Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumus Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.839

Rīgā 2010.gada 7.septembrī (prot. Nr.46 18.§)
Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no tās
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 22.panta astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka formalitātes, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no tās (turpmāk – ostu formalitātes).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. kuģis – kuģis atbilstoši Jūras kodeksa 1.1 pantā sniegtajam skaidrojumam;

2.2. zvejas kuģis – kuģis, kas ir īpaši aprīkots un tiek komerciāli izmantots zivju un citu jūras dzīvo resursu ķeršanai jeb zvejai;

2.3. tradicionālais kuģis – jebkura veida vēsturisks kuģis vai tā kopija, kas kalpo kā funkcionējošs kultūras piemineklis un kuru ekspluatē saskaņā ar tradicionālajiem navigācijas principiem un paņēmieniem, ieskaitot kuģus un to kopijas, kas paredzēti tradicionālo kuģošanas prasmju un citu tradicionālo prasmju veicināšanai un sekmēšanai;

2.4. atpūtas kuģis – sportam vai atpūtai paredzēts kuģis;

2.5. kuģošanas komercsabiedrība – komercsabiedrība atbilstoši 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk – SOLAS konvencija) IX nodaļas 1.noteikuma 2.punktam;

2.6. nacionālā SSN sistēma – kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma;

2.7. regulāra satiksme – kuģa reisu kopums, kas nodrošina satiksmi starp divām vai vairākām tām pašām ostām saskaņā ar publicētu grafiku vai ar tik regulāriem un biežiem reisiem, kas veido atpazīstamus un sistemātiskus reisu kopumus;

2.8. FAL veidlapas – 1965.gada Konvencijas par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu ar tās grozījumiem (turpmāk – FAL konvencija) pielikuma 1.pielikumā ietvertās veidlapas.

3. Ostu formalitātes ietver:

3.1. paziņošanu par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās;

3.2. ziņošanu saskaņā ar FAL konvenciju;

3.3. personu un kuģu robežpārbaudes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (turpmāk – Šengenas robežu kodekss);

3.4. aizsardzības informācijas ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulas (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu 6.pantu un SOLAS konvencijas XI-2 nodaļas 9.noteikuma 2.punktu;

3.5. ziņošanu par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros;

3.6. ziņošanu par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām;

3.7. ziņošanu par kuģa radītajiem atkritumiem un kravas pārpalikumiem;

3.8. ziņošanu par muitas kontrolei pakļautām kravām;

3.9. ziņošanu, kas saistīta ar zvejas darbību un nozvejas uzraudzību, – pirms zvejas kuģa ienākšanas ostā;

3.10. ziņošanu par veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontrolei pakļautām kravām robežšķērsošanas vietās.

4. Šo noteikumu 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. un 3.10.apakšpunktā minētās ostu formalitātes un ostu formalitātes, kas saistītas ar FAL konvencijas pielikuma 2.1. un 2.10.apakšpunktā minētās jūras sanitārās deklarācijas iesniegšanu, regulē šādi normatīvie akti:

4.1. šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētās ostu formalitātes – normatīvie akti par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību;

4.2. šo noteikumu 3.5.apakšpunktā minētās ostu formalitātes – normatīvie akti par ostas valsts kontroles kārtību;

4.3. šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētās ostu formalitātes – normatīvie akti par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām;

4.4. šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētās ostu formalitātes – normatīvie akti par kuģu radīto atkritumu un kravu pārpalikumu pieņemšanu un apsaimniekošanu;

4.5. šo noteikumu 3.8.apakšpunktā minētās ostu formalitātes – normatīvie akti par muitas uzraudzību;

4.6. šo noteikumu 3.9.apakšpunktā minētās ostu formalitātes – normatīvie akti par zivsaimniecību;

4.7. šo noteikumu 3.10.apakšpunktā minētās ostu formalitātes – normatīvie akti par veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli robežšķērsošanas vietās;

4.8. ostu formalitātes, kas saistītas ar FAL konvencijas pielikuma 2.1. un 2.10.apakšpunktā minētās jūras sanitārās deklarācijas iesniegšanu, – normatīvie akti par medicīniski sanitāro pasākumu veikšanas kārtību bīstamu infekcijas slimību izplatības novēršanai.

