Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līgums par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā

PREAMBULA

Latvijas Republika, Igaunijas Republika un Lietuvas Republika (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"),

ievērojot, ka Līgumslēdzējas Puses atzīst, ka to galīgais mērķis ir kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm;

ievērojot, ka Līgumslēdzējas Puses atzīst nepieciešamību uzlabot reģionālo sadarbību savā starpā, un, ņemot vērā to, ka ciešai integrācijai starp Eiropas Savienību un Līgumslēdzējām Pusēm, kā arī starp pašām Līgumslēdzējām Pusēm, ir jānotiek paralēli;

atzīstot, ka ierobežojošu apstākļu atcelšana tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēm prasa saskaņotu rīcību, lai garantētu tirdzniecības vienmērīgu paplašināšanos un godīgu konkurenci;

vēloties garantēt, ka tehniskie noteikumi un standarti, tai skaitā iesaiņošanas, marķēšanas un apzīmēšanas prasības un tehnisko noteikumu un standartu atbilstības novērtēšanas procedūras nerada nevajadzīgus apstākļus tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēm;

vēloties garantēt, ka sanitārie un fitosanitārie pasākumi nerada tirdzniecībai slēptus ierobežojumus;

vēloties nostiprināt savu ekonomiku un garantēt tās harmonisku attīstību, samazinot esošās atšķirības starp dažādiem reģioniem un atpalicību mazāk svarīgos reģionos;

atsaucoties uz 1993. gada 13. septembrī parakstīto Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par brīvo tirdzniecību un 1996. gada 16. jūnijā parakstīto Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm (turpmāk tekstā - "Līgumi");

paredzot attīstīt un padziļināt Baltijas brīvās tirdzniecības zonu, panākot visu ierobežojošo apstākļu atcelšanu preču brīvai kustībai starp Līgumslēdzējām Pusēm;

ņemot vērā Līgumslēdzēju Pušu vēlēšanos kļūt par Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm;

ar šo ir vienojušās par sekojošo:

I NODAĻA

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1. pants

Līguma mērķi

Šī Līguma mērķi ir:

1. Atcelt ārpustarifu barjeras tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēm;

2. Attīstīt un padziļināt tirdzniecības brīvo zonu starp Līgumslēdzējām Pusēm.

2. pants

Līguma darbības sfēras

Šis Līgums attiecināms uz Līgumslēdzēju Pušu ražoto produkciju, kas ietverta Harmonizētās preču un pakalpojumu klasificēšanas un kodēšanas sistēmas 1.-97. grupā.

3. pants

Definīcijas

Ārpustarifu barjeras - visa veida darbības attiecībā uz tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, kuras var tikt pielietotas pēc valsts vai valsts pilnvaroto varas institūciju lēmumiem, likumdošanas, vietējo varas institūciju lēmumiem, jebkuras valsts institūcijas administratīvās darbības, pēc tiesas pasludinātiem izpildrakstiem vai aizliegumiem un noteikumiem, k o ir pasludinājušas tās profesionālās institūcijas, kuras ir tiesīgas kavēt tirdzniecību starp Līgumslēdzējām Pusēm tieši vai netieši, faktiski vai iespējami.

Sanitārie un fitosanitārie pasākumi - jebkuri pasākumi, kuri tiek piemēroti:

a) lai aizsargātu dzīvnieku vai augu dzīvību vai veselību Līgumslēdzēju Pušu teritorijā no riska, ko rada kaitēkļu, slimību, slimību pārnēsātāju organismu vai slimību izraisītāju organismu ienešana, izcelšanās vai izplatīšanās;

b) lai aizsargātu cilvēku vai dzīvnieku dzīvību vai veselību Līgumslēdzēju Pušu teritorijā no riska, ko rada piedevas, indīgas vielas, toksīni vai slimību izraisītāju organismi pārtikā, dzērienos vai lopbarībā;

c) lai aizsargātu cilvēka dzīvību vai veselību Līgumslēdzēju Pušu teritorijā no riska, ko rada slimības, kādas pārnēsā dzīvnieki, augi vai produkti, vai arī no kaitēkļu ienešanas, izcelšanās vai izplatīšanās;

vai arī

d) lai novērstu vai ierobežotu citus kaitējumus Līgumslēdzēju Pušu teritorijā, kas rodas no kaitēkļu ienešanas, izcelšanās vai izplatīšanās.

Šie pasākumi ietver visus attiecīgos likumus, dekrētus, noteikumus, prasības un procedūras, ieskaitot inter alia galaprodukta kritērijus; procesus un ražošanas metodes; testēšanas un inspicēšanas, sertifikācijas un apstiprināšanas procedūras; karantīnas noteikumus, ieskaitot attiecīgās prasības, kas ir saistībā ar dzīvnieku vai augu pārvadāšanu, vai arī ar materiāliem, kuri nepieciešami to izdzīvošanai pārvadāšanas laikā; nosacījumus attiecībā uz svarīgām statistikas metodēm, paraugu noņemšanas procedūrām un metodēm, un riska novērtēšanas metodēm; un iepakojumu un marķēšanas prasības, kas tieši attiecas uz pārtikas drošību.

Harmonizācija nozīmē vienādu sanitāro un fitosanitāro pasākumu un tehnisko noteikumu izstrādāšanu, atzīšanu un pielietošanu Līgumslēdzējās Pusēs.

Tehniskie noteikumi - dokuments, kurš nosaka prasības produktiem vai ar tiem saistītajiem procesiem un ražošanas metodēm, ieskaitot spēkā tos esošos administratīvos noteikumus, kuru ievērošana ir obligāta. Tehniskie noteikumi var ietvert vai attiekties tikai uz terminoloģiju, simboliem, iesaiņošanas, marķēšanas un apzīmēšanas prasībām, tāpat kā tie attiecas uz produktu, procesu vai ražošanas metodi.

Standarts - dokuments, kurš apstiprināts atzītā standartizācijas institūcijā, kopējai un atkārtotai lietošanai un kurš ietver tādus produktu vai attiecīgo procesu un ražošanas metožu noteikumus, norādījumus vai raksturojumus, kuru ievērošana nav obligāta. Standarts var ietvert vai attiekties uz terminoloģiju, simboliem, iesaiņošanas, marķēšanas un apzīmēšanas prasībām, tāpat kā tas attiecas uz produktu, procesu vai ražošanas metodi.

