Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2., 14.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2005, 6.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 21.panta pirmās daļas 18.punktu.

2. Aizstāt 24.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdu "pārvaldēs" ar vārdiem "pārvaldēs, kā arī publicētam pašvaldības mājaslapā internetā".

3. Izteikt 26.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Pieejamību domes lēmumiem un domes sēžu protokoliem nodrošina, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus."

4. Aizstāt 27.panta trešajā daļā vārdus "ja iespējams, publicējams vietējā laikrakstā" ar vārdiem "publicē pašvaldības mājaslapā internetā".

5. Aizstāt 30.pantā vārdus "ne vēlāk kā trīs dienas" ar vārdiem "ne vēlāk kā trīs darbdienas".

6. Aizstāt 37.panta ceturtajā daļā vārdus "piektajā dienā" ar vārdiem "piektajā darbdienā".

7. Izteikt 43.panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) par republikas pilsētas vai novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību;".

8. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:

"43.1 pants. Izstrādājot saistošo noteikumu projektu, tam pievieno paskaidrojuma rakstu, kurā sniegts īss projekta satura izklāsts, projekta nepieciešamības pamatojums, informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām.

Izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Paskaidrojuma rakstu nepievieno saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžeta apstiprināšanu, kā arī saistošo noteikumu projektam, ar kuru tiek apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums.

Saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, bet ne vēlāk kā šā likuma 30.pantā noteiktajos termiņos, izņemot šā likuma 31.pantā paredzēto gadījumu, publicē pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī nodrošina to pieejamību pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs."

9. 45.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Dome saistošos noteikumus" ar vārdiem "un to paskaidrojuma rakstu";

izteikt piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"Novada dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Republikas pilsētas dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks.

Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā internetā. Novada domes saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pašvaldības saistošos noteikumus publicē ministrijas mājaslapā internetā."

10. Aizstāt 46.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "pārvaldēs" ar vārdiem "pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā".

11. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus "piecu dienu" ar vārdiem "piecu darbdienu".

12. 49.pantā:

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja dome nepieņem lēmumu par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu atcelšanu, tai triju mēnešu laikā pēc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojuma saņemšanas jāiesniedz Satversmes tiesā pieteikums par ministra rīkojuma atcelšanu.";

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Domei nav tiesību iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojuma atcelšanu, ja tā divu mēnešu laikā no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma saņemšanas dienas nav izpildījusi šā likuma 45.panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu pieņemt lēmumu, kurā sniegts pamatojums, kāpēc dome nepiekrīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā norādītajam.";

uzskatīt līdzšinējo panta ceturto daļu par piekto daļu.

13. Izteikt 61.2 panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldībai ir pienākums apkopot paustos viedokļus un publicēt informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem pašvaldības domes mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.

Pašvaldībai ir pienākums publicēt domes pieņemto lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti, pašvaldības domes mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā."

14. Aizstāt 63.panta trešajā daļā vārdu "amatalgu" ar vārdu "mēnešalgu".

15. 78.pantā:

papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā: "ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "kārtību" ar vārdiem "kārtību un termiņus".

16. Aizstāt 93.panta ceturtajā daļā vārdu "amatalgu" ar vārdu "mēnešalgu".

17. Pārejas noteikumos:

aizstāt 22.punkta otrajā teikumā skaitļus un vārdus "2009.gada 1.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2011.gada 1.decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Ja novada dome nav atcēlusi vai atzinusi par spēku zaudējušiem novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību (pagastu, pilsētu) pieņemtos saistošos noteikumus, izņemot saistošos noteikumus teritorijas plānošanas jautājumos, šie saistošie noteikumi zaudē spēku 2010.gada 1.oktobrī.";

papildināt pārejas noteikumus ar 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Pašvaldību saistošie noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 43.panta pirmās daļas 11.punkta redakciju un kas bija spēkā līdz 2010.gada 1.oktobrim, paliek spēkā arī pēc 2010.gada 1.oktobra, ja likumā noteiktajā kārtībā netiek lemts citādi."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 7.jūlijā

01.10.2010