Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemes ierīcības likumā

Izdarīt Zemes ierīcības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2) zemes ierīcība - tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi, lai sakārtotu vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļu, tai skaitā zemes vienību un zemes vienības daļu, kas ietverta zemes ierīcības projektā, zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai;

3) zemes ierīcības projekts - vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, tai skaitā zemes vienībai un zemes vienības daļai, kas ietverta zemes ierīcības projektā, izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts;

4) starpgabals - atsevišķi izvietota zemes vienība, kas atdalīta no pamatgabala ar citas personas īpašumā esošu zemi;".

2. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sertifikātu zemes ierīcības darbu veicējam izsniedz vai atsaka izsniegt, sertifikāta darbību aptur vai atjauno, sertifikāta darbības termiņu pagarina vai atsaka to pagarināt un sertifikātu anulē Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta darbības apturēšanas un atjaunošanas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un sertifikāta anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta otrajā daļā minētos sertificēšanas institūcijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Valsts zemes dienestā. Valsts zemes dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi."

3. 5.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;";

izslēgt 5.punktu.

4. Izteikt 6., 7., 8. un 9.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un apstiprināšanu finansē to ierosinātājs. Ja zemes ierīcības darbus ierosina vairākas šā likuma 5.panta 1.punktā minētās personas, katras personas līdzfinansējuma daļu nosaka proporcionāli zemes ierīcības projektā ietvertajai tās īpašumā esošajai zemes platībai vai savstarpēji vienojoties.

7.pants. Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot:

1) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

2) zemes vienības robežas;

3) zemes vienības daļas robežas.

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

1) zemes vienību robežu pārkārtošanai;

2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk - projektētās teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;

3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;

4) zemes konsolidācijai;

5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;

6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

(2) Ja, izstrādājot zemes ierīcības projektu, tiek sadalīta zemes vienība vai mainīta tās robeža, tad projekta aptvertās teritorijas robeža sakrīt ar esošo zemes vienību robežām. Projekta aptvertās teritorijas robeža var nesakrist ar esošo zemes vienību robežām, ja vienlaikus tiek veikti vairāki šā panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi.

(3) Zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja:

1) veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu;

2) apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos zemes ierīcības projektu var izstrādāt pēc projekta ierosinātāja priekšlikuma.

9.pants. (1) Zemes ierīcības projektu šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi.

(2) Projektētajai teritorijai, kurai ir spēkā esošs detālplānojums, bet jāveic arī šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi."

5. Papildināt 11.panta otro daļu pēc vārda "piekrišana" ar vārdiem "izņemot gadījumu, kad zemes ierīcības projekts izstrādājams nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām".

6. Papildināt 13.pantu pēc vārda "mantojums" ar vārdiem "izņemot gadījumu, kad zemes ierīcības projekts izstrādājams nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām".

7. Aizstāt 14.pantā vārdus "esoša zemesgabala" ar vārdiem "esošas zemes vienības".

8. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. (1) Kopīpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanu reālās daļās, ja atdalāmā projektētās teritorijas daļa neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Ja zemes un būves kopīpašumā esoša būve nav sadalāma, būvi no kopīpašuma var nodalīt kopā ar tās uzturēšanai nepieciešamo zemes vienību, ja tā atbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Minētā zemes vienība kopā ar būvi atstājama kopīpašumā, bet atlikušo projektētās teritorijas daļu var sadalīt atsevišķos īpašumos saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem."

9. Aizstāt 16.pantā vārdu "zemesgabalu" ar vārdiem "zemes vienību".

10. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. (1) Izstrādājot zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām, atdalāmā projektētās teritorijas daļa un pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tikai tad, ja starp nekustamā īpašuma īpašnieku un institūciju, kas nekustamo īpašumu atsavina sabiedrības vajadzībām, ir panākta attiecīga vienošanās.

(3) Saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa ir vismaz tik liela, lai to varētu atdalīt ar robežzīmēm."

11. Izslēgt 17.pantu.

12. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. (1) Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes zemes īpašnieki ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt projekta īstenošanai, kā arī saskaņo projektētās teritorijas robežas.

(2) Zemes īpašnieku paraksts zemes ierīcības projekta saskaņošanai nav nepieciešams un zemes ierīcības projekta izstrādātājs zemes ierīcības projektā iekļauj informāciju par šo personu izteiktajiem priekšlikumiem un iebildumiem, ja:

1) zemes ierīcības projektu ierosina valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;

2) par zemes ierīcības projektu ir spēkā stājies tiesas spriedums."

13. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pirms zemes ierīcības projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā projekta izstrādātājs iesniedz projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai, kura 10 darba dienu laikā sniedz atzinumu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā zemes ierīcības projekta ierosinātājs maksā Valsts zemes dienestam par zemes ierīcības projekta saskaņošanu, nosaka Ministru kabinets."

14. Izteikt 20., 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādātājs vai izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējai pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros. Vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc projekta apstiprināšanas vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez maksas iesniedz attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai, bet otru nodod projekta izstrādātājam vai izstrādes ierosinātājam. Trešais eksemplārs glabājams vietējās pašvaldības arhīvā.

21.pants. Ja zemes ierīcības projektā ietvertais īpašums ir bijis apgrūtināts ar kredītsaistībām, šo kredītsaistību pārvedumu uz jaunizveidojamo īpašumu un projektētās teritorijas ierakstīšanu zemesgrāmatā saskaņo ar kreditoru, izņemot gadījumus, kad zemes ierīcības projektā ietverto nekustamo īpašumu paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.

22.pants. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. Ja minētajā laikposmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz projektēto teritoriju, ieinteresētā persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi vai esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā."

15. Aizstāt 23.pantā vārdu "nekustamā" ar vārdu "Nekustamā".

16. Pārejas noteikumos:

aizstāt 6.punktā skaitli un vārdu "8.pantā" ar skaitli un vārdiem "8.panta pirmajā daļā";

papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta ceturtajā daļā un 19.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

8. Ja vietējās pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi uz projektēto teritoriju attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ir pieņemts līdz 2010.gada 1.augustam, zemes ierīcības projektu turpina izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Šā likuma 4.panta piektā daļa un 19.panta grozījumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 7.jūlijā

01.08.2010
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.