Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 6.nr.; 2009, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam" ar vārdiem "Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šo likumu nepiemēro, ja saskaņā ar likumu, kas reglamentē iepirkumus aizsardzības un drošības jomā, tiek slēgts iepirkuma līgums, kura priekšmets ir:

1) militāra rakstura preces, kas minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346.pantu;

2) preces, kas paredzētas drošības mērķiem un ietver, apstrādā vai citā veidā ir saistītas ar tādu informāciju, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīta par valsts noslēpumu;

3) būvdarbi, preces vai pakalpojumi, kas tieši saistīti ar šīs daļas 1. un 2.punktā minētajām precēm jebkurā to aprites cikla posmā;

4) būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši paredzēti militāriem mērķiem vai tādām būvēm, vai tādu pakalpojumu sniegšanai, informācija par kuriem saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem atzīta par valsts noslēpumu."

2. Izteikt 4.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Šo likumu piemēro līgumiem aizsardzības jomā. Pasūtītājs, ja nepieciešams, ir tiesīgs nepiemērot šo likumu līgumiem, kuri paredzēti militāriem mērķiem un kuru priekšmets ir militāra rakstura preces, kas minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346.pantu. Par šiem atsevišķajiem gadījumiem lemj Ministru kabinets.

(2) Ministru kabinets nosaka, kuros gadījumos un kādā kārtībā, iepērkot militāra rakstura preces, kas minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346.pantu, iepirkumam tiek piemēroti kompensācijas darījuma noteikumi. Kompensācijas darījums šā panta izpratnē ir publisks piegādes līgums, kura izpildes noteikums ir ārvalsts militāras nozīmes preču piegādātāja pienākums veikt darbības, kuru mērķis ir eksportspējīgu vietējās rūpniecības, pakalpojumu un pētniecības nozaru attīstības veicināšana."

3. 8.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā likuma 16.panta 2.1 un 2.2 daļā noteiktajos gadījumos pasūtītājs, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, nepiemēro šā panta pirmajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras un neveic iepirkumu šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā, bet iepērk preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību.";

papildināt septītās daļas pirmo teikumu pēc skaitļa "27." ar skaitli "32.".

4. 8.1 pantā:

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu.

(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku dienas) no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā saskaņā ar šā panta trešo daļu noteiktās prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, izvietojot šīs prasības ne vēlāk, kā paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, un nodrošina tai brīvu un tiešu pieeju.

(5) Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.";

papildināt pantu ar 5.1, 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:

"(51) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē šā panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētos apstākļus.

(52) Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus atbilstoši šā panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgo informāciju var iegūt publiskajās datubāzēs.

(53) Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši šā panta 5.2 daļai. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.";

aizstāt sestās daļas pirmajā teikumā vārdu "piegādātāju" ar vārdu "pretendentu";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā panta 5.3 daļā minēto lēmumu.";

izslēgt desmitajā daļā vārdus "attiecībā uz paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanu pirms iepirkuma veikšanas".

5. Aizstāt 9.panta trešajā daļā vārdu "nosūtīšanas" ar vārdiem "iesniegšanas publicēšanai" un vārdu "nosūtīšana" - ar vārdiem "iesniegšana publicēšanai".

6. Aizstāt 10.pantā skaitli un vārdus "29.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "29.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā, 83.panta otrās daļas 3.punktā, 85.2 panta pirmās daļas 5. un 6.punktā un otrās daļas 2.punktā".

7. Papildināt 16.pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiešās pārvaldes iestādēm Ministru kabineta noteiktajos gadījumos ir obligāti preces un pakalpojumus iegādāties no Ministru kabineta noteiktajām centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi ietilpst Ministru kabineta noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 100 latu vai lielāka.

(22) Ministru kabinets atbilstoši šā panta 2.1 daļai nosaka:

1) gadījumus, kad pasūtītājam (tiešās pārvaldes iestāde) ir obligāti preces vai pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību;

2) preču un pakalpojumu grupas;

3) attiecīgās centralizēto iepirkumu institūcijas un to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus."

