Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.651

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 38.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 6.punkta trešo teikumu.

2. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

36.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju;

36.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm:

36.2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 5.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

36.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu."

3. Svītrot 37.punktu.

4. Izteikt 38.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.9. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrēta kā pašnodarbināta persona)."

5. Papildināt noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētās izmaksas plāno saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru un piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas."

6. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 36.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

39.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (arī konsultantiem, ekspertiem, speciālistiem), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

39.2. komandējumu un darba braucienu izdevumi šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētajām personām dalībai semināros, darba grupās un citos pasākumos, kas ir nepieciešami un pamatoti projekta aktivitāšu īstenošanai;

39.3. ar semināru un konferenču organizēšanu un īstenošanu saistītas izmaksas, tai skaitā telpu īres izmaksas, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses;

39.4. mācību kursu, mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrādes un izdošanas izmaksas;

39.5. pētījumu pakalpojumu izmaksas;

39.6. citas pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu."

7. Aizstāt 40.punktā skaitli "36.3." ar skaitli "36.2.2.".

8. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana, nepārsniedzot
20 procentus no projekta paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra."

9. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

49.1. projekta mērķi;

49.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

49.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma un uzraudzības rādītājiem;

49.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem (attiecināms uz tām valsts budžeta iestādēm, kas atrodas tiešā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā vai pakļautībā);

49.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu (attiecināms uz tām valsts budžeta iestādēm, kas atrodas tiešā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā vai pakļautībā)."

10. 50.1.apakšpunktā:

10.1. aizstāt skaitli "36.2." ar skaitli "36.2.1.";

10.2. aizstāt skaitli "36.3." ar skaitli "36.2.2.".

11. Svītrot VIII nodaļu.

12. Izteikt 1.pielikuma 6.2.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums *

Vienības nosaukums

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

neatbilstoši veiktās8

1. Netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm
2. Tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm  

 

 

   
2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas atbalstāmo darbību veikšanai   

 

 

   
2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu (ne vairāk kā
1 % no projekta tiešajām izmaksām kopā)
 

KOPĀ

   100 %    

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām.

8 Aizpilda, veicot grozījumus projektā par projekta īstenošanas laikā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, par kuru atgūšanu pieņemts lēmums atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošus izdevumus."

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

04.08.2010