5. Ostu formalitāšu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes, Pārtikas un veterinārais dienests, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests un ostu pārvaldes (turpmāk – kontroles iestādes).

6. Ārvalstu kuģi, tai skaitā uz tiem esošās personas, kas piedalās jūras piesārņojuma vai cita veida avārijas seku likvidācijas pasākumos, ir pakļauti tikai Valsts robežsardzes kontrolei.

II. Paziņošana par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās

7. Pirms ostā ienāk kuģis, kura bruto tilpība ir 300 un vairāk (izņemot zvejas kuģus, tradicionālos kuģus un atpūtas kuģus, kuru garums ir mazāks par 45 metriem, kā arī kara kuģus, jūras spēku palīgkuģus un citus nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātus kuģus), kuģošanas komercsabiedrība vai kuģa kapteinis, vai to pilnvarots kuģa aģents šo noteikumu 10.punktā minētajā kārtībā kontroles iestādēm paziņo informāciju par kuģi, tai skaitā:

7.1. kuģa vārdu;

7.2. kuģa izsaukuma signālu;

7.3. kuģa Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) identifikācijas numuru vai Jūras mobilā dienesta identifikācijas (MMSI) numuru;

7.4. ostu, kurā paredzēts ienākt;

7.5. paredzamo kuģa ienākšanas laiku ostā;

7.6. paredzamo kuģa iziešanas laiku no ostas;

7.7. apkalpes un pasažieru skaitu uz kuģa;

7.8. piestātni, pie kuras kuģis paredzējis pienākt;

7.9. piestātni, no kuras kuģis paredzējis atiet, lai izietu no ostas;

7.10. par personām, kas nokļuvušas uz kuģa un uzturas uz tā nelegāli.

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju paziņo:

8.1. vismaz 24 stundas pirms kuģa ienākšanas attiecīgajā ostā;

8.2. ja reisa ilgums ir mazāks par 24 stundām, – kuģim izejot no iepriekšējās ostas;

8.3. ja nākamā osta nav zināma vai tiek mainīta reisa laikā, – tiklīdz kļuvis zināms par nākamo ostu.

9. Kuģošanas komercsabiedrība vai kuģa kapteinis, vai to pilnvarots kuģa aģents šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju nekavējoties iesniedz atkārtoti, ja:

9.1. laikposmā no informācijas iesniegšanas līdz kuģa ienākšanai attiecīgajā ostā ir mainījusies šo noteikumu 7.punktā minētā informācija;

9.2. kuģim atrodoties ostā, ir mainījusies šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.6., 7.7., 7.9. vai 7.10.apakšpunktā minētā informācija.

10. Šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju paziņo, izmantojot nacionālo SSN sistēmu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmu.

11. Ja saņemts attiecīgs iesniegums, ostas pārvalde pieņem lēmumu atbrīvot no šo noteikumu 7.punktā minētā pienākuma (izņemot šo noteikumu 7.10.apakšpunktā minēto gadījumu) šādus kuģus:

11.1. kuģus, kas nodrošina regulāru satiksmi starp Latvijas ostām;

11.2. kuģus, kas nodrošina starptautisku regulāru satiksmi starp Latvijas ostu un vienu vai vairākām ārvalsts ostām, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības valsts osta.

12. Šo noteikumu 11.punktā minēto atbrīvojumu piešķir, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

12.1. paredzēts, ka attiecīgais kuģis regulāro satiksmi nodrošinās vismaz vienu mēnesi;

12.2. attiecīgā kuģa atsevišķu reisu ilgums, veicot regulāro satiksmi, nepārsniedz 12 stundu.

13. Ja kuģi saņēmuši šo noteikumu 11.punktā minēto atbrīvojumu, attiecīgā kuģošanas komercsabiedrība, šo kuģu kapteiņi vai to pilnvaroti kuģa aģenti:

13.1. saglabā un atjauno attiecīgo kuģu sarakstu un nekavējoties pēc tā sastādīšanas vai atjaunošanas nosūta attiecīgās ostas kapteinim;

13.2. visu diennakti nodrošina, ka uzreiz pēc kontroles iestāžu pieprasījuma elektroniski tiek paziņota šo noteikumu 7.punktā minētā informācija par katru attiecīgā kuģa veikto reisu;

13.3. izmantojot jebkuru pieejamo saziņas līdzekli, ziņo kontroles iestādēm par jebkuru novirzi no kuģa paredzētā ierašanās laika ostā, ja šī novirze ir trīs stundas un vairāk.

