonna vai metode.
  3. Jebkura jauna testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
  4. Aktīvā viela un gatavais produkts nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes.
5. Specifikācijas parametra reģistrētā testa procedūra ir spēkā, un šī procedūra nav pievienota, paziņojot par I A un I AIN tipa izmaiņām.
17.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, ieskaitot analītiskās metodoliģijas aprakstu un validācijas datu kopsavilkumu.
2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai, ja ir pamatots, salīdzinošās analīzes rezultāti, kas parāda, ka pašreizējā testa procedūra ir līdzvērtīga ierosinātajai. Šo prasību nepiemēro, ja pievieno jaunu testa procedūru.

2.1.4. B.I. d) stabilitāte

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

18. B.I.d.1. Izmaiņa aktīvās vielas atkārtota testa un glabāšanas periodā vai glabāšanas apstākļos, ja apstiprinātās reģistrācijas dokumentācijas sastāvā Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts, kas pārklāj atkārtotas testas periodu:  
  a) atkārtota testa periods un glabāšanas periods:  
  1. Saīsināšana. Nosacījums: 1. Dokuments:

1., 2., 3.

I A

  2. Atkārtota testa perioda pagarināšana, pamatota ar stabilitātes datu ekstrapolāciju, kas nav saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajām ICH vadlīnijām. Neattiecas uz bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes aktīvo vielu.  

II

  3. Glabāšanas perioda pagarināšana bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes aktīvai vielai, kas nav saskaņā ar apstiprināto stabilitātes protokolu.  

II

  4. Atkārtota testa perioda un glabāšanas laika pagarināšana vai noteikšana, pamatojoties uz reālā laika datiem.   Dokuments:

1., 2., 3.

I B

  b) Glabāšanas noteikumi:  
  1. Izmaiņa uz stingrākiem aktīvās vielas glabāšanas nosacījumiem. Nosacījums: 1. Dokuments:

1., 2., 3.

I A

  2. Izmaiņa glabāšanas nosacījumos bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes aktīvai vielai, ja stabilitātes pētījumi nav veikti saskaņā ar pašreiz apstiprinātu stabilitātes protokolu.  

II

  3. Izmaiņa aktīvās vielas glabāšanas apstākļos.   Dokuments:

1., 2., 3.

I B

18.1. nosacījums:
  1. Izmaiņu nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas vai tās iemesls nav stabilitātes apsvērumi.
18.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, kas ietver atbilstīgos reālā laika stabilitātes pētījumos iegūtus rezultātus pētījumiem atbilstoši attiecīgajām stabilitātes vadlīnijām aktīvās vielas vismaz divām, bet attiecībā uz bioloģiskas izcelsmes zālēm trijām, eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām apstiprinātā iepakojuma materiālā, un kas aptver pieprasītā atkārtotā testa perioda ilgumu vai pieprasītos glabāšanas nosacījumus.
  2. Apliecinājums, ka stabilitātes pētījumi ir veikti saskaņā ar apstiprināto protokolu. Pētījumi parāda, ka ir nodrošināta atbilstība attiecīgajām apstiprinātajām specifikācijām.
  3. Aktīvās vielas apstiprināto specifikāciju kopija.

2.1.4. B.I. e) izstrādes intervāls

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

19. B.I.e.1. Jauna aktīvās vielas izstrādes intervāla ieviešana vai apstiprināta izstrādes intervāla pagarināšana attiecībā uz:  
  a) aktīvās vielas ražošanas procesa operāciju vienai vienībai, tai skaitā, rezultējot ražošanas procesa kontroles un testa procedūras;   Dokuments:

1., 2., 3.

II

  b) izejvielu, reaģentu, starpproduktu un aktīvās vielas testa procedūrām.   Dokuments:

1., 2., 3.

II

19.1. dokuments:
  1. Izstrādes intervāls ir izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti. Produkta, procesa un analītiskā izstrādes pētījumu rezultāti (piemēram, dažādu parametru mijiedarbība, kas veido izstrādes intervālu ir jāpēta, ieskaitot attiecīgā gadījumā riska novērtējumu un vairāku parametru pētījumi), kas attiecīgā gadījumā demonstrē, ka ar materiāla rādītāju un procesa parametru sistemātiski mehānistisku izpratni ir sasniegti gatavā produkta kritiskie kvalitātes rādītāji.
  2. Izstrādes intervāla apraksts tabulas veidā, ieskaitot mainīgos un attiecīgā gadījumā materiāla rādītājus un procesa parametrus, un to ierosinātos diapazonus.
  3. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
20. B.I.e.2. Ar aktīvo vielu saistītā pēc apstiprināšanas veikto izmaiņu pārvaldības protokola ieviešana.   Dokuments: 1., 2.

II

20.1. dokuments:
  1. Ierosinātās izmaiņas sīks apraksts.
  2. Izmaiņas pārvaldības protokols attiecībā uz aktīvo vielu.
21. B.I.e.3. Ar aktīvo vielu saistītā

apstiprinātā izmaiņu pārvaldības protokola svītrošana.

Nosacījums: 1. Dokuments: 1.

I AIN

21.1. nosacījums:
  1. Apstiprinātā izmaiņupārvaldības protokola attiecībā uz aktīvo vielu svītrošana nav rezultāts neparedzētiem notikumiem vai saistībā ar ārpus specifikāciju izmaiņas ieviešanas laikā.
21.2. dokuments:
1. Pamatojums ierosinātajai svītrošanai.

2.2. B.II. Gatavais produkts

2.2.1. B.II. a) apraksts un sastāvs

Nr.

p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

22. B.II.a.1. Iespiedumu, reljefu vai cita marķējuma izmaiņa vai pievienošana, tai skaitā, produktu marķēšanā izmantotās krāsvielas (tintes) aizstāšana vai pievienošana:  
  a) iespiedumu, reljefu vai cita veida marķējuma izmaiņas; Nosacījums: 1., 2., 3. Dokuments:

1., 2.

I AIN

  b) izmaiņas, kas attiecas uz šķēlējlīnijām un dalījuma līnijām, kuras paredzētas zāļu dalīšanai vienādās devās.   Dokuments:

1., 2., 3.

I B

22.1. nosacījums:
  1. Gatavā produkta izlaides un glabāšanas laika specifikācijas nav izmainītas, izņemot izskatu.
2. Produktu marķēšanā izmantotās krāsvielas (tintes) atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē atļautās krāsvielas pārtikas produktiem.
  3. Šķēlējlīnijas un dalījuma līnijas nav paredzētas zāļu dalīšanai vienādās devās.
22.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, ieskaitot pašreizējā un jaunā izskata sīki izstrādātu zīmējumu vai aprakstu rakstiskā formā, un atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
2. Atbilstīgi gatavā produkta paraugs saskaņā ar prasībām attiecībā uz dalībvalstīs savāktajiem paraugiem, kas iekļautas Farmācijas likuma 28.1pantā minētajos Eiropas Komisijas ieteikumos par dokumentāciju.
3. Atbilstīgu Eiropas Farmakopejas testu rezultāti, kas demonstrē parametru un pareizas dozēšanas līdzvērtību.
23. B.II.a.2. Izmaiņa zāļu formasā vai izmērā
  a) tabletes, kapsulas, svecītes un pesāriji ar ātru aktīvās vielas izdalīšanu; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 4.

I AIN

  b)  kuņģa skābē izturīgas pārveidotas un ilgstošas darbības zāļu formas un dalāmās tabletes, kuras paredzētas dalīšanai vienādās devās.   Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5.

I B

23.1. nosacījums:
  1. Attiecīgā gadījumā pārveidotā produkta šķīšanas profils ir pielīdzināms iepriekšējam. Ja augu izcelsmes zālēm šķīšanas testus nevar veikt, jaunā produkta sabrukšanas laiku salīdzina ar iepriekšējo.
  2. Produkta izlaides un glabāšanas laika specifikācijas nav izmainītas, izņemot dimensionālās izmaiņas.
  3. Kvalitatīvais vai kvantitatīvais sastāvs un vidējā masa paliek nemainīta.
  4. Izmaiņa nav attiecināma uz dalāmu tableti, kas ir paredzēta dalīšanai vienādās devās.
23.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, ieskaitot pašreizējās un ierosinātās situācijas sīki izstrādātu zīmējumu, un atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
2. Salīdzināmi šķīšanas dati vismaz vienai eksperimentālai sērijai ar pašreizējiem un ierosināto dimensiju (nav būtisku atšķirību atiecībā uz salīdzināmību, skatīt šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajās pamatnostādnēs iekļautos norādījumus par biopieejamību un bioekvivalenci). Augu izcelsmes zālēm salīdzināti sabrukšanas dati ir pieņemami.
3. Pamatojums, kāpēc nav iesniegts jaunais bioekvivalences pētījums saskaņā ar šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajās pamatnostādnēs iekļautajiem norādījumiem par biopieejamību un bioekvivalenci.
4. Atbilstīgi gatavā produkta paraugs saskaņā ar prasībām attiecībā uz dalībvalstīs savāktajiem paraugiem, kas noteiktas Farmācijas likuma 28.1pantā minētajos Eiropas Komisijas ieteikumos par dokumentāciju.
5. Atbilstīgu Eiropas Farmakopejas testu rezultāti, kas pierāda parametru un pareizas dozēšanas līdzvērtību.
24. B.II.a.3. Izmaiņas gatavā produkta sastāvā (palīgvielas):  
  a) izmaiņas aromatizēšanas un krāsojuma sistēmas:  
  1. Pievienošana, svītrošana un aizstāšana. Nosacījums: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. Dokuments:

1., 2., 4., 5., 6.

I AIN

  2. Palielināšana vai samazināšana. Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2., 4.

I A

  b) citas palīgvielas:  
  1. Jebkura neliela korekcija attiecībā uzpalīgvielām gatavā produkta kvantitatīvā sastāvā. Nosacījums: 1., 2., 4., 8., 9., 10. Dokuments:

1., 2., 7.

I A

  2. Kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas vienā vai vairākās palīgvielās, kas var būtiski ietekmēt zāļu drošumu, kvalitāti un iedarbīgumu.  

II

  3. Izmaiņa, kas attiecas uz bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm.  

II

  4. Jebkura jauna palīgviela, kas iekļauj cilvēka vai dzīvnieka izcelsmes materiāla izmantošanu, kuram ir nepieciešams vīrusu drošības datu un TSE riska novērtējums.  

II

  5. Izmaiņa, kas ir balstīta uz bioekvivalences pētījumu  

II

  6. Vienas palīgvielas aizstāšana ar salīdzināmu palīgvielu ar tām pašām funkcionālām īpašībām un līdzīgu līmeni.   Dokuments:

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

I B

24.1. nosacījums:
  1. Izmaiņa nav zāļu formas funkcionālajās īpašībās, piemēram, sadalīšanās laikā un šķīšanas profilā.
  2. Jebkura nelielās sastāva korekcija kopējā svara uzturēšanai ir veikta ar palīgvielu, kas pašreiz aizņem lielāko gatavā produkta sastāva daļu.
  3. Gatavā produkta specifikācija ir atjaunota attiecībā uz izskatu, smaržu un garšu, un attiecīgā gadījumā svītrojot identifikācijas testu.
  4. Stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem ar attiecīgo sēriju numuru norādi, un attiecīgie stabilitātes parametri ir novērtēti vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām, un iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu laikā gūti apmierinoši stabilitātes dati iegūti IA tipa izmaiņas procedūras ieviešanā un IB tipa izmaiņas paziņošanā, un stabilitātes profils ir līdzīgs pašreizējai reģistrētajai situācijai. Apliecinājums ir sniegts, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas. Papildus attiecīgā gadījumā veicama fotostabilitātes testēšana.
  5. Jebkura jauna ierosinātā komponenete atbilst normatīvajiem aktiem par obligātām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām (attiecībā uz aromatizētājiem un krāsvielām).
  6. Jebkura jauna komponente neiekļauj cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes materiālu, kam ir nepieciešams vīrusu drošības datu novērtējums vai atbilstība šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajiem norādījumiem par TSE riska samazināšanu cilvēkiem paredzētām zālēm.
  7. Attiecīgā gadījumā diferenciāciju starp zāļu stiprumiem izmaiņa neietekmē un pediatrijā lietojamām zāļu garšas pieņemamībā negatīvas ietekmes nav.
  8. Jaunā produkta noteiktais šķīšanas profils vismaz divām eksperimentālām sērijām ir salīdzināts ar iepriekšējo, un salīdzinājumā būtisku atšķirību nav (skatīt šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajās pamatnostādnēs iekļautos norādījumus par biopieejamību un bioekvivalenci). Ja augu izcelsmes zālēm šķīšanas testus nevar veikt, jaunā produkta sabrukšanas laiku salīdzina ar iepriekšējo.
  9. Izmaiņa nav rezultāts stabilitātes jautājumam, un izmaiņai nevajadzētu izraisīt bažas par drošumu, piemēram, diferenciācijā starp zāļu stiprumiem.
  10. Attiecīgais produkts nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles.
24.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, ieskaitot attiecīgā gadījumā jebkuras jaunas krāsvielas identifikācijas metodi, un atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
2. Apliecinājums, ka vajadzīgie stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem ar attiecīgo sēriju numuru norādi, un attiecīgi iesnieguma iesniedzēja rīcībā ieviešanas laikā bija vajadzīgais apmierinošu stabilitātes datu minimums, un pieejamie dati nenorādīja uz problēmu. Apliecinājums, ka pētījumus pabeigs un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
3. Stabilitātes pētījumu rezultāts pētījumiem par attiecīgajiem stabilitātes parametriem saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem vismaz divām eksperimentālajām vai rūpnieciski ražotajām sērijām, kas aptver vismaz triju mēnešu periodu, un apliecinājums, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
4. Atbilstīgi jaunā produkta paraugs sakaņā ar prasībām attiecībā uz dalībvalstīs savāktajiem paraugiem, kas iekļautas Farmācijas likuma 28.1pantā minētajos Eiropas Komisijas ieteikumos par dokumentāciju.
5. Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts jebkurai jaunai dzīvnieku izcelsmes komponentei uzņēmīgai attiecībā pret TSE risku vai atbilstīgi dokumentārs pierādījums tam, ka konkrēto TSE riska materiāla avotu iepriekš ir novērtējusi kompetentā iestāde, un kas parāda atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajiem norādījumiem par TSE riska samazināšanai cilvēkiem paredzētām zālēm. Par šiem materiāliem norāda sekojošu informāciju: ražotāja nosaukumu, sugu un audus, no kuriem materiāls ir atvasināts, donordzīvnieku izcelsmes valsti un tā izmantošanu. Attiecībā uz centralizēto procedūru šī informācija ir iekļauta atjaunotajā TSE A tabulā (un B tabulā, ja attiecināms).
6. Dati, kas demonstrē, ka attiecīgajos gadījumos jaunā palīgviela neietekmē gatavā produkta specifikācijas testa metodes.
7. Palīgvielas izmaiņas un izvēles pamatojums, piemēram, to sniedz par zālēm attiecīgajā izstrādes stadijā, ieskaitot stabilitātes aspektus un antimikrobiālo aizsardzību.
8. Cietajām zāļu formām salīdzināmi šķīšanas profila dati vismaz divām gatavā produkta eksperimentālām sērijām ar jauno un iepriekšējo sastāvu. Augu izcelsmes zālēm salīdzināti sabrukšanas dati ir pieņemami.
9. Pamatojums, kāpēc nav iesniegts jaunais bioekvivalences pētījums saskaņā ar šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajās pamatnostādnēs iekļautajiem norādījumiem par biopieejamību un bioekvivalenci.
25. B.II.a.4. Izmaiņa apvalka svarā iekšķīgi lietojamām zāļu formām vai izmaiņa kapsulas svarā:  
  a) cietām zāļu formām iekšķīgai lietošanai; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

  b) kuņģa sulā izturīgai pārveidotai un ilgstošas darbības zāļu formai, kurai būtisks caurlaidības mehānisma faktors ir apvalks.  

