Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 26.panta pirmo daļu pēc vārdiem "pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa" ar skaitli "45.1".

2. 37.pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "šā kodeksa" ar skaitļiem "45.- 45.3";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Administratīvo sodu par šā kodeksa 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 un 166.13 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts uzraudzības iestādes lēmums par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas."

3. Izteikt 45.1 pantu šādā redakcijā:

"45.1 pants. Medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes un veselības aprūpes pārkāpumi

Par medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes (izņemot darbnespējas ekspertīzi) vai veselības aprūpes pārkāpumiem -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz piecsimt latiem.

Par pārkāpumiem darbnespējas ekspertīzē -

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

4. 90.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "bīstamās iekārtas valdītājam";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "nodarbināto" ar vārdu "personu".

5. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

"99.pants. Metroloģisko prasību neievērošana

Par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuriem nav veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka metroloģiskās prasības; par tādu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri ir bojāti vai nav verificēti vai kuri nenodrošina mērījumu precizitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām; par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, ar kuriem veic mērījumus, lai nodrošinātu procesiem vai pakalpojumiem noteikto būtisko prasību ievērošanu reglamentētajā sfērā, un kuriem nav veikta kalibrēšana, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz tūkstoš divsimt piecdesmit latiem.

Par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu neatbilstošu uzstādīšanu, ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz tūkstoš piecsimt latiem.

Par izplatīšanai sagatavoto fasēto preču satura daudzuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divtūkstoš latiem."

6. 155.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Par preces vai pakalpojuma cenas nenorādīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divdesmit līdz piecsimt latiem.";

izslēgt septīto daļu.

7. Izslēgt 155.9 pantu.

8. Izteikt 155.10, 155.11  un 155.12 pantu šādā redakcijā:

"155.10 pants. Patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktās rakstveida informācijas nesniegšanu, tās neiekļaušanu līgumā, slēdzot patērētāja kreditēšanas līgumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem.

Par patērētāju kreditēšanas rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem.

155.11 pants. Komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteiktās rakstveida informācijas nesniegšanu, tās neiekļaušanu līgumā par komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem.

Par komplekso tūrisma pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu, nenodrošinot normatīvajos aktos noteikto klienta iemaksātās naudas drošības garantiju, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz piectūkstoš latiem.

Par komplekso tūrisma pakalpojumu rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem.

155.12 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz noteiktiem patērētāju līgumiem

Par normatīvajos aktos noteiktās rakstveida informācijas nesniegšanu, tās neiekļaušanu līgumā, slēdzot ar patērētājiem distances līgumus, līgumus ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas, līgumus par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem."

9. Papildināt 155.14 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem."

10. Izslēgt 156.pantu.

11. 166.9 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Par normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu ievietošanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "neatbilstošu preču" ar vārdiem "ievietošanu tirgū".

12. Izteikt 166.10 pantu šādā redakcijā:

"166.10 pants. Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma pārsniegšana precēs

Par tādu preču ievietošanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kurās ķīmisko vielu daudzums vai radiācijas līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās normas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

13. 166.11 pantā:

izslēgt pirmo un otro daļu;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas preču vai pakalpojumu garantijas piedāvāšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš latiem."

14. 166.12 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par normatīvajos aktos noteiktās rakstveida informācijas par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju nenodrošināšanu vai par preču ievietošanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu bez normatīvajos aktos noteiktā marķējuma vai ar marķējumu, kurā sniegtā informācija vai kura izpildījums neatbilst normatīvo aktu prasībām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divdesmit līdz piecsimt latiem.";

izslēgt otro daļu.

15. 166.13 pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "fiziskajām personām" ar vārdiem "no divdesmit pieciem";

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdu "piecsimt" ar vārdu "piecdesmit";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.";

papildināt trešās daļas sankciju pēc vārdiem "fiziskajām personām" ar vārdiem "no divdesmit pieciem" un pēc vārdiem "juridiskajām personām" - ar vārdiem "no piecdesmit".

16. 166.15 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču ievietošanu tirgū, nenodrošinot tās ar atbilstības apliecinājumu vai apstiprinājumu, izņemot ārstniecības līdzekļu ievietošanu tirgū, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču piedāvāšanu vai realizēšanu bez atbilstības apliecinājuma vai apstiprinājuma, izņemot ārstniecības līdzekļu piedāvāšanu vai realizēšanu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

17. Izslēgt 166.16 pantu.

18. Aizstāt 175.9 pantā vārdus "noteiktā termiņā un apjomā" ar vārdiem "noteiktā termiņā vai apjomā".

19. 210.panta pirmajā daļā:

izslēgt skaitli un vārdus "156.panta pirmajā daļā";

papildināt daļu pēc skaitļa "167.1" ar vārdiem "(izņemot lietas par saimnieciskās darbības iekārtu un transporta līdzekļu radītā pieļaujamā trokšņa normatīvu pārkāpumiem)".

20. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli "156".

21. Izteikt 215.4 pantu šādā redakcijā:

"215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta piektajā un sestajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 90.panta pirmajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā, 99., 155.5, 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 un 156.6 pantā, 166.9 panta trešajā un ceturtajā daļā, 166.10 un 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā daļā, 166.13 pantā, 166.15 panta pirmajā un piektajā daļā, 175.9 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Reklāmas likuma vai Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām."

22. 228.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitli "un 167.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir saimnieciskās darbības iekārtu un transporta līdzekļu radītā pieļaujamā trokšņa normatīvu pārkāpumi) lietas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Veselības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Veselības inspekcijas kontroles struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki - naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Veselības inspekcijas vecākie inspektori un vecākie eksperti - naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem;

4) Veselības inspekcijas inspektori un eksperti - naudas sodus līdz divtūkstoš latiem;

5) Veselības inspekcijas jaunākie inspektori un jaunākie
eksperti - naudas sodus līdz tūkstoš latiem."

23. Aizstāt 230.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "166.12 panta pirmajā un otrajā daļā" ar skaitli un vārdiem "166.12 panta pirmajā daļā".

24. Papildināt 261.panta pirmo daļu ar vārdiem "un kura administratīvā pārkāpuma lietā ir izteikusi lūgumu atzīt to par cietušo".

25. Izslēgt 304.panta 2.punktā skaitli un vārdus "155.panta septītajā daļā".

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 7.jūlijā

21.07.2010