14. Kontroles iestādes pārliecinās, vai tiek izpildīti šo noteikumu 12. un 13.punktā minētie nosacījumi.

15. Attiecīgā ostas pārvalde, pieņemot atbilstošu lēmumu, anulē šo noteikumu 11.punktā minēto atbrīvojumu, ja:

15.1. netiek izpildīts kaut viens no šo noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem;

15.2. kuģošanas komercsabiedrība, kuģu kapteiņi vai to pilnvarots kuģa aģents nepilda šo noteikumu 13.punktā minētos pienākumus.

16. Ostas pārvalde nosūta Valsts robežsardzei, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei, Pārtikas un veterinārajam dienestam, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam, Valsts vides dienestam, valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Jūras administrācija" un Satiksmes ministrijai to kuģu un attiecīgo kuģošanas komercsabiedrību sarakstu (tai skaitā katru šā saraksta atjauninājumu), kam piešķirts šo noteikumu 11.punktā minētais atbrīvojums, kā arī šo kuģu pienākšanas un atiešanas laikus, kā arī pienākšanas un atiešanas piestātnes. Satiksmes ministrija attiecīgo sarakstu nosūta Eiropas Komisijai.

17. Pirms ostā ienāk kuģis, kura bruto tilpība ir mazāka par 300, zvejas kuģis, tradicionālais kuģis vai atpūtas kuģis, kura garums ir mazāks par 45 metriem, vai nekavējoties pēc kuģa ienākšanas ostā attiecīgā kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona, vai jahtklubs (atpūtas kuģim, kurš piestāj jahtklubā) paziņo attiecīgās ostas kapteinim, Valsts robežsardzei un, ja uz kuģa atrodas muitas kontrolei pakļauta krava, arī Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādei par attiecīgā kuģa ienākšanu ostā un piestātni, pie kuras kuģis paredzējis pienākt vai ir pienācis. Paziņošanu nodrošina, izmantojot jebkuru pieejamo saziņas līdzekli.

18. Vismaz divas stundas pirms šo noteikumu 17.punktā minētā kuģa atiešanas no piestātnes attiecīgā kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona, vai jahtklubs (atpūtas kuģim, kurš piestājis jahtklubā) paziņo attiecīgās ostas kapteinim, Valsts robežsardzei un, ja uz kuģa atrodas muitas kontrolei pakļauta krava, arī Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādei par attiecīgā kuģa iziešanu no ostas un piestātni, no kuras kuģis paredzējis atiet. Paziņošanu nodrošina, izmantojot jebkuru pieejamo saziņas līdzekli. Ja saņemta attiecīgo kontroles iestāžu atļauja, kuģis var atiet no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas, pirms beidzies divu stundu termiņš.

19. Ostu noteikumos var noteikt tādu paziņošanas sistēmu par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās, kas papildina šajā nodaļā noteiktās prasības. Nosakot šo sistēmu, ņem vērā FAL konvencijas 1.pantā minēto mērķi – atvieglot un paātrināt starptautisko jūras satiksmi un novērst kuģu, personu un īpašuma nevajadzīgu aizkavēšanu.

III. Ziņošana saskaņā ar FAL konvenciju

20. Ziņošana notiek saskaņā ar FAL konvenciju.

21. Ja uz kuģi attiecas FAL konvencija, vismaz divas stundas pirms kuģa paredzētās pienākšanas pie pirmās piestātnes attiecīgajā ostā kuģošanas komercsabiedrība vai kuģa kapteinis, vai to pilnvarots kuģa aģents šo noteikumu 27.punktā minētajā kārtībā kontroles iestādēm iesniedz šādus FAL konvencijā minētos dokumentus:

21.1. vispārējo deklarāciju (FAL 1.veidlapa);

21.2. kravas deklarāciju (FAL 2.veidlapa) vai kuģa manifestu – ja uz kuģa ir krava;

21.3. kuģa krājumu deklarāciju (FAL 3.veidlapa);

21.4. apkalpes mantu deklarāciju (FAL 4.veidlapa);

21.5. apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa)

21.6. pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju – ja uz kuģa ir pasažieri.