II

25.1. nosacījums:
  1. Jaunā produkta šķīšanas profils noteikts vismaz divām eksperimentālām sērijām ir salīdzināms ar iepriekšējo. Augu izcelsmes zālēm, kurām šķīšanas testu veikt nav iespējams, jaunā produkta sabrukšanas laiks ir salīdzināts ar iepriekšējo.
  2. Apvalks nav atbrīvošanas mehānisma būtisks faktors.
  3. Atbilstīgi gatavā produkta specifikācija atjaunota ir attiecībā uz svaru un dimensijām.
  4. Stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām, un iesnieguma iesniedzēja rīcībā ieviešanas laikā ir vismaz triju mēnešu apmierinoši stabilitātes dati, un apliecinājums, ka šos pētījumus pabeigs. Datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniedz kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
25.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. Apliecinājums, ka nepieciešamie stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem ar attiecīgo sēriju numuru. norādi, un attiecīgi iesnieguma iesniedzēja rīcībā ieviešanas laikā bija vajadzīgais apmierinošu stabilitātes datu minimums, un pieejamie dati nenorādīja uz problēmu. Apliecinājums, ka minētos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas. Papildus attiecīgā gadījumā veic fotostabilitātes testēšanu.
26. B.II.a.5. Izmaiņa vienreizējas devas koncentrācijā un pilnīgas izlietošanas parenterālā produktā, ja aktīvās vielas daudzums vienā devas vienībā, piemēram, stiprums, paliek tāds pats.  

II

27. B.II.a.6. Iepakojuma ar šķīdinātāju un atšķaidītāju izslēgšana (svītrošana) no iepakojuma.   Dokuments:

1., 2.

I B

27.1. dokuments:
  1. Pamatojums izņemšanai, ieskaitot paziņojumu par alternatīviem līdzekļiem, ar kuriem iegūst šķīdinātāju un atšķaidītāju kā prasīts drošai un efektīvai zāļu lietošanai.
  2. Atjaunota informācija par zālēm.

2.2.2. B.II. b) ražošana

28. B.II.b.1. Gatavā produkta ražošanas vietas aizstāšana vai pievienošana visuā ražošanas procesā vai tā daļā:
  a) sekundārās iepakošanas vieta; Nosacījums:

1., 2.

Dokuments: 1., 3., 8.

I AIN

  b) primārās iepakošanas vieta; Nosacījums:

1., 2., 3., 4., 5.

Dokuments: 1., 2., 3., 4., 8., 9.

I AIN

  c) vieta, kur notiek jebkura ražošanas operācija bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm, izņemot sērijas izlaidi, sērijas kontroli un sekundāro iepakošanu;  

II

  d) vieta, kas prasa sākotnējo un produktam specifisko pārbaudi;  

II

  e) vieta, kur notiek jebkāda nesterilu zāļu formu ražošanas operācija, izņemot sērijas izlaidi, sērijas kontroli un primāro un sekundāro iepakošanu;   Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

I B

  f) vieta, kur notiek jebkura sterilu zāļu formu ražotu, izmantojot aseptisku metodi, izņemot bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles, ražošanas operācija, izņemot sērijas izlaidi, sērijas kontroli un sekundāro iepakošanu.   Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8.

I B

28.1. nosacījums:
1. Pēdējo triju gadu laikā Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai valsts, kurai ar Eiropas Savienību ir savstarpējas atzīšanas nolīgums par labu ražošanas praksi, kompetentā iestādes veikta inspekcija ar apmierinošiem rezultātiem.
2. Ražošanas vietā ir atļauta attiecīgās zāļu formas vai produkta ražošana.
3. Attiecīgais produkts nav sterils produkts.
4. Attiecīgā gadījumā, piemēram, suspensijai un emulsijai validācijas shēma ir pieejama vai ražotāja validācija jaunā ražošanas vietā ir sekmīgi izpildīta saskaņā ar esošo protokolu vismaz trijām ražošanas produkcijas sērijām.
5. Attiecīgais produkts nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles.
28.2. dokuments:
1. Pierādījums tam, ka ierosinātā ražošanas vietā ir atļauts ražot attiecīgās zāļu formas vai produktu:

1.1. kopija pašreizējai speciālai atļaujai (licencei) zāļu ražošanai, ja ražošanas vieta atrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Atsauce uz Eiropas Savienības datu bāzi par ražošanas un importēšanas licencēm un labas ražošanas prakses sertifikātiem ("EudraGMP" datubāze) ir pietiekama pēc tam, kad šī datu bāze būs publiski pieejama;

1.2. attiecīgās kompetentās iestādes pēdējo triju gadu laikā izdots labas ražošanas prakses sertifikāts ražošanas vietai, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ja starp attiecīgo valsti un Eiropas Savienību ir noslēgts un ir spēkā savstarpējas atzīšanas nolīgums par labu ražošanas praksi. Atsauce uz "EudraGMP" datubāzi ir pietiekama pēc tam, kad tās publiskā versija ir pieejama;

1.3. Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes pēdējo triju gadu laikā izdots labas ražošanas prakses sertifikāts ražošanas vietai, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ja starp attiecīgo valsti un Eiropas Savienību nav noslēgts savstarpējas atzīšanas nolīgums par labu ražošanas praksi. Atsauce uz "EudraGMP" datubāzi ir pietiekama pēc tam, kad šī datu bāze būs publiski pieejama.

2. Attiecīgajos gadījumos validācijas pētījumā izmanototo sēriju numuri (≥ 33), atbilstīgais sērijas apjoms un sērijas ražošanas datums ir norādīts, vai ir iesniegts validācijas protokols (shēma).
3. Izmaiņas iesniegumā pašreizējais un ierosinātais gatavā produkta ražotājs ir skaidri norādīts.
4. Attiecīgā gadījumā apstiprinātās izlaides un glabāšanas beigu laika specifikācijas kopija.
5. Vienas produkcijas sērijas analīzes dati un divu eksperimentālu vai ražošanas produkcijas sēriju analīzes dati, kas iegūti simulējot ražošanas procesu, un salīdzināmi dati pēdējām trijām sērijām no iepriekšējās ražošanas vietas. Sērijas dati nākamajām divām produkcijas sērijām ir pieejami pēc pieprasījuma vai par tiem paziņo, kopā ar ierosināto rīcību, ja tie ir ārpus specifikācijas.
6. Puscietām un šķidrām zāļu formām, kuru sastāvā aktīvā viela ir neizšķīdinātā formā, atbilstīgi validācijas dati, ieskaitot daļiņu izmēra sadalījuma mikroskopisko attēlu un morfoloģiju.
7. Ja jaunā ražošanas vietā aktīvo vielu izmanto kā izejvielu, ražošanas vietas kvalificētās personas, kura atbild par sērijas izlaidi, apliecinājums, ka aktīvā viela ir ražota saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem par zāļu un pētāmo zāļu labu ražošanas praksi labu ražošanas praksi izejvielām, kas minēti normatīvajos aktos par zāļu ražošanas un kontroles kārtību. Papildus šī pielikuma 28.2.7.1.apakšpunktā noteiktajam, ja jaunā ražošanas vieta atrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī un aktīvo vielu izmanto kā izejvielu, jaunās ražošanas vietas kvalificētās personas apliecinājums, ka aktīvā vielu ražota saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem par zāļu un pētāmo zāļu labu ražošanas praksi izejvielām, kas minēta normatīvajos aktos par zāļu ražošanas un kontroles kārtību.
8. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
9. Ja ražošanas vieta un primārās iepakošanas vieta ir dažādas, transportēšanas un izejmateriālu glabāšanas apstākļi ir izstrādāti un validēti.
28.3. piezīmes:
1. Ja izmaiņa attiecas uz ražošanas vietas izmaiņu vai jaunas ražošanas vietas izveidi valstī, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, un kurai ar Eiropas Savienību nav noslēgts spēkā esošs savstarpējas atzīšanas nolīgums par labu ražošanas praksi, reģistrācijas īpašniekiem pirms paziņojuma iesniegšanas ieteicams konsultēties ar atbildīgajām kompetentajām iestādēm pirms paziņojumas un informācijas ieniegšanas par pēdējos divos līdz trijos gados Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetento iestāžu veiktajām pārbaudēm un paredzētajām pārbaudēm, tai skaitā, norādot pārbaudes datumus, pārbaudītā produkta kategoriju, uzraudzības iestādi un citu attiecīgu informāciju. Tas vajadzības gadījumā atvieglotu dalībvalsts inspekcijas dienesta labas ražošanas prakses inspekcijas pasākumus.
2. Sakarā ar kvalificētās personas apliecinājumu saistībā ar aktīvām vielām izpildāmi šādi nosacījumi:

2.1. reģistrācijas īpašnieki kā izejvielas var izmantot tikai tādas aktīvās vielas, kuras ir ražotas saskaņā ar labu ražošanas praksi, tāpēc visi reģistrācijas īpašnieki, kuri izmanto aktīvo vielu kā izejvielu, sniedz apliecinājumu. Tā kā kvalificētā persona, kura ir atbildīga par sērijas apstiprināšanu, uzņemas pilnu atbildību par katru sēriju, viņa sniedz apliecinājumu, ja sērijas izlaides vieta nav iepriekš minētā vieta;

2.2. tā kā daudzos gadījumos ir iesaistīts tikai viens ražotājs, tāpēc var iesniegt vienu apliecinājumu. Ja ir iesaistīti vairāki ražotāji, tā vietā, lai iesniegtu vairākus apliecinājumus, ir pieņemams, ka iesniedz vienu apliecinājumu, ko ir parakstījusi viena kvalificētā persona. Šāds risinājums ir pieņemams, ja:

2.2.1. apliecinājumā ir skaidri norādīts, ka tas ir parakstīts visu iesaistīto kvalificēto personu vārdā;

2.2.2. ir līgums, kurā ir norādīta kvalificētā persona, kura sniedz apliecinājumu, kā persona, kura uzņemas īpašu atbildību par aktīvās vielas ražotāja atbilstību labai ražošanas praksei, un kompetentās iestādes veic inspekciju. Līgums ir aprakstīts normatīvajos aktos par zāļu ražošanas un kontroles kārtību minētajos Eiropas Komisijas norādījumos par zāļu un pētāmo zāļu labu ražošanas praksi izejvielām;

2.3. kvalificētā persona ir speciālas atļaujas (licences) zāļu ražošanai īpašnieka rīcībā un atrodas Eiropas Ekonomikas zonā. Apliecinājumi nav pieņemami no personas, ko zāļu ražotājs algo valstīs, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā (trešās valstis), tai skaitā, valstīs ar kuru Eiropas Savienībai ir noslēgts savstarpējas atzīšanas nolīgums par labu ražošanas praksi;

2.4. ievēro, ka ražošana ietver pilnīgu vai daļēju ražošanu, importu, fasēšanu, iepakošanu vai noformēšanu pirms produkta iekļaušanas zāļu sastāvā, tai skaitā, atkārtotu iepakošanu vai pārmarķēšanu, ko veic izplatītājs;

2.5. apliecinājums nav sniedzams attiecībā uz asinīm un asins komponentiem.

29. B.II.b.2. Izmaiņa sērijas izlaides kārtībā un gatavā produkta kvalitātes kontroles testēšanā:  
  a) sērijas pārbaudes un testēšanas vietas aizstāšana vai pievienošana; Nosacījums: 2., 3., 4. Dokuments: 1., 2., 5.

I A

  b) par sērijas izlaidi atbildīgā ražotāja aizstāšana vai pievienošana:  
  1. Neiekļaujot sērijas pārbaudi un testēšanu. Nosacījums: 1., 2. Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5.

I AIN

  2. Iekļaujot sērijas pārbaudi un testēšanu. Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5.

I AIN

  3. Iekļaujot sērijas pārbaudi un testēšanu bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes produktam, un viena no pārbaudes un testa metodēm ražotnē ir bioloģiska, imunoloģiska vai imunoķīmiska metode.  

II

29.1. nosacījums:
  1. Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs atrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī.
  2. Ražošanas vietai ir piešķirta atbilstoša atļauja.
  3. Produkts nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles.
  4. Metodes nodošana no iepriekšējās uz jaunu ražotni vai jaunu testu laboratoriju ir veiksmīgi pabeigta.
29.2. dokuments:
1. Ražošanas vietai, kas:

1.1. atrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī, speciālas atļaujas (licences) zāļu ražošanai kopija vai, ja tādas nav, labas ražošanas prakses sertifikāts, ko attiecīgā kompetentā iestāde izdevusi pēdējos trijos gados;

1.2. neatrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ja starp attiecīgo valsti, kurai ar Eiropas Savienību ir savstarpējas atzīšanas nolīgums par labu ražošanas praksi, un tas ir spēkā, labas ražošanas prakses sertifikāts, ko attiecīgā kompetentā iestāde izdevusi pēdējos trijos gados. Ja šāda nolīguma nav, labas ražošanas prakses sertifikāts, ko pēdējos trijos gados izdevusi Eiropas Ekonomikas zonas kompetentā iestāde.