Atbilstības novērtēšanas procedūra - jebkura darbība, kuru pielieto tieši vai netieši, lai noteiktu, vai ir izpildītas tehnisko noteikumu vai standartu izvirzītās prasības.

4. pants

Izņēmumi

Šī Līguma noteikumi neizslēdz importa, eksporta vai preču tranzīta aizliegšanu vai ierobežošanu, kas ir pamatota ar tādiem attaisnojošiem mērķiem kā nacionālās drošības prasības; maldinošas darbības novēršana; cilvēku veselības vai drošības aizsardzība; dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzība vai vides aizsardzība. Tomēr, šādi aizliegumi vai ierobežojumi nedrīkst radīt patvaļīgu diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēm.

5. pants

Ārpustarifu barjeru atcelšana

1. Visas esošās ārpustarifu barjeras tirdzniecībā, kuras nav savienojamas ar šī Līguma noteikumiem un kuras ir spēkā starp Līgumslēdzējām Pusēm, šim Līgumam stājoties spēkā, ir jāatceļ.

2. Pēc Līguma stāšanās spēkā, Līgumslēdzējas Puses nedrīkst ieviest jaunas ārpustarifu barjeras tirdzniecībā, kuras ir pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

6. pants

Nacionālo noteikumu pielietošana un savstarpējās atzīšanas pamats

1. Ja preces tiek likumīgi ražotas un tirgotas kādā no Līgumslēdzējām Pusēm saskaņā ar Starptautiskajiem un Eiropas standartiem un Eiropas Savienības noteikumiem, tad šo preču tirdzniecība citā Līgumslēdzējā Pusē nevar tikt ar likumu aizliegta, un šīs preces bez ierobežojumiem ir jālaiž apgrozībā citā Līgumslēdzējā Pusē, izņemot tos gadījumus, kuri minēti šī Līguma 4. pantā.

2. Gadījumos, ja kādas Līgumslēdzējas Puses nacionālo noteikumu prasības ir ierobežojošākas nekā to nosaka Starptautiskie un Eiropas standarti un Eiropas Savienības noteikumi, tās preču brīvas kustības barjeras (attiecībā uz nosaukumu, formu, izmēru, svaru, saturu, pasniegšanu, marķēšanu, iepakojumu u.c.), kas rodas no šādu noteikumu piemērošanas precēm, kuru izcelsmes valsts ir cita Līgumslēdzēja Puse un kurā tās tiek likumīgi ražotas un tirgotas, tiek uzskatītas par ārpustarifu barjerām, kuras šis Līgums aizliedz.

3. Ja starp Starptautiskajiem vai Eiropas standartiem un Eiropas Savienības noteikumiem trūkst harmonizētas likumdošanas, vai gadījumā, kad nacionālās prasības ir vairāk ierobežojošas, tad Līgumslēdzējām Pusēm savā starpā pēc vienotas procedūras ir jāizveido ekvivalences mehānisms preču dažādajām prasībām. Apvienotā komiteja ir atbildīga par ekvivalences apstiprinājumu.

4. Līgumslēdzējām Pusēm ir jāatzīst ražotāja atbilstības deklarācijas, testēšanas un sertificēšanas institūciju apstiprinājumi, kuri ir izsniegti un darbojas atbilstoši attiecīgajiem Eiropas un Starptautiskajiem standartiem, kādus ir izdevušas Eiropas un Starptautisko standartizācijas organizāciju institūcija s.

5. Līgumslēdzējas Puses atzīst Nacionālās akreditācijas sistēmas, kuras darbojas pārējās Līgumslēdzējās Pusēs atbilstoši Eiropas standartu EN 45000 sērijai.

II NODAĻA

SANITĀRIE UN FITOSANITĀRIE PASĀKUMI

7. pants

Vispārējie noteikumi

Šis Līgums attiecas uz visiem sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, kuri tieši vai netieši ietekmē tirdzniecību starp Līgumslēdzējām Pusēm. Šādi pasākumi ir jāizstrādā un jāpielieto saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

8. pants

Pamattiesības un pamatpienākumi

Līgumslēdzējām Pusēm ir tiesības pielietot tādus sanitāros un fitosanitāros pasākumus, kādi ir nepieciešami cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzībai, nodrošinot, ka šādi pasākumi nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka jebkuri sanitārie un fitosanitārie pasākumi tiek pielietoti tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvību vai veselību, un ka tie ir balstīti uz zinātniskiem principiem un netiek pielietoti bez nepietiekama zinātniskā pamatojuma, izņemot 11. panta 7. punktā noteiktos gadījumus.

Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka to sanitārie un fitosanitārie pasākumi patvaļīgi vai nepamatoti nediskriminē Līgumslēdzējas Puses, kurās ir noteikti identiski vai līdzvērtīgi apstākļi, tai skaitā izslēdzot diskrimināciju starp savu teritoriju un citu Līgumslēdzēju Pušu teritoriju. Sanitārie un fitosanitārie pasākumi nevar tikt pielietoti veidā, kas būtu maskēts ierobežojums starptautiskajai tirdzniecībai.

9. pants

Harmonizāci ja

1. Lai harmonizētu sanitāros un fitosanitāros pasākumus uz pēc iespējas plašākas bāzes, Līgumslēdzējām Pusēm, izstrādājot savus sanitāros un fitosanitāros pasākumus, ir jāvadās pēc tiem starptautiskajiem standartiem, vadlīnijām un rekomendācijām, ko ir noteikušas attiecīgās starptautiskās organizācijas, ieskaitot Codex Alimentarius Komisiju, Starptautisko epizootikas biroju, attiecīgās starptautiskās un reģionālās organizācijas, kuras darbojas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas un Eiropas Savi e nības noteikumu, vadlīniju vai rekomendāciju ietvaros; un pēc Eiropas standartiem, ja tādi pastāv, izņemot gadījumus, kad šis Līgums nosaka citādi, īpaši šī panta 3. punktā.

