Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.572

Rīgā 2010.gada 24.septembrī (prot. Nr.46 32.§)

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam") šādus grozījumus:

1.1. papildināt sadaļu "Saīsinājumi" ar šādiem saīsinājumiem (alfabēta secībā):

1.1.1. "LOI 4 - Nodomu vēstule SVF (Letter of Intent 05.07.2010.)";

1.1.2. "SMOU 3 - Grozījumi nodomu protokolā ar EK (Supplemental Memorandum of Understanding 20.07.2010.)";

1.2. izdarīt 3.pielikumā šādus grozījumus:

1.2.1. izteikt 1.1.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1.1. Fiskālās atbildības palielināšana - fiskālās disciplīnas likumprojekts, kas paredz nodrošināt pretciklisku fiskālo politiku un ilgtspējīgu valsts parādu, izveidot saistošu vidēja termiņa budžeta ietvaru Saeimai iesniegts Fiskālās disciplīnas likumprojekts, kurā ietverti fiskālie nosacījumi, kuru mērķis - sabalansēt budžetu atbilstoši ekonomikas cikliskajām svārstībām un vienlaikus nodrošināt atbilstību ES Stabilitātes un izaugsmes paktā noteiktajām prasībām

FM

30.09.2010.

LOI 4 - Strukturālais kritērijs, 3.punkts; SMOU 3 - B, 1.punkts: fiskālās pārvaldes reformas
Iesniegts ziņojums Saeimai ar priekšlikumiem par iespējām nostiprināt Fiskālās disciplīnas likumu vai ar Fiskālās disciplīnas likumu saistītās normas augstākā hierarhijā tiesību aktu sistēmā

FM

30.09.2010.

LOI 4, 13.3.p.
(strukturālais kritērijs)"

1.2.2. svītrot 1.1.1.2.apakšpunktu;

1.2.3. izteikt 1.1.1.3.apakšpunkta atsauci šādā redakcijā:

"LOI 4 - Strukturālais kritērijs, 13.punkts";

1.2.4. izteikt 1.1.1.4.apakšpunkta atsauci šādā redakcijā:

"LOI 4 - Strukturālais kritērijs, 6.punkts";

1.2.5. izteikt 1.1.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1.5. Sagatavot izmaiņas sociālās apdrošināšanas sistēmā, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēju Sagatavotais koncepcijas projekts par sociālās apdrošināšanas sistēmu iesniegts MK. Koncepcijas uzdevums ir sniegt priekšlikumus izmaiņām pensiju sistēmā, kā arī sociālās apdrošināšanas sistēmā, lai nodrošinātu tās ilgtspēju (tai skaitā ņemot vērā ekonomiskās un demogrāfiskās prognozes)

LM

31.10.2010.

-
Iesniegti Saeimai konkrēti 2011.gadā īstenojami priekšlikumi, kuru mērķis ir saglabāt pensiju sistēmas trīs pīlāru ilgtspējību un piemērotību nākotnē

LM

30.11.2010.

SMOU 3, A 2.punkts"

1.2.6. aizstāt 1.1.1.6.apakšpunktā skaitļus "30.07.2010." ar skaitļiem "30.09.2010.";

1.2.7. aizstāt 1.1.2.1.apakšpunktā skaitļus "01.07.2010." ar skaitļiem "30.09.2010.";

1.2.8. izteikt 1.1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.2.2. Samazināt ēnu ekonomiku un nedeklarēto nodarbinātību Pieņemts vispārējais plāns cīņai pret ēnu ekonomiku

FM

31.10.2010.

SMOU 3 - D: Strukturālās reformas, 5.punkts
    Iesniegts EK un SVF visaptverošs rīcības plāns nelegālās tirdzniecības un kontrabandas apkarošanai, norādot attiecīgus pasākumus un finansējuma vajadzības

FM

30.10.2010.