2. Izmaiņas iesniegumā pašreizējais un ierosinātais gatavā produkta ražotājs ir skaidri norādīts.
3. Par produkta nepilnībām un atsaukšanu atbildīgā jaunā kontaktpersona Eiropas Ekonomikas zonā, ja tāda ir, un kontaktinformācija (attiecas tikai uz centralizēto procedūru).
4. Kvalificētās personas, kuras atbild par sērijas apstiprināšanu apliecinājums, kurā norādīts, ka reģistrācijas dokumentācijā minētais aktīvās vielas ražotājs darbojas saskaņā ar normatīvajos aktos par zāļu ražošanas un kontroles kārtību minētajiem Eiropas Komisijas norādījumiem par zāļu un pētāmo zāļu labu ražošanas praksi labu ražošanas praksi izejvielām. Vienu apliecinājumu iesniedz šī pielikuma 28.3.2.2.apakšpunktā minētā gadījumā.
5. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, tai skaitā, atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
30. B.II.b.3. Izmaiņa gatavā produkta ražošanas procesā:  
  a) neliela ražošanas procesa izmaiņa attiecībā uz cietajām zāļu formām iekšķīgai lietošanai ar ātru aktīvās vielas izdalīšanos vai šķīdumiem iekšķīgai lietošanai; Nosacījums: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Dokuments: 1., 3., 4., 6., 7., 8.

I A

  b) būtiska izmaiņa ražošanas procesā, kas var būtiski ietekmēt zāļu kvalitāti, drošumu un iedarbīgumu;  

II

c) produkts ir bioloģiskās, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles, un izmaiņa prasa veikt salīdzināmības novērtējumu;

II

d) nestandarta gala sterilizācijas metodes ieviešana;

II

e) aktīvās vielas pieļaujamā pārsnieguma ieviešana un palielināšana;

II

f) neliela izmaiņa iekšķīgai lietošanai paredzēta ūdeni saturoša šķīduma (suspensija) ražošanas procesā. Dokuments: 1., 2., 4., 6., 7., 8.

I B

30.1. nosacījumi:
1. Piemaisījumu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā sastāvā un fizikāli ķīmiskajās īpašībās nav izmaiņu.
2. Attiecīgais produkts nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles un augu izcelsmes zāles.
3. Ražošanas princips, ieskaitot atsevišķus ražošanas posmus, paliek tāds pats, piemēram, starpproduktu apstrāde. Izmaiņa nav ražošanas procesā izmantotajā šķīdinātājā.
4. Reģistrētais process ir kontrolēts, veicot atbilstīgus testus ražošanas gaitā, un ierobežojumu paplašināšana vai atcelšana kā izmaiņas attiecībā uz šīm pārbaudēm nav.
5. Gatavā produkta un starpproduktu specifikācijas nav izmainītas.
6. Jaunā procesa rezultātā iegūst identisku produktu attiecībā uz visiem kvalitātes, drošuma un iedarbīguma aspektiem.
7. Stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem vismaz vienai eksperimentālajai vai rūpnieciskajai sērijai, un iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu laikā gūti dati par stabilitāti. Apliecinājums, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
30.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, ieskaitot pašreizējā un jaunā procesa tiešu salīdzinājumu.
2. Attiecībā uz puscietiem un šķidriem produktiem, kuru sastāvā aktīvā viela ir neizšķīdinātā formā, atbilstīgi izmaiņu validācijas dati, tai skaitā, daļiņu izmēra sadalījuma mikroskopiskais attēls, lai pārbaudītu redzamas morfoloģijas izmaiņas, un salīdzināmi daļiņu izmēra sadalījuma dati, ko iegūst, izmantojot atbilstīgu metodi.
3. Attiecībā uz cietajām zāļu formām vienas reprezentatīvas produkcijas sērijas šķīšanas profils un salīdzināmi dati par iepriekšējā ražošanas procesa pēdējām trijām sērijām. Dati par nākamajām divām pilnām produkcijas sērijām ir pieejami pēc pieprasījuma vai tos iesniedz, kopā ar ierosināto rīcību, ja nav atbilstība specifikācijai. Augu izcelsmes zālēm salīdzināti sabrukšanas dati ir pieņemami.
4. Pamatojums, kāpēc nav iesniegts jaunais bioekvivalences pētījums saskaņā ar šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajās pamatnostādnēs iekļautajiem norādījumiem par biopieejamību un bioekvivalenci.
5. Validācijas dati sterilizācijas procesa izmaiņas gadījumā.
6. Apstiprināto izlaides un glabāšanas laika specifikācijas kopija.
7. Salīdzinošās tabulas veidā iesniegti analīzes dati vismaz vienai sērijai, kas izgatavota saskaņā ar pašreiz apstiprināto un ierosināto procesu. Reģistrācijas īpašnieks pēc pieprasījuma sagatavo un paziņo, kopā ar ierosināto rīcību, nākamo divu pilnu produkcijas sēriju datus, ja ir ārpus specifikācijas.
8. Apliecinājums, ka stabilitātes pētījumi ir uzsākti vismaz vienai eksperimentālai vai rūpnieciskai sērijai saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem ar attiecīgo sēriju numuru norādi, un attiecīgie stabilitātes parametri ir novērtēti, un ka, iesniedzot paziņojumu, izmaiņas iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu laikā gūti apmierinoši dati par stabilitāti, un ka stabilitātes profils ir līdzīgs pašreiz reģistrētajai dokumentācijā norādītajai situācijai. Apliecinājums, ka minētos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
31. B.II.b.4. Izmaiņa gatavā produkta sērijas apjomā, ieskaitot, sērijas

apjoma diapazonu:

 
  a) apjoma palielināšana līdz 10 reizēm salīdzinājumā ar pašreiz apstiprināto sērijas apjomu; Nosacījums: 1., 2., 3., 4., 5., 7. Dokuments: 1., 4.

I A

  b) apjoma samazināšana līdz 10 reizēm; Nosacījums: 1., 2., 3., 4., 5., 6. Dokuments: 1., 4.

I A

c) izmaiņa prasa bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm salīdzināmības novērtējumu;

II

d) izmaiņa attiecas uz pārējām zāļu formām ražotām sarežģītā ražošanas procesā;

II

e) apjoma palielināšana vairāk nekā 10 reizes salīdzinājumā ar pašreiz apstiprināto sērijas apjomu zālēm ar ātru aktīvās vielas atbrīvošanu; Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

I B

f) bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāļu sērijas apjoma palielināšana un samazināšana bez procesa izmaiņas, piemēram, ražošanas līnijas dubultošana. Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

I B

31.1. nosacījums:
1. Izmaiņa neietekmē produkta reproducējamību un atbilstību.
2. Izmaiņa attiecas uz standarta zāļu formām iekšķīgai lietošanai ar ātru aktīvās vielas atbrīvošanu vai nesterilām šķidrām zāļu formām.
3. Jebkuras izmaiņas ražošanas metodē un pārbaudēs ražošanas procesā ir tikai tādas, kādas nepieciešamas sērijas apjoma izmaiņai, piemēram, dažāda izmēra iekārtu izmantošana.
4. Validācijas shēma ir pieejama vai arī ražošanas validācija saskaņā ar pašreizējo protokolu ir sekmīgi izpildīta vismaz trijām saražotajām produkcijas sērijām ierosinātajam jaunajam sērijas apjomam saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām attiecīgajām pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti.
5. Attiecīgais produkts nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles.
6. Izmaiņa nav rezultāts neparedzētiem notikumiem ražošanas laikā vai to iemesls nav stabilitātes apsvērumi.
7. Pašreizējais sērijas apjoms nav apstiprināts I A tipa izmaiņas procedūrā.
31.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. Salīdzinošās tabulas veidā analīzes dati vismaz vienas produkcijas sērijai, kas saražota atbilstoši pašreiz apstiprinātajam un ierosinātajam sērijas apjomam. Reģistrācijas īpašnieks pēc pieprasījuma sagatavo un paziņo, kopā ar ierosināto rīcību, nākamo divu pilnu produkcijas sēriju datus, ja ir ārpus specifikācijas.
3. Apstiprināto izlaides un glabāšanas laika specifikāciju kopijas.
4. Attiecīgajos gadījumos norāda sērijas numurus, kas izmantoti validācijas pētījumā, atbilstošus sērijas apjomam un sērijas ražošanas datumam (≥ 3), vai iesniedz validācijas protokolu (shēmu).
5. Validācijas rezultāti.
6. Rezultāts stabilitātes pētījumiem, kuri attiecīgajiem stabilitātes parametriem ir veikti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem vismaz vienai eksperimentālajai vai rūpnieciski ražotajai sērijai, kas aptver vismaz triju mēnešu periodu. Apliecinājums, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas. Bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm apliecinājums, ka salīdzināmības novērtējums nav prasīts.
32. B.II.b.5. Izmaiņa ražošanas procesa testos vai ierobežojumos, kurus piemēro gatavā produkta ražošanā:  
  a) stingrāku ražošanas procesa ierobežojumu noteikšana; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments: 1., 2.

I A

b) jaunu testu un ierobežojumu pievienošana; Nosacījums: 1., 2., 5., 6. Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5., 7.

I A

c) nebūtiska testa svītrošana ražošanas procesā; Nosacījums: 1., 2. Dokuments: 1., 2., 6.

I A

d) testa svītrošana ražošanas procesā, kas var būtiski ietekmēt gatavā produkta vispārējo kvalitāti;

II

e) ražošanas procesa ierobežojumu paplašināšana, kas var būtiski ietekmēt gatavā produkta vispārējo kvalitāti;

II

f) ražošanas procesā testa pievienošana un aizstāšana, kas ir rezultāts drošuma un kvalitātes apsvēruma dēļ. Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5., 7.

I B

32.1. nosacījums:
1. Izmaiņa nav radusies, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus, piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas procedūrā un II tipa izmaiņu procedūrā.
2. Izmaiņu nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanā, piemēram, jauns nekvalificēts piemaisījums un izmaiņas kopējo piemaisījumu ierobežojumos.
3. Izmaiņa atbilst pašreiz apstiprinātajam ierobežojumu diapazonam.
4. Testa procedūra ir tāda pati vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
5. Jaunā testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai jaunā veidā izmantotu standarta paņēmienu.
6. Jaunā testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā un imunoķīmiskā metode vai metode, kura kā bioloģiski aktīvu vielu izmanto bioloģiskas izcelsmes reaģentu, un tā neietver farmakopejas standartizētu mikrobioloģisko metodi.
32.2. dokumenti:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. Salīdzinošā tabula par pašreizējo un ierosināto ražošanas procesa testu un ierobežojumiem.
3. Attiecīgā gadījumā informācija par visām jaunajām analīzes metodēm un validācijas dati.
4. Gatavā produkta attiecībā uz visiem specifikācijas parametriem sērijas analīzes dati divām ražošanas sērijām, bet bioloģiskās izcelsmes produktam trīs ražošanas sēriju analīzes dati, ja nav citādi pamatots.
5. Attiecīgā gadījumā salīdzināmi gatavā produkta šķīšanas profila dati vismaz vienai eksperimentālajai sērijai, kas saražota, izmantojot pašreizējo un jauno testu ražošanas procesā. Augu izcelsmes zālēm salīdzināti sabrukšanas dati ir pieņemami.
6. Pamatojums un riska novērtējums, kas parāda, ka parametrs nav būtisks.
7. Pamatojums ražošanas procesā jaunam testam un ierobežojumiem.

2.2.3. B.II. c) palīgvielu kontrole

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

33. B.II.c.1. Izmaiņa palīgvielas specifikācijas parametros un ierobežojumos:  
  a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

b) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstošu testa metodi; Nosacījums: 1., 2., 5., 6., 7. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6., 8.

I A

c) nebūtiska specifikācijas parametra svītrošana, piemēram, novecojuša parametra svītrošana; Nosacījums: 1., 2. Dokuments:

1., 2., 7.

I A

d) izmaiņa ārpus apstiprināto specifikāciju ierobežojumu diapazona;

II

e) specifikācijas parametra svītrošana, kas var būtiski ietekmēt gatavā produkta vispārējo kvalitāti;

II

f) specifikācijas parametra pievienošana un aizstāšana, kas ir rezultāts drošuma un kvalitātes apsvēruma dēļ (neattiecas uz bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm). Dokumenti:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 8.

I B

33.1. nosacījums:
1. Izmaiņa nav radusies, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus, piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas procedūrā un II tipa izmaiņu procedūrā.
2. Izmaiņu nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanā, piemēram, jauns nekvalificēts piemaisījums un izmaiņas kopējo piemaisījumu ierobežojumos.
3. Izmaiņa atbilst pašreiz apstiprinātajam ierobežojumu diapazonam.
4. Testa procedūra saglabājas tāda pati vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
5. Jaunā testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai jaunā veidā izmantotu standarta paņēmienu.
6. Jaunā testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā un imunoķīmiskā metode vai metode, kurā kā bioloģiski aktīvu vielu izmanto bioloģiskas izcelsmes reaģentu, un tā neietver farmakopejas standartizētu mikrobioloģisko metodi.
7. Izmaiņa nav attiecināma uz genotoksisku piemaisījumu.
33.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. Salīdzinošā tabula par pašreizējo un ierosināto ražošanas procesa testu un ierobežojumiem.
3. Attiecīgā gadījumā informācija par visām jaunajām analīzes metodēm un validācijas dati.
4. Attiecībā uz visiem specifikācijas parametriem palīgvielas sērijas analīzes dati divām ražošanas sērijām, bet bioloģiskās izcelsmes palīgvielai trim ražošanas sērijām.
5. Attiecīgā gadījumā salīdzināmi gatavā produkta šķīšanas profila dati vismaz vienai eksperimentālajai sērijai, kas saražota, izmantojot pašreizējo un jauno testu ražošanas procesā. Augu izcelsmes zālēm salīdzināti sabrukšanas dati ir pieņemami.
6. Attiecīgajā gadījumā pamatojums, kāpēc nav iesniegts jaunais bioekvivalences pētījums saskaņā ar šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajās pamatnostādnēs iekļautajiem norādījumiem par biopieejamību un bioekvivalenci.
7. Pamatojums un riska novērtējums, kas parāda, ka parametrs nav būtisks.
8. Pamatojums ražošanas procesā jaunam testam un ierobežojumiem.
34. B.II.c.2 Izmaiņa palīgvielas testa procedūrā:  
  a) nelielas izmaiņas apstiprinātajā testa procedūrā; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

b) testa procedūras svītrošana, ja alternatīva testa procedūra ir attiecīgi apstiprināta; Dokuments: 5. Dokuments:

1.

I A

c) bioloģiskās, imunoloģiskās un imunoķīmiskās testa metodes vai metodes, kura paredz izmantot bioloģiskas izcelsmes reaģentu, aizstāšana;

II

d) citas izmaiņas testa procedūrā, tai skaitā, aizstāšana vai pievienošana. Dokuments:

1., 2.