2. Sanitārie un fitosanitārie pasākumi, kuri atbilst tiem starptautiskajiem standartiem, vadlīnijām vai rekomendācijām, ko ir noteikušas attiecīgās starptautiskajās organizācijas, ieskaitot Codex Alimentarius Komisiju, Starptautisko epizootikas biroju, attiecīgas starptautiskās un reģionālās organizācijas, kuras darbojas Augu aizsardzības konvencijas un Eiropas Savienības ietvaros, tiek uzskatīti par nepieciešamiem, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvību vai veselību, un tiek pieņemts, ka tie ir saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un GATT, 1994.

3. Līgumslēdzējas Puses var ieviest vai saglabāt sanitāros un fitosanitāros pasākumus, kuri rezultātā dod augstāku sanitāro vai fitosanitāro aizsardzības līmeni, nekā to varētu panākt ar pasākumiem, kas balstīti uz attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem, vadlīnijām vai rekomendācijā m , kādus ir noteikušas attiecīgās starptautiskajās organizācijas, ieskaitot Codex Alimentarius Komisiju, Starptautisko epizootikas biroju, attiecīgās starptautiskās un reģionālās organizācijas, kuras darbojas Augu aizsardzības konvencijas un Eiropas Savienības ietvaros, ja tam ir zinātnisks pamatojums, vai arī tāds sanitārais vai fitosanitārais aizsardzības līmenis, kuru kāda no Līgumslēdzējām Pusēm nosaka par piemērotu saskaņā ar 12. panta 1.-8. punktu noteikumiem. Neskatoties uz augstāk minēto, visi pasāk u mi, kuri rezultātā dod tādu sanitāro vai fitosanitāro aizsardzības līmeni, kurš atšķiras no tā, kāds tiktu sasniegts ar pasākumiem, kas balstīti uz attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem, vadlīnijām vai rekomendācijām, kādus ir noteikušas attiecīgās starptautiskajās organizācijas, ieskaitot Codex Alimentarius Komisiju, Starptautisko epizootikas biroju, attiecīgas starptautiskās un reģionālās organizācijas, kuras darbojas Augu aizsardzības konvencijas un Eiropas Savienības ietvaros, nedrīkst būt pretrunā ar jebkuriem citiem šī Līguma noteikumiem.

4. Līgumslēdzējām Pusēm savu resursu iespēju robežās ir jāiesaistās pilnvērtīgā darbībā attiecīgajās starptautiskās organizācijās un to pakļautajās institūcijās, īpaši Codex Alimentarius Komisijā, Starptautiskajā epizootikas birojā, un tajās starptautiskajās un reģionālajās organizācijās, kuras darbojas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas ietvaros, lai šajās organizācijās veicinātu standartu, vadlīniju un rekomendāciju izstrādāšanu un periodisku pārskatīšanu, ņemot vērā visus sanitāros un fitosanitāros pasākumu aspektus.

10. pants

Ekvivalence

1. Līgumslēdzējām Pusēm ir jāpieņem citas Līgumslēdzējas Puses sanitārie vai fitosanitārie pasākumi kā ekvivalenti, pat ja šie pasākumi atšķiras no pašas Līgumslēdzējas Puses pielietotajiem pasākumiem vai tiem, ko pielieto citas Līgumslēdzējas Puses, kuras tirgojas ar to pašu produktu, ja eksportētāja Līgumslēdzēja Puse objektīvi pierāda importētājai Līgumslēdzējai Pusei, ka tās pasākumi atbilst importētājas Līgumslēdzējas Puses noteiktajam sanitārajam vai fitosanitārajam aizsardzības līmenim. Šajā nolūkā pēc pieprasījuma importētājai Līgumslēdzējai Pusei ir jārod saprātīga pieeja, lai veiktu inspekciju, testēšanu un citas attiecīgās procedūras.

2. Līgumslēdzējām Pusēm pēc pieprasījuma ir jāiesaistās Apvienotās komitejas konsultācijās, ar mērķi vienoties par līgumiem, kas atzītu līdzvērtīgus sanitāros un fitosanitāros pasākumus.

11. pants

Riska pakāpes novērtēšana un piemērota sanitārā vai fitosanitārā aizsardzības līmeņa noteikšana

1. Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka to sanitārie vai fitosanitārie pasākumi, kuri ir raksturīgi attiecīgajos apstākļos, ir pamatoti uz riska pakāpes novērtēšanu cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvībai vai veselībai, ņemot vērā riska pakāpes novērtēšanas tehniskos paņēmienus, kurus ir izstrādājušas attiecīgās starptautiskās organizācijas.

2. Riska pakāpes novērtēšanā Līgumslēdzējām Pusēm jāņem vērā derīgie zinātniskie pamatojumi; attiecīgie procesi un ražošanas metodes; attiecīgās paraugu noņemšanas, pārbaudes un testēšanas metodes; konkrētu slimību vai kaitēkļu dominēšana; tādu rajonu pastāvēšana, kuri ir brīvi no kaitēkļiem vai slimībām; attiecīgie ekoloģiskie un vides apstākļi; un karantīna vai cita veida apstrāde.

3. Novērtējot riska pakāpi dzīvnieku vai augu dzīvībai un veselībai un nosakot pasākumu, kurš piemērojams, lai panāktu atbilstošu sanitārās vai fitosanitārās aizsardzības līmeni pret šādu risku, Līgumslēdzējām Pusēm kā būtiskus ekonomiskos faktorus ir jāņem vērā iespējamos ražošanas vai pārdošanas zaudējumus kaitēkļu vai slimību ienešanas, izcelšanās vai izplatīšanās gadījumos; kontroles vai iznīcināšanas izmaksas importētājas Līgumslēdzējas Puses teritorijā; un aptuvenās izmaksas efektivitāti riska ierobežošanas alternatīvajā m pieejām.

4. Nosakot piemēroto sanitārās vai fitosanitārās aizsardzības līmeni, Līgumslēdzējām Pusēm jāņem vērā mērķis mazināt negatīvo ietekmi uz tirdzniecību.

5. Ar mērķi, lai panāktu konsekvenci, vadoties pēc koncepcijas par piemērotu sanitāro vai fitosanitāro aizsardzību pret risku cilvēka dzīvībai vai veselībai, vai dzīvnieku un augu dzīvībai un veselībai, ikvienai Līgumslēdzējai Pusei jāizvairās no patvaļīgām vai neattaisnotām atšķirībām prasību līmeņos, ja šādas atšķirības rada diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp Baltijas valstīm.