SMOU 3 - D: Strukturālās reformas, 5.punkts"

1.2.9. aizstāt 1.1.4.1.apakšpunkta pirmajā darbības rezultātā skaitļus "31.05.2010." ar skaitļiem "30.09.2010.";

1.2.10. izteikt 1.1.4.1.apakšpunkta pirmā darbības rezultāta atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 3 - C Finanšu sektora pasākumi; LOI - 22";

1.2.11. izteikt 1.1.4.1.apakšpunkta otrā darbības rezultāta atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 3 - C Finanšu sektora pasākumi; LOI - 22";

1.2.12. svītrot 1.1.4.2. un 1.1.4.3.apakšpunktu;

1.2.13. svītrot 1.2.2.5.apakšpunktu;

1.2.14. papildināt plānu ar 1.2.2.6., 1.2.2.7. un 1.2.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2.6. Atbalstīt MVU un uzlabot uzņēmējdarbības vidi, apspriežoties ar EK un SVF un sadarbībā ar attiecīgajām uzņēmējdarbības organizācijām, ieviesta programma mazo un mikrouzņēmumu atbalstam, veikti pasākumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Īstenota Mikrouzņēmumu atbalsta pasākumu koncepcija

EM

31.10.2010.


MK 30.10.2009. rīkojums Nr.748 SMOU 3, D 6.punkts
Sagatavots un iesniegts MK ziņojums par īstenoto Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2010.gadam

EM

15.02.2011.

MK 24.03.2010. rīkojums Nr.164
Sagatavots ziņojums MK par atļaujām, kas uzņēmumam jāsaņem 11 NACE jomās, lai, piemēram, reģistrētu īpašumu un veiktu uzņēmējdarbību, un ierosināt vienkāršošanas priekšlikumus

VK

31.12.2010.

SMOU 3, D 6.punkts
1.2.2.7. Sagatavot visu valsts uzņēmumu sarakstu, iekļaujot informāciju par to peļņu, subsīdiju ieņēmumiem, dividenžu maksājumiem, nodarbinātības un algu līmeņiem Apkopoti gada pārskati par 2007., 2008. un 2009.gadu kapitālsabiedrībām, kurās valstij pieder daļas (akcijas), un kapitālsabiedrībām, kurās valsts kapitālsabiedrībām pastāv līdzdalība. Informācija iesniegta MP

EM

30.09.2010.

MP 11.06.2010. rezolūcija Nr.111-1/44 LOI 4, 13.2.punkts
1.2.2.8. Privāto investīciju piesaistes stratēģijas izstrāde Sagatavots MP rīkojums un izveidota augsta līmeņa darba grupa, kurā izvērtēta investīciju piesaistes stratēģija, lai nodrošinātu sekmīgu investīciju piesaisti

EM

01.10.2010.

SMOU 3, D 7.punkts
Samazināt laiku, kas vajadzīgs, lai reģistrētos kā PVN maksātājs, un vienkāršot nodokļu deklarācijas FM 01.09.2010. UVUPP, 4.2.punkts (4.2. Vienkāršot un apvienot nodokļu deklarāciju veidlapas un samazināt to biežumu un aizpildīšanai patērējamo laiku)"

1.2.15. svītrot 1.2.3.1.apakšpunktu;

1.2.16. izteikt 1.2.3.2.apakšpunkta "A" darbības rezultāta atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 3 - Vispārējie programmas nosacījumi; SMOU 3 - D: Strukturālās reformas; SMOU - Q1: Strukturālās reformas";

1.2.17. izteikt 1.2.3.2.apakšpunkta "B" darbības rezultāta atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 3 - Vispārējie programmas nosacījumi; SMOU 2 - D: Strukturālās reformas";

1.2.18. izteikt 1.2.3.2.apakšpunkta "C" darbības rezultāta atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 3 - Vispārējie programmas nosacījumi; SMOU 3 - D: Strukturālās reformas; SMOU - Q1: Strukturālās reformas";

1.2.19. izteikt 1.2.3.2.apakšpunkta "D" darbības rezultāta atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 2 - Vispārējie programmas nosacījumi; SMOU 3 - D: Strukturālās reformas";

1.2.20. svītrot 1.2.3.3.apakšpunktu;

1.2.21. papildināt plānu ar 1.2.3.4., 1.2.3.5. un 1.2.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.3.4. Papildu finansējums ES fondu apguvei Ir veicināta ES fondu līdzekļu apgūšana

FM

31.12.2010.

SMOU 3, 4.punkts
Ja saskaņā ar programmu būs vēl turpmākas fiskālās manevra iespējas, Latvija ir griezusies pie SVF un EK pēc apstiprinājuma šogad palielināt apropriācijas ES struktūrfondiem un Kohēzijas fonda tēriņiem vēl par 132 milj. latu

FM

31.12.2010.

