Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.458

Rīgā 2010.gada 5.augustā (prot. Nr.40 45.§)

Par Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam

1. Apstiprināt Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām katru gadu līdz 1.februārim atbilstoši kompetencei iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pārskatu par plāna īstenošanu iepriekšējā gadā.

4.  Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un ministrijām, kuru padotībā ir augstākās izglītības iestādes, pieaicinot Stratēģiskās analīzes komisiju, sagatavot un izglītības un zinātnes ministram:

4.1. līdz 2010.gada 15.decembrim iesniegt Ministru kabinetā uz rezultatīvajiem rādītājiem orientētu augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas modeli, kas nodrošinātu augstākās izglītības un zinātnes resursu konsolidāciju un to efektīvu izmantošanu, kā arī priekšlikumus plāna ietvaros paredzētās valsts augstākās izglītības institucionālās reformas un augstākās izglītības un zinātnes pārvaldības modeļa reformas sekmīgai īstenošanai;

4.2. katru gadu līdz 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānā noteikto pasākumu izpildi.

5. Plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2010.gadā un turpmākajos gados nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe 

(Ministru kabineta
2010.gada 5.augusta
rīkojums Nr.458)

Pasākumu plāna nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam kopsavilkums

Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam (turpmāk - plāns) ir izstrādāts, lai izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.2 23.§) doto uzdevumu. Saskaņā ar minēto protokollēmumu vienlaikus pieņemts zināšanai ekonomikas ministra iesniegtais informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai" (turpmāk - informatīvais ziņojums).

Plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā minēto situācijas analīzi augstākās izglītības un zinātnes sektorā un darba grupas sniegtajiem priekšlikumiem.

Plāns kā īstermiņa politikas plānošanas dokuments ir sākumposms ilgtermiņa strukturālajām reformām, un tā uzdevums ir noteikt pasākumus, kuru īstenošana radīs labvēlīgu vidi informatīvajā ziņojumā minēto reformu veiksmīgai norisei.

Plāna mērķis ir noteikt pasākumus, kas nepieciešami informatīvajā ziņojumā definēto uzdevumu un rīcības virzienu īstenošanai, un sasniedzamos rezultātus un termiņus pasākumu īstenošanai, tādējādi veicinot augstākās izglītības un zinātnes sektora starptautiskās konkurētspējas palielināšanos.

Lai novērstu politikas plānošanas dokumentu dublēšanos, plānā nav iekļautas tās zinātniskās darbības aktivitātes, kas jau ietvertas Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu ieviešanas rīcības plānā 2010.-2011.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 5.maija rīkojumu Nr.243 "Par Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu ieviešanas rīcības plānu 2010.-2011.gadam") (turpmāk - rīcības plāns). Līdz ar to plāns jāskata kontekstā ar rīcības plānu.

Plānā paredzēti konkrēti pasākumi četros galvenajos rīcības virzienos: studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošana, augstākās izglītības un zinātnes institūciju materiāltehniskās bāzes modernizācija un resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, augstākās izglītības internacionalizācija un eksportspējas paaugstināšana, augstākās izglītības un zinātnes sektora un tautsaimniecības un sabiedrības attīstības integrācija.

Galvenie uzlabojumi un ieguvumi augstākās izglītības un zinātnes sistēmā pēc ilgtermiņa strukturālo reformu īstenošanas (laikposmā līdz 2020.gadam):

• lielāks finansējums pētniecībai un attīstībai, līdz ar to tiks veicinātas inovācijas tautsaimniecībā, un tas ir viens no ekonomikas struktūrpolitikas pamatelementiem ilgtermiņa mērķa sasniegšanai - uz zināšanām balstītas ekonomikas izveidošana;

• uz rezultātu orientēts augstākās izglītības un zinātnes finansējuma modelis, kas paaugstinās studiju un pētniecības efektivitāti un kvalitāti, racionāli izmantojot publisko finansējumu, kā arī piesaistīto privāto finansējumu;

• elastīga augstākās izglītības sistēma, kas spēj vidējā termiņā un ilgtermiņā nodrošināt pieprasījumu pēc atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar tautsaimniecības attīstības tendencēm.

Plāns izstrādāts sadarbībā ar sociālajiem partneriem - Augstākās izglītības padomi, Rektoru padomi, Latvijas Studentu apvienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Plānā ietverti 35 pasākumi, par kuru izpildi atbildīgās institūcijas ir Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Zemkopības ministrija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija, Augstākās izglītības padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra un citas ar augstāko izglītību saistītas institūcijas. Plāns tiks īstenots sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un nozaru asociācijām. Pasākumu īstenošanā iesaistīto biedrību līdzdalība ir brīvprātīga, un tās nav atbildīgas par plāna īstenošanu.

Atbilstoši institūciju kompetencei veicamie pasākumi paredz sagatavot jaunus normatīvos aktus, kā arī izdarīt grozījumus esošajos normatīvajos aktos, pilnveidot augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas sistēmu, radīt nosacījumus efektīvākai augstākās izglītības institūciju materiālo, finanšu un personāla resursu izmantošanai.

Plānā ir iekļautas informatīvajā ziņojumā paredzētās aktivitātes, bet tajā nav iekļauts tāds būtisks ar augstāko izglītību saistīts aspekts kā studiju vienlīdzīga pieejamība, tajā skaitā studentu sociālais nodrošinājums.

Plāna veiksmīga īstenošana ir atkarīga no pieejamajiem finanšu resursiem. Plāna īstenošanai nepieciešamo pasākumu finansēšana ir paredzēta atbildīgo institūciju valsts budžeta finansējuma ietvaros, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu ietvaros.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

05.08.2010