8. Izteikt 27.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar šā likuma 32.panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Šīs daļas noteikumi neattiecas uz iepirkuma līgumiem, kas tiek noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros.

(2) Pieņemot lēmumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, pasūtītājs paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem attiecībā uz katru līgumu iesniedz publicēšanai triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Šo nosacījumu var nepiemērot, ja pasūtītājs paziņojumus par iepirkuma procedūras rezultātiem apvieno viena ceturkšņa ietvaros. Šādi apvienotie paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedzami publicēšanai triju darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām."

9. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

(1) Pasūtītājs var iesniegt publicēšanai brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem šā likuma 3., 4. vai 5.pantā, 8.panta septītajā daļā vai 63.pantā minētajos gadījumos papildus 27.panta pirmajā daļā minētā paziņojuma iesniegšanai publicēšanai.

(2) Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem tiek publicēts tādēļ, lai ieinteresētās personas varētu apstrīdēt tāda iepirkuma pamatotību, kas pasūtītāja kļūdas dēļ veikts, nepiemērojot atbilstošu iepirkuma procedūru un nepublicējot paziņojumu par līgumu, un vienlaikus lai novērstu šā likuma 85.3 panta pirmajā daļā minētās sekas."

10. 28.panta pirmās daļas pirmajā teikumā:

papildināt teikumu pēc skaitļa un vārdiem "27.panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "27.1 pantā";

aizstāt skaitli un vārdus "79.panta sestajā" ar skaitli un vārdiem "79.panta septītajā".

11. 29.pantā:

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, publicējot paziņojumu par grozījumiem. Ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka, minimālais termiņš, par kuru pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos šā panta trešās un piektās daļas izpratnē.";

aizstāt vienpadsmitās daļas pirmajā teikumā vārdus "otrās daļas pirmajā teikumā un sestās daļas pirmajā teikumā" ar vārdiem "otrajā un sestajā daļā";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja kāda iemesla dēļ tehniskās specifikācijas un citi dokumenti vai papildu informācija nav pieejama vai arī tiek pieprasīta, bet netiek izsniegta šā likuma 30.pantā paredzētajos termiņos vai ja piedāvājumus var sagatavot tikai pēc līguma izpildes vietas apskates vai iepazīšanās klātienē ar iepirkuma procedūras papildu dokumentiem, pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai piegādātājiem būtu iespēja uzzināt visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu sagatavošanai."

12. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšana un papildu informācijas sniegšana

(1) Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

(2) Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par kandidātu atlases prasībām, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

(3) Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja kandidāts ir laikus pieprasījis minēto papildu informāciju šā likuma 29.panta trīspadsmitās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

(4) Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

(5) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

(6) Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami brīvi un bez maksas. Ja ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas faktiskos izdevumus."

13. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Kārtība, kādā kandidāti un pretendenti informējami par rezultātiem

(1) Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem (noraidītajam kandidātam norāda arī tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus) vai pretendentus par iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā (noraidītajam pretendentam norāda arī tā iesniegtā informatīvā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus). Pasūtītājs visus kandidātus vai pretendentus informē par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija nodota visiem kandidātiem vai visiem pretendentiem vienlaikus, ja informācija nodota tiem vienā dienā.

(2) Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās slēgšanu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieku nosaukumus, norādot:

1) noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, bet šā likuma 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;

2) pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

3) termiņu, kādā pretendents, ievērojot šā likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

(3) Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta vai dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota, pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus kandidātus vai pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta vai dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota. Pasūtītājs visus kandidātus vai pretendentus informē par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

(4) Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

(5) Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodod personīgi.

(6) Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, saglabā pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu."