6. Nekaitējot 9. panta 2. punktam, Līgumslēdzējām Pusēm, izveidojot vai saglabājot sanitāros vai fitosanitāros pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu sanitāro vai fitosanitāro aizsardzības līmeni, ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās iespējas, ir jānodrošina, ka šādi pasākumi nav vairāk ierobežojoši tirdzniecībai nekā nepieciešams, lai Līgumslēdzējās Pusēs sasniegtu piemērotu sanitāro vai fitosanitāro aizsardzības līmeni.

7. Gadījumos, kad attiecīgie zinātniskie pierādījumi nav pietiekami, Līgumslēdzēja Puse var pieņemt pagaidu sanitāros vai fitosanitāros pasākumus, pamatojoties uz pieejamo būtisko informāciju, tai skaitā informāciju no attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, kā arī informāciju par sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, ko izmanto citas Līgumslēdzējas Puses. Šādos gadījumos Līgumslēdzējām Pusēm jāmēģina iegūt papildus informācija, kas nepieciešama riska pakāpes objektīvākai novērtēšanai un sanitāro un fitosanitāro pasākumu pārskatīšanai saprātīgā laika periodā.

8. Kad Līgumslēdzējai Pusei ir pamatota pārliecība, ka īpašais sanitārais vai fitosanitārais pasākums, kurš ir ieviests vai saglabāts citā Līgumslēdzējā Pusē, ir ierobežojošs vai arī ir potenciāli ierobežojošs tās eksportam, un pasākums nebalstās uz attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem, vadlīnijām vai rekomendācijām, vai arī šādi standarti, vadlīnijas vai rekomendācijas nepastāv, Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt paskaidrojumu par šāda sanitārā vai fitosanitārā pasākuma iemeslu, un Līgumslēdzējai Pusei, kura piemēro šo pasākumu, ir jāsniedz paskaidrojums.

12. pants

Sanitāro un fitosanitāro pasākumu atklātība un paziņošanas procedūras

1. Līgumslēdzējām Pusēm ir jāziņo par izmaiņām to sanitārajos vai fitosanitārajos pasākumos vismaz vienu mēnesi pirms to ieviešanas un ir jānodrošina informācija par to sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem saskaņā ar šo pantu.

2. Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka visi pieņemtie sanitārie un fitosanitārie noteikumi tiek nekavējoties publicēti, lai dotu iespēju ieinteresētajām Līgumslēdzējām Pusēm ar tiem iepazīties.

3. Izņemot ārkārtas apstākļus, Līgumslēdzējām Pusēm no brīža, kad tiek publicēti sanitārie un fitosanitārie noteikumi un līdz to stāšanās spēkā brīdim, ir jāatvēl saprātīgs laiks, lai eksportētājas Līgumslēdzējas Puses ražotājiem dotu laiku adaptēt saviem produktiem un ražošanas metodēm importētājas Līgumslēdzējas Puses prasības.

4. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir jānodrošina, ka pastāv viens Pieprasījuma Punkts, kurš ir atbildīgs par atbilžu sniegšanu uz visiem pamatotajiem ieinteresēto Līgumslēdzēju Pušu jautājumiem, kā arī par attiecīgu dokumentu nodrošināšanu attiecībā uz:

4.1. jebkuriem sanitārajiem vai fitosanitārajiem noteikumiem, kuri pieņemti vai ierosināti tās teritorijā;

4.2. jebkurām kontroles un inspekcijas procedūrām par ražošanas un karantīnas noteikumiem, pesticīdu pieļaujamo līmeni un atļautajām pārtikas piedevām, kas darbojas tās teritorijā;

4.3. faktoriem, kuri ņemti vērā attiecībā uz riska novērtēšanas procedūru, kā arī par atbilstoši noteiktajiem sanitārajiem un fitosanitārajiem aizsardzības līmeņiem;

4.4. Pieprasījuma Punktu atrašanās vietām.

5. Līgumslēdzējām Pusēm ir jāpieņem tādi saprātīgi pasākumi, lai tās ir spējīgas nodrošināt, ka tad, ja citas Līgumslēdzējas Puses vai ieinteresētā puse citā Līgumslēdzējā Pusē saskaņā ar šī Līguma noteikumiem lūdz dokumentu kopijas, tās tiek piegādātas par tādu pašu cenu (ja tāda pastāv), kā attiecīgās Līgumslēdzējas Puses pārstāvjiem.

6. Ja nepastāv starptautiskais standarts, vadlīnijas vai rekomendācijas, vai arī ierosinātā sanitārā vai fitosanitārā noteikuma saturs nav pēc būtības tāds pats, kāds ir starptautiskā standarta, vadlīnijas vai rekomendācijas saturs, un, ja noteikumam var būt nozīmīgs efekts uz citu Līgumslēdzēju Pušu tirdzniecību, tad Līgumslēdzējām Pusēm:

6.1. vismaz divus mēnešus pirms šī noteikuma paredzētās pieņemšanas jāpublicē paziņojums sākotnējā stadijā, lai dotu iespēju ieinteresētajām Līgumslēdzējām Pusēm iepazīties ar priekšlikumu ieviest kādu attiecīgo noteikumu;

6.2. ar Pieprasījuma Punktu starpniecību jāpaziņo citām Līgumslēdzējām Pusēm par produktiem, uz kuriem attieksies šis noteikums, kopā ar īsu paskaidrojumu par ierosināto noteikumu mērķi un pamatojumu. Šādiem paziņojumiem jānotiek sākotnējā stadijā, kad vēl ir iespējams ieviest labojumus un ņemt vērā komentārus;

6.3. pēc citu Līgumslēdzēju Pušu lūguma nodrošināt ar ierosinātā noteikuma kopijām, un, kad iespējams, noteikt sadaļas, kas pēc būtības atšķiras no starptautiskajiem standartiem, vadlīnijām vai rekomendācijām;

6.4. bez diskriminācijas dot citām Līgumslēdzējām Pusēm saprātīgu laiku rakstisku komentāru sagatavošanai, pēc pieprasījuma pārspriest šos komentārus, un ņemt vērā komentārus un diskusiju rezultātus;

6.5. gadījumā, ja diskusiju rezultāts netiek ņemts vērā, citas Līgumslēdzējas Puses var iesniegt apelāciju Apvienotajā komitejā.

