Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

Latvijas Republikas valdība un Ukrainas Ministru kabinets (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses),

balstoties uz vienlīdzīgu partnerattiecību un savstarpējas cieņas principiem,

uzskatot par svarīgu abu valstu dzelzceļa transporta koordināciju un kopīgu darbību,

atzīstot, ka pasažieru un kravu dzelzceļa pārvadājumiem gan divpusējā satiksmē, gan arī tranzītā uz trešajām valstīm ir īpaša nozīme,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

1. Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, sniedz viena otrai nepieciešamo palīdzību, vēloties tālāk attīstīt dzelzceļa satiksmi starp abām valstīm, un veic nepieciešamos pasākumus, lai pilnveidotu pasažieru un kravu starptautiskos pārvadājumus.

2. Līgumslēdzējas Puses uzskata par mērķtiecīgu uzturēt regulāru ražošanas un tehnisko, kā arī ekonomisko un zinātnisko sadarbību dzelzceļa transporta jomā.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse nacionālo likumu un citu normatīvo aktu un spēkā esošo starptautisko normu ietvaros nodrošina nepieciešamos apstākļus brīvai pasažieru pārvadāšanai, kravu, bagāžas un pasta transportēšanai, ritošā sastāva kustībai gan starp abām valstīm, gan arī tranzītā cauri to teritorijām uz trešajām valstīm.

2.pants

Šajā Nolīgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1) "Līgumslēdzēju Pušu Kompetentās institūcijas":

Latvijas Republikā - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

Ukrainā - Ukrainas Transporta ministrija.

2) "Līgumslēdzēju Pušu dzelzceļa organizācijas":

Latvijas Republikā - Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš";

Ukrainā - Ukrainas Valsts dzelzceļa transporta administrācija "Ukrzaliznicja".

3) "Līgumslēdzēju Pušu dienesta personāls":

Līgumslēdzēju Pušu Kompetento institūciju, dzelzceļa organizāciju un citu dzelzceļa transporta uzņēmumu darbinieki, kuri tieši izpilda no šā Nolīguma izrietošus uzdevumus.

3.pants

Līgumslēdzējas Puses ir vienojušās ievērot dzelzceļa transportā esošo pasažieru un kravu pārvadājumu kārtību atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem un konvencijām dzelzceļa transporta jomā, kuru dalībnieces tās ir.

4.pants

1. Līgumslēdzējas Puses atzīst par nepieciešamu koordinēt tarifu politiku.

2.Tarifus un norēķinu kārtību starpvalstu dzelzceļa satiksmē nosaka īpaša Līgumslēdzēju Pušu Kompetento institūciju vienošanās.

5.pants

Līgumslēdzējas Puses nekavējoties informē viena otru par šķēršļu rašanos dzelzceļa satiksmes veikšanai savu valstu teritorijās, kā arī par šo šķēršļu likvidēšanu.

6.pants

Līgumslēdzējas Puses pilnvaro Līgumslēdzēju Pušu Kompetentās institūcijas un Līgumslēdzēju Pušu dzelzceļa organizācijas noslēgt nolīgumus, kas nosaka detalizētu, konkrētiem apstākļiem piemērotu šā Nolīguma noteikumu izpildes kārtību.

7.pants

1. Līgumslēdzēju Pušu Kompetentās institūcijas un Līgumslēdzēju Pušu dzelzceļa organizācijas, savstarpēji vienojoties, var nosūtīt uz katru no Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām dienesta personālu ar šo Nolīgumu saistītu uzdevumu veikšanai.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses dienesta personāls:

a) savus pienākumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā veic atbilstoši starptautiskajām normām, Līgumslēdzēju Pušu nacionālajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un saskaņotām dienesta instrukcijām;

b) iebraucot, izbraucot un atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ievēro tur spēkā esošās tiesību normas;

c) atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ir tiesīgs valkāt formas tērpu ar savas valsts atšķirības zīmēm.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses Kompetentās institūcijas un dzelzceļa organizācijas ir atbildīgas par sava dienesta personāla darbu tā atrašanās laikā otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un kontrolē tā darbību.

4. Līgumslēdzēju Pušu dzelzceļa organizāciju dienesta personāls lieto latviešu un ukraiņu valodu vai - pēc Līgumslēdzēju Pušu Kompetento institūciju vienošanās - citu starptautiskai saskarsmei pieņemtu valodu. Līgumslēdzējas Puses tiecas, lai dienesta personāls zinātu abu valstu valsts valodas.

5. Līgumslēdzējas Puses nepieciešamā apjomā bez atlīdzības sniedz neatliekamo medīcinisko palīdzību vienas Līgumslēdzējas Puses dienesta personālam, kas uz laiku atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un izpilda dienesta pienākumus.

8.pants

Līgumslēdzēju Pušu dienesta personāls valsts robežu no šā Nolīguma izrietošu uzdevumu veikšanai šķērso noteiktos caurlaides punktos, atbilstoši Līgumslēdzēju Pušu tiesību normām un starptautiskiem līgumiem.

9.pants

Līgumslēdzēju Pušu dzelzceļa uzņēmumu materiālo atbildību nosaka starptautiskie līgumi, kuru dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses vai to Kompetentās institūcijas, kā arī Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās spēkā esošie likumi un citi tiesību un normatīvie akti.

10.pants

1. Strīdīgu jautājumu risināšanai, kas rodas, interpretējot un pielietojot šo Nolīgumu, Līgumslēdzējas Puses veido Kopējo komisiju.

2. Gadījumā, ja tiešās pārrunas un konsultācijas par strīdīgu jautājumu risināšanu Kopējās komisijas ietvaros beigušās bez rezultātiem, Līgumslēdzējas Puses tos risina citā, Līgumslēdzējām Pusēm pieņemamā veidā.

3. Grozījumi un papildinājumi šajā Nolīgumā tiek noformēti protokolu veidā, kuri pēc tam, kad tos apstiprinājušas vai saskaņojušas Līgumslēdzējas Puses, kļūst par šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.pants

Šis Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Katra Līgumslēdzēja Puse var jebkurā laikā izbeigt šā Nolīguma darbību, paziņojot par to pa diplomātiskajiem kanāliem otrai Līgumslēdzējai Pusei ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms paredzamā šā Nolīguma darbības izbeigšanas datuma.

Attiecībā uz visām saistībām un kontraktiem, kas radušies, balstoties uz šo Nolīgumu, un nav izpildīti līdz tā darbības izbeigšanai, līdz galīgai to izpildei būs spēkā šā Nolīguma noteikumi.

12.pants

Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 30 dienām, skaitot no dienas, kad saņemts pēdējais paziņojums, kurus Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem nosūta viena otrai par to, ka visas prasības, kuras paredz nacionālās tiesību normas, lai šis Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

Parakstīts Kijevā 1998.gada 26.februārī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, ukraiņu un krievu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas šā Nolīguma noteikumu interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā Guntars Krasts Ministru prezidents

Ukrainas Ministru kabineta vārdā Valērijs Pustovoitenko Ministru prezidents

31.03.2000