Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ventspils brīvostas likumā

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "licencēta uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "licencēta kapitālsabiedrība" (attiecīgā skaitlī un locījumā) un vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) licencēta kapitālsabiedrība - kapitālsabiedrība, kas noslēgusi ar Ventspils brīvostas pārvaldi (turpmāk - Brīvostas pārvalde) līgumu par licencētu komercdarbību Ventspils brīvostas teritorijā un saņēmusi Brīvostas pārvaldes atļauju šādai darbībai;";

aizstāt 4.punktā vārdus "uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu)" ar vārdu "komersantu".

3. 3.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Brīvostas teritorijā komercdarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, kā arī komersanti, kas nav saņēmuši atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Ventspils brīvostā, un ievērojot šā likuma 12.panta trešās daļas nosacījumus.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ievest preces Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā un izvest no tās drīkst tikai caur caurlaides punktiem saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto kārtību."

4. 4.pantā:

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt Likumā par ostām noteiktajā kārtībā.

(4) Brīvostas pārvaldei saskaņā ar Likumu par ostām ir tiesības nodibināt personālservitūtu uz fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi, kuru atbilstoši šim likumam aizņem Brīvosta. Brīvostas pārvaldei ir tiesības tās teritorijā esošo fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi izmantot ostas vajadzībām, kā arī iznomāt to komersantiem, kas darbojas Brīvostas teritorijā. Brīvostas pārvaldes iznomāto zemi nodot tālāk apakšnomā drīkst vienīgi ar Brīvostas pārvaldes atļauju.

(5) Servitūta lietotājs var būvēt uz tā teritorijā esošās zemes ostas darbībai nepieciešamās ēkas un būves, kā arī atļaut tās būvēt komersantiem, kuriem zeme nodota nomā, nosakot līgumā rīcību ar šīm ēkām un būvēm zemes nomas līguma izbeigšanas gadījumā.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Brīvostas pārvalde maksā nodokļus un sedz izdevumus, kas saistīti ar zemes uzturēšanu, bet pārējās uz zemi gulstošās nastas nes un pilda zemes īpašnieks. Ja Brīvostas pārvalde neizmanto šā panta ceturtajā daļā piešķirtās tiesības nodibināt personālservitūtu uz fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi, tādējādi neierobežojot zemes īpašnieka tiesības, attiecīgos nodokļus un izdevumus, kas saistīti ar zemes uzturēšanu, maksā zemes īpašnieks.";

izslēgt devītās daļas pirmo teikumu.

5. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Brīvostas pārvaldīšanu veic Brīvostas pārvalde, kuras statuss noteikts Likumā par ostām. Brīvostas pārvaldes kompetenci nosaka šis likums, Likums par ostām, Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums un Ventspils brīvostas noteikumi, kas reglamentē Brīvostas iekšējo režīmu.";

izslēgt otro daļu.

6. Izteikt 8. un 9.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Preču izvešana no licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijas

Preču izvešana no licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības muitas tiesību aktu prasībām par preču izvešanu no brīvo zonu teritorijām.

9.pants. Preču ievešana licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā

Preču ievešana Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā notiek saskaņā ar Eiropas Savienības muitas tiesību aktu prasībām par preču ievešanu brīvo zonu teritorijās."

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Fizisko personu pakļautība muitai

Fiziskās personas, šķērsojot brīvās zonas teritorijas robežu, ir pakļautas muitas kontrolei."

8. 12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai darbotos Brīvostā licencētas kapitālsabiedrības statusā, licencētai kapitālsabiedrībai ir jābūt reģistrētai Latvijas Republikā ar juridisko adresi Ventspils pašvaldības administratīvajā teritorijā. Preču (kravu) kraušanas, glabāšanas, apstrādes un citus pakalpojumus un preču ražošanu brīvās zonas režīmā veic kapitālsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā un saņēmušas atļauju šādu darbību veikšanai.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komersanti, kuriem nav licencētas kapitālsabiedrības statusa, Brīvostas teritorijā drīkst veikt komercdarbību bez licencētām kapitālsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties Brīvostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajiem komersantiem un licencētajām kapitālsabiedrībām, kuras nepiemēro brīvās zonas režīmu, nav tiesību veikt komercdarbību brīvo zonu teritorijās, izņemot pakalpojumu sniegšanu licencētai kapitālsabiedrībai, kas piemēro brīvās zonas režīmu, vai Brīvostas pārvaldei."

9. 13.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem)" ar vārdu "kapitālsabiedrībām" un vārdus "muitas robežas caurlaides punktiem" - ar vārdiem "caurlaides punktiem";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Licencētas kapitālsabiedrības nedrīkst veikt komercdarbību ārpus tām nostiprinātās un atbilstoši norobežotās teritorijas, izņemot šā panta trešajā daļā norādītās darbības.";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus norobežotās teritorijas;".