14. Aizstāt 35.panta piektās daļas pirmajā teikumā vārdu "nosūtīts" ar vārdiem "iesniegts publicēšanai".

15. Aizstāt 37.panta trešajā daļā vārdus "trīs mēnešus" ar vārdiem "vienu mēnesi".

16. 38.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"38.pants. Iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana";

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "un publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar šā likuma 28.pantu, kā arī paziņo par procedūras izbeigšanu visiem kandidātiem vai pretendentiem" ar vārdiem un skaitļiem "nosūta šā likuma 32.panta trešajā daļā minēto informāciju visiem kandidātiem vai pretendentiem un iesniedz publicēšanai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto paziņojumu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs nosūta šā likuma 32.panta trešajā daļā minēto informāciju visiem kandidātiem vai pretendentiem un iesniedz publicēšanai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto paziņojumu, kā arī nosūta procedūras pārtraukšanas pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, norādot apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, tas saskaņā ar šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu vai 63.panta pirmās daļas 1.punktu var piemērot sarunu procedūru. Ja iepirkuma procedūra ir pārtraukta, tā nav atsākama."

17. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

5) kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6) Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

7) kandidāta vai pretendenta - fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā;

8) ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

9) kandidāta vai pretendenta - fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

10) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

11) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā minētie nosacījumi.

(2) Šā panta pirmās daļas 6. un 7.punktā minētās informācijas apkopošanas, sagatavošanas un publiskošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4.punktu.

(4) Attiecībā uz kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

(5) Ja pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar iegūt šā panta pirmās daļas 4., 5., 6. un 7.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz:

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

3) izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

(6) Papildus šā panta piektās daļas 2.punktā minētajā izziņā ietvertajai informācijai attiecībā uz Latvijā reģistrētiem (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātiem, pretendentiem un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

(7) Lai apliecinātu šā panta pirmās daļas 8. un 9.punktā minēto informāciju, ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāts vai pretendents un šā likuma pirmās daļas 11.punktā minētā persona iesniedz savu apliecinājumu.

(8) Atklātā konkursā pasūtītājs pieprasa, lai šā panta piektajā daļā minētās izziņas un septītajā daļā minēto apliecinājumu iesniedz tikai tas pretendents, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņu šā panta piektajā un septītajā daļā minēto dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz šā panta piektajā un septītajā daļā minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

(9) Lai izvērtētu kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona Latvijā vai ārvalstī ir sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

(10) Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša piegādātāja vai šā panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī."

18. Papildināt likumu ar 46.1 pantu šādā redakcijā:

"46.1 pants. Īpaši noteikumi iepirkumiem autotransporta jomā

(1) Pasūtītājs, rīkojot autotransporta līdzekļu iepirkumu, ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un šai nolūkā izvērtē vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu.

(2) To autotransporta līdzekļu kategorijas, kuru iepirkumos piemēro šā panta prasības, kā arī minēto autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmās daļas prasības pasūtītājs izpilda vienā no šādiem veidiem:

1) tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa un šā panta pirmajā daļā minēto vielu emisiju apjomu, kā arī, ja nepieciešams, citiem ietekmes uz vidi aspektiem;

2) izvērtē ekspluatācijas ietekmes uz enerģētiku un vidi faktorus, nosakot piedāvājumu vērtēšanas kritērijus saskaņā ar šā likuma 51.pantu. Pasūtītājs minētos faktorus ir tiesīgs izteikt un izvērtēt naudas izteiksmē, izmantojot Ministru kabineta noteikto metodiku autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai."

19. Papildināt 55.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts vairākās daļās un to skaits ir nesamērīgi liels, pasūtītājs var nenosaukt par katru daļu piedāvāto cenu, bet nokopēt un izsniegt katram piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībniekam finanšu piedāvājuma kopiju, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta par katru daļu piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama."

20. Aizstāt 56.panta ceturtās daļas otrajā teikumā vārdu "nosūtīt" ar vārdiem "iesniegt publicēšanai".

21. Aizstāt 64.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 63.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, otrās daļas 1. un 2.punktu, kā arī trešo un ceturto daļu" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 1. un 2.punktu, kā arī ceturto daļu".

