Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 30.04.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.85

Rīgā 2010.gada 6.jūlijā (prot. Nr.37, 3.§)
Par Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.940
"Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" 2. un 3.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju (turpmāk – Izpilddirekciju) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar sarakstu pielikumā.

2. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Izpilddirekcijas saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību pirms pakalpojuma sniegšanas.

3. Ja pakalpojuma saņēmējs ir maznodrošināta persona, politiski represēta persona, aizbildnis un aizgādnis, kas uzrāda attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, maksa par pakalpojumu tiek samazināta par 50 procentiem.

4. No maksas par pakalpojumiem atbrīvo, ja informāciju pieprasa invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, par trūcīgām atzītas privātpersonas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, kā arī ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai, ja dokuments privātpersonai ir pazudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.

5. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Izpilddirekcijas var izlietot ar darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu, kā arī ar pakalpojumu sniegšanu saistītu izdevumu samaksai atbilstoši apstiprinātajam budžetam.

6. Ja maksa par pakalpojumu ir samaksāta, bet pakalpojums nav saņemts, Izpilddirekcija maksu par pakalpojumu pakalpojuma pasūtītājam atmaksā.

7. Ja pakalpojuma pasūtītājs pakalpojuma izpildes laikā no tā atsakās, rakstiski iesniedzot iesniegumu, Izpilddirekcija pārtrauc pakalpojuma izpildi, sagatavo pakalpojuma izmaksu tāmi un no saņemtās pakalpojuma maksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanas dienai. Atlikušo summu, kas pārsniedz administratīvos izdevumus, Izpilddirekcija 10 dienu laikā atmaksā pakalpojuma pasūtītāja norādītajā kontā.

8. Rīgas pilsētas pašvaldības Izpilddirekcijas ir atbildīgas par šo saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

9. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina:

9.1. šo saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

9.2. informācijas par Izpilddirekciju sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem publicēšanu Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Pielikums
Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.85
Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju maksas pakalpojumu saraksts

(Pielikums Rīgas domes 07.10.2013. saistošo noteikumu Nr.57 redakcijā)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība
(vienpusēja lapa vai dokuments)

Izcenojums
(euro, bez PVN)

1. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie pakalpojumi
1.1.Pavairošanas pakalpojumi  
1.1.1.melnbaltas kopijas  
1.1.1.1.A4 formāts

1 lapa

0,14

1.1.1.2.A3 formāts

1 lapa

0,28

1.1.2.krāsainas kopijas (A4 formāts)

1 lapa

1,00

1.2.Krāsainu izdruku sagatavošana  
1.2.1.krāsainu izdruku sagatavošana no pieprasītāja datu nesēja (A4 formāts)

1 lapa

1,42

1.2.2.krāsainu izdruku sagatavošana no Izpilddirekcijas materiāliem (A4 formāts)

1 lapa

1,42

1.3.Dokumentu skenēšana (A4 formāts)

1 lapa

0,71

1.4.Elektroniskās informācijas ierakstīšana datu nesējā  
1.4.1.CD

1 gabals

2,45

1.4.2.DVD

1 gabals

4,54

1.5.Dokumenta atkārtota sagatavošana un izsniegšana

1 dokuments

4,27

2. Valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtie pakalpojumi*
2.1.Izpilddirekcijas arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana

A4 vai A5 formāta 1 lapa

0,74

2.2.Dokumenta no Izpilddirekcijas arhīva atlase atbilstoši pieprasījumam un kopijas sagatavošana (sociāli tiesiskās izziņas)

1 dokuments

3,19

2.3.Dokumenta no Izpilddirekcijas arhīva atlase un kopijas sagatavošana, ja pieprasījums pamatots precīzi

1 dokuments

8,89

2.4.Dokumenta no Izpilddirekcijas arhīva atlase un kopijas sagatavošana, ja pieprasījums pamatots neprecīzi

1 dokuments

17,73

2.5.Izpilddirekcijas arhīva dokumenta apliecināšana

1 dokuments

3,56

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu PVN nepiemēro.

01.01.2014