I B

34.1. nosacījums:
1. Atbilstoši validācijas pētījumi ir veikti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, un parāda, ka atjaunotā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai.
2. Izmaiņas nav kopējo piemaisījumu ierobēzōjumos. Jauni nekvalificēti piemaisījumi nav konstatēti.
3. Analīzes metode saglabājas tāda pati, piemēram, izmaiņa kolonnas garumā vai temperatūrā, bet nav citāda veida kolonna vai metode.
4. Testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā un imunoķīmiskā metode vai metode, kurā izmanto bioloģiskas izcelsmes reaģentu, un tā neietver farmakopejas standartizētu mikrobioloģisko metodi.
5. Alternatīva specifikācijas parametra testa procedūra ir attiecīgi apstiprināta, un šī procedūra nav pievienota, paziņojot par I A un I AIN tipa izmaiņām.
34.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, iekļaujot, ja attiecināms, analīzes metodes aprakstu, validācijas datu kopsavilkumu, pārskatītas piemaisījumu specifikācijas.
2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai pamatoti salīdzinošās analīzes rezultāti, kas parāda, ka pašreizējā testa procedūra ir līdzvērtīga ierosinātajai. Šī prasība nav piemērojama gadījumā, ja papildus pievieno jaunu testa procedūru.
35. B.II.c.3 Izmaiņa palīgvielas vai reaģenta ar TSE risku izcelsmē:  
  a) no materiāla ar TSE risku uz augu vai sintētiskas izcelsmes materiālu:      
1. Palīgvielām vai reaģentiem, ko neizmanto bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes aktīvas vielas vai zāles ražošanā; Nosacījums: 1. Dokuments:

1.

I A

2. Palīgvielām vai reaģentiem, ko izmanto bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, aktīvas vielas vai zāles ražošanā; Dokuments:

1., 2.

I B

b) materiāla ar TSE risku izmaiņa vai ieviešana, vai aizstāšana ar citu materiālu ar TSE risku, kuram nav TSE atbilstības sertifikāta.

II

35.1. nosacījums:
1. Palīgvielas un gatavā produkta izlaide un glabāšanas laika specifikācijas saglabājas tādas pašas.
35.2. dokuments:
1. Materiāla ražotāja vai reģistrācijas īpašnieka apliecinājums, ka materiālam ir augu vai sintētiska izcelsme.
2. Pētījums par materiālu līdzvērtību un gatavā materiāla ietekmi uz produkciju un iedarbību (piemēram, šķīšanas rādītāji) uz gatavo produktu.
36. B.II.c.4 Izmaiņa farmakopejā neietilpstošas palīgvielas sintēzē vai atjaunošanā (ekstrahēšanā), ja aprakstīts reģistrācijas dokumentācijā:      
  a) neliela izmaiņa farmakopejā neietilpstošas palīgvielas sintēzē vai (ekstrahēšanā); Nosacījums: 1., 2. Dokuments:

1., 2., 3., 4.

I A

b) specifikācijas ir ietekmētas vai notiek izmaiņa palīgvielas fizikāli ķīmiskajās īpašībās, kas var ietekmēt gatavā produkta kvalitāti;

II

c) palīgviela ir bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes viela.

II

36.1. nosacījums:
1. Sintēzes ceļš un specifikācijas ir identiskas, un izmaiņas piemaisījumu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā sastāvā (neattiecas uz atlikušo šķīdinātāju sastāvu, pieņemot tos kontrolē saskaņā ar šo noteikumum.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH ierobežojumiem) vai fizikāli ķīmiskajās īpašībās nav.
2. Adjuvanti ir izslēgti.
36.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavots šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. Salīdzinošās tabulas veidā vismaz divu palīgvielu sēriju analīzes dati (minimālais eksperimentālo sēriju skaits), kas saražotas saskaņā ar iepriekšējo un jauno procesu.
3. Attiecīgajā gadījumā vismaz divu gatavā produkta sēriju (minimālais eksperimentālo sēriju skaits) salīdzināmi šķīšanas profila dati. Augu izcelsmes zālēm salīdzināti sabrukšanas dati ir pieņemami.
4. Apstiprinātās un jaunās (ja tāda ir) specifikācijas kopija palīgvielai.

2.2.4. B.II. d) gatavā produkta kontrole

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

37. B.II.d.1 Izmaiņa gatavā produkta specifikācijas parametros un ierobežojumos:  
  a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

b) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana zālēm pakļautām oficiālai sērijas izlaidei; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I AIN

c) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstīgu testa metodi; Nosacījums: 1., 2., 5., 6., 7. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5., 7.

I A

d) nebūtiska specifikācijas parametra svītrošana, piemēram, novecojuša parametra svītrošana; Nosacījums: 1., 2. Dokuments:

1., 2., 6.

I A

e) izmaiņa ārpus apstiprināto specifikāciju ierobežojumu diapazona;

II

f) specifikācijas parametra, kas var būtiski ietekmēt gatavā produkta vispārējo kvalitāti, svītrošana;

II

g) specifikācijas parametra pievienošana vai aizstāšana drošuma vai kvalitātes apsvēruma dēļ (neattiecas uz bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes produktu).

1,2,3,4,5,7

IB

37.1. nosacījums:
1. Izmaiņa nav radusies, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus, piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas procedūrā un II tipa izmaiņu procedūrā.
2. Izmaiņu nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanā, piemēram, jauns nekvalificēts piemaisījums un izmaiņas kopējo piemaisījumu ierobežojumos.
3. Izmaiņa atbilst pašreiz apstiprinātajam ierobežojumu diapazonam.
4. Testa procedūra ir tāda pati vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
5. Jaunā testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai jaunā veidā izmantotu standarta paņēmienu.
6. Testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā un imunoķīmiskā metode vai metode, kura kā bioloģiski aktīvu vielu izmanto bioloģiskās izcelsmes reaģentu.
7. Izmaiņa nav attiecināma uz genotoksisku piemaisījumu.
37.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. Salīdzinošā tabula par pašreizējo un ierosināto specifikāciju.
3. Attiecīgā gadījumā informācija par visām jaunajām analīzes metodēm un validācijas dati.
4. Gatavā produkta attiecībā uz visiem specifikācijas parametriem sērijas analīzes dati divām ražošanas sērijām, bet bioloģiskās izcelsmes produktam trīs ražošanas sēriju analīzes dati, ja nav citādi pamatots.
5. Attiecīgā gadījumā salīdzināmi gatavā produkta šķīšanas profila dati vismaz vienai eksperimentālajai sērijai, kas saražota, izmantojot pašreizējo un jauno testu ražošanas procesā. Augu izcelsmes zālēm salīdzināti sabrukšanas dati ir pieņemami.
6. Pamatojums un riska novērtējums, kas parāda, ka parametrs nav būtisks.
7. Pamatojums ražošanas procesā jaunam testam un ierobežojumiem.
38. B.II.d.2 Izmaiņa testa procedūrā gatavam produktam:  
  a) neliela izmaiņa apstiprinātajā testa procedūrā; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

b) testa procedūras svītrošana, ja ir alternatīva testa procedūra ir attiecīgi apstiprināta; Nosacījums: 4. Dokuments:

1.

I A

c) bioloģiskās, imunoloģiskās un imunoķīmiskās testa metodes vai metodes, kura paredz izmantot bioloģiskas izcelsmes reaģentu, aizstāšana;

II

d) citas izmaiņas testa procedūrā, tai skaitā, aizstāšana vai pievienošana. Dokuments:

1., 2.

I B

38.1. nosacījums:
1. Atbilstoši validācijas pētījumi ir veikti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, un parāda, ka atjaunotā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai.
2. Izmaiņas nav kopējā piemaisījuma ierobežojumos. Jauni nekvalificēti piemaisījumi nav konstatēti.
3. Analīzes metode saglabājas tāda pati, piemēram, izmaiņa kolonnas garumā vai temperatūrā, bet nav citāda veida kolonna vai metode.
4. Testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā un imunoķīmiskā metode vai metode, kurā izmanto bioloģiskas izcelsmes reaģentu, un tā neietver farmakopejas standartizētu mikrobioloģisko metodi.
38.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, ieskaitot, ja attiecināms analīzes metodes aprakstu, validācijas datu kopsavilkumu, pārskatītas piemaisījumu specifikācijas.
2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai pamatoti salīdzinošās analīzes rezultāti, kas parāda, ka pašreizējā testa procedūra ir līdzvērtīga ierosinātajai. Šī prasība nav piemērojama gadījumā, ja papildus pievieno jaunu testa procedūru.
39. B.II.d.3 Izmaiņa, kas attiecas uz reālā laika izlaides vai parametriskās izlaides ieviešanu gatavā produkta ražošanā.  

II

2.2.5. B.II. e) iepakojuma aizvākojuma sistēma

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

40. B.II.e.1 Izmaiņa gatavā produkta primārā iepakojumā:  
  a) kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs:  
1. Cietās zāļu formas. Nosacījums: 1., 2., 3. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6.

I A

2. Puscietās un nesterilas šķidrās zāļu formas. Dokuments:

1., 2., 3., 5., 6.

I B

3. Sterilas zāles un bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles.

II

4. Izmaiņa, kas attiecas uz mazāk aizsargājošu iepakojumu, ar ko saistītas glabāšanas noteikumu izmaiņas un glabāšanas laika saīsināšana.

II

b) iepakojuma veids:
1. Cietās, puscietās un nesterilas šķidrās zāļu formas. Dokuments:

1., 2., 3., 5., 6., 7.

I B

2. Sterilas zāles un bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zāles.

II

40.1. nosacījums:
1. Izmaiņa attiecas tikai uz to pašu iepakojuma veidu, piemēram, tablešu plāksnīti (blisteri) aizstāj ar blisteri.
2. Ierosinātais iepakojuma materiāls tā attiecīgo īpašību ziņā ir vismaz līdzvērtīgs apstiprinātajam.
3. Stabilitātes pētījumi ir attiecīgi uzsākti vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem, un attiecīgi stabilitātes rādītāji ir novērtēti, un procedūras īstenošanas laikā iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu laikā gūti apmierinoši dati par stabilitāti. Taču, ja ierosinātais iepakojums ir izturīgāks nekā pašreizējais iepakojums, piemēram, biezāka tablešu plāksnīte (blisteris), triju mēnešu laikā gūtu datu par stabilitāti pieejamība nav jānodrošina. Šos pētījumus pabeidz, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniedz kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
40.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
2. Atbilstīgi dati par jauno iepakojumu (salīdzināmi dati par caurlaidību, piemēram, O2, CO2, mitruma caurlaidību).
3. Attiecīgā gadījumā apliecinājums tam, ka satura un iepakojuma materiāla savstarpējās iedarbības nav, piemēram, ierosinātā materiāla komponentes iekļuve saturā un produkta komponenšu zudums iepakojumā, tai skaitā, apstiprinājums, ka materiāls atbilst attiecīgām farmakopejas prasībām vai normatīvajiem aktiem par obligātām nekaitīguma prasībām materiāliem (plastmasas) un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
4. Apliecinājums, ka nepieciešamie stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem ar attiecīgo sēriju numuru norādi, un ka iesnieguma iesniedzēja rīcībā attiecīgā gadījumā procedūras īstenošanas laikā bija nepieciešamais apmierinošu datu par stabilitāti minimums, un pieejamie dati nenorādīja uz problēmu. Apliecinājums, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
5. Stabilitātes pētījumu rezultāts pētījumiem, kuri attiecīgajiem stabilitātes parametriem ir veikti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēs par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem vismaz divām eksperimentālajām vai rūpnieciski ražotajām sērijām, kas aptver vismaz triju mēnešu periodu. Apliecinājums, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
6. Attiecīgā gadījumā salīdzinošā tabula par pašreizējo un ierosināto primārā iepakojuma specifikāciju ražošanas procesa testam un ierobežojumiem.
7. Atbilstīgi jaunā trauka un aizvākojuma paraugs saskaņā ar prasībām attiecībā uz dalībvalstīs savāktajiem paraugiem, kas iekļautas Farmācijas likuma 28.1pantā minētajos Eiropas Komisijas ieteikumos par dokumentāciju.
40.3. piezīme.
Attiecībā uz šī pielikuma 40. b) apakšpunktā minēto izmaiņas iesnieguma iesniedzējiem atgādināta, ka saistībā ar izmaiņu, kuras rezultātā iegūt "jaunu zāļu formu", iesniedzams reģistrācijas paplašināšanas iesniegums.
41. B.II.e.2 Izmaiņa gatavā produkta primārā iepakojuma specifikācijas parametros un ierobežojumos:  
  a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

b) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstīgu testa metodi; Nosacījums: 1., 2., 5. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6.

I A

c) nebūtiska specifikācijas parametra svītrošana, piemēram, novecojuša parametra svītrošana; Nosacījums: 1., 2. Dokuments:

1., 2., 5.

I A

d) specifikācijas parametra pievienošana vai aizstāšana drošuma vai kvalitātes apsvēruma dēļ. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 6.

I B

41.1. nosacījums:
1. Izmaiņa nav radusies, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus, piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas procedūrā un II tipa izmaiņu procedūrā.
2. Izmaiņu nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanā.
3. Izmaiņa atbilst pašreiz apstiprinātajam ierobežojumu diapazonam.
4. Testa procedūra saglabājas tāda pati vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
5. Jaunā testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai jaunā veidā izmantotu standarta paņēmienu.
41.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. Salīdzinošā tabula par pašreizējo un ierosināto ražošanas procesa testu un ierobežojumiem.
3. Attiecīgā gadījumā informācija par visām jaunajām analīzes metodēm un validācijas dati.
4. Attiecībā uz visiem specifikācijas parametriem primārā iepakojuma divu sēriju analīzes dati.
5. Pamatojums un riska novērtējums, kas parāda, ka parametrs nav būtisks.
6. Pamatojums ražošanas procesā jaunam testam un ierobežojumiem.
42. B.II.e.3 Izmaiņa gatavā produkta primārā iepakojuma testa procedūrā:  
  a) nelielas izmaiņas apstiprinātā testa procedūrā; Nosacījums: 1., 2., 3. Dokuments:

1., 2.

I A

b) citas izmaiņas testa procedūrā, iekskaitot aizstāšanu vai pievienošanu; Nosacījums: 1., 3., 4. Dokuments:

1., 2.

I A

c) testa procedūras svītrošana, ja alternatīva testa procedūra ir attiecīgi apstiprināta. Nosacījums: 5. Dokuments:

1.