22. 67.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtajā daļā minētais nogaidīšanas termiņš ir:

1) 10 dienas pēc dienas, kad šā likuma 32.panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

2) 15 dienas pēc šā likuma 32.panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

(6) Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var slēgt, neievērojot šā panta ceturto daļu, ja:

1) vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav kandidātu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā;

2) tiek rīkots šā likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkums pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā;

3) tiek piemērota sarunu procedūra saskaņā ar šā likuma 63.pantu, nepublicējot paziņojumu par līgumu;

4) līgumu slēdz vispārīgās vienošanās ietvaros saskaņā ar šā likuma 65.pantu;

5) līgumu slēdz dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros saskaņā ar šā likuma 66.pantu."

23. 68.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pirms piekrišanas izteikšanas apakšuzņēmēja maiņai pasūtītājs, piemērojot šā likuma 39.panta nosacījumus, papildus pārliecinās par iesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību šā likuma 39.panta pirmās daļas prasībām un apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

24. Izteikt 79.panta sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes vienlaikus informē visus metu konkursa dalībniekus par pieņemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem un norāda termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Informējot metu konkursa dalībniekus, pasūtītājs ievēro šā likuma 32.panta ceturtās, piektās un sestās daļas prasības.

(7) Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šā panta sestajā daļā minētās metu konkursa dalībnieku informēšanas iesniedz publicēšanai paziņojumu par metu konkursa rezultātiem saskaņā ar šā likuma 28.pantu. Pasūtītājs nepublicē tādu informāciju par metu konkursa rezultātiem, kuras publiskošana kavē likuma piemērošanu, kaitē piegādātāju likumīgām komerciālajām interesēm vai brīvai konkurencei starp pakalpojumu sniedzējiem."

25. Papildināt 80.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iepirkumu uzraudzības birojs ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz šā likuma 81.panta 7.punktā minētās funkcijas izpildi."

26. Izteikt 82.pantu šādā redakcijā:

"82.pants. Iesniegumu izskatīšanas komisija

(1) Iesniegumus par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskata Iepirkumu uzraudzības biroja izveidota iesniegumu izskatīšanas komisija (turpmāk - komisija) triju locekļu sastāvā. Komisijas locekļi ir Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonas. Komisijas priekšsēdētājs atbilst šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un vismaz vēl viens komisijas loceklis atbilst vismaz šā panta otrās daļas 1.punktā minētajam kritērijam. Lai izskatītu iesniegumus, Iepirkumu uzraudzības birojs var pieaicināt iepirkumu lietpratēju vai ekspertu.

(2) Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1) viņam ir augstākā juridiskā izglītība (apguvis akadēmisko studiju programmu tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu tiesību zinātnēs, iegūstot jurista kvalifikāciju);

2) viņam ir vismaz divu gadu darba pieredze iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšanā.

(3) Par komisijas locekli, lietpratēju vai ekspertu nevar būt persona, kura iepriekš sniegusi konsultācijas par iesniegumā minēto iepirkumu vai ir ieinteresēta iegūt tiesības uz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu, vai ir saistīta ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu. Pirms iesnieguma izskatīšanas visi komisijas locekļi, lietpratējs un eksperts paraksta attiecīgu apliecinājumu. Šā panta izpratnē komisijas loceklis, lietpratējs un eksperts ir saistīts ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu, ja viņš ir:

1) juridiskās personas - iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta - īpašnieka vai amatpersonas radinieks;

2) fiziskās personas - iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta - radinieks;

3) juridiskās personas - iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta - pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai īpašnieks, kas pārtraucis darba attiecības vai īpašuma attiecības ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu laikposmā, kas ir īsāks par 24 mēnešiem, vai to radinieks.

(4) Komisija lēmumu pieņem balsojot. Pieņemot lēmumu, komisijas locekļi ir neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam. Lietpratējs un eksperts piedalās komisijas sēdēs bez balsstiesībām un izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli par iesnieguma izskatīšanas laikā konstatētajiem faktiem vai sniedz atzinumu par komisijas uzdotajiem jautājumiem."

27. Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

"83.pants. Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem

(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā. Šīs nodaļas izpratnē par iepirkuma procedūru uzskatāma arī šā likuma 8.panta septītajā daļā paredzēto prasību piemērošana.

(2) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus) Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanai šādos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski;

2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu;

3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

(3) Iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegumu par slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā un paziņojumā par līgumu, kā arī dokumentos par sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, vai konkursa dialoga dokumentos un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā četras darbdienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, bet iesniegumu par slēgta konkursa, sarunu procedūras vai konkursa dialoga uzaicinājumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā četras darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegumu par metu konkursa nolikumā un paziņojumā par metu konkursu iekļautajām prasībām var iesniegt ne vēlāk kā 10 dienas pirms metu iesniegšanas termiņa beigām.

(4) Iesniegums iesniedzams rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;

2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums;

3) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;

4) iesnieguma juridiskais pamatojums;

5) iesnieguma iesniedzēja prasība.

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ievieto ziņas par to savā mājaslapā internetā, norādot iesnieguma iesniedzēju, pasūtītāju un iepirkuma procedūru, kuras likumību apstrīd iesnieguma iesniedzējs, kā arī informē pasūtītāju par administratīvās lietas ierosināšanu, nosūtot paziņojumu par saņemto iesniegumu un iesnieguma kopiju uz pasūtītāja norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi, un pasūtītājs neslēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, kamēr nav saņemts komisijas lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem vai administratīvās lietas izbeigšanu.

(6) Ja tiek iesniegts iesniegums par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību un iesniegumu par to pašu iepirkuma procedūru jau ir iesniedzis cits iesnieguma iesniedzējs, bet tas vēl nav izskatīts, šos iesniegumus var apvienot un izskatīt kopā.

(7) Iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt iesniegto iesniegumu jebkurā brīdī, kamēr komisija nav pieņēmusi lēmumu par attiecīgo iesniegumu."

28. Aizstāt 83.1 panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "ceturtās vai septītās" ar vārdiem "trešās vai ceturtās";

29. Izslēgt 83.2 pantu.

30. 84.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Izskatot iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, komisija ar savu lēmumu var:

1) atļaut slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un atstāt spēkā iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības vai pasūtītāja vai iepirkuma komisijas lēmumu, ja iesniegums ir nepamatots vai pamatots, taču komisijas konstatētie pārkāpumi nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu;

2) aizliegt slēgt iepirkuma līgumu, ja pasūtītājs nav ievērojis šā likuma 32.pantā vai 79.panta septītajā daļā noteiktās prasības;

3) aizliegt slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un atcelt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības vai pasūtītāja vai iepirkuma komisijas lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā, ja iesniegums ir pamatots un komisijas konstatētie pārkāpumi var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu;

4) atstāt spēkā pasūtītāja vai iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja iesniegums ir nepamatots;

5) atcelt pasūtītāja vai iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja iesniegums ir pamatots.

(3) Šā panta otrās daļas 2., 3. un 5.punktā minētajos gadījumos komisija var lemt par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai. Komisija var uzdot pasūtītājam pārtraukt iepirkuma procedūru tikai tādā gadījumā, ja pasūtītāja pieļautos iepirkuma procedūras pārkāpumus citādi nav iespējams novērst.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja iesnieguma izskatīšanas laikā komisija konstatē, ka iesniegums atstājams bez izskatīšanas, tā var pieņemt lēmumu par administratīvās lietas izbeigšanu. Ja iesniedzējs atsauc iesniegumu, attiecīgais administratīvais process uzskatāms par izbeigtu.";

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "visus piegādātājus (turpmāk - dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt tās pieņemtais lēmums" ar vārdiem "pretendentu (turpmāk - dalībnieki), kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju".

31. Izteikt 85.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lietu izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā.