22. Ja sakaru līdzekļu trūkuma dēļ šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus nav iespējams iesniegt vismaz divas stundas pirms kuģa paredzētās pienākšanas pie pirmās piestātnes attiecīgajā ostā, kuģošanas komercsabiedrība vai kuģa kapteinis, vai to pilnvarots kuģa aģents, izmantojot jebkuru pieejamo saziņas līdzekli, par to informē attiecīgās kontroles iestādes vismaz divas stundas pirms kuģa paredzētās pienākšanas pie pirmās piestātnes attiecīgajā ostā. Šādā gadījumā šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā stundu pēc attiecīgā kuģa pienākšanas pie pirmās piestātnes attiecīgajā ostā.

23. Ja kuģis nodrošina regulāru satiksmi, pirms tā ienākšanas ostā (sākot ar otro attiecīgās ostas apmeklējumu) šo noteikumu 21.5.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz tikai tad, ja apkalpes sastāvs ir mainījies.

24. Ja uz kuģi attiecas FAL konvencija, pirms kuģa paredzētās atiešanas no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas, kuģošanas komercsabiedrība vai kuģa kapteinis, vai to pilnvarots kuģa aģents šo noteikumu 27.punktā minētajā kārtībā kontroles iestādēm laikus iesniedz šādus FAL konvencijā minētos dokumentus:

24.1. vispārējo deklarāciju (FAL 1.veidlapa);

24.2. kravas deklarāciju (FAL 2.veidlapa) vai kuģa manifestu – ja uz kuģa ir krava;

24.3. kuģa krājumu deklarāciju (FAL 3.veidlapa) – ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas;

24.4. apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa) – ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas;

24.5. pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju – ja uz kuģa ir pasažieri.

25. Pēc kuģa pienākšanas pie pirmās piestātnes attiecīgajā ostā personu nokāpšana no kuģa un uzkāpšana uz tā, kā arī preču izkraušana no kuģa un iekraušana tajā atļauta tikai pēc attiecīgo kontroles iestāžu atļaujas saņemšanas. Minētā atļauja arī nepieciešama pirms kuģa atiešanas no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas.

26. Kontroles iestādes šo noteikumu 25.punktā minēto atļauju dod, izdarot atbilstošu atzīmi nacionālajā SSN sistēmā. Personu nokāpšana no kuģa un uzkāpšana uz tā, kā arī preču izkraušana no kuģa un iekraušana tajā pēc kuģa pienākšanas pie pirmās piestātnes attiecīgajā ostā vai kuģa atiešana no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas, nesagaidot atbilstošu atzīmi nacionālajā SSN sistēmā, ir atļauta, ja saņemta attiecīgo kontroles iestāžu atļauja šo noteikumu 31.punktā minētajā formā.

27. Šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos dokumentus iesniedz, izmantojot nacionālo SSN sistēmu. Lai izmantotu nacionālo SSN sistēmu, persona noslēdz līgumu ar Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestu. Minētais līgums nav jāslēdz, ja persona šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos dokumentus iesniedz, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Ja šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos dokumentus iesniedz, izmantojot nacionālo SSN sistēmu, personas lietotāja identifikatoru un paroli uzskata par personas paraksta aizstājēju.

28. Saskaņā ar FAL konvencijas pielikuma 2.16.apakšpunktu šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos dokumentus var iesniegt arī citā formā, nekā noteikts šo noteikumu 27.punktā.

29. Ja šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus iesniedz, neizmantojot nacionālo SSN sistēmu, tos noformē atbilstoši FAL konvencijā un šo noteikumu 33.punktā minētajām prasībām un iesniedz:

29.1. Valsts robežsardzei:

29.1.1. vispārējo deklarāciju – vienu eksemplāru;

29.1.2. apkalpes sarakstu – divus eksemplārus (izņemot šo noteikumu 23.punktā minēto gadījumu);

29.1.3. pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja uz kuģa ir pasažieri, – divus eksemplārus;

29.2. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm:

29.2.1. vispārējo deklarāciju – vienu eksemplāru;