7. Tomēr, ja Līgumslēdzējai Pusei rodas vai draud rasties ārkārtas veselības aizsardzības problēmas, šī Līgumslēdzēja Puse, uzskatot par nepieciešamību, var neievērot šī panta 5. punktā minētos gadījumus, ar noteikumu, ka tad Līgumslēdzējai Pusei:

7.1. ar Pieprasījuma punktu starpniecību nekavējoties jāpaziņo citām Līgumslēdzējām Pusēm par konkrētiem noteikumiem un produktiem, uz kuriem šie noteikumi attiecas, īsi norādot noteikumu mērķi un apsvērumus, tai skaitā, norādot ārkārtas problēmas (-u) raksturu;

7.2. pēc pieprasījuma jānodrošina noteikumu kopijas citām Līgumslēdzējas Pusēm;

7.3. jāatļauj pārējām Līgumslēdzējām Pusēm izdarīt rakstveida komentārus, pēc pieprasījuma jāapspriež šos komentārus, un jāņem vērā šos komentārus un diskusiju rezultātus.

8. Pieprasījumu punkti paziņojumus sniedz Pasaules tirdzniecības organizācijas Sanitāro un fitosanitāro pasākumu līgumā paredzētajā paziņojuma formā angļu valodā.

III NODAĻA

TIRDZNIECĪBAS TEHNISKĀS BARJERAS

13. pants

Vispārējie nosacījumi

1. Vispārējiem standartizācijas un atbilstības novērtēšanas procedūru terminiem parasti jābūt tādai nozīmei, kāda tiem ir paredzēta Apvienoto Nāciju sistēmas ietvaros pieņemtajās definīcijās un starptautiskajās standartizācijas institūcijās, ievērojot to kontekstu, mērķi un nolūku atbilstoši šim Līgumam.

2. Šajā Līgumā visas atsauces uz tehniskajiem noteikumiem, standartiem, metodēm, kuras nodrošina atbilstību tehniskiem noteikumiem vai standartiem un sertifikācijas sistēmai, ir jāveido tā, lai tās ietvertu visus labojumus un papildinājumus noteikumiem un produktu sfērai, uz kuriem tie attiecas, izņemot nenozīmīgus labojumus un papildinājumus.

14. pants

Tehniskie noteikumi un standarti

1. Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka tehniskie noteikumi un standarti netiek sagatavoti, pieņemti vai pielietoti ar mērķi radīt šķēršļus tirdzniecībai. Vēl vairāk, attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem un standartiem, precēm, kuras ir importētas no jebkuras Līgumslēdzējas Puses teritorijas, ir jāpiešķir statuss, kas nav mazāk labvēlīgs kā tas, ko piešķir līdzīgām vietējās izcelsmes precēm un līdzīgām precēm, kuru izcelsme ir jebkura cita Līgumslēdzēja Puse.

2. Ja ir nepieciešami tehniskie noteikumi vai standarti un pastāv atbilstoši starptautiskie standarti, vai to pabeigšana ir nenovēršama, Līgumslēdzējas Puses izmanto tos vai to attiecīgās daļas par pamatu tehniskajiem noteikumiem vai standartiem, izņemot tad, pieprasījuma noteiktajā laikā izskaidrojot, kad šādi starptautiskie standarti vai attiecīgās daļas ir neatbilstošas ieinteresētajām Līgumslēdzējām Pusēm, tādiem inter alia iemesliem, kā nacionālās drošības prasības; maldinošas darbības aizkavēšana; cilvēku veselības vai drošības aizsardzība, dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības aizsardzība vai vides aizsardzība; fundamentāliem klimatiskajiem vai ģeogrāfiskajiem faktoriem; fundamentālām tehnoloģiskajām problēmām.

3. Līgumslēdzējām Pusēm nepieciešamības gadījumos ir jāprecizē tehniskie noteikumi un standarti izpildes izteiksmē, nevis kā dizaina vai apraksta raksturojums.

4. Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka to nacionālās standartizācijas institūcijas ievēro Pasaules tirdzniecības organizācijas Tirdzniecības tehnisko barjeru līguma Standartu sagatavošanas, pieņemšanas un piemērošanas Labas Prakses kodeksu.

5. Līgumslēdzējām Pusēm ir jāpaziņo par izmaiņām to tehniskajos noteikumos un standartos vismaz 1(vienu) mēnesi pirms to ieviešanas un jānodrošina informācija par to tehniskajiem noteikumiem un standartiem atbilstoši šā panta prasībām.

6. Gadījumos, kad nepastāv attiecīgs starptautiskais standarts vai ierosinātā tehniskā noteikuma tehniskais saturs neatbilst attiecīgo starptautisko standartu tehniskajam saturam, un ja tehniskajam noteikumam var būt nopietna ietekme uz citu Līgumslēdzējas Pušu tirdzniecību, tad Līgumslēdzējām Pusēm:

6.1. vismaz divus mēnešus pirms tādu noteikumu pieņemšanas, kas ierosina ieviest attiecīgo tehnisko noteikumu, šis noteikums jāpublicē tā attiecīgajā agrīnajā stadijā, lai nodrošinātu iespēju ar to iepazīties ieinteresētajām pusēm vai citām Līgumslēdzējām Pusēm;

6.2. ar Pieprasījuma Punktu starpniecību jāpaziņo citām Līgumslēdzējas Pusēm par ražojumiem, kurus skar ierosinātais tehniskais noteikums, pievienojot īsu norādījumu par tā mērķi un būtību. Šāda paziņošana ir jāveic to attiecīgajā agrīnajā stadijā, kad vēl iespējams ieviest labojumus un ņemt vērā komentārus;

6.3. pēc pieprasījuma jāsniedz citām Līgumslēdzējām Pusēm tehniskā noteikuma projekta skaidrojumi vai kopijas un, kad iespējams, identificēt daļas, kas būtiski atšķiras no attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem;

6.4. bez diskriminācijas jādod saprātīgu laiku citām Līgumslēdzējām Pusēm sniegt rakstiskus komentārus, pēc pieprasījuma jāapspriež šos komentārus un jāņem vērā šos rakstiskos komentārus un diskusiju rezultātus.

