Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Izdarīt likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 9.nr.; 2002, 15.nr.; 2005, 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 3., 6.nr.; 2009, 15., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Darbiniekiem, kuriem vienlaikus ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, piešķir tikai vienu pensiju pēc viņu izvēles.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. 3.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 7. un 10.punktā minēto citās iestādēs, pie komersantiem un organizācijās nostrādātā laika pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

3. 5.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri Labklājības ministrijai tiek piešķirti saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.";

aizstāt septītajā daļā vārdus "izveidota institūcija pēc pensijas pieprasītāja dzīvesvietas" ar vārdu "nodaļa";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde un Ieslodzījuma vietu pārvalde pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieprasījuma sniedz informāciju par darbinieku izdienas stāžu un darba samaksu, no kuras aprēķina izdienas pensiju."

4. Izteikt 6.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu. Ja indekss ir mazāks par skaitli "1", izdienas pensija netiek pārskatīta.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" piešķirto valsts pensiju pārskatīšanai."

5. 7.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Izdienas pensijas pieprasījumu darbinieks iesniedz vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām.

(2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersona izskata izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus un pieņem lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt izdienas pensiju.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra" ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra";

izslēgt piektās daļas otro teikumu;

izslēgt sesto daļu;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktoram. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

6. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par šā panta pirmās daļas 2.punktā minētā apstākļa iestāšanos."

7. Izteikt 12.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersonas lēmumu, lai piedzītu pārmaksātās pensijas summas, kas izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas viņa vainas dēļ. Šādā gadījumā ik mēnesi ieturami 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātās summas ir dzēstas."

8. 13.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "bet citai personai - uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apbedīšanas pabalsta saņemšanai tā pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona 12 mēnešu laikā no izdienas pensijas saņēmēja nāves dienas iesniedz rakstveida iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai un uzrāda personu apliecinošu dokumentu."

9. Izteikt 14.panta tekstu šādā redakcijā:

"Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, piešķirto izdienas pensiju izmaksā kārtībā, kāda saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikta valsts pensiju izmaksai."

10. Aizstāt pārejas noteikumu 1. un 2.punktā vārdus "Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra" ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra".

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 9.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 28.septembrī

01.01.2011