Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2., 13.nr.; 2007, 11.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 6., 14., 17., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 27.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 50.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai, pārvaldot un apsaimniekojot dzīvojamo māju, ja šā likuma 51.pantā noteiktajā kārtībā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir tiesības saņemt maksu par dzīvokļu īpašniekiem sniegto pakalpojumu viņu privātīpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā."

2. Papildināt 51.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja dzīvojamā mājā privatizēts tikai viens dzīvokļa īpašums un šā dzīvokļa īpašnieks ir iesniedzis pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu, pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs var nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības šim dzīvokļa īpašniekam, vienojoties ar viņu par dzīvojamās mājas neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību."

3. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

"59.pants. Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" kompetence

(1) Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" ir pienākums:

1) sniegt bezmaksas konsultācijas tās kompetencē esošajos jautājumos;

2) veikt šajā likumā noteiktās valsts dzīvojamo māju un tajās esošo dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu privatizācijas darbības;

3) koordinēt valsts dzīvojamo māju un to daļu nodošanu pašvaldībām;

4) nodot valsts dzīvojamās mājās esošos neprivatizētos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas, neapdzīvojamās telpas un neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas pašvaldībām;

5) pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas un to daļas līdz šo dzīvojamo māju un to daļu nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, ievērojot Civillikuma un citu likumu noteikumus;

6) nodot valsts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;

7) uzturēt un aktualizēt dzīvojamo māju privatizācijas informācijas sistēmu, nodrošinot iespēju to lietot pašvaldībām, kā arī nodrošinot sadarbību ar citu valsts un pašvaldību institūciju informācijas sistēmām (reģistriem).

(2) Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijām, no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no kapitālsabiedrībām informāciju, kas saistīta ar privatizāciju;

2) veikt citas šajā likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētās funkcijas;

3) piedalīties privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanā;

4) sniegt maksas pakalpojumus savas kompetences ietvaros;

5) pieprasīt un saņemt no citām valsts informācijas sistēmām bezmaksas informāciju, kas nepieciešama dzīvojamo māju privatizācijas informācijas sistēmas uzturēšanai un aktualizēšanai."

4. 74.pantā:

papildināt 4.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pēc 2008.gada 1.decembra tiek grozīti attiecīgās teritorijas attīstības plāni, ņemot vērā attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdes viedokli, Ministru kabinets var atcelt lēmumu par izīrētas valsts dzīvojamās mājas neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā.";

papildināt 5.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pēc 2008.gada 1.decembra tiek grozīti attiecīgās teritorijas attīstības plāni, ņemot vērā attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdes viedokli, pašvaldības dome var atcelt lēmumu par izīrētas pašvaldības daudzdzīvokļu vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas neprivatizēšanu un saglabāšanu pašvaldības īpašumā."

5. Pārejas noteikumos:

papildināt 21.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kopā ar dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu pašvaldībai var tikt nodots arī šā likuma 50.panta septītajā daļā minētais pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja par to ir panākta vienošanās ar attiecīgo republikas pilsētas vai novada pašvaldību.";

papildināt 30.1 punktu ar 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5) dzīvojamās mājas un tajās esošos dzīvokļus, neapdzīvojamās telpas un mākslinieku darbnīcas, ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome ir atcēlusi lēmumu par dzīvojamās mājas neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts vai attiecīgās pašvaldības īpašumā saskaņā ar šā likuma 74.panta 4.1 vai 5.1 daļu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Pirkuma līgumos, kuri noslēgti šā likuma 46.pantā noteiktajā kārtībā, pēc pušu vienošanās var pagarināt pirkuma maksas samaksas termiņu, izdarot periodiskus maksājumus ne ilgāk kā 10 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 6.jūlijā

20.07.2010