10. Izteikt 14., 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Kārtība, kādā noslēdzams līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā un izsniedzama atļauja

(1) Pretendēt uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu ir tiesīga kapitālsabiedrība, kas Brīvostā jau nodibināta vai tiks nodibināta nākotnē (pretendents ir dibinātājs), ja:

1) kapitālsabiedrības darbības profils un attīstības perspektīva atbilst Brīvostas attīstības programmai, ko apstiprinājusi Brīvostas valde;

2) kapitālsabiedrības dibinātāji, dalībnieki, valdes locekļi un padomes locekļi (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) atbilst šādiem nosacījumiem:

a) laba reputācija,

b) stabils finansiālais stāvoklis,

c) pieredze komercdarbības jomā (šādu informāciju neprasa pašvaldībām un valstij kā dibinātājiem un dalībniekiem).

(2) Līgumus par licencētu komercdarbību Brīvostā noslēdz par konkrētiem darbības veidiem (piemēram, kraušana, preču ražošana, glabāšana). Līgumu var noslēgt par vairākiem darbības veidiem.

(3) Kapitālsabiedrība, kura pretendē uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu, iesniedz izskatīšanai Ostas valdē šādus dokumentus:

1) iesniegumu;

2) kapitālsabiedrības apliecinātu Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

3) kapitālsabiedrības apliecinātu statūtu kopiju;

4) zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprinātu gada pārskatu par pēdējiem diviem gadiem (vai - ar Brīvostas valdes piekrišanu - saīsināta pārskata norakstu);

5) darbības programmu, ietverot investīciju programmu;

6) citu būtisku informāciju par kapitālsabiedrību un tās dibinātājiem pēc Brīvostas valdes lēmuma;

7) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par kapitālsabiedrības teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai, ja kapitālsabiedrība vēlas noslēgt līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā.

(4) Lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu Brīvostas valde pieņem triju mēnešu laikā pēc šā panta trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Pretendenta iesniegumu noraida, ja pretendents neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem. Līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā noslēdz pēc tam, kad Brīvostas pārvaldei iesniegta šā panta trešās daļas 7.punktā minētā izziņa.

(5) Lēmumu par līguma slēgšanu ar kapitālsabiedrību, kura vēl nav nodibināta, Brīvostas valde var pieņemt, pamatojoties uz dibināšanas līgumu un darbības programmas projektiem, vienlaikus izsniedzot pagaidu atļauju. Lēmums par līguma slēgšanu ir spēkā sešus mēnešus. Ja šajā laikā kapitālsabiedrība nav nodibināta, lēmums zaudē spēku.

(6) Līgums par licencētu komercdarbību ir pamats, lai Brīvostas pārvalde izsniegtu atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Brīvostā. Brīvostas pārvalde nodrošina atļauju uzskaiti.

15.pants. Kārtība, kādā līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā izbeidzams pirms termiņa un atļauja anulējama

(1) Līgumu par licencētu komercdarbību Brīvostā var izbeigt pirms termiņa ar Brīvostas valdes lēmumu, ja tiek konstatēts, ka licencēta kapitālsabiedrība pārkāpj likumus, citus normatīvos aktus vai noslēgto līgumu.

(2) Vienlaikus ar lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu Brīvostas valde pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu un nosaka datumu, ar kuru lēmums izpildāms. Brīvostas valdes pieņemto lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu un atļaujas anulēšanu izpildes termiņš nedrīkst būt īsāks par 60 dienām. Brīvostas pārvalde piecu darbdienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par Brīvostas valdes pieņemtajiem lēmumiem par atļaujas anulēšanu.

(3) Kapitālsabiedrība, kurai anulēta atļauja licencētai komercdarbībai Brīvostā, ir tiesīga veikt komercdarbību saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, ja vien pārkāpumu rakstura dēļ tai likumā noteiktajā kārtībā netiek aizliegta komercdarbība.

(4) Brīvostas valde pirms šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu pieņemšanas uzaicina kapitālsabiedrību sniegt rakstveida paskaidrojumu. Uzaicinājumā norāda paskaidrojuma iesniegšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

16.pants. Kārtība, kādā pārsūdzami Brīvostas valdes pieņemtie lēmumi par atļaujas izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu

(1) Saskaņā ar šā likuma 14. un 15.pantu Brīvostas valdes pieņemtos lēmumus par atļaujas izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu kapitālsabiedrības darbībai brīvās zonas režīmā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Brīvostas valdes pieņemto lēmumu pārsūdzēšana neaptur šo lēmumu izpildi."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 27.oktobrī

01.01.2011