Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Rojas novada sadalīšanu un jaunizveidoto novadu darbības uzsākšanu

1.pants. Šis likums nosaka kārtību, kādā izsludināmas un organizējamas vēlēšanas Rojas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanas rezultātā jaunizveidotajos novados — Rojas novadā un Mērsraga novadā, kārtību, kādā sadalāmas Rojas novada pašvaldības institūcijas, manta, finanšu līdzekļi, tiesības un saistības, kā arī kārtību, kādā jaunizveidotie novadi uzsāk savu darbību.

2.pants. Rojas novada domes un Mērsraga novada domes vēlēšanas notiek 2010.gada 18.decembrī. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina šīs vēlēšanas Rojas novada teritoriālajās vienībās — Rojas pagastā un Mērsraga pagastā — ne vēlāk kā piektajā dienā pēc šā likuma stāšanās spēkā.

3.pants. (1) Rojas novada domes un Mērsraga novada domes vēlēšanu sarīkošanu nodrošina Rojas novada vēlēšanu komisija.

(2) Lai nodrošinātu vēlēšanas Rojas novadā un Mērsraga novadā šā likuma 2.pantā noteiktajā termiņā, Vēlētāju reģistra likumā ietvertie termiņi nosakāmi šādi:

1) 7.pantā un 8.panta pirmajā daļā minētās darbības veicamas 75 dienas pirms vēlēšanām;

2) 9.panta pirmajā daļā minētās darbības veicamas 45 dienas pirms vēlēšanām;

3) 12.panta pirmajā daļā minētās darbības veicamas ne vēlāk kā 35 dienas pirms vēlēšanām;

4) 13.panta pirmajā daļā minētās darbības veicamas ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām;

5) 14.panta ceturtajā daļā minētās tiesības īstenojamas ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanām, vēršoties Rojas novada pašvaldībā vai tās deklarēšanas iestādē.

(3) Ar Rojas novada domes un Mērsraga novada domes vēlēšanām saistītos izdevumus (ieskaitot vēlēšanu aplokšņu izgatavošanu un Vēlētāju reģistra izdevumus, kas saistīti ar vēlētāju sarakstu izgatavošanu un vēlētāju informēšanu) sedz 2009.gada pašvaldību domju vēlēšanās ievēlētā Rojas novada dome.

4.pants. (1) Jaunievēlēto Rojas novada domi un jaunievēlēto Mērsraga novada domi uz pirmo sēdi sasauc likumā noteiktajā kārtībā un termiņā, bet ne agrāk par 2011.gada 3.janvāri. Abas jaunievēlētās domes uz pirmo sēdi sasaucamas un sanāk vienā dienā.

(2) Līdz brīdim, kad uz sēdi sanāk katra jaunievēlētā dome, Rojas novada administratīvajā teritorijā un Mērsraga novada administratīvajā teritorijā turpina darboties 2009.gada pašvaldību domju vēlēšanās ievēlētā Rojas novada dome un abās administratīvajās teritorijās spēkā ir arī tās izdotie tiesību akti.

5.pants. (1) Rojas novada dome līdz 2010.gada 1.novembrim pieņem Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plānu, kurā atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem paredz visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību sadali. Izstrādājot un pieņemot Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plānu, institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības sadala, pēc iespējas ņemot vērā teritoriālo principu.

(2) Jaunizveidotā Rojas novada pašvaldība un jaunizveidotā Mērsraga novada pašvaldība ir Rojas novada pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņēmējas saskaņā ar Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plānu, kas pieņemts atbilstoši šā panta pirmajai daļai vai šā likuma 6.panta pirmajai daļai.

6.pants. (1) Ja Rojas novada dome nepieņem Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plānu pilnībā vai kādā tā daļā vai nav paredzējusi visu Rojas novada pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību sadali, Ministru kabinets izdod noteikumus par Rojas novada pašvaldības reorganizāciju.

(2) Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.novembrim nosaka Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plāna izpildes termiņus un kārtību, izpildes uzraudzības un pārskata sniegšanas kārtību, kā arī specifisku kārtību, kādā piemērojams likums “Par pašvaldību budžetiem”, uzsākot Rojas novada pašvaldības un Mērsraga novada pašvaldības darbu un izstrādājot šo pašvaldību budžetus.

7.pants. (1) Jaunizveidotā Rojas novada pašvaldība un jaunizveidotā Mērsraga novada pašvaldība darbojas tajās administratīvajās teritorijās, kurās Rojas novadu veidojošās bijušās attiecīgo pagastu pašvaldības darbojās līdz Rojas novada pašvaldības darbības uzsākšanai 2008.gada 14.jūlijā.

(2) Jaunievēlētās Rojas novada domes un jaunievēlētās Mērsraga novada domes pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad uz pirmo sēdi sanāk 2013.gada pašvaldību domju vēlēšanās ievēlētā attiecīgā novada dome. Likumā noteiktajos gadījumos domes pilnvaras var tikt izbeigtas arī pirms šā termiņa.

8.pants. (1) Jaunievēlētā Rojas novada dome un jaunievēlētā Mērsraga novada dome triju mēnešu laikā pēc pirmās sēdes izvērtē līdz to darbības uzsākšanai Rojas novada domes pieņemtos saistošos noteikumus.

(2) Līdz jaunievēlētās Rojas novada domes darbības uzsākšanai pieņemtie Rojas novada domes saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus teritorijas plānošanas jautājumos, jaunizveidotās Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir spēkā, ja vien jaunievēlētā Rojas novada dome nelemj citādi.

(3) Līdz jaunievēlētās Mērsraga novada domes darbības uzsākšanai pieņemtie Rojas novada domes saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus teritorijas plānošanas jautājumos, Mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir spēkā līdz 2011.gada 1.aprīlim, ja Mērsraga novada dome šo saistošo noteikumu darbību savā teritorijā nav izbeigusi agrāk.

(4) Triju mēnešu laikā pēc jaunievēlētās Rojas novada domes pirmās sēdes un jaunievēlētās Mērsraga novada domes pirmās sēdes abu novadu domes ar saistošajiem noteikumiem apstiprina Rojas novada pašvaldību veidojošo bijušo attiecīgo pagastu pašvaldību teritorijas plānojumus un detālplānojumus, kā arī līdz jaunievēlētās Rojas novada domes un jaunievēlētās Mērsraga novada domes darbības uzsākšanai Rojas novada domes apstiprinātos detālplānojumus atbilstoši detālplānojuma teritorijas atrašanās vietai.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 16.septembrī.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 21.septembrī
22.09.2010