I A

42.1. nosacījums:
1. Atbilstoši validācijas pētījumi ir veikti saskaņā ar attiecīgām šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, un tie parāda, ka atjaunotā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai.
2. Analīzes metode saglabājas tāda pati, piemēram, izmaiņa kolonnas garumā vai temperatūrā, bet nav citāda veida kolonna vai metode.
3. Jaunā testa metode neattiecas uz jaunu nestandarta paņēmienu vai jaunā veidā izmantotu standarta paņēmienu.
4. Aktīvā viela un gatavais produkts nav bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes.
5. Alternatīva specifikācijas parametra testa procedūra ir attiecīgi apstiprināta, un šī procedūra nav pievienota, paziņojot par I A un I AIN tipa izmaiņām.
42.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, iekļaujot analītiskās metodoloģijas aprakstu un validācijas datu kopsavilkumu.
2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai pamatoti salīdzinošās analīzes rezultāti, kas parāda, ka pašreizējā testa procedūra ir līdzvērtīga ierosinātajai. Šī prasība nav piemērojama gadījumā, ja papildus pievieno jaunu testa procedūru.
43. B.II.e.4 Izmaiņa iepakojuma vai aizvākojuma formā vai izmērā (primārais iepakojums):  
  a) nesterilas zāles; Nosacījums: 1., 2., 3. Dokuments: 1., 2., 4.

I A

b) izmaiņa formā vai izmērā attiecas uz iepakojuma materiāla fundamentālu daļu, kas var būtiski ietekmēt gatavā produkta piegādi, lietošanu, drošumu vai stabilitāti;

II

c) sterilas zāles. Dokuments: 1., 2., 3., 4.

I B

43.1. nosacījums:
1. Iepakojuma kvalitatīvais vai kvantitatīvais sastāvs paliek tāds pats.
2. Izmaiņa nav attiecināma uz iepakojuma materiāla fundamentālu daļu, kas ietekmē gatavā produkta piegādi, lietošanu, drošību vai stabilitāti.
3. Ja izmaiņa attiecas uz brīvās augšdaļas tilpumu vai virsmas laukuma un tilpuma attiecību, stabilitātes pētījumi ir uzsākti vismaz divām eksperimentālām (trijām sērijām attiecībā uz bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm) vai rūpnieciskām sērijām saskaņā ar attiecīgajām šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, un iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu, bet attiecībā uz bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm sešu mēnešu, laikā iegūti dati par stabilitāti. Apliecinājums ir dots, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
43.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, iekļaujot aprakstu un sīki izstrādātu zīmējumu iepakojuma vai aizvākojuma materiālam, un atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
2. Atbilstīgi jaunā iepakojuma un aizvākojuma paraugs saskaņā ar prasībām attiecībā uz dalībvalstīs savāktajiem paraugiem, kas iekļautas Farmācijas likuma 28.1pantā minētajos Eiropas Komisijas ieteikumos par dokumentāciju.
3. Atkārtotas validācijas pētījumi ir veikti pilnīgi steriliem produktiem. Attiecīgā gadījumā ir norādīti atkārtotas validācijas pētījumos izmantoto sēriju numuri.
4. Ja izmaiņa attiecas uz brīvās augšdaļas tilpumu vai virsmas laukuma un tilpuma attiecību, apliecinājums, ka nepieciešamie stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajās zinātniskajās pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti iekļautajiem ICH nosacījumiem ar attiecīgo sēriju numuru norādi, un ka attiecīgā gadījumā I A tipa izmaiņu paziņošanas un IB tipa izmaiņu paziņojuma iesniegšanas laikā iesniedzēja rīcībā bija vismaz triju mēnešu laikā gūts nepieciešamais apmierinošu datu par stabilitāti minimums, un pieejamie dati nenorādīja uz problēmu. Sniedz apliecinājumu, ka šos pētījumus pabeigs, un datus, kopā ar ierosināto rīcību, nekavējoties iesniegs kompetentajām iestādēm, ja tie ir ārpus specifikācijas vai, iespējams, apstiprinātā glabāšanas laika beigās ir ārpus specifikācijas.
44. B.II.e.5 Izmaiņa gatavā produkta iepakojuma izmērā:  
  a) izmaiņa vienību skaitā iepakojumā, piemēram, tabletes, ampulas:  
1. Izmaiņa pašreiz apstiprinātajā iepakojuma izmērā. Nosacījums:1., 2. Dokuments: 1., 3.

I AIN

2. Izmaiņa, kas nav pašreiz apstiprinātajā iepakojuma izmērā. Dokuments: 1., 2., 3.

I B

b) iepakojuma izmēra svītrošana; Nosacījums:3. Dokuments: 1., 2.

I A

c) izmaiņa svara − tilpuma apjoma pildījumā sterilām daudzdevu (vai vienas devas, daļējas izlietošanas) parenterālām zālēm un bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes daudzdevu parenterālām zālēm;

II

d) izmaiņa svara − tilpuma apjoma pildījumā neparenterālu daudzdevu (vai vienas devas, daļējas izlietošanas) produktiem Dokuments: 1., 2., 3.

I B

44.1. nosacījums:
1. Jaunā iepakojuma izmērs atbilst zāļu devām un ārstēšanas ilgumam kā apstiprināts zāļu aprakstā.
2. Primārā iepakojuma materiāls ir saglabāts tāds pats.
3. Pārējais produkta noformējums ir atbilstošs dozēšanas instukcijai un ārstēšanas ilgumam kā norādīts zāļu aprakstā.
44.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
2. Jaunā un pašreizējā iepakojuma izmēra pamatojums, kas parāda, ka jaunais un pašreizējais iepakojuma izmērs ir atbilstošs dozēšanas režīmam un lietošanas ilgumam kā apstiprināts zāļu aprakstā.
3. Apliecinājums, ka saskaņā ar attiecīgām šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti tiks veikti stabilitātes pētījumi produktiem, kuru stabilitātes parametri var tikt skarti. Dati, kopā ar ierosināto rīcību, ja tie ir ārrpus specifikācijas.
44.3. piezīme.
Attiecībā uz ši pielikuma 44.punktā c) un d) apakšpunktu iesnieguma iesniedzējiem atgādina, ka izmaiņām zāļu stiprumā prasa iesniegt iesniegumu reģistrācijas paplašināšanai.
45. B.II.e.6 Izmaiņa jebkurā (primārā) iepakojuma materiāla daļā, kas nav saskarsmē ar gatavā produkta sastāvu, piemēram, noņemamu vāciņu krāsa, krāsaini koda gredzeni uz ampulām, adatu aizsargu izmaiņa (izmantota dažāda plastmasa):  
  a) izmaiņa, kas ietekmē informāciju par zālēm; Nosacījums: 1. Dokuments: 1.

I AIN

b) izmaiņa, kas neietekmē informāciju par zālēm; Dokuments: 1. Dokuments: 1.

I A

45.1. nosacījums:
1. Izmaiņa neattiecas uz iepakojuma materiāla daļu, kas ietekmē gatavā produkta piegādi, lietošanu, drošumu vai stabilitāti.
45.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, atbilstīgi iekļaujot atjaunotu informāciju par zālēm.
46. B.II.e.7 Izmaiņa iepakojuma komponenšu vai ierīču piegādātājā (ja tas ir minēts reģistrācijas dokumentācijā):  
  a) piegādātāja svītrošana; Nosacījums:1. Dokuments: 1.

I A

b) piegādātāja aizstāšana vai pievienošana; Nosacījums: 1., 2., 3., 4. Dokuments: 1., 2., 3.

I A

c) izmaiņa dozētas devas inhalatora krājtelpas piegādātājā.

II

46.1. nosacījums:
1. Iepakojuma komponente vai ierīce nav svītrota.
2. Iepakojuma komponenšu un ierīces kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs ir saglabāts tāds pats.
3. Specifikācijas un kvalitātes pārbaudes metode ir vismaz līdzvērtīga.
4. Attiecīgā gadījumā sterilizācijas metode un apstākļi ir saglabāti tādi paši.
46.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. CE marķējuma esamības apliecinājums.
3. Attiecīgā gadījumā salīdzinoša tabula pašreizējai un ierosinātajai specifikācijai.

2.2.6. B.II. f) stabilitāte

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

47. B.II.f.1 Izmaiņa gatavā produkta glabāšanas laika vai glabāšanas apstākļos:  
  a) gatavā produkta glabāšanas laika saīsināšana:  
1. Kas iepakots pārdošanai. Nosacījums: 1. Dokuments:

1., 2., 3.

I AIN

2. Pēc pirmās atvēršanas. Nosacījums: 1. Dokuments:

1., 2., 3

I AIN

3. Pēc atšķaidīšanas vai sajaukšanas (cita veida sagatavošana lietošanai). Nosacījums: 1. Dokuments:

1., 2., 3.

I AIN

b) gatavā produkta glabāšanas laika pagarināšana:
1. Kas iepakots pārdošanai (pamatojoties uz reāla laika datiem). Dokuments:

1., 2., 3.

I B

2. Pēc pirmās atvēršanas (pamatojoties uz reāla laika datiem). Dokuments:

1., 2., 3.

I B

3. Pēc atšķaidīšanas vai sajaukšanas (pamatojoties uz reāla laika datiem). Dokuments:

1., 2., 3.

I B

4. Glabāšanas laika pagarināšana, pamatojoties uz šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, neatbilstošu stabilitātes datu ekstrapolāciju.

II

5. Glabāšanas laika pagarināšana bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm saskaņā ar apstiprinātu stabilitātes protokolu. Dokuments:

1., 2., 3.

I B

c) izmaiņa glabāšanas apstākļos bioloģiskās izcelsmes zālēm, ja stabilitātes pētījumi nav veikti saskaņā ar apstiprināto stabilitātes protokolu;

II

d) izmaiņa glabāšanas apstākļos gatavam produktam vai izmaiņa atšķaidītam un sajauktam (cita veida sagatavošana lietošanai) produktam. Dokuments:

1., 2., 3.

I B

47.1. nosacījums:
1. Izmaiņa nav rezultāts neparedzētiem notikumiem ražošanas laikā vai tās iemesls nav stabilitātes apsvērumi.
47.2. dokuments:
1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā. Tas iekļauj atbilstošo reālā laika stabilitātes pētījumu rezultātus, kuri aptver pilnīgu glabāšanas laiku, un kuri ir veikti saskaņā ar attiecīgām šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm par stabilitāti vismaz divām gatavā produkta eksperimentālām sērijām apstiprinātajā iepakojuma materiālā attiecīgā gadījumā pēc tā pirmās atvēršanas vai pēc sajaukšanas (cita veida produkta sagatavošana lietošanai), un atbilstīgi iekļaujot mikrobioloģiskā testa rezultātus. Eksperimentālās sērijas var akceptēt, apņemoties pārbaudīt glabāšanas laiku produkcijas apjoma sērijām.
2. Atjaunota informācija par zālēm.
3. Kopija apstiprinātai gatavā produkta glabāšanas laika specifikācijai un attiecīgā gadījumā specifikācijai pēc atšķaidīšanas, sajaukšanas (cita veida sagatavošana lietošanai) vai atvēršanas.
47.3. piezīme:
1. Šī pielikuma 47.punktā b) apakšpunktā 4.punktā minētā ekstrapolācija nav apiemērojama bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm.

2.2.7. B.II.g) izstrādes intervāls

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

48. B.II.g.1 Jauna izstrādes intervāla noteikšana vai apstiprināta izstrādes intervāla paplašināsana gatavajam produktam (neattiecas uz bioloģiskas izcelsmes produktu):  
a) viena vai vairākas vienības operācijas gatavā produkta ražošanas procesā, ieskaitot noslēdzošās pārbaudes un testa procedūras ražošanas procesā; Dokuments:

1., 2., 3.

II

b) palīgvielu, starpproduktu un gatavā produkta testa procedūrām. Dokuments:

1., 2., 3.

II

48.1. dokuments:
1. Produkta un procesa izstrādes pētījumu rezultāts, ieskaitot attiecīgā gadījumā riska novērtējuma un vairāku parametru pētījumus, kas demonstrē, ka ar materiāla rādītāju un procesa parametru sistemātiski mehānistisku izpratni ir sasniegti gatavā produkta kritiskie kvalitātes rādītāji.
2. Izstrādes intervāla apraksts tabulas veidā, iekļaujot mainīgos lielumus, attiecīgā gadījumā materiāla rādītājiem un procesa parametriem, un to ierosinātos diapazonus.
3. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
49. B.II.g.2 Pēc apstiprināšanas izmaiņu pārvaldības protokola ieviešana attiecībā uz gatavo produktu.   Dokuments:

1., 2.

II

49.1. dokuments:
1. Ierosinātās izmaiņas sīks apraksts.
2. Izmaiņu pārvaldības protokols sasitīts ar gatavo produktu.
50. B.II.g.3 Ar gatavo produktu saistītā apstiprinātā izmaiņu pārvaldības protokola svītrošana. Nosacījumi: 1. Dokuments:

1.

I AIN

50.1. nosacījums:
1. Ar gatavo produktu saistītā apstiprinātā izmaiņu pārvaldības protokola svītrošanu nav izraisījuši neparedzēti notikumi vai specifikācijas apsvērumi protokolā aprakstīto izmaiņu veikšanas laikā.
50.2. dokuments:
1. Ierosinātās svītrošanas pamatojums.

2.3. B.III. Eiropas Farmakopejas atbilstība sertifikāts, TSE atbilstības sertifikāts un farmakopejas monogrāfijas

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

51. B.III.1. Jauna vai atjaunota Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana aktīvai vielai, kā arī izejvielai, reaģentam un starpproduktam, ko izmanto aktīvās vielas ražošanas procesā, un palīgvielai:  
  a) Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana Eiropas Farmakopejas attiecīgajai monogrāfijai:  
  1. Jauns sertifikāts iepriekš apstiprinātam ražotājam. Nosacījums: 1., 2., 3., 4., 5., 8. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5.

I AIN

  2. Atjaunots sertifikāts iepriekš apstiprinātam ražotājam. Nosacījums: 1., 2., 3., 4., 8. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5.

IA

  3. Jauns sertifikāts jaunam ražotājam (aizstāšana vai pievienošana). Nosacījums: 1., 2., 3., 4., 5., 8. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5.

I AIN

  b) Eiropas Farmakopejas TSE atbilstības sertifikāts aktīvajai vielai, izejmateriālam, reaģentam, starpproduktam un palīgvielai;  
  1. Jauns sertifikāts aktīvai vielai jaunam vai iepriekš apstiprinātam ražotājam. Nosacījumis: 3., 6. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5.

I AIN

  2. Jauns sertifikāts jaunam vai iepriekš apstiprinātam ražotājam. Nosacījums: 3., 6. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5.

I A

  3. Atjaunots sertifikāts iepriekš apstiprinātam ražotājam. Nosacījums: 7. Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5.