SMOU 3, 4.punkts
Sagatavojot 2011.gada budžeta likumu, iesniegti priekšlikumi MK par iespēju palielināt apropriācijas no ES struktūrfondiem un Kohēzijas fonda par 250 milj. latu

FM

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta trešajā daļā noteikto LOI 4, 3.punkts
1.2.3.5. Ir nepieciešams nodrošināt pienācīgus tehniskās palīdzības resursus saistībā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda pilnīgu izmantošanu Ziņojums MK par to, ka ES struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums apgūts 100 % apmērā

FM

20.01.2011.

SMOU 3, A 3.punkts
1.2.3.6. Nodrošināt ES fondu līdzekļu ātru īstenošanu un efektīvu apgūšanu Pabeigts un iesniegts MK Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns, lai varētu uzsākt ievērojamus Kohēzijas fonda projektus

SaM, FM

31.12.2010.

SMOU 3, D 2.punkts
Regulāra komercbanku iesaiste jaunu ES programmu izveidē, kā arī novērtējumā par ES projektu dzīvotspēju pirms to apstiprināšanas valsts aģentūrās

FM

31.10.2010.

SMOU 3, D 2.punkts
Pieejami jauni Latvijas Garantiju aģentūras garantiju produkti jau piešķirtā finansējuma ietvaros un saskaņā ar struktūrfondu noteikumiem

EM, FM

30.11.2010.

SMOU 3, D 2.punkts
Veikti vajadzīgie pasākumi, lai apstiprinātu visus noteikumus ERAF (darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas") finansējumam

IzM, FM

31.12.2010.

SMOU 3, D 2.punkts"

1.2.22. svītrot 1.2.4.1.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu;

1.2.23. aizstāt 1.2.4.1.apakšpunkta otrajā darbības rezultātā skaitļus "31.12.2011." ar skaitļiem "20.01.2012.";

1.2.24. aizstāt 1.2.4.2.apakšpunkta pirmajā darbības rezultātā skaitļus "01.04.2010." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.2.25. izteikt 1.2.4.4.apakšpunkta aili "Atbildīgā institūcija" šādā redakcijā:

"VesM, EM";

1.2.26. svītrot 1.2.5.1.apakšpunkta trešo darbības rezultātu;

1.2.27. aizstāt 1.4.1.1.apakšpunkta pirmajā darbības rezultātā skaitļus "30.06.2010." ar skaitļiem "15.10.2010.";

1.2.28. svītrot 2.1.1.2.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu;

1.2.29. papildināt 2.1.1.2.apakšpunktu ar trešo un ceturto darbības rezultātu šādā redakcijā:

"Labklājības ministra rīkojums par aktualizēto stratēģiju pārejai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem

LM

31.12.2010.

Grozījumi MK 10.03.2008. noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kuponu sistēmas principu attiecinot arī uz bezdarbnieku apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas celšanas un neformālās izglītības pasākumiem (pašlaik attiecas uz Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajiem pasākumiem mūžizglītībai nodarbinātām personām)

LM

31.03.2011.

"

1.2.30. izteikt 2.1.1.3.apakšpunkta atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 3 - D: Strukturālās reformas";

1.2.31. izteikt 2.1.1.4.apakšpunkta atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 3 - 2.pielikums. Strukturālo reformu uzraudzība. Darba tirgus un sociālā politika";

1.2.32. aizstāt 2.2.1.1.apakšpunkta pirmajā darbības rezultātā skaitļus "01.07.2010." ar skaitļiem "30.09.2010.";

1.2.33. aizstāt 2.2.1.1.apakšpunkta trešajā darbības rezultātā skaitļus "30.12.2010." ar skaitļiem "01.06.2011.";

1.2.34. aizstāt 2.2.2.1.apakšpunktā skaitļus "30.05.2010." ar skaitļiem "31.08.2010.";

1.2.35. svītrot 2.3.4.1.apakšpunkta pirmo, otro un trešo darbības rezultātu;

1.2.36. aizstāt 3.1.1.1.apakšpunkta "B" apakšuzdevumā skaitļus "01.06.2010." ar skaitļiem "31.10.2010.";

1.2.37. aizstāt 3.1.1.1.apakšpunkta "C" apakšuzdevumā skaitļus "01.06.2010." ar skaitļiem "30.09.2010.";

1.2.38. aizstāt 3.1.1.1.apakšpunkta "D" apakšuzdevumā skaitļus "01.05.2010." ar skaitļiem "31.12.2010.";

1.2.39. aizstāt 3.1.1.1.apakšpunkta "E" apakšuzdevumā skaitļus "01.04.2010." ar skaitļiem "31.10.2010.";

