Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

izslēgt termina "Valsts īpašuma privatizācijas fonds" skaidrojumā vārdu "ārpusbudžeta";

aizstāt termina "Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds" skaidrojumā vārdus "pašvaldības augstākās lēmējinstitūcijas" ar vārdiem "pašvaldības domes (padomes)";

aizstāt termina "Privātuzņēmējs" skaidrojumā vārdus "valsts (pašvaldību)" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības";

izteikt termina "Sanācija" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Sanācija ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus."

2. Aizstāt 1.panta otrajā daļā vārdus "pašvaldības augstākā institūcija" ar vārdiem "pašvaldības dome (padome)".

3. Aizstāt 2.panta otrās daļas 1.punktā vārdu "ieņemtajām" ar vārdu "iekasētajām".

4. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

3) ilgtermiņa kredītresursu veidošanai, hipotekārās kreditēšanas attīstībai un mērķkreditēšanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā;

4) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam;

5) valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

6) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

7) kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos.

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

3) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu sanācijas procesam;

4) pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

5) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

3. Pašvaldības dome (padome) var noteikt līdzekļu apjomu šā panta otrajā daļā neminētu pasākumu finansēšanai.

4. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus neizlieto valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai, izņemot atsevišķus gadījumus, kad pēc ekonomikas ministra un finansu ministra saskaņota ieteikuma ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanu no šiem līdzekļiem."

5. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uzrauga, lai valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi tiktu mērķtiecīgi izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem, un nodrošina fonda līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "augstākā lēmējinstitūcija" ar vārdiem "pašvaldības dome (padome)".

6. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

"1. Privatizācijas procesā gūtie naudas ieņēmumi pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas ieskaitāmi attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā. Līdzekļu ieskaitīšana attiecīgajos fondos veicama reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam. Privatizācijas aģentūra šos līdzekļus ieskaita privatizācijas fondā pēc tam, kad tā izdarījusi noteiktu atskaitījumu savā rezerves fondā un veikusi citus Ministru kabineta noteikumos paredzētos maksājumus.

2. Privatizācijas aģentūras pārskaitījumi valsts īpašuma privatizācijas fondā tiek samazināti par 10 procentiem Privatizācijas aģentūras rezerves fonda veidošanai. Šā rezerves fonda līdzekļi izlietojami ar privatizācijas procesu saistīto izdevumu segšanai (pirkuma līgumu atcelšana, atpakaļpirkuma veikšana, nodokļu parādu kapitalizācija, denacionalizācija un citi izdevumi) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Jebkuras izmaksas no valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda tā rīkotājs izdara Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā un apstiprinātās programmas ietvaros."

7. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Privatizācijas fondu darbības atklātums, uzraudzība un kontrole

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programma un gada pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Pašvaldības domes (padomes) ceturkšņa un gada pārskats par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda ieņēmumiem un izdevumiem noformējams uz Ekonomikas ministrijas noteikta parauga veidlapas un iesniedzams Ekonomikas ministrijai līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam. Gada pārskats publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Kontroli pār līdzekļu savlaicīgu un pilnīgu iemaksu privatizācijas fondos nodrošina Valsts ieņēmumu dienests savas kompetences ietvaros. Uzraudzību pār valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu piešķiršanu un izlietošanu veic Valsts atbalsta uzraudzības komisija savas kompetences ietvaros."

8. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas likumos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 18.februārī

04.03.1999