Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā

Izdarīt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šo Ministru kabineta noteikumu prasības neattiecas uz viendzīvokļa mājām."

2. Papildināt 8.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šo Ministru kabineta noteikumu prasības neattiecas uz viendzīvokļa mājām."

3. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Persona ir tiesīga veikt pārvaldīšanas uzdevumu daudzdzīvokļu mājā, ja tā ieguvusi dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu, izņemot šajā pantā noteiktos gadījumus. Ja pārvaldnieks ir juridiskā persona, dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams tam juridiskās personas darbiniekam, kurš veic pārvaldīšanas līgumā uzdoto pārvaldīšanas uzdevumu attiecīgajā mājā.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Personai, kura nav ieguvusi šajā pantā norādīto dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību, bet kurai ir praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā, ir tiesības prasīt, lai likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta tās profesionālā kompetence dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā par atbilstošu noteiktam pārvaldnieka profesionālās kvalifikācijas līmenim, saņemot attiecīgu pārvaldnieka profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu."

4. Pārejas noteikumos:

aizstāt 5.punktā skaitli un vārdu "6.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "6. un 6.1 punktā";

aizstāt 6.punktā skaitļus un vārdus "2011.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2012.gada 30.jūnijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šā likuma 13.panta piektajā daļā minētā persona ir tiesīga turpināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu arī pēc 2012.gada 1.jūlija, ja tā profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā līdz 2012.gada 30.jūnijam likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvusi profesionālās kvalifikācijas dokumentu, kas apliecina pārvaldnieka trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni.";

aizstāt 9.punktā skaitļus un vārdus "2010.gada 30.jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2011.gada 30.jūnijam";

aizstāt 11.punktā skaitļus un vārdus "2011.gada 1.janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2012.gada 1.janvārī".

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 12.jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 16.jūlijā

30.07.2010