I A

51.1. nosacījums:
  1. Gatavā produkta derīguma termiņa un izlaides specifikācijas paliek tādas pašas.
  2. Nemainītas (izņemot stingrākus ierobežojumus) papildu (attiecībā uz Eiropas Farmakopeju) specifikācijas piemaisījumiem (izņemot atlikušos šķīdinātājus, ar nosacījumu, ka tie atbilst šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām zinātniskajām pamatnostādnēm)) un attiecīgajā gadījumā nemainītas produktam specifiskās prasības (piemēram, daļiņu izmērs, polimorfa forma).
  3. Aktīvās vielas, izejmateriāla, reaģenta un starpprodukta ražošanas procesā neizmanto cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes materiālus, kam jāpārbauda datus pat vīrusu drošību.
  4. Ja Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikātā nav iekļauts atkārtota testa termiņš vai, ja reģistrācijas dokumentācijā nav sniegti dati, kas apliecina atkārtota testa termiņu, tikai aktīvo vielu testē tieši pirms lietošanas.
5. Aktīvās viela, izejmateriāls, reaģents, starpprodukts un palīgviela nav sterila.
  6. Ja aktīvā viela ir augu izcelsmes, ražošanas process, fizikālā forma, ekstrakcijas šķīdinātājs, un drogas un ekstrakta attiecība paliek tādas pašas.
51.2. dokuments:
  1. Pašreizējā Eiropas Farmakopejas sertifikāta kopija, un ja sertifikāts ir atjaunots, tā kopija.
2. Pievienojot papildus ražošanas vietu, izmaiņas iesnieguma veidlapā ir skaidri norādīts pašreizējais un ierosinātais ražotājs.
  3. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  4. Attiecīgā gadījumā dokuments, kurā sniegta informācija par visiem materiāliem, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētie norādījumi dzīvnieku sūkļveida encefalopātijas ierosinātāju izplatīšanas riska samazināšanai cilvēkiem paredzētām, tai skaitā, materiāli, kurus izmanto aktīvās vielas un palīgvielas ražošanā. Par visiem materiāliem norāda ražotāja nosaukumu, sugas un audus, no kuriem materiāls ir atvasināts, donordzīvnieku izcelsmes valsts un materiāla izmantošanu. Attiecībā uz centralizēto procedūru šo informāciju iekļauj atjaunotā TSE A tabulā (un attiecīgā gadījumā B tabulā).
  5. Aktīvajai vielai iesniegumā minēto ražošanas licences īpašnieku noteikto kvalificēto personu apliecinājumi, ja aktīvo vielu izmanto kā izejvielu, un iesniegumā minēto ražošanas licences īpašnieku kvalificētās personas, kuras ir atbildīgas par sērijas izlaidi, apliecinājumi. Apliecinājumos ir norādīts, ka iesniegumā minētās aktīvās vielas ražotājs darbojas saskaņā ar labas ražošanas prakses prasībām izejvielām saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto un normatīvajiem aktiem par zāļu ražošanas un kontroles kārtību. Noteiktos gadījumos ir pieļaujams, ka tiek iesniegts tikai viens apliecinājums līdzīgi kā minēts šī pielikuma 29.punktā. Kvalificētās personas apliecinājums nepieciešams arī, ja ražo starpproduktus, savukārt atjaunotiem aktīvās vielas un starpproduktu sertifikātiem kvalificētās personas apliecinājums nepieciešams tikai tādā gadījumā, ja, salīdzinājumā ar iepriekš reģistrēto sertifikāta versiju, ir notikušas izmaiņas, kas skar minētās ražošanas vietas.
52. B.III.2. Izmaiņa, ko izdara, lai panāktu atbilstību Eiropas Farmakopejai vai dalībvalsts farmakopejai:
  a) izmaiņa iepriekš farmakopejā neiekļautas vielas specifikācijā, kas izdarāma, lai panāktu atbilstību Eiropas Farmakopejai vai dalībvalsts farmakopejai:  
  1. Aktīvā vielā. Nosacījums: 1., 2., 3., 4., 5. Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5.

I AIN

  2. Palīgvielā un aktīvās vielas izejvielā. Nosacījums: 1., 2., 4. Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5.

I A

  b) izmaiņa, kas izdarāma, lai panāktu atbilstību Eiropas Farmakopejas vai dalībvalsts farmakopejas attiecīgajai atjaunotajai monogrāfijai; Nosacījums: 1., 2., 4., 5. Dokuments: 1., 2., 3., 4.

I A

c) dalībvalsts farmakopejā ietilpstošu specifikāciju izmaiņas, lai panāktu atbilstību Eiropas Farmakopejai. Nosacījums: 1., 4., 5. Dokuments: 1., 2., 3., 4.

I A

52.1. nosacījums:
  1. Izmaiņu izdara, lai panāktu atbilstību farmakopejai.
  2. Nemainītas specifikācijas (papildus Farmakopejai) produkta specifiskajām prasībām (piemēram, daļiņu izmērs, polimorfa forma vai biotesti, summārie rādītāji).
  3. Nav būtisku piemaisījumu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā profilā, ja vien netiek noteikti stingrāki specifikāciju ierobežojumi.
  4. Nav nepieciešama jaunās vai mainītās farmakopejas metodes papildu validācija.
  5. Ja aktīvā viela ir augu izcelsmes, ražošanas process, fizikālā forma, ekstrakcijas šķīdinātājs, un drogas un ekstrakta attiecība paliek tādas pašas.
52.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas, kas sagatavoti šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
2. Salīdzinošā tabula pašreizējai un ierosinātajai specifikācijai.
  3. Divu attiecīgās vielas produkcijas sēriju analīzes dati par viesiem jaunajā specifikācijā paredzētajiem testiem.
  4. Dati, ar ko pierāda monogrāfijas piemērotību vielas kontroles nodrošināšanai, piemēram, iespējamo piemaisījumu un monogrāfijas atzīmes par caurspīdīgumu salīdzinājums.
  5. Gatavā produkta, kas satur vielu, kura atbilst pašreizējai un ierosinātajai specifikācijai, divu ražošanas sēriju analīzes dati (salīdzinošas tabulas veidā), kā arī attiecīgā gadījumā salīdzināmi šķīdības profila dati vismaz vienā gatavā produkta eksperimentālā sērijā. Augu izcelsmes zālēm salīdzināmi sabrukšanas dati ir pieņemami.
52.3. piezīme:
  Paziņojums nav jāsniedz par atjaunotu Eiropas Farmakopejas monogrāfiju, ja atbilstība atjaunotai monogrāfijai ir panākta sešu mēnešu laikā pēc tās publicēšanas un reģistrācijas dokumentācijā ir atsauce uz atjaunotās Eiropas Farmakopejas monofgrāfijas pašreizējo redakciju.

2.4. B.IV medicīniskas ierīces

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

53. B.IV.1. Mērierīces vai ievadīšanas ierīces izmaiņa:  
  a) ierīces kas nav primārā iepakojuma neatņemama daļa, pievienošana vai aizstāšana:  
  1. Ierīce ar CE atbilstības marķējumu. Nosacījums: 1., 2., 3. Dokuments:

1., 2., 4.

I AIN

  2. Dozētas devas inhalatoru krājtelpas.  

II

  b) ierīces svītrošana; Nosacījums: 4., 5. Dokuments:

1., 5.

I AIN

  c) ierīces, kas ir primārā iepakojuma neatņemama daļa, pievienošana vai aizstāšana.  

II

53.1. nosacījums:
  1. Ierosinātajai mērierīce precīzi nomēra attiecīgā produkta devu atbilstoši apstiprinātajām devām, un šādu pētījumu rezultāti ir pieejami.
  2. Jaunā ierīce ir saderīga ar zālēm.
  3. Izmaiņas nav iemesls būtiskām izmaiņām informācijā par zālēm.
  4. Zāles joprojām var precīzi ievadīt.
53.2. dokuments:
  1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā, ieskaitot attiecīgā gadījumā ierīces materiāla aprakstu, sīki izstrādātu zīmējum, sastāvu un informāciju par piegādātāju, un atbilstīgi iekļaujot atjaunoto informāciju par zālēm.
2.  CE atbilstības marķējuma esamības apliecinājums.
  3. Dati, ar ko pierāda ierīces pareizību, precizitāti un savietojamību.
  4. Atbilstīgi jaunās ierīces paraugs saskaņā ar prasībām attiecībā uz dalībvalstīs savāktajiem paraugiem, kas iekļautas Farmācijas likuma 28.1pantā minētajos Eiropas Komisijas ieteikumos par dokumentāciju.
  5. Ierīces svītrošanas pamatojums.
53.3. piezīme.
  Attiecībā uz šī pielikuma 53.punktā c) apakšpunktā minētajām izmaiņām iesnieguma iesniedzējam atgādina, ka saistībā ar izmaiņām, kuru rezultātā tiek iegūta "jauna zāļu forma", iesniedzams reģistrācijas paplašināšanas iesniegums.

2.5. B V izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā citu regulatīvu procedūru rezultātā

2.5.1. B.V. a) plazmas pamatlieta (PPL) un vakcīnas antigēnu pamatlieta (VAPL)

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

54. B.V.a.1. Jaunas, atjaunotas vai grozītas plazmas pamatlietas (PPL) iekļaušana reģistrācijas dokumentācijā (PPL 2.soļa procedūra):  
  a) jaunas PPL pirmreizēja iekļaušana, kas ietekmē gatavā produkta īpašības;  

II

  b) jaunas PPL pirmreizēja iekļaušana, kas neietekmē gatavā produkta īpašības;   Dokuments:

1., 2., 3., 4.

I B

  c) atjaunotas vai grozītas PPL iekļaušana, ja izmaiņas ietekmē gatavā produkta īpašības;   Dokuments:

1., 2., 3., 4.

I B

  d) atjaunotas vai grozītas PPL iekļaušana, ja izmaiņas ietekmē gatavā produkta īpašības; Nosacījums: 1. Dokuments:

1., 2., 3., 4.

I AIN

54.1. nosacījums:
  1. Atjaunotai vai grozītajai PPL ir izdots šo noteikumu 40.2.apakšpunktā minētais sertifikāts par atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām.
54.2. dokuments:
  1. Apliecinājums, ka PPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums pilnībā attiecas uz reģistrētajām zālēm, PPL turētājs reģistrācijas īpašniekam ir iesniedzis PPL sertifikātu, novērtējuma ziņojumu un PPL dokumentāciju (ja reģistrācijas īpašnieks nav PPL turētājs), PPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums aizstāj iepriekšējos PPL dokumentus konkrētajā reģistrācijas dokumentācijā.
2. PPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums.
  3. Eksperta atzinums, kurā uzsvērtas visas sertificētās PPL ieviestās izmaiņas un novērtēta to iespējama ietekme uz gatavo produktu, tai skaitā, iekļauts produkta specifiska riska novērtējums.
  4. Izmaiņas iesniegumā skaidri ir norādīts pašreizējais Eiropas Zāļu aģentūras izdotais PPL sertifikāts un ierosinātais, norādot reģistrācijas dokumentācijā iekļauto koda numuru. Attiecīgā gadījumā izmaiņas iesnieguma veidlapā ir skaidri norādītas visas pārējās ar zālēm saistītās PPL, pat ja iesniegums uz tām neattiecas.
55. B.V.a.2 Jaunas, atjaunotas vai grozītas vakcīnas antigēnu pamatlietas iekļaušana reģistrācijas dokumentācijā (VAPL 2. soļa procedūra):  
  a) jaunās vakcīnas antigēnu pamatlietas pirmreizēja iekļaušana;  

II

b) atjaunotas vai grozītas vakcīnas antigēnu pamatlietas iekļaušana, ja izmaiņas ietekmē gatavā produkta īpašības; Dokuments:

1., 2., 3., 4.

I B

c) atjaunotas vai grozītas vakcīnas antigēnu pamatlietas iekļaušana, ja izmaiņas neietekmē gatavā produkta īpašības. Nosacījums: 1. Dokuments:

1, 2., 3., 4.

I AIN

55.1. nosacījums:
1. Attiecībā uz atjaunoto vai grozīto vakcīnas antigēnu pamatlietu ir izdots šo Noteikumu 40.2.apakšpunktā minētais sertifikāts par atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām.
55.2. dokuments:
1. Apliecinājums, ka VAPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums pilnībā attiecas uz apstiprināto produktu, VAPL turētājs reģistrācijas īpašniekam ir iesniedzis VAPL sertifikātu, novērtējuma ziņojumu un VAPL dokumentāciju (ja reģistrācijas īpašnieks nav VAPL turētājs), VAPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums aizstāj iepriekšējos VAPL dokumentus konkrētajā reģistrācijas dokumentācijā.
2. VAPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums.
3. Eksperta atzinums, kurā uzsvērtas visas sertificētās VAPL ieviestās izmaiņas un novērtēta to iespējamā ietekme uz gatavo produktu, tai skaitā, iekļauts produkta specifiska riska novērtējums.
4. Izmaiņas iesniegumā ir skaidri norādīts pašreizējais Eiropas Zāļu aģentūras izdotais VAPL sertifikāts un ierosinātais, norādot reģistrācijas dokumentācijā iekļauto koda numuru, kas iekļauts reģistrācijas dokumentācijā. Attiecīgā gadījumā izmaiņas iesnieguma veidlapā ir skaidri norādītas visas pārējās ar zālēm saistītās VAPL, pat ja iesniegums uz tām neattiecas.

2.5.2. B.V. b) lietas nodošana izskatīšanai

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

56. B.V.b.1 Reģistrācijas dokumentācijas kvalitātes daļas atjaunošana saskaņā ar lietas nodošanu izskatīšanai, par kuru ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums, kas minēts šo noteikumu 108.7. un 108.8.apakšpunktā:  
  a) izmaiņas ievieš pēc lietas nodošanas izskatīšanai procedūras iznākuma;   Dokuments:

1.

I AIN

b) kvalitātes daļas saskaņošana nav daļa no lietas nodošanas izskatīšanai procedūras, un atjaunošanu veic, lai to saskaņotu.

II

56.1. dokuments:
1. Izmaiņas iesniegumam pievieno pavadvēstuli, kurā norāda atsauci uz attiecīgo Eiropas Komisijas lēmumu.
56.2. piezīme.
Šī pielikuma 58.punktā a) apakšpunktā minētās izmaiņas piemēro gadījumos, kad reģistrācijas īpašniekam nepieciešams veikt darbības, kas atļauj dalībvalstīm nodrošināt atbilstību Komisijas lēmumam 30 dienu laikā pēc tā paziņošanas saskaņā ar šo noteikumu šo noteikumu 108.8.apakšpunktu.

2.5.3. B.V. c) izmaiņu pārvaldības protokols

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

57. B.V.c.1. Kvalitātes dokumentācijas atjaunošana, lai veiktu izmaiņas, ko pēc izmaiņu pārvaldības protokola novērtēšanas pieprasījusi dalībvalsts kompetentā iestāde:  
  a) izmaiņas ieviešana neprasa iesniegt papildus pamatojuma datus; Nosacījums: 1. Dokuments:

1., 2., 4.