6.5. gadījumā, ja diskusiju rezultāts netiek ņemts vērā, citas Līgumslēdzējas Puses var iesniegt apelāciju Apvienotajā komitejā.

15. pants

Atbilstība tehniskajiem noteikumiem un standartiem

1. Kad tiek pieprasīts pozitīvs apliecinājums, lai sekmētu tehnisko noteikumu un standartu atbilstības noteikšanu, Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, kad vien iespējams, ka to centrālās valdības institūcijas un pilnvarotās inspekcijas institūcijas harmonizēšanas vai ekvivalences jomās:

1.1 atzīst testu rezultātus, sertifikātus vai atbilstības zīmes, kuras izdevušas atbilstošās institūcijas citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās; vai paļaujas uz piegādātāju deklarāciju par atbilstību citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās;

1.2 pat ja testu metodes atšķiras no pašu pielietotajām metodēm, un ja ir pārliecība, ka tās metodes, kas tiek pielietotas eksportētājas Puses teritorijā nodrošina pietiekamus līdzekļus nosacītajai atbilstībai attiecīgajiem tehniskajiem noteikumiem un standartiem, atzīst, ka var būt nepieciešamas iepriekšējas konsultācijas, lai nonāktu pie abpusēji apmierinošas sapratnes attiecībā uz piegādātāju deklarāciju par atbilstību testu metodēm un rezultātiem, u n sertifikātiem, vai atbilstības zīmēm, kas tiek pielietotas eksportētājas Puses teritorijā, it īpaši gadījumos, kas attiecas uz ātri bojājošiem produktiem un produktiem, kas var tikt sabojāti tranzīta laikā.

2. Līgumslēdzējām Pusēm jānodrošina, lai gadījumos, kad nepieciešama Valsts garantija par importēto produktu atbilstību tehniskajiem noteikumiem un standartiem, galvenās valdības institūcijas un pilnvarotās inspekcijas institūcijas pielietotu sekojošus nolikumus par produktiem no citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijām:

2.1. importētie produkti jāpakļauj testēšanai apstākļos, kas nav diskriminējošāki par tiem, kādi tiek pielietoti vietējiem vai importētiem produktiem līdzīgās situācijās;

2.2. testēšanas metodes un administratīvās procedūras importētajiem produktiem nedrīkst būt sarežģītākas un lēnākas kā attiecīgās metodes un procedūras līdzīgā situācijā līdzīgiem vietējas izcelsmes vai citas valsts produktiem;

2.3. visām apmaksām, kas tiek prasītas par importēto produktu testēšanu, jābūt ekvivalentām salīdzinājumā ar tām apmaksām, kas tiek prasītas par līdzīgu vietējas izcelsmes vai citas valsts produktu testēšanu;

2.4. testu rezultātiem jātiek atklātiem pēc eksportētāja vai importētāja, vai to aģentu pieprasījuma, lai, ja nepieciešams, varētu veikt labošanas darbības;

2.5. testēšanas vieta un paraugu ņemšana testēšanas vajadzībām nedrīkst radīt nevajadzīgas neērtības importētājiem, eksportētājiem vai to aģentiem;

2.6. šādu testu rezultātā iegūtās informācijas par importētajiem produktiem konfidencialitāte ir jārespektē tādā pat veidā kā vietējiem produktiem;

3. Nekas šajā Pantā minētais nedrīkst atturēt Līgumslēdzējas Puses no pamatotu tūlītēju pārbaužu izdarīšanas to teritorijās.

16. pants

Atbilstības novērtēšanas procedūras

1. Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka atbilstības novērtēšanas procedūras netiek formulētas vai pielietotas, lai radītu šķēršļus starptautiskajai tirdzniecībai. Tāpat Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka ne šādas atbilstības novērtēšanas procedūras pašas par sevi, ne to pielietojuma rezultāts neradītu nevajadzīgus šķēršļus starptautiskajai tirdzniecībai.

2. Līgumslēdzējām Pusēm ir jānodrošina, ka atbilstības novērtēšanas procedūras tiek formulētas un pielietotas tā, lai līdzīgu preču, kuru izcelsme ir citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās, piegādātājiem dotu pieeju apstākļos, kas ir ne mazāk labvēlīgi kā tie, kuri tiek doti līdzīgu vietējās izcelsmes preču, kuru izcelsmes vieta ir jebkura cita valsts, piegādātājiem līdzīgā situācijā. Līgumslēdzējām Pusēm ir jāveic atsauce uz 6. panta 1. punktā noteikumiem.

3. No brīža, kad šis Līgums stājas spēkā, Līgumslēdzējām Pusēm:

3.1. paziņojumu, kas tiek ierosināts atbilstības novērtēšanas procedūru ieviešanai, jāpublicē tā attiecīgajā agrīnajā variantā, tādejādi, lai dotu iespēju ieinteresētajām pusēm ar to iepazīties;

3.2. ar Pieprasījuma Punktu starpniecību jāpaziņo par produktiem, kurus skar ierosinātā atbilstības novērtēšanas procedūra, pievienojot īsu aprakstu par atbilstības novērtēšanas procedūras mērķi;

3.3. pēc attiecīga pieprasījuma, bez diskriminācijas, jāizsniedz citām Līgumslēdzējas Pusēm ierosinātās atbilstības novērtēšanas procedūras detaļas vai kopijas;

3.4. bez diskriminācijas jāatvēl saprātīgs laiks citām Līgumslēdzējām Pusēm veikt rakstiskus komentārus par noformulēto atbilstības novērtēšanas procedūru un darbību, pēc attiecīga pieprasījuma jāapspriež šos komentārus un tie jāņem vērā.