1.2.40. aizstāt 3.1.1.2.apakšpunktā skaitļus "01.07.2010." ar skaitļiem "30.11.2010.";

1.2.41. aizstāt 3.1.1.3.apakšpunktā skaitļus "01.07.2010." ar skaitļiem "31.12.2010.";

1.2.42. aizstāt 3.1.1.4.apakšpunktā skaitļus "31.05.2010." ar skaitļiem "12.11.2010.";

1.2.43. aizstāt 3.1.1.5.apakšpunktā skaitļus "01.07.2010." ar skaitļiem "30.06.2011.";

1.2.44. aizstāt 3.1.1.5.apakšpunkta ailē "Atbildīgā institūcija" saīsinājumu "VK" ar saīsinājumu "EM";

1.2.45. svītrot 3.1.1.7.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu;

1.2.46. papildināt 3.1.1.7.apakšpunktu ar trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto darbības rezultātu šādā redakcijā:

"Noteikts centralizēti obligāti iepērkamo preču un pakalpojumu saraksts elektroniskajā iepirkumu sistēmā, un regulāri izvērtēta nepieciešamība papildināt sarakstu ar jaunām preču un pakalpojumu grupām

RAPLM

30.09.2010.

SMOU 3, D 4.punkts
Izstrādātas vadlīnijas par centralizācijas iespējām preču un pakalpojumu iepirkumiem pašvaldību vajadzībām

FM, RAPLM

30.09.2010.

SMOU 3, D 4.punkts
Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos pašvaldību iepirkumu centralizācijai

FM, RAPLM

31.03.2011.

SMOU 3, D 4.punkts
Sagatavots un iesniegts MK likumprojekts grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas paredz vispārināt elektroniskās iepirkumu sistēmas obligātu izmantošanu valsts pārvaldes publiskajā sektorā

FM, RAPLM

30.11.2010.

SMOU 3, D 4.punkts
Pieņemti MK noteikumi, kas izslēdz no iepirkuma uzņēmumus, kuri, iespējams, darbojas ēnu ekonomikā

FM

31.08.2010.

SMOU 3, D 4.punkts"

1.2.47. papildināt plānu ar 3.1.1.9., 3.1.1.10. un 3.1.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.9. Bankrota procedūras vienkāršošana Apkopota tiesu izpildītāju un tiesu statistika tiesu izpildītāju organizēto izsoļu jomā, apkopoti Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas un citu ieinteresēto personu viedokļi par nepieciešamību turpināt uzlabot izsoļu efektivitāti un rīkot diskusiju, pieaicinot ieinteresētās personas un SVF ekspertus

TM,
LZTIP

31.12.2010.

LOI 4, 26.2.punkts
3.1.1.10. Valsts un pašvaldību īpašumā esošu uzņēmumu un to filiāļu iespējama pārstrukturēšana Ar MP 01.04.2010. rīkojumu Nr.139 "Par starpinstitūciju darba grupu publisko personu komercdarbības koncepcijas izstrādei" izveidotajā starpinstitūciju darba grupā izstrādāts un iesniegts MK publisko personu komercdarbības pamatprincipu (koncepcijas) projekts

EM

30.09.2010.

 
Ar MP 01.04.2010. rīkojumu Nr.139 izveidotajā starpinstitūciju darba grupā izvērtēta valsts kapitālsabiedrību līdzdalība citās kapitālsabiedrībās, nepieciešamība saglabāt valsts dalību kapitālsabiedrībās, kā arī nepieciešamība valsts kapitālsabiedrībām darboties kā komersantiem. Iesniegts MK informatīvais ziņojums

EM

05.11.2010.

 
Starptautiskajiem aizdevējiem iesniegts novērtējums par variantiem attiecībā uz daļas valsts un pašvaldību īpašumā esošu uzņēmumu un to filiāļu iespējamu pārstrukturēšanu, pārvēršanu par valsts aģentūrām vai privatizāciju saskaņā ar Latvijas Valsts pārvaldes likumā noteiktajiem kritērijiem

EM

31.12.2010.

SMOU 3, B 3.punkts
3.1.1.11. Izveidot iepriekšējas izskatīšanas programmu, kurā bez ES līdzfinansētajiem projektiem iepirkuma lēmumus apstiprinātu Iepirkumu uzraudzības birojs, balstoties uz riska analīzi, vienlaikus attiecīgi stiprinot biroja jaudu Apstiprināta programma

FM

31.12.2010.