(2) Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Citus tiesas nolēmumus var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(3) Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

32. Papildināt likumu ar XII1 un XII2 nodaļu šādā redakcijā:

"XII1 nodaļa. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšana vai atcelšana vai līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšana

85.1 pants. Pieteikuma iesniegšana un lietas izskatīšana par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu

(1) Pieteikumu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu var iesniegt šā likuma 83.panta pirmajā daļā minētās personas.

(2) Pieteikums iesniedzams Administratīvajai rajona tiesai, kura lietu izskata triju tiesnešu sastāvā. Pieteikuma un lietas izskatīšanai piemēro Administratīvā procesa likuma normas, tajā skaitā normas par publisko tiesību līguma izskatīšanu tiesā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Pieteikumu par šā likuma 85.2 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem var iesniegt šādos termiņos:

1) sešu mēnešu laikā no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas - 85.2 panta pirmās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos;

2) viena mēneša laikā no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas - 85.2 panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punktā minētajos gadījumos.

(4) Vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu vai lietas izskatīšanas laikā pieteicējs Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā var lūgt, lai tiek piemērots pagaidu noregulējums, par tā līdzekli nosakot aizliegumu veikt noteiktas darbības, kas saistītas ar iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildi.

(5) Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Citus tiesas nolēmumus var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(6) Ja jautājums ir saistīts tikai ar iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās spēkā neesamības gadījumiem, kas nav minēti šā likuma 85.2 pantā, prasība iesniedzama vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

85.2 pants. Gadījumi, kad iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai atcelt to noteikumus vai saīsināt līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu

(1) Tiesa iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai atcelt to noteikumus vai saīsināt līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, nepiemērojot šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras vai 8.panta septītajā daļā minēto iepirkuma veikšanas kārtību, ja pasūtītājam tā bija jāpiemēro;

2) ja pasūtītājs ir nepamatoti piemērojis šā likuma 63.pantā noteikto sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, vai nepamatoti veicis iepirkumu šā likuma 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā, bet paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem ir norādījis pamatojumu minētā tiesiskā regulējuma piemērošanai, kā arī informējis piegādātāju, kas ir pieteicējs tiesā, atbilstoši šā likuma 32.pantam;

3) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, neievērojot šā likuma 67.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu;

4) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, pārkāpjot šā likuma 83.panta piektajā daļā noteikto aizliegumu slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;

5) iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 65.panta septītajā daļā minētās prasības, ja konkrētā līguma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;

6) iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 66.panta ceturtajā vai piektajā daļā minētās prasības, ja konkrētā līguma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minētajos gadījumos iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos neatzīst par spēkā neesošu, negroza vai neatceļ to noteikumus, nesaīsina līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu, lai arī ir pieļauti likuma pārkāpumi, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1) pasūtītājs ir publicējis šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā minēto paziņojumu;

2) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās tika noslēgta ne agrāk kā vienpadsmitajā dienā pēc dienas, kad šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;

3) ir ievērots šā likuma 83.panta piektajā daļā noteiktais aizliegums slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.

(3) Šā panta pirmās daļas 5. vai 6.punktā minētajos gadījumos iepirkuma līgumu neatzīst par spēkā neesošu, negroza vai neatceļ tā noteikumus, nesaīsina tā termiņu, lai arī ir pieļauti likuma pārkāpumi, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1) pasūtītājs ir informējis pretendentus saskaņā ar šā likuma 32.pantu;

2) konkrētais līgums noslēgts, ievērojot šā likuma 67.panta ceturtajā daļā minēto termiņu;

3) ir ievērots šā likuma 83.panta piektajā daļā noteiktais aizliegums slēgt iepirkuma līgumu.

85.3 pants. Tiesas spriedums par iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos

(1) Ja tiesa konstatē, ka iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, pārkāpjot šā likuma normas, un secina, ka pieteikums ir apmierināms, tā, ievērojot šā likuma nosacījumus, pati izvēlas vienu no šādiem sprieduma veidiem:

1) atzīst iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža;

2) groza vai atceļ iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumus. Pieņemot šo spriedumu, tiesa papildus saīsina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu;

3) saīsina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu.