4. Protams, gadījumos, kad Līgumslēdzējai Pusei rodas neatliekamas drošības, veselības, vides aizsardzības vai nacionālās drošības problēmas, vai pastāv šo problēmu rašanās draudi, šī Līgumslēdzēja Puse var atteikties no tādiem soļiem, kas uzskaitīti 3. punktā, kā to uzskata par nepieciešamu, ar noteikumu, ka Līgumslēdzējai Pusei, pieņemot atbilstības novērtēšanas procedūru:

4.1. ar Pieprasījuma Punktu starpniecību nekavējoties jāpaziņo citām Līgumslēdzējām Pusēm par īpašām atbilstības novērtēšanas procedūrām un to skartajām precēm, īsi norādot šīs atbilstības novērtēšanas procedūras mērķi un būtību, ieskaitot neatliekamās (-mo) problēmas (-mu) raksturu;

4.2. pēc pieprasījuma bez diskriminācijas jāizsniedz citām Līgumslēdzējām Pusēm atbilstības novērtēšanas procedūras noteikumu kopijas;

4.3. bez diskriminācijas jāļauj citām Līgumslēdzējām Pusēm iesniegt savus komentārus rakstiski, jāapspriež šos komentārus pēc pieprasījuma, un jāņem vērā šos rakstiskos komentārus un jebkurus šādu diskusiju rezultātus.

5. Līgumslēdzējām Pusēm jānodrošina, ka tiek publicētas visas pieņemtās atbilstības novērtēšanas procedūras.

17. pants

Starptautiskās un reģionālās sistēmas

1. Gadījumos, kad tiek pieprasīts cits pozitīvs apstiprinājums par atbilstību tehniskajiem noteikumiem vai standartiem, nevis apstiprinājums no piegādātāja, Līgumslēdzējām Pusēm, kad tas iespējams, jānoformulē un jāpieņem atbilstības novērtēšanas starptautiskās sistēmas un jākļūst par to loceklēm vai jāpiedalās tajās.

2. Līgumslēdzējām Pusēm jāveic tādus saprātīgus pasākumus, kādi tām ir pieejami, lai nodrošinātu, ka atbilstības novērtēšanas starptautiskās un reģionālās sistēmas, kurās attiecīgās institūcijas to teritorijās ir locekles vai dalībnieces, atbilstu 17. panta nosacījumiem, izņemot 2. punktu, pamatojoties uz šī panta 3. punkta noteikumiem. Turklāt, Līgumslēdzējas Puses nedrīkst veikt tādus pasākumus, kas tieši vai netieši ietekmē prasību vai pamudinājumu šādām sistēmām darboties tādā veidā, lai tās neatbilstu jebkuriem 17. panta nosacījumiem.

3. Līgumslēdzējām Pusēm jāveic saprātīgi pasākumi, kādi tām ir pieejami, lai nodrošinātu to starptautisku un reģionālu atbilstības novērtēšanas sistēmu formulēšanu un pielietošanu, kurās atbilstošās institūcijas to teritorijās ir locekles vai dalībnieces, lai līdzīgu produktu piegādātājiem no citu Līgumslēdzēju Pušu teritorijām tiek garantēta piekļūšana apstākļos, kas nav mazāk labvēlīgi kā locekles valstu, dalībnieku valstu vai jebkuru citu valstu izcelsmes piegādātājiem, kā arī noteikts, ka šie piegādātāji ir gatavi un vēlas pildīt sistēmas nosacījumus. Piegādātāju piekļūšana notiek, no importētājas Puses, kas ir sistēmas locekle vai dalībniece, vai no sistēmas pilnvarotās institūcijas iegūstot sertifikātu par atbilstības novērtējumu pēc sistēmas noteikumiem. Piegādātāja piekļūšana tāpat arī ietver sistēmas marķējuma saņemšanu, ja tāds ir, apstākļos, kas nav mazāk labvēlīgi kā locekles vai dalībnieces valstu izcelsmes produktu piegādātājiem.

4. Līgumslēdzējām Pusēm jānodrošina, ka to centrālo valdību institūcijas uzticas starptautiskajām vai reģionālajām atbilstības novērtēšanas sistēmām tikai tiktāl, ciktāl šīs sistēmas atbilst 17. panta nosacījumiem un šī panta 3. punktam.

18. pants

Atbalsts un informācija par tehniskajiem noteikumiem, standartiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir jānodrošina, ka pastāv Pieprasījuma Punkts. Līgumslēdzējām Pusēm caur diplomātiskajiem kanāliem jāpaziņo par institūcijām, kuras ir atbildīgas par tirdzniecības tehnisko barjeru un sanitāro un fitosanitāro pasākumu paziņošanu.

2. Pieprasījuma Punktam ir jāspēj atbildēt uz visiem citu Līgumslēdzēju Pušu ieinteresēto pušu pamatotiem jautājumiem attiecībā uz:

2.1. jebkuriem tehniskajiem noteikumiem, kuri pieņemti vai ierosināti tās teritorijā;

2.2. jebkuriem standartiem, kuri pieņemti vai ierosināti tās teritorijā;

2.3. jebkurām atbilstības novērtēšanas procedūrām vai ierosinātajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, kuras izmanto tās teritorijā;

2.4. saskaņā ar šo Līgumu publicēto paziņojumu atrašanās vietām vai informāciju par to, kur šādu informāciju iespējams iegūt;

2.5. šajā pantā 3. punktā minēto Pieprasījuma Punktu atrašanās vietām;

2.6. to produktu uzskaitījuma sarakstu, kuri tiek pakļauti obligātajai atbilstības novērtēšanai;

2.7. nacionālo akreditācijas institūciju sarakstu;

2.8. akreditēto testēšanas laboratoriju, sertifikācijas institūciju un inspekciju sarakstu;

2.9. to uzņēmumu uzskaitījuma sarakstu, kuru kvalitātes sistēmas ir sertificētas;

2.10. informāciju par Līgumslēdzēju Pušu akreditācijas institūcijām;

2.11. informāciju par atbilstošām Līgumslēdzēju Pušu uzraudzības institūcijām.

3. Saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Līguma par tirdzniecības tehniskajām barjerām paziņošanas formām, paziņojumi Pieprasījuma Punktam ir jāiesniedz angļu valodā.