SMOU 3, D 4.punkts"

1.2.48. aizstāt 3.1.2.1.apakšpunktā skaitļus "31.03.2010." ar skaitļiem "30.09.2010.";

1.2.49. papildināt plānu ar 3.1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.2.2. Ieviest vienas pieturas aģentūras reģionālajā (pašvaldību) līmenī, kas strādā tieši ar klientiem, bet atbalsta funkcijas centralizēt un, ciktāl iespējams, nodot privātiem partneriem Ieviests VPA pilotprojekts pašvaldību pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem RAPLM 31.12.2010. SMOU 3, D 6.punkts
Nodrošināta funkciju nodošana privātajam sektoram - 20 % no visām centralizētajām funkcijām RAPLM 31.12.2013. SMOU 3, D 6.punkts"

1.2.50. aizstāt 3.2.1.1. apakšpunkta "A" apakšuzdevumā skaitļus "01.07.2010." ar skaitļiem "30.09.2010.";

1.2.51. aizstāt 3.2.1.1.apakšpunkta "B" apakšuzdevumā skaitļus "01.07.2010." ar skaitļiem "30.11.2010.";

1.2.52. izteikt 3.2.1.2.apakšpunkta "A" apakšuzdevuma atsauci šādā redakcijā:

"SMOU 3 - B; PPPO 2.4.";

1.2.53. svītrot 3.2.1.2.apakšpunkta "B" apakšuzdevumu;

1.2.54. izteikt 3.2.1.3.apakšpunkta atsauci šādā redakcijā:

"LOI 4 - 12; SMOU 3 - B - Q2/Q3/Q4 2009/Q3 2010/Q1 2011";

1.2.55. svītrot 3.2.1.4.apakšpunktu;

1.2.56. papildināt plānu ar 3.2.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1.5. Uzlabot cilvēkresursu pārvaldību un atdevi valsts pārvaldē

Koncepcijas projekts iesniegts MK, piedāvājot risinājumus cilvēkresursu pārvaldībā iesaistīto institūciju integrācijai

VK

01.12.2010. SMOU 3,
B 2.punkts
Sagatavots informatīvs ziņojums par iespējām sašaurināt vienotās algu sistēmas atalgojuma amplitūdas, apzinot iestāžu viedokli

FM

15.12.2010. SMOU 3,
B 2.punkts
Veikti pasākumi, lai izveidotu vispārēju publiskā sektora atalgojumu datubāzi, kas nodrošinātu ciešāku pārraudzību

FM, VK

01.12.2010. SMOU 3,
B 2.punkts
Politikas plānošanas dokumenta un tiesību akta projekts iesniegts MK, pilnveidojot vadītāju novērtēšanas sistēmu un karjeras izaugsmes iespējas civildienestā

VK

01.12.2010. SMOU 3,
B 2.punkts
Politikas plānošanas dokumenta un tiesību akta projekts iesniegts MK, pilnveidojot novērtēšanas sistēmu un tās sasaisti ar atlīdzību

VK

01.12.2010. SMOU 3,
B 2.punkts
Izstrādāts tiesību akta projekts, lai stimulētu atlīdzību viskvalificētākajiem publiskā sektora darbiniekiem, iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā

FM, VK

01.04.2011. SMOU 3,
2.punkts
Izstrādāti MK noteikumi, kas ierobežo to publiskās pārvaldes darbinieku daļu, kuri var saņemt visaugstākos snieguma rādītājus

VK

01.04.2011. SMOU 3,
B 2.punkts"

1.2.57. svītrot 3.3.1.2.apakšpunkta pirmo darbības rezultātu;

1.2.58. aizstāt 3.3.2.2.apakšpunkta pirmajā darbības rezultātā skaitļus "30.06.2010." ar skaitļiem "30.09.2010.";

1.2.59. papildināt plānu ar 3.3.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.2.4. Nodrošināt e-pārvaldības pakalpojumu plašāku piemērošanu un veicināt e-paraksta izmantošanu gan publiskajā, gan privātajā sektorā Izstrādāti grozījumi MK 28.06.2005. noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām", kuros tiks precizēti:

1) elektronisko dokumentu formāti un to veidošanas standarti;

2) noteikti papīra formāta dokumentu elektroniskā formāta izgatavošanas un noformēšanas standarti

RAPLM 31.10.2010. SMOU 3, D 6.punkts"

2. Finanšu ministrijai precizēto rīcības plānu divu nedēļu laikā iesniegt Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

24.09.2010