Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.; 2006, 9.nr.; 2009, 3., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.1 pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) savvaļas sugas dzīvnieku turēšanas vietas;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) izmēģinājumu dzīvnieku audzētāji, lietotāji un piegādātāji;";

izslēgt 19.punktu.

2. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5.punktu;

izslēgt otrās daļas 7.punktu.

3. 11.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos personas sedz izdevumus par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta veiktajiem laboratoriskajiem un diagnostiskajiem izmeklējumiem.

(3) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi apstiprina Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. 21.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu veic praktizējošs veterinārārsts."

5. 25.pantā:

izslēgt 13.punktu;

izslēgt 15.punktu.

6. 54.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesības nodarboties ar veterinārmedicīnisko praksi apliecina veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabinets nosaka profesionālās kvalifikācijas prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta pretendentam, veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas un anulēšanas, kā arī sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietas reģistrācijas kārtību."

7. Papildināt likumu ar 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6 un 54.7 pantu šādā redakcijā:

"54.2 pants. Ministru kabinets nosaka Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

54.3 pants. Latvijas Veterinārārstu biedrība veic šādus valsts pārvaldes uzdevumus:

1) izsniedz un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātus un pagarina to derīguma termiņu;

2) izstrādā un apstiprina veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta pretendenta kvalifikācijas pārbaudes programmu;

3) reģistrē veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņēmējus un viņu veterinārmedicīniskās prakses vietas, kā arī uztur sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu reģistru;

4) izstrādā apmācību programmu un apmāca klaiņojošu suņu un kaķu ķērājus.

54.4 pants. Latvijas Veterinārārstu biedrība, pildot šā likuma 54.3 pantā minētos uzdevumus, ir tiesīga izdot administratīvos aktus.

54.5 pants. Latvijas Veterinārārstu biedrība, pildot šā likuma 54.3 pantā minētos uzdevumus, ir Zemkopības ministrijas funkcionālajā pakļautībā.

54.6 pants. Šā likuma 54.3 pantā minēto uzdevumu izpildē pieņemtā Latvijas Veterinārārstu biedrības lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

54.7 pants. Ministru kabinets nosaka klaiņojošu suņu un kaķu ķērāju apmācības kārtību."

8. Papildināt 57.1 pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Praktizējošam veterinārārstam atļauts izdarīt astes apgriešanu Dzīvnieku aizsardzības likumā noteikto šķirņu suņiem."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 54.panta septītajā daļā, 54.2 un 54.7 pantā minētos noteikumus.

22. Līdz šā likuma 54.panta septītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumi Nr.493 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 3.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 22.jūnijā

06.07.2010