4. Pieprasījuma Punktiem nekavējoties jāapmainās ar paziņojumu kopijām starp visām Līgumslēdzējām Pusēm.

5. Līgumslēdzējām Pusēm jāveic tādus saprātīgus pasākumus, kādi tām ir iespējami, lai nodrošinātu, ka, ja cita Līgumslēdzējas Puse vai ieinteresētās puses citās Līgumslēdzējas Pusēs pieprasa dokumentu kopijas atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, tās tiek izsniegtas pa r tādu pašu cenu (ja tāda ir), kā ieinteresētās Līgumslēdzējas Puses pārstāvjiem.

6. Līgumslēdzējas Puses atzīst par vēlamu izveidot centralizētu informācijas sistēmu, ņemot vērā visu tehnisko noteikumu sagatavošanas, pieņemšanas un iesniegšanas, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūras to teritorijās.

IV NODAĻA

INSTITUCIONĀLIE UN BEIGU NOSACĪJUMI

19. pants

Institūcijas

1. Līdz ar šo ir izveidota Apvienotā Komiteja, kura sastāv no Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas nozīmētajiem pārstāvjiem.

2. Šī Līguma ieviešanu pārraudzīs un vadīs Apvienotā Komiteja.

3. Lai varētu pienācīgi realizēt šo Līgumu, Līgumslēdzējas Puses apmainīsies ar informāciju un pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma rīkos konsultācijas Apvienotās Komitejas robežās. Apvienotā Komiteja uzraudzīs tālākās iespējas, lai atceltu šķēršļus tirdzniecībai starp Līgumslēdzējām Pusēm.

4. Apvienotā Komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumus gadījumos, kas paredzēti šajā Līgumā. Citos gadījumos Apvienotā Komiteja var sniegt ieteikumus.

20. pants

Apvienotās Komitejas procedūras

1. Lai pilnībā ieviestu šo Līgumu, Apvienotā Komiteja satiksies pēc nepieciešamības, bet ne mazāk kā reizi gadā. Jebkura Līgumslēdzēja Puse drīkst pieprasīt tikšanās sasaukšanu.

2. Apvienotajai Komitejai jādarbojas uz kopējas vienošanās pamata.

3. Ja Līgumslēdzējas Puses Apvienotās Komitejas pārstāvis pēc saskaņošanas ar iebildumiem, ir akceptējis lēmumu par likumīgo iekšējo prasību pildīšanu, tad šim lēmumam jāstājas spēkā tajā dienā, kad iebilduma atcelšana ir paziņota, ja lēmumā nav minēts kāds vēlāks datums.

4. Ar nolūku realizēt šo Līgumu, Apvienotā Komiteja izveido tās iekšējās procedūras noteikumus, kuri inter alia satur nosacījumus par tikšanās sasaukšanu, vadītāja nozīmēšanu un viņa/ viņ as pilnvaru laiku.

5. Apvienotā Komiteja var izlemt izveidot tādas apakškomitejas un darba grupas, kādas tā uzskata par nepieciešamu, lai piedalītos tās uzdevumu izpildē.

6. Pēc 2. un 3. paragrāfos paredzēto procedūru izpildes šī Līguma Apvienotā Komiteja informēs Līgumu Apvienoto Komiteju.

21. pants

Saistību izpilde

1. Līgumslēdzējām Pusēm jāveic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šī Līguma nosacījumu ieviešanu un Līguma prasību izpildīšanu.

2. Ja viena Līgumslēdzēja Puse uzskata, ka cita Līgumslēdzēja Puse nav izpildījusi kādas šajā Līgumā noteiktās saistības, ieinteresētā Līgumslēdzēja Puse pēc konsultācijām Apvienotajā Komitejā ir tiesīga veikt attiecīgus pasākumus, kā tas noteikts un saskaņā ar šī Līguma 20. panta noteikumiem.

3. Ja Apvienotā Komiteja par strīdīgu jautājumu nespēj panākt kopēju viedokli, tai jāiesniedz Līgumu Apvienotajai Komitejai attiecīgā informācija, lai tā izlemtu par atbildes pasākumu piemērošanu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

22. pants

Pēdējais nosacījums

Latvijas Republikas valdība darbojas kā šī Līguma Depozitārijs.

23. pants

Līguma stāšanās spēkā

Līgumslēdzējām Pusēm rakstiskā veidā jāpaziņo Depozitārijam, kad ir izpildītas attiecīgās valsts konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā attiecīgajās valstīs.

Šis Līgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā no brīža, kad no visām Līgumslēdzējas Pusēm ir saņemts pēdējais paziņojums.

24. pants

Līguma darbības laiks un pārtraukšana

1. Šis Līgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse var pārtraukt šī Līguma darbību, rakstiski paziņojot to Depozitārijam. Līgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc tam, kad Depozitārijs ir informējis visas Līgumslēdzējas Puses par šāda paziņojuma saņemšanu.

Apliecinot minēto, šo Līgumu ir parakstījuši attiecīgi pilnvarotie Līgumslēdzēju Pušu pārstāvji.

Līgums noslēgts Rīgā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit septītajā gada 20.novembrī vienā oriģināleksemplārā latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā. Domstarpību gadījumā šī Līguma interpretācijā par pamatu tiek ņemts teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā Igaunijas Republikas vārdā Lietuvas Republikas vārdā
Atis Sausnītis, Jakk Leiman, Vincas Bablius,
ekonomikas ministrs ekonomikas ministrs ekonomikas ministrs
Saprašanās memorands
Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumam par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā

Piemērotai un efektīvai Līguma ieviešanai, Līgumslēdzējas Puses vienojās par sekojošām piezīmēm:

1. 20. panta 6. punkts nozīmē, ka šī Līguma Apvienotā komiteja par šī Līguma ieviešanu rakstiskā veidā informēs tās Līgumslēdzēju Pušu institūcijas, kuras ir atbildīgas par Līgumu Apvienotās komitejas pārvaldīšanu.

2. 21. panta 3. punktā "atbildes pasākumi" var ietvert visa veida pasākumus, kas ir saskaņā ar 1993. gada 13. septembrī parakstītā Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Līguma par Brīvo tirdzniecību 16. pantu, kā arī saskaņā ar 1996. gada 16. jūnijā parakstītā Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Līguma par Brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem 21. pantu.

01.07.1998