Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.603

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 48.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju
atbalsta likuma 4.panta otro, piekto, septīto un astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 46.nr.; 2009, 9., 37., 125., 130., 135.nr.; 2010, 34.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Aģentūra var bezdarbniekus, darba meklētājus un bezdarba riskam pakļautās personas iesaistīt vienlaikus vairākos pasākumos, kā arī atkārtoti iesaistīt tos vienā un tajā pašā pasākumā saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja par dalību pasākumā ir paredzēts arī finansiālais atbalsts (ikmēneša stipendija, darba algas dotācija, komercdarbības dotācija un ikmēneša dotācija biznesa plāna īstenošanas sākumposmā, dotācijas reģionālās mobilitātes veicināšanai), to piešķir par dalību tikai vienā pasākumā - tajā, kurā bezdarbnieks tiek iesaistīts vispirms un ievērojot nosacījumu, ka finansiālais atbalsts tam pašam mērķim vai tām pašām darbībām nav piešķirts ar citu finanšu atbalsta instrumentu starpniecību."

2. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Šo noteikumu 3.2.1 apakšnodaļā minētā pasākuma īstenošanai aģentūra apzina pašvaldības, kuras vēlas un ir gatavas organizēt savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bezdarbnieku darba praktizēšanu."

3. Izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. Izvērtējot pretendentus pasākumu īstenošanai, komisija ievēro Publisko iepirkumu likuma normas attiecībā uz noteikumiem par kandidātu un pretendentu izslēgšanu un šādus papildu kritērijus:

11.1. pretendents ir reģistrēts saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

11.2. pretendentam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;

11.3. pretendentam vai tā personālam ir konkrētā pasākuma īstenošanai atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze, kā arī pasākumu īstenošanas vietā pretendentam ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama konkrētā pasākuma īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 3. un 5.1 nodaļā noteiktajām prasībām;

11.4. pretendents pēdējā gada laikā nav pārkāpis līgumu par pasākumu īstenošanu (ja šāds līgums ar aģentūru ir bijis noslēgts).

12. Nepieciešamo informāciju pretendentu atlasei aģentūra iegūst un pretendentu sniegto ziņu patiesumu pārbauda, izmantojot publiski pieejamās datubāzes, citu institūciju datubāzes, kā arī pieprasot informāciju no kompetentajām valsts institūcijām. Ja aģentūras rīcībā esošā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu, precizējot informāciju."

4. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un neformālās izglītības ieguve (turpmāk - bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība) ietver:

17.1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kas dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

17.2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

17.3. neformālās izglītības programmu apguvi, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaužu organizēšanu un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus. Bezdarbniekam un darba meklētājam pēc neformālās izglītības apguves izsniedz neformālās izglītības programmu apguves ietvaros iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu;

17.4. pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvi, kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt augstāko izglītību. Bezdarbniekam izsniedz augstākās izglītības diplomu saskaņā ar izglītības ieguvi reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem."

5. Svītrot 21.1 punktā un 21.2 2.apakšpunktā vārdu "izvēlēto".

6. Papildināt 21.3 1.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atbilstību šim kritērijam apliecina bezdarbnieks;".

7. Papildināt noteikumus ar 21.4 punktu šādā redakcijā:

"21.4 Šo noteikumu 21.1 un 21.2 punktā minēto izglītības programmu apguvē bezdarbnieku iesaista, ja bezdarbnieks apliecina, ka jau nav imatrikulēts un nestudē kādā citā pirmā vai otrā līmeņa augstākās izglītības programmā."

8. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Aģentūra bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību organizēšanai:

25.1. izvēlas izglītības iestādes un piedāvā bezdarbniekam un darba meklētājam piedalīties attiecīgās izglītības iestādes rīkotajā atlasē (ja tāda tiek rīkota), kur atbilstoši izglītības iestādes profesionālās izglītības programmā vai neformālās izglītības programmā minētajām prasībām tiek noteikta bezdarbnieka un darba meklētāja piemērotība konkrētās izglītības programmas apguvei;

25.2. saskaņā ar šo noteikumu 7.1 punktu izstrādā apmācības kuponu metodi un nodrošina tās darbību."

9. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Ja aģentūra organizē profesionālās vai neformālās izglītības programmu apguvi bezdarbniekiem pēc darba devēja pieprasījuma, bezdarbnieku atlasē piedalās darba devējs vai darba devēja pilnvarots pārstāvis. Pēc atlases rezultātu paziņošanas aģentūra slēdz ar darba devēju, bezdarbnieku un izglītības iestādi atsevišķus divpusējus līgumus par bezdarbnieku profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas paaugstināšanu pēc darba devēja pasūtījuma. Līgumā nosaka pušu pienākumus, tiesības, atbildību un līguma izpildes kārtību. Darba devējam šādā gadījumā ir pienākums piedalīties izglītības programmā noteiktās mācību prakses īstenošanā un segt ar mācību praksi saistītās izmaksas, kā arī pēc apmācības pabeigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz trīs mēnešus."

10. Aizstāt 28.punktā vārdus "izglītības programmu" ar vārdiem "profesionālās izglītības programmas īstenošanas plānu un stundu (nodarbību) sarakstu".

11. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Ja bezdarbnieks vai darba meklētājs, ievērojot visas izglītības iestādes noteiktās un profesionālās izglītības vai neformālās izglītības programmā ietvertās prasības, pēc apmācības pabeigšanas nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, viņš par saviem līdzekļiem un saskaņā ar izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka termiņu atkārtota kvalifikācijas eksāmena vai noslēguma pārbaudījuma kārtošanai, atkārtoti kārto kvalifikācijas eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, kā arī apmaksā papildu apmācību, ja tāda nepieciešama."

12. Svītrot 31.1 punktu.

13. Izteikt 33.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1. bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības ietvaros īstenoto izglītības programmu izmaksu segšanai (mācību vai studiju maksa), tai skaitā izglītības programmu izmaksu segšanai, kas rodas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 12.panta piektajā daļā un 15.panta septītajā daļā minētajā gadījumā. Šādā gadījumā stipendijas izmaksu pārtrauc;".

14. Papildināt 33.4.apakšpunktu aiz vārda "pārbaudījumu" ar vārdiem "tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaužu".

15. Aizstāt 34.punktā vārdus "darba devējam vajadzīgā" ar vārdiem "darba devējam - komersantam (izņemot izglītības iestādi un ārstniecības iestādi), pašnodarbinātai personai, biedrībai vai nodibinājumam (izņemot politisko partiju) - vajadzīgā".

16. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Praktiskās apmācības neorganizē nekvalificētu vai mazkvalificētu darbu veikšanai (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai)."

17. Papildināt 43.2 punktu aiz vārdiem "tiek organizēta darba praktizēšana" ar vārdiem "(izņēmums - bezdarbnieka iepriekšējā iesaiste aģentūras īstenotajos nodarbinātības pasākumos)".

18. Izteikt 43.4 punktu šādā redakcijā:

"43.4 Darba praktizēšanā iesaista bezdarbniekus, kuri vēlas iegūt un uzturēt praktiskās zināšanas darba veikšanā un kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai vecuma pensiju priekšlaicīgi."

19. Papildināt 43.9 2.apakšpunktu aiz vārdiem "un palīgmateriālu" ar vārdiem "(ēku, pagalmu un citu teritoriju apkopšanai un labiekārtošanai (izņemot kapitālo remontu) izmantojamo materiālu)".

20. Papildināt noteikumus ar 43.9 9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.9 9. pasākuma monitoringam un novērtējumam un tajā iesaistīto institūciju informācijas sistēmu pielāgošanas izmaksām."

21. Aizstāt 55.punkta ievaddaļā vārdus "darba devējus, kuri" ar vārdiem "darba devējus - komersantus (izņemot izglītības iestādes un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) -, kuri".

22. Papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt pasākumos noteiktām personu grupām ne agrāk kā gadu pēc tam, kad bezdarbnieks ir beidzis dalību iepriekšējā pasākumā."

23. Aizstāt 68.1 punktā vārdus "Finanšu atbalsta uzskaiti veic" ar vārdiem "Finanšu atbalstu, kas piešķirts, lai nodarbinātu bezdarbniekus, kuriem noteikta invaliditāte, uzskaita".

24. Papildināt noteikumus ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Darba izmēģinājumu pasākumu ietvaros bezdarbniekus nenodarbina nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai)."

25. Papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Bezdarbniekam, kurš ir noslēdzis līgumu par iesaistīšanos pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai un zaudē bezdarbnieka statusu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 11.punktā minēto iemeslu dēļ, ir tiesības, ievērojot līguma noteikumus, turpināt dalību pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, bet tas zaudē tiesības turpmāk saņemt šo noteikumu 90.3.apakšpunktā minēto finansiālo atbalstu."

26. Aizstāt 90.2.apakšpunktā skaitli "4000" ar skaitli "2000".

27. Izteikt 96.2 punktu šādā redakcijā:

"96.2 Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai ne agrāk kā gadu pēc tam, kad bezdarbnieks bija iesaistīts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas pasākumos, un tikai tad, ja šā pasākuma ietvaros ar bezdarbnieku nav ticis noslēgts līgums par biznesa plāna īstenošanu."

28. Aizstāt 98.2.apakšpunktā vārdu "individuālās" ar vārdiem "karjeras plānošanas konsultācijas, individuālās".

29. Aizstāt 99.1.apakšpunktā vārdu "pamata" ar vārdu "pamatizglītību".

30. Izteikt 99.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"99.3. šo noteikumu 98.3.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros bezdarbniekus, kuru apgādībā ir bērns vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri iesaistās kādā no aģentūras piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

99.3.1. ir noteikta invaliditāte;

99.3.2. ir atzīts par trūcīgu."

31. Papildināt noteikumus ar 99.1 punktu šādā redakcijā:

"99.1 Jauniešu darba prakses pasākumu ietvaros jauniešus nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai)."

32. Aizstāt 100.punkta ievaddaļā vārdus "izvēlas darba prakses devējus, kuri" ar vārdiem "izvēlas darba prakses devējus - komersantus (izņemot izglītības iestādes un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) -, kuri".