(2) Tiesa, izvēloties vienu no šā panta pirmajā daļā minētajiem sprieduma veidiem, nav saistīta ar pieteikuma iesniedzēja norādīto pieteikuma priekšmetu un prasījuma robežām.

(3) Tiesa, izvēloties šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minēto sprieduma veidu, izvērtē, kurš sprieduma veids konkrētajā gadījumā ir pietiekami samērīgs, iedarbīgs un preventīvs, lai nodrošinātu, ka turpmāk pasūtītājs nepieļauj šā likuma pārkāpumus. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto sprieduma veidu tiesa pieņem tikai šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos.

(4) Tiesa nepieņem šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minēto spriedumu, ja sabiedrības interesēs ir būtiski saglabāt iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās radītās sekas. Finansiālās sekas (piemēram, izmaksas izpildes kavējuma, izpildītāja maiņas, sankciju vai citu juridisko saistību dēļ) pašas par sevi vien nav uzskatāmas par pietiekamu pamatu šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minētā sprieduma nepieņemšanai.

(5) Ja iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, neievērojot šā likuma 67.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu vai pārkāpjot šā likuma 83.panta piektajā daļā noteikto aizliegumu slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tiek konstatēts, ka iepirkuma procedūra līdz lēmuma pieņemšanai par uzvarētāja noteikšanu ir veikta saskaņā ar šā likuma prasībām un minētais lēmums nav ietekmējis tā pretendenta izredzes iegūt līguma slēgšanas tiesības, kurš iesniedzis pieteikumu, tiesa pieņem šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā minēto spriedumu.

(6) Pieņemot kādu no šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajiem spriedumiem, tiesa lemj par to līgumu spēkā esamību, kuri noslēgti, pamatojoties uz attiecīgo vispārīgo vienošanos.

(7) Tiesa sprieduma norakstu nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam.

XII2 nodaļa. Zaudējumu atlīdzināšana

85.4 pants. Zaudējumu atlīdzināšana

(1) Zaudējumus, kas nodarīti administratīvā procesa ietvaros, atlīdzina saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu. Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu tiesvedības kārtībā izskata Administratīvā rajona tiesa triju tiesnešu sastāvā.

(2) Ja zaudējumi nodarīti ārpus administratīvā procesa, par to atlīdzināšanu pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma lemj tiesa, izskatot attiecīgu pieteikumu un pieņemot kādu no šā likuma 85.3 panta pirmajā daļā minētajiem spriedumiem. Pierādīšanas pienākums par šādu zaudējumu esamību un atlīdzinājuma apmēru gulstas uz pieteicēju. Pēc sprieduma spēkā stāšanās dienas šādu zaudējumu atlīdzināšanu var prasīt civiltiesiskā kārtībā.

(3) Iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņā ar šā likuma 83.pantu, zaudējumu atlīdzināšana netiek lūgta. Pasūtītāja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var lūgt vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā vai vēršoties pie pasūtītāja Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkumu uzraudzības birojs neatbild par pasūtītāja nodarītajiem zaudējumiem."

33. Papildināt 87.panta pirmās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu pēc vārda "būvdarbu" ar vārdiem "piegādes un pakalpojumu".

34. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma grozījumi, kas stājas spēkā 2010.gada 15.jūnijā, nav attiecināmi uz iepirkuma procedūrām un šā likuma 8.1 pantā minētajiem iepirkumiem, kuri izsludināti līdz 2010.gada 14.jūnijam, ciktāl šajos pārejas noteikumos nav noteikts citādi.

15. Šā likuma 39.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā (redakcijā, kas stājas spēkā 2010.gada 15.jūnijā) minētie izslēgšanas nosacījumi attiecināmi uz kandidātu, pretendentu vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja attiecīgais pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija.

16. Šā likuma 39.panta pirmās daļas 5.punkts (redakcijā, kas stājas spēkā 2010.gada 15.jūnijā) attiecināms arī uz tām iepirkuma procedūrām, kuras izsludinātas līdz 2010