29.2.2. kravas deklarāciju vai kuģa manifestu, ja uz kuģa ir krava, – vienu eksemplāru;

29.2.3. apkalpes sarakstu – vienu eksemplāru (izņemot šo noteikumu 23.punktā minēto gadījumu);

29.2.4. apkalpes mantu deklarāciju – vienu eksemplāru;

29.2.5. kuģa krājumu deklarāciju – vienu eksemplāru;

29.2.6. pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja uz kuģa ir pasažieri, – vienu eksemplāru;

29.3. Pārtikas un veterinārajam dienestam:

29.3.1. vispārējo deklarāciju, ja ostā tiks izkrauta augu vai dzīvnieku izcelsmes krava, – vienu eksemplāru;

29.3.2. kravas deklarāciju vai kuģa manifestu, ja ostā tiks izkrauta augu vai dzīvnieku izcelsmes krava, – vienu eksemplāru.

30. Ja šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus iesniedz, neizmantojot nacionālo SSN sistēmu, tos noformē atbilstoši FAL konvencijā un šo noteikumu 33.punktā minētajām prasībām un iesniedz:

30.1. Valsts robežsardzei:

30.1.1. vispārējo deklarāciju – vienu eksemplāru;

30.1.2. apkalpes sarakstu, ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas, – vienu eksemplāru;

30.1.3. pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja uz kuģa ir pasažieri, – vienu eksemplāru;

30.2. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm:

30.2.1. vispārējo deklarāciju – vienu eksemplāru;

30.2.2. kravas deklarāciju vai kuģa manifestu, ja uz kuģa ir krava, – vienu eksemplāru;

30.2.3. pasažieru sarakstu vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja uz kuģa ir pasažieri, – vienu eksemplāru;

30.2.4. kuģa krājumu deklarāciju, ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas, – vienu eksemplāru;

30.3. Pārtikas un veterinārajam dienestam:

30.3.1. vispārējo deklarāciju, ja ostā kuģī ir iekrauta augu vai dzīvnieku izcelsmes krava, – vienu eksemplāru;

30.3.2. kravas deklarāciju vai kuģa manifestu, ja ostā kuģī ir iekrauta augu vai dzīvnieku izcelsmes krava, – vienu eksemplāru.

31. Ja šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos dokumentus iesniedz, neizmantojot nacionālo SSN sistēmu, šo noteikumu 25.punktā minēto atļauju kontroles iestādes izdod, izmantojot jebkādus attiecīgajai kontroles iestādei pieņemamos saziņas līdzekļus.

32. Ostu noteikumos var noteikt ostu pārvaldēm iesniedzamos dokumentus, šo dokumentu kopiju skaitu un to iesniegšanas laiku, ja šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos dokumentus iesniedz, neizmantojot nacionālo SSN sistēmu.

33. FAL veidlapas atbilst šādām tehniskajām specifikācijām:

33.1. tās ir iespiestas uz atsevišķām A4 formāta papīra lapām (210 mm x 297 mm) vertikālā izvietojumā;

33.2. vismaz viena trešdaļa lapas (otrā pusē) nav aizpildīta, un tā paredzēta kontroles iestādes piezīmēm.

34. Ja pēc šo noteikumu 21.punktā minēto dokumentu iesniegšanas (pirms kuģa pienākšanas pie pirmās piestātnes attiecīgajā ostā) ir mainījies kuģa apkalpes, pasažieru vai kravas sastāvs, par to kuģošanas komercsabiedrība vai kuģa kapteinis, vai to pilnvarots kuģa aģents nekavējoties informē attiecīgās kontroles iestādes, atkārtoti iesniedzot attiecīgos dokumentus.

35. Ja pēc šo noteikumu 24.punktā minēto dokumentu iesniegšanas (pirms kuģa atiešanas no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas) ir mainījies kuģa apkalpes, pasažieru vai kravas sastāvs, par to kuģošanas komercsabiedrība vai kuģa kapteinis, vai to pilnvarots kuģa aģents nekavējoties informē attiecīgās kontroles iestādes, atkārtoti iesniedzot attiecīgos dokumentus.