I AIN

  b) izmaiņas ieviešana, prasa iesniegt papildus pamatojuma datus;   Dokuments:

1., 2., 3., 4.

I B

  c) izmaiņas ieviešana bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm.   Dokuments:

1., 2., 3., 4., 5.

I B

57.1. nosacījums:
  1. Ierosinātās izmaiņas ir sagatavotas saskaņā ar apstiprināto izmaiņu pārvaldības protokolu, kurā noteikts, ka pēc izmaiņu veikšanas par tām nekavējoties paziņo.
57.2. dokuments:
  1. Atsauce uz apstiprināto izmaiņu pārvaldības protokolu.
2. Apliecinājums, ka izmaiņas veiktas saskaņā ar apstiprinātu izmaiņu pārvaldības kārtību un pētījumu rezultāti atbilst protokolā noteiktajiem pieņemšanas kritērijiem. Papildus sniedz apliecinājumu, ka bioloģiskas, tai skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm nav vajadzīgs salīdzinošais novērtējums.
  3. Rezultāti pētījumiem, kas veikti saskaņā ar apstiprinātu izmaiņu pārvaldības protokolu.
  4. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņa, kas sagatavota šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā kopējā tehniskā dokumenta formātā.
  5. Aktīvās vielas vai gatavā produkta apstiprināto specifikāciju kopijas.

3. C. Drošuma un iedarbīguma izmaiņas un izmaiņas sasitītas arzāļu blakusparādību uzraudzību (farmakovigilance)

3.1. C.I. cilvēkiem paredzētās zāles

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

58. C.I.1 Izmaiņa zāļu aprakstā, marķējumā vai lietošanas instrukcijā, īstenojot procedūru par lietas nodošanu izskatīšanai saskaņā ar šo noteikumu 108.8.apakšpunktu:
  a) zāles ietilpst procedūras par lietas nodošanu izskatīšanai darbības jomā;   Dokuments:

1., 2., 3.

I AIN

b) zāles neietilpst noteiktās procedūras par lietas nodošanu izskatīšanai darbības jomā, bet izmaiņas veic, lai ņemtu vērā atzinumu, kas sniegts saistībā ar procedūru, un reģistrācijas īpašnieks neiesniedz jaunus papildu datus; Dokuments:

1., 2., 3.

I B

c) zāles neietilpst noteiktās procedūras par lietas nodošanu izskatīšanai darbības jomā, bet izmaiņas veic, lai ņemtu vērā atzinumu, kas sniegts saistībā ar procedūru, un reģistrācijas īpašnieks iesniedz jaunus papildu datus. Dokuments:

1., 3.

II

58.1. dokuments:
1. Izmaiņas iesniegumam pievienota pavadvēstule, kurā norāda atsauci uz attiecīgo Eiropas Komisijas lēmumu attiecībā uz pievienoto zāļu aprakstu, marķējumu vai lietošanas instrukciju.
2. Apliecinājums, ka ierosinātais zāļu apraksts, marķējums un lietošanas instrukcija ir identiski attiecīgajiem dokumentiem, kas pievienoti Eiropas Komisijas lēmumam, kas pieņemts attiecībā uz procedūru par lietas nodošanu izskatīšanai attiecībā uz atsauces zālēm.
3. Atjaunota informācija par zālēm.
58.2. piezīme:
Šī pielikuma 58.punktā a) apakšpunktu piemēro gadījumos, kad reģistrācijas īpašniekam jāveic pasākumi, lai ļautu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm nodrošināt atbilstību Eiropas Komisijas lēmumam, kas pieņemts attiecībā uz procedūru par lietas nodošanu izskatīšanai, 30 dienu laikā pēc tā paziņošanas saskaņā ar šo noteikumu 108.8.apakšpunktu.
59. C.I.2. Izmaiņa ģenērisko zāļu, hibrīdzāļu un bioloģiskās izcelsmes zālēm līdzvērtīgu zāļu aprakstā, marķējumā un lietošanas instrukcijā, pamatojoties uz atsauces zālēm veiktu tādu pašu izmaiņu novērtējumu:  
  a) tādu izmaiņu veikšana, saistībā ar kurām reģistrācijas īpašnieks neiesniedz jaunus papildu datus;   Dokuments:

1., 2.

I B

  b) tādu izmaiņu veikšana, kas jāpamato ar reģistrācijas īpašnieka iesniegtiem jauniem datiem (piemēram, salīdzināmība).    

II

59.1. dokuments:
  1. Izmaiņas iesnieguma pievienotai pavadvēstulei pievienots attiecīgi Eiropas Zāļu aģentūras vai kompetentās iestādes pieprasījums.
  2. Atjaunota informācija par zālēm.
60. C.I.3. Izmaiņu ieviešana, ko pieprasījusi Eiropas zāļu aģentūra vai kompetentā iestāde, pamatojoties uz steidzamu ar drošību saistītu ierobežojumu, attiecīgās klases maķējuma, periodiski atjaunota drošības ziņojuma, riska vadības plāna, turpmāko pasākumu un pienākumu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Regulas (EK) Nr. 1901/2006 par pediatrijā lietojamām zālēm un par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvā 2001/20/EK, Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) 726/2004 un 45. un 46.pantā minēto iesniegto datu novērtējumu vai grozījumiem, kas atspoguļo kompetentās iestādes pamata papildu aizsardzības sertifikāta prasības:
  a) pieņemtā formulējuma izmaiņu veikšana, saistībā ar kurām reģistrācijas īpašnieks neiesniedz jaunus papildu datus;   Dokuments:

1., 2.

I B

  b) tādu izmaiņu veikšana, kas ir jāpamato ar reģistrācijas īpašnieka iesniegtiem jauniem datiem.  

II

60.1. dokuments:
  1. Izmaiņas iesniegumam pavadvēstulei pievienots Eiropas zāļu aģentūras vai kompetentās iestādes pieprasījums, ja tāds ir pieejams.
  2. Atjaunota informācija par zālēm.
60.2. piezīmes.
  Reģistrācijas īpašniekam atgādina, ka, tiklīdz ir pieejama jaunā informācija, kas var ierosināt izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā, šādu informāciju kā izmaiņas iesniedz kompetentajām iestādēm, nevis gaida tādu datu novērtējums, ko iegūst, īstenojot kādu no iepriekš minētajām procedūrām.
61. C.I.4. Izmaiņas, kas saistītas ar būtiskiem zāļu apraksta grozījumiem, īpaši lai ņemtu vērā jaunus kvalitatīvus, neklīniskus, klīniskus vai farmakovigilances datus.  

II

62. C.I.5. Centralizēti reģistrētu zāļu tiesiskā statusa izmaiņa:    
  a) ģenērisko zāļu, hibrīdzāļu bioloģiski līdzvērtīgu zāļu tiesiskā statusa izmaiņas pēc atsauces zāļu tiesiskā statusa izmaiņas;   Dokuments:

1., 2.

I B

  b) cita veida tiesiskā statusa izmaiņas.  

II

62.1. dokuments:
  1. Izmaiņas iesniegumam pavadvēstulei pievieno tiesiskā statusa izmaiņu apstiprināšanas apliecinājumu (piemēram, atsauce uz attiecīgo Eiropas Komisijas lēmumu).
  2. Atjaunota informācija par zālēm.
62.2. piezīme.
  Attiecībā uz dalībvalstī reģistrētām zālēm, ko apstiprina, īstenojot savstarpējas atzīšanas procedūru un decentralizēto procedūru, tiesiskā statusa maiņu veic dalībvalsts līmenī (nevis īstenojot savstarpējas atzīšanas procedūras izmaiņas).
63. C.I.6. Terapeitisko indikāciju izmaiņas:  
  a) jaunas terapeitiskās indikācijas pievienošana vai apstiprinātas indikācijas grozīšana;  

II

  b) terapeitiskās indikācijas svītrošana.  

I B

63.1. piezīmes.
  Ja terapeitiskas indikācijas pievienošanu vai grozīšanu veic saistībā ar atzinumu, kas sniegts sakarā ar lietas nodošanu izskatīšanai, vai izmaiņām produkta informācijā ģenēriskām zālēm, hibrīdzālēm un bioloģiski līdzvērtīgām zālēm produkta informācija, kas seko, to pašu izmaiņu novērtējumam atsauces zālēm, attiecīgi piemēro šī pielikuma 58. un 59.punktā minētās izmaiņas.
64. C.I.7. Svītrošana:  
  a) zāļu forma;   Dokuments:

1., 2.

I B

  b) zāļu stiprums.   Dokuments:

1., 2.

I B

64.1. dokuments:
  1. Apliecinājums, ka esošais zāļu noformējums atbilst zāļu aprakstā minētajiem norādījumiem par zāļu devām un ārstēšanas ilgumu.
  2. Atjaunota informācija par zālēm.
64.2. piezīme: 
  Ja attiecīgajai zāļu formai vai stiprumam ir izsniegta reģistrācijas apliecība, kas neattiecas uz reģistrācijas apliecībām citām zāļu formām vai stiprumiem, iepriekšējās zāļu formas vai stipruma svītrošana nav uzskatāma par izmaiņām bet gan par reģistrācijas apliecības atsaukšanu.
65. C.I.8. Jaunas zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) ieviešana:  
  a) sistēma, ko kompetentā iestāde vai Eiropas Zāļu aģentūra nav novērtējusi saistībā ar citu produktu tam pašam reģistrācijas īpašniekam;  

II

  b) sistēma, ko kompetentā iestāde vai Eiropas Zāļu aģentūra ir novērtējusi saistībā ar citu produktu tam pašam reģistrācijas īpašniekam.   Dokuments:

1.

I B

65.1. dokuments:
  1. Jaunās zāļu blakusparādību uzraudzības (farmakovigilances) sistēmas detalizēts apraksts.
65.2. piezīme:
  šī pielikuma 65.punkta b) apakšpunktā minētās izmaiņas attiecas uz situāciju, kad ir jānovērtē iepriekš novērtētas zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) atbilstība attiecībā pret jaunajām attiecīgajām reģistrācijas apliecībām (reģistrācijas apliecības nodošanas laikā).
66. C.I.9. Izmaiņas pašreizējā zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmā (farmakovigilance), kas aprakstītas jaunās blakusparādību uzraudzības (farmakovigilances) sistēmas detalizētā aprakstā:  
  a) izmaiņa attiecībā uz kvalificēto personu, kas atbild par zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmu (farmakovigilanci); Nosacījums: 1. Dokuments:

1.

I AIN

  b) izmaiņa kvalificētās personas, kas atbild par zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmā (farmakovigilanci), kontaktinformācijā; Nosacījums: 1. Dokuments:

2.

I AIN

  c) izmaiņa kvalificētās personas, kas atbild par zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmu (farmakovigilanci) aizvietošanas kārtībā; Nosacījums: 1. Dokuments:

2.

I AIN

  d) drošuma datu bāzes izmaiņas (piemēram, jaunas drošuma datu bāzes izveide, tai skaitā, drošuma datu savākšana un analīze, un ziņošana jaunajā sistēmā); Nosacījums: 1., 2., 3. Dokuments:

2.

I AIN

  e) pamatnoteikumu izmaiņas līgumos ar citām personām vai iestādēm un institūcijām, kas ir iesaistītas zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) aprakstīto pienākumu izpildē, jo īpaši, ja tiek slēgti apakšlīgumi saistībā ar elektronisku paziņošanu par konkrētu zāļu lietošanas izraisītajām blakusparādībām, galvenajām datu bāzēm, signālu noteikšanu vai periodiski atjaunotajiem drošības ziņojumiem; Nosacījums: 1. Dokuments:

2.

I AIN

  f) svītro jautājumus, kas aprakstīti rakstveida procedūrā, attiecībā uz zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) darbību; Nosacījums: 1. Dokuments:

2.

I AIN

  g) izmaiņa, kas attiecas uz vietu, kur notiek zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) darbība; Nosacījums: 1. Dokuments:

2.

I AIN

  h) citas zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) izmaiņas, kas neietekmē tās darbību (piemēram, izmaiņas, kas attiecas uz galvenajām glabāšanas un arhivēšanas vietām, administratīvās izmaiņas, akronīmu atjaunošana, funkciju un procedūru nosaukumu piešķiršanas izmaiņas); Nosacījums: 1. Dokuments:

2.

I A

  i) zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) izmaiņas, lai ņemtu vērā tā paša zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) novērtējumu saistībā ar citām zālēm tam pašam reģistrācijas īpašniekam. Nosacījums: 4. Dokuments:

2., 3.

I AIN

66.1. nosacījums:
  1. Zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) pati nav mainījusies.
  2. Datu bāzu sistēma ir validēta (apstiprināta).
  3. Datu nodošana no citas datu bāzes sistēmas ir validēta (apstiprināta).
  4. Visām viena reģistrācijas īpašnieka zālēm ir veiktas vienādas izmaiņas zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmā (farmakovigilance). Galīgā zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmā (farmakovigilance) versija neatšķiras.
66.2. dokuments:
  1. Zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) jaunākā versija, kas ietver:

a) jaunās par zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmu (farmakovigilance) kvalificētās personas darba gaitu (dzīves) aprakstu (curriculum vitae));

b) apliecinājumu, ka par zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmu (farmakovigilanci) kvalificētā persona ir reģistrēta "EudraVigilance" datubāzē;

c) reģistrācijas īpašnieka un par zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmu (farmakovigilanci) kvalificētās personas parakstītu jauno paziņojumu viņu pieejamību un zāļu blakusparādību paziņošanas metodēm, kas atspoguļo jebkuras citas izrietošās izmaiņas, piemēram, struktūras shēmā.

2. Zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) jaunākā versija un produkta specifiskā papildinājuma jaunākā versija. Attiecībā uz šī pielikuma 68.punkta b) apakšpunktā minētajām izmaiņām, ja sākotnēji zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmā (farmakovigilance) nebija norādīta kvalificētās personas kontaktinformācija, pārskatītā zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) versija nav jāsniedz, bet iesniedz tikai izmaiņas iesnieguma veidlapa vai paziņojumu.
  3. Atsauce uz izmaiņas iesniegumu un procedūru un zālēm, attiecībā uz ko apstiprinātas izmaiņas.
66.3. piezīme:
  šī pielikuma 66.punkta i) apakšpunktā minētais zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas (farmakovigilance) novērtējums, kas iesniegts kā jaunā zāļu reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas, vai izmaiņu iesnieguma sastāvdaļa, var ierosināt šā zāļu blakusparādību uzraudzības izmaiņas pēc dalībvalsts kompetentās iestādes vai Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma. Šādos gadījumos tādas pašas zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas izmaiņas var veikt arī citām tā paša reģistrācijas īpašnieka atļaujām, iesniedzot (grupētas) IAIN tipa izmaiņas.