33. Izteikt 100.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.2. teorētisko apmācību bezdarbniekam darba prakses laikā esošo pienākumu izpildes nodrošināšanai, ja darba prakses laiks ir garāks par sešiem mēnešiem, un pēc darba prakses devēja ieskatiem, ja darba prakse nepārsniedz sešus mēnešus (apmācību laiks nedrīkst pārsniegt pusi no kopējā darba prakses laika);".

34. Papildināt 101.1.apakšpunktu aiz vārda "prakses" ar vārdiem "vai teorētisko apmācību".

35. Izteikt 101.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"101.2. darba prakses vadītāja atlīdzībai, kas strādā ar darba praksē iesaistītajiem bezdarbniekiem (viens darba vadītājs vada darba praksi pieciem bezdarbniekiem vai mazākam bezdarbnieku skaitam, ja darba devējs ir pieteicis mazāk darba prakses vietu). Nodarbinot piecus bezdarbniekus, darba prakses vadītājam dotācija tiek piešķirta 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Tādējādi par katru bezdarbnieku darba prakses vadītājs saņem vienu piekto daļu no minētās dotācijas apmēra."

36. Izteikt 135.1 punktu šādā redakcijā:

"135.1 Lai bezdarba riskam pakļautas personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek nodrošināta pieaugušo iesaiste mūžizglītībā, izmantojot aģentūras izstrādāto apmācības kuponu sistēmu. Tās ietvaros tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

135.1 1. profesionālās pilnveides izglītības programmas, izņemot tās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību;

135.1 2. neformālās izglītības programmas (saziņa valsts valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā prasme, mācīšanās prasme, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme), izņemot neformālās izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību."

37. Svītrot 135.4 4.apakšpunktu.

38. Izteikt 135.4 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.4 5. persona pirms pirmreizējas iesaistes šajā punktā noteiktās izglītības programmas vai 5.1 2.apakšnodaļā noteiktās izglītības programmas apguvē apliecina, ka pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk."

39. Izteikt 135.5 2. un 135.5 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.5 2. līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);

135.5 3. ir divi bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem;".

40. Izteikt 135.6 punktu šādā redakcijā:

"135.6 Bezdarba riskam pakļauto personu var atkārtoti iesaistīt pieaugušo izglītības programmas apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās dalības šajā apakšnodaļā un 5.1 2.apakšnodaļā noteiktajā pasākumā. Bezdarba riskam pakļauta persona pasākuma ietvaros var saņemt atbalstu tikai par vienu šo noteikumu 135.1 1. vai 135.1 2.apakšpunktā minēto izglītības programmas apguves veidu."

41. Aizstāt 135.9 punktā vārdus "izglītības programmas aprakstu" ar vārdiem "profesionālās izglītības programmas īstenošanas plānu un stundu (nodarbību) sarakstu".

42. Izteikt 135.11 punktu šādā redakcijā:

"135.11 Ja bezdarba riskam pakļautā persona, ievērojot visas izglītības iestādes noteiktās izglītības programmā ietvertās prasības, pēc apmācības pabeigšanas nav nokārtojusi noslēguma pārbaudījumu, tā par saviem līdzekļiem un saskaņā ar izglītības iestādes darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka termiņu atkārtota noslēguma pārbaudījuma kārtošanai, atkārtoti kārto kvalifikācijas eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, kā arī apmaksā papildu apmācību, ja tāda nepieciešama."

43. Izteikt 135.13 punktu šādā redakcijā:

"135.13 Apmācībai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot īstenoto pieaugušo izglītības programmu izmaksu segšanai 90 % apmērā no apmācību izmaksām, bet ne vairāk kā 90 % no apmācību kupona pilnā apmēra, kas ir ne vairāk kā 250 latu gadā, izņemot šo noteikumu 135.5 punktā minēto gadījumu. Ja izglītības programmas maksa pārsniedz apmācību kupona pilnā apmēra vērtību, starpību sedz pati persona. Finanšu līdzekļus izlieto, lai segtu mācību maksu:

135.13 1. par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi - līdz 250 latiem;

135.13 2. par neformālās izglītības programmas apguvi (no 24 līdz 159 stundām) - līdz 3 latiem par stundu, bet kopā līdz 250 latiem."

44. Aizstāt 135.14 punktā vārdus "(izņemot tās profesionālās pilnveides programmas, kuru pabeigšana dod tiesības iegūt A, B vai C kategorijas autovadītāja apliecību)" ar vārdiem "(izņemot tās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību)".

45. Izteikt 135.17 punktu šādā redakcijā:

"135.17 Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu var atkārtoti iesaistīt izglītības programmas apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās dalības šajā apakšnodaļā un 5.1 1.apakšnodaļā noteiktajā pasākumā."

46. Izteikt 135.18 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.18 2. bezdarba riskam pakļautās nodarbinātās personas apmācības ietvaros īstenoto profesionālās tālākizglītības programmu izmaksu (mācību maksas) segšanai ne vairāk kā 500 latu apmērā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu izmaksu (mācību maksas) segšanai ne vairāk kā 300 latu apmērā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

10.07.2010