Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Patentu likumā

Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Izgudrojumi, kas skar valsts aizsardzības intereses

(1) Ja izgudrojums skar valsts aizsardzības intereses, Aizsardzības ministrija tam var piešķirt slepena izgudrojuma statusu.

(2) Ja izgudrojums tiek atzīts par slepenu, Patentu valde šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par patenta piešķiršanu. Patenta piešķiršanas procedūrā netiek piemēroti šā likuma 35. un 38.panta noteikumi par patenta pieteikuma un piešķirtā patenta publiskošanu, kā arī netiek piemērota prasība samaksāt valsts nodevu par patenta publikāciju. Patenta pieteikumu un patentu publisko pēc slepenības statusa atcelšanas un pēc valsts nodevas par patenta publikāciju samaksas.

(3) Patenta īpašnieka mantisko tiesību uz slepenu izgudrojumu apjomu nosaka līgums ar Aizsardzības ministriju. Patenta īpašnieka tiesības uz šādu izgudrojumu var mantot. Ja patenta īpašniekam un Aizsardzības ministrijai neizdodas vienoties par kompensācijas apmēru par izgudrojuma izmantošanu, tās apmēru nosaka tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

2. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Patentu valdes pamatuzdevumi

Patentu valde normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā, nodrošinot rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrāciju un reģistru ziņu publikāciju oficiālajā izdevumā papīra vai elektroniskā formā, kā arī veicinot izpratni par šo tiesību aizsardzības nepieciešamību valstī."

3. 26.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "saturu" ar vārdiem "par grozījumu izdarīšanu šajā reģistrā maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību";

izteikt ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tā ir nokārtojusi patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmenu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un samaksājusi valsts nodevu. Par patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmena kārtošanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;".

4. Papildināt 38.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Patenta īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz patenta piešķiršanu, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu vai par pārstāvja maiņu. Ja samaksāta noteiktā valsts nodeva, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un nosūta patenta īpašniekam. Patentu valdes pieļautās kļūdas tiek izlabotas bez maksas."

5. Papildināt 48.panta trešo daļu ar vārdiem "izņemot šā likuma 11.pantā minēto gadījumu".

6. Papildināt 49.panta otro daļu pēc skaitļa un vārdiem "38.panta pirmajā" ar vārdiem "un sestajā".

7. 71.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

aizstāt piektajā daļā vārdus "otrajai, trešajai vai ceturtajai daļai" ar vārdiem "otrajai vai trešajai daļai";

aizstāt sestajā daļā vārdus "otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā" ar vārdiem "otrajā vai trešajā daļā".

8. Aizstāt 74.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "75.panta piekto daļu" ar skaitli un vārdiem "77.panta trešo daļu".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 30.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumi Nr.602 "Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību"."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 3.novembrī

17.11.2010