4. D. Plazmas pamatlieta (PPL) un vakcīnas antigēnu pamatlieta (VAPL)

Nr.p.k.

Izmaiņu nosaukums. Izpildāmie nosacījumi. Iesniedzamie dokumenti.

Izpildāmais nosacījums

Iesniedzamais dokuments

Procedūras tips

67. D.1 Vakcīnas antigēnu pamatlietas (VAPL) sertifikāta turētāja nosaukuma un adreses izmaiņa. Nosacījums: 1. Dokuments: 1.

I AIN

67.1. nosacījums:
1. VAPL sertifikāta turētājs paliek tā pati juridiskā persona.
67.2. dokuments:
1. Attiecīgās iestādes, piemēram, Komercreģistra, Tirdzniecības palātas, izsniegts dokuments, kurā ir norādīts jaunais nosaukums vai jaunā adrese.
68. D.2 Plazmas pamatlietas (PPL) sertifikāta turētāja nosaukuma un adreses izmaiņa. Nosacījums:

1.

Dokuments: 1.

I AIN

68.1. nosacījums:
1. PPL sertifikāta turētājs paliek tā pati juridiskā persona.
68.2. dokuments:
1. Attiecīgās iestādes, piemēram, Komercreģistra, Tirdzniecības palātas, izsniegts dokuments, kurā ir norādīts jaunais nosaukums vai jaunā adrese.
69. D.3 Izmaiņa, kas attiecas uz pašreizējo PPL sertifikāta turētāju, vai PPL sertifikāta nodošana jaunam PPL sertifikāta turētājam, proti, citai juridiskai personai.   Dokuments: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

I AIN

69.1. dokuments:
1. Dokuments, kurā ir iekļauta informācija (nosaukums un adrese) par pašreizējo PPL turētāju (persona, kura nodod PPL), un personu, kurai nodod PPL sertifikātu (PPL pārņēmējs), un ir norādīts paredzētais darījuma īstenošanas datums. Dokumentu ir parakstījusi persona, kura nodod PPL un PPL pārņēmējs.
2. Jaunākā PPL sertifikāta daļas "Eiropas Zāļu aģentūras plazmas pamatlietas (PPL) sertifikāts par atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem" kopija.
3. Jaunā PPL sertifikāta turētāja izveidošanas apliecinājums (izraksts no komercreģistra, vajadzības gadījumā, tā tulkojums angļu valodā), ko parakstījusi persona, kura nodod PPL un PPL pārņēmējs.
4. Personas, kura nodod PPL, un PPL pārņēmēja parakstīts apliecinājums, ka visa PPL dokumentācija par laikposmu no sākotnējās PPL sertifikācijas ir nodota PPL pārņēmējam.
5. Pilnvarojuma vēstule, kurā ir norādīti par saziņu starp kompetento iestādi un PPL turētāju atbildīgās personas kontaktinformācija, kuru ir parakstījis PPL pārņēmējs.
6. PPL pārņēmēja parakstīta apņemšanās vēstule, kurā pausta apņemšanās uzņemties visas uzsāktās un ilglaicīgās saistības (ja tādas ir).
70. D.4 Izmaiņa nosaukumā un adresē asinsdonoru centram, tai skaitā, centram un iestādei (tās struktūrvienībai), kas atbild par asins un plazmas savākšanu Nosacījums: 1., 2. Dokuments: 1., 2., 3.

I A

70.1. nosacījums:
1. Attiecīgais centrs un iestādes paliek tā pati juridiskā persona.
2. Izmaiņām ir administratīvs raksturs (piemēram, apvienošanās, pārņemšana). Izmaiņas attiecīgā centra un iestādes nosaukumā nodrošina, kaattiecīgais centrs un iestāde paliek tā pati.
70.2. dokuments:
1. Parakstīts apliecinājums, ka izmaiņas neiekļauj kvalitātes sistēmas izmaiņas attiecīgajā centrā un iestādē.
2. Parakstīts apliecinājums, ka nav izmaiņas asins un plazmas savākšanas centru un iestāžu sarakstā.
3. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā.
71. D.5 Asins un plazmas savākšanas struktūrvienības aizstāšana vai pievienošana PPL iekļauta asins donoru centra un iestādes ietvaros. Dokuments: 1., 2., 3.

I B

71.1. dokuments:
1. Ar asins un plazmas savākšanas centru un iestāžu (to struktūrvienību) saistīto vīrusu marķieru epidemioloģiskie dati, kas iegūti pēdējos trijos gados. Jaunizveidotam centram iestādei (tās struktūrvienībai), vai gadījumos, kad dati vēl nav pieejami, apliecinājums, ka epidemioloģiskie dati tiks sniegti nākamajā gadā, kad sniegs nākamos atjaunotos datus.
2. Apliecinājums, ka asins un plazmas savākšanas centrs un iestāde (tās struktūrvienība) strādā atbilstoši tādiem pašiem noteikumiem kā citi centri un iestādes (to struktūrvienības), kas pieder pie tā paša centra un iestādes (tās struktūrvienības) kā norādīts standarta līgumā, kas noslēgts starp šo centru un iestādi (tās struktūrvienību), un PPL turētāju.
3. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā.
72. D.6 Iestādes (tās struktūrvienības) un centra, ko izmanto asins un plazmas savākšanai vai donoru materiālu un plazmas fondu testēšanai, svītrošana vai statusa (darbojas, nedarbojas) izmaiņas. Nosacījums: 1., 2. Dokuments: 1.

I A

72.1. nosacījums:
1. Svītrošanas vai statusa izmaiņu iemesls nav saistīts ar labas ražošanas prakses apsvērumu.
2. Ja iestāde (tās struktūrvienība) un centrs, kas nedarbojas, kļūst par iestādi (tās struktūrvienību) un centru, kas darbojas, iestāde (tās struktūrvienība) un centrs atbilst normatīvā aktā par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, glabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem noteiktajām pārbaudēm statusa maiņas gadījumā.
72.2. dokuments:
1. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā.
73. D.7 Jaunas PPL neiekļautas iestādes (tās struktūrvienības) un centra pievienošana asins un plazmas savākšanai.

II

74. D.8 PPL iekļautas iestādes (tās struktūrvienības) un centra, kur veic donoru materiālu un plazmas fondu testēšanu, aizstāšana vai pievienošana. Dokuments: 1., 2.

I B

74.1. dokuments:
1. Apliecinājums, ka testēšanu veic atbilstoši iepriekš apstiprinātām standartprocedūrām un testa metodēm.
2. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā.
75. D.9 Jaunas PPL neiekļautas iestādes (tās struktūrvienības) un centra pievienošana donoru materiālu un plazmas fondu testēšanai.

II

76. D.10 Jaunas iestādes (tās struktūrvienības) un centra, kur veic plazmas glabāšanu, aizstāšanu vai pievienošanu. Dokuments: 1., 2.

I B

76.1. dokuments:
1. Apliecinājums, ka glabāšanas centrs darbojas atbilstoši tādām pašām standartprocedūrām kā iepriekš apstiprināta iestāde.
2. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā.
77. D.11 Asinsdonoru centra vai iestādes (tās struktūrvienības), kur glabā plazmu, svītrošana. Nosacījums: 1. Dokuments: 1.

I A

77.1. nosacījums:
1. Svītrošanas iemesls nav saistīts ar labas ražošanas prakses apsvērumiem.
77.2. dokuments:
1. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā.
78. D.12 Komersanta, kas iesaistīts plazmas pārvadāšanā, aizstāšana vai pievienošana. Dokuments: 1.

I B

78.1. dokuments:
1. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā, tai skaitā, kurā ir iekļauts visu asinsdonoru centru un iestāžu, kuri izmanto šo pārvadājumu pakalpojumu, apraksts par sistēmu, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka pārvadājumi tiek veikti atbilstošos apstākļos (laiks, temperatūra un atbilstība labai ražošanas praksei), un apliecinājums, ka pārvadāšanas noteikumi ir apstiprināti.
79. D.13 Plazmas pārvadāšanā iesaistīta uzņēmuma svītrošana. Nosacījums: 1. Dokuments: 1.

I A

79.1. nosacījumi:
1. Svītrošanas iemesls nav saistīts ar labas ražošanas prakses apsvērumiem.
79.2. dokuments:
2. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā.
80. D.14 Testa komplekta ar CE marķējumu, ko izmanto atsevišķu donoru materiāla testēšanā, kā jauna testa komplekta pievienošana vai esoša testa komplekta aizstāšana ar šādu testa komplektu. Nosacījums: 1. Dokuments: 1., 2.

I A

80.1. nosacījumi:
1. Jaunajam testa komplektam ir CE marķējums.
80.2. dokuments:
1. Testēšanas vietu, kur izmanto komplektu, saraksts.
2. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā, tai skaitā, iekļaujot atjaunotu informāciju par testēšanu saskaņā ar šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajās pamatnostādnēs iekļautajiem norādījumiem par plazmas pamatlietas prasībām attiecībā uz zinātniskajiem datiem.
81. D.15 Testa komplekta bez CE marķējuma, ko izmanto atsevišķu donoru materiāla testēšanā, kā jauna testa komplekta pievienošana vai esošā testa komplekta aizstāšana ar šādu testa komplektu:
a) jaunais testa komplekts PPL iepriekš nav apstiprināts nevienam asinsdonoru centram vai iestādei donoru materiālu testēšanai;

II

b) jaunais testa komplekts PPL ir apstiprināts citam asinsdonoru centram un iestādei materiālu testēšanai. Dokuments: 1., 2.

I A

81.1. dokuments:
1. To testēšanas centru saraksts, kuros pašlaik izmanto un turpmāk izmantos komplektu.
2. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā, tai skaitā, iekļaujot atjaunotu informāciju par testēšanu saskaņā ar šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajās pamatnostādnēs iekļautajiem norādījumiem par plazmas pamatlietas prasībām attiecībā uz zinātniskajiem datiem..
82. D.16 Izmaiņa, kas saistītas ar komplektu un metodi, ko izmanto plazmas fondu testēšanai (antivielas vai antigēna, vai NAT tests).

II

83. D.17 Krājuma glabāšanas procedūras ieviešana vai paplašināšana. Nosacījums: 1. Dokuments: 1.

I A

83.1. nosacījumi:
1. Krājuma glabāšanas procedūra ir stingrāka procedūra (piemēram, izdošana tikai pēc donoru atkārtotas testēšanas).
83.2. dokuments:
1 Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā, tai skaitā, iekļaujot pamatojumu krājuma glabāšanas laika noteikšanai vai pagarināšanai, informāciju par vietām, kur notiek krājuma glabāšana, procedūras izmaiņām un lēmumu pieņemšanas shēmu, kurā ir norādīti jaunie apstākļi.
84. D.18 Krājuma glabāšanas laika atcelšana vai saīsināšana. Dokuments: 1.

I B

84.1. dokuments:
1 Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā.
85. D.19 Asins iepakojumu, piemēram, maisiņu, pudeļu, aizstāšana vai pievienošana:
a) jaunajiem asins iepakojumiem ir CE marķējums; Nosacījums: 1., 2. Dokuments: 1.

I A

b) jaunajiem asins iepakojumiem nav CE marķējuma

II

85.1. nosacījums:
1. Iepakojumam ir CE marķējums.
2. Asins kvalitātes kritēriji iepakojumā paliek tādi paši.
85.2. dokuments:
1. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā, tai skaitā, iekļaujot informāciju par iepakojuma nosaukumu, ražotāju, antikoagulanta šķīduma specifikāciju, CE marķējuma apliecinājumu un asinsdonoru centra un iestādes nosaukumu, kurā iepakojumu izmanto.
86. D.20 Izmaiņa, kas attiecas uz glabāšanu un pārvadāšanu:  
  a) glabāšanas un pārvadāšanas apstākļos; Nosacījums: 1. Dokuments: 1.

I A

  b) maksimālajā plazmas glabāšanas laikā. Nosacījums: 1., 2. Dokuments: 1.

I A

86.1. nosacījums:
  1. Izmaiņu veic, lai noteiktu stingrākus noteikumus un nodrošinātu atbilstību Eiropas Farmakopejas prasībām attiecībā uz cilvēku asins plazmas frakcionēšanu.
  2. Maksimālais glabāšanas laiks ir īsāks par iepriekš noteikto.
86.2. dokuments:
  1. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā un pielikumā, tai skaitā, iekļaujot jauno apstākļu sīku aprakstu, glabāšanas un pārvadāšanas apstākļus, apstiprināšanas apliecinājumu un attiecīgā gadījumā asinsdonoru centra un iestādes nosaukumu, kur veic izmaiņas.
87. D.21. Vīrusu marķieru testa ieviešana, ja tai ir būtiska ietekme uz vīrusu drošības novērtējumu.  

II

88. D.22. Izmaiņa plazmas fonda sagatavošanā, piemēram ražošanas metode, fonda lielums, plazmas fondu paraugu glabāšana.   Dokuments: 1.

I B

88.1. dokuments:
  1. Atjaunota PPL reģistrācijas dokumentācijas attiecīgajā daļā.
89. D.23. Izmaiņa, kas attiecas uz veicamajiem pamsākumiem, ja vēlāk konstatē, ka donora materiāls ir izslēdzams no procesa ("retrospektīva" procedūra).  

II

Piezīmes.

1. Šajā pielikumā minētā "Informācija par zālēm" nozīmē zāļu aprakstu, marķējumu vai lietošanas instrukciju.

2. Šajā pielikumā minētā "testa procedūra" nozīmē to pašu, ko "analītiskā procedūra", un "ierobežojumi" nozīmē to pašu, ko "apstiprināšanas kritēriji".

3. Šajā pielikumā minētais "specifikācijas parametrs" nozīmē kvalitātes rādītāju, kuram nosaka testa procedūru un ierobežojumus, piemēram, pamatvielas saturs, identitāte, ūdens saturs. Specifikācijas parametra pievienošana vai svītrošana ietver tā attiecīgo testa metodi un ierobežojumus.

4. Šajā pielikumā minētais "reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņas" nozīmē datu un dokumentu pievienošanu, aizstāšanu vai svītrošanu, ja vien nav noteikts citādi. Ja reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas izmaiņas attiecas tikai uz ir redakcionālām izmiaņām, šādas izmaiņas nesniedz kā atsevišķas izmaiņas, bet tās var iekļaut izmaiņās, kas attiecas uz konkrēto reģistrācijas dokumentācijas daļu. Šādos gadījumos persona, kura paziņo par izmaiņām, apliecina, ka attiecīgās dokumentācijas daļas saturs redakcionāla rakstura izmaiņu rezultātā nav mainīts, un nepārsniedz iesniegto izmaiņu satura būtību."

Veselības ministrs D.Gavars

04.11.2010