36. Ja attiecīgās kontroles iestādes rīcībā jau ir pietiekama informācija par kuģi, tā kravu, kuģa krājumiem, apkalpi, apkalpes mantām vai pasažieriem, tā var atbrīvot attiecīgo kuģi no šo noteikumu 21. un 24.punktā minēto dokumentu iesniegšanas šai iestādei vai atļaut iesniegt šai iestādei mazāku dokumentu kopiju skaitu. Nacionālajā SSN sistēmā attiecīgo dokumentu drīkst neiesniegt, ja saņemti atbrīvojumi no visām šo noteikumu 29. un 30.punktā minētajām kontroles iestādēm, kurām attiecīgais dokuments jāiesniedz.

37. Ja kuģis ienāk ostā, nākot no citas Latvijas ostas, vai iziet no ostas, lai dotos uz citu Latvijas ostu vai atgrieztos tajā pašā ostā, nepiestājot citas valsts ostā, kuģošanas komercsabiedrība vai kuģa kapteinis, vai to pilnvarots kuģa aģents paziņo par to kontroles iestādēm attiecīgi pirms kuģa ienākšanas ostā vai pirms kuģa iziešanas no ostas un var neiesniegt šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos dokumentus. Paziņošanu nodrošina, izmantojot jebkādus pieejamos saziņas līdzekļus.

IV. Personu un kuģu robežpārbaudes saskaņā ar Šengenas robežu kodeksu

38. Personu un kuģu robežpārbaudes saskaņā ar Šengenas robežu kodeksu notiek, ievērojot Šengenas robežu kodeksā, šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos par robežapsardzību noteiktās prasības.

39. Uz katra kuģa ir šādi dokumenti:

39.1. apkalpes saraksts (FAL 5.veidlapa);

39.2. pasažieru saraksts (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju – ja uz kuģa ir pasažieri;

39.3. apkalpes locekļu un pasažieru personu apliecinoši dokumenti.

40. Zvejas kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona reizi mēnesī iesniedz šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minēto dokumentu Valsts robežsardzei. Ja pēc šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētā dokumenta iesniegšanas (bet pirms zvejas kuģa atiešanas no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas) ir notikušas izmaiņas zvejas kuģa apkalpes sastāvā, zvejas kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā stundu pirms kuģa paredzētās atiešanas no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas, par to informē Valsts robežsardzi un iesniedz precizētu šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minēto dokumentu. Ja saņemta Valsts robežsardzes atļauja, zvejas kuģis var atiet no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas, negaidot vienu stundu.

41. Ja zvejas kuģis 36 stundu laikā neatgriežas ostā, no kuras izgājis, vai neienāk citā Latvijas ostā, zvejas kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai tā pilnvarota persona ne vēlāk kā divu stundu laikā (skaitot no 36 stundu termiņa beigām) par to informē Valsts robežsardzi.

42. Atpūtas kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai jahtklubs, kurā attiecīgais atpūtas kuģis piestāj, pēc atpūtas kuģa pienākšanas pie pirmās piestātnes attiecīgajā ostā šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz Valsts robežsardzei.

43. Atpūtas kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai jahtklubs, kurā attiecīgais atpūtas kuģis piestājis, ne vēlāk kā vienu stundu pirms attiecīgā kuģa paredzētās atiešanas no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas, šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz Valsts robežsardzei. Ja saņemta Valsts robežsardzes atļauja, atpūtas kuģis var atiet no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas, negaidot vienu stundu.

44. Ja kuģim ir veikta robežpārbaude, bet kuģis neiziet no ostas iepriekš paredzētajā laikā, Valsts robežsardze veic attiecīgā kuģa atkārtotu robežpārbaudi, pirms šis kuģis atiet no piestātnes, lai izietu no attiecīgās ostas.

V. Noslēguma jautājumi

45. Šo noteikumu 10.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. Līdz 2010.gada 31.decembrim šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju kontroles iestādēm iesniedz, izmantojot nacionālo SSN sistēmu, elektronisko pastu vai faksu.

46. Šo noteikumu 26. un 27.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. Līdz 2010.gada 31.decembrim šo noteikumu 21. un 24.punktā minētos dokumentus kontroles iestādēm iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 29. un 30.punktu un kontroles iestādes atbilstošas atļaujas izdod saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 18.februāra Direktīvas 2002/6/EK par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās un/vai atiet no tām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 27.jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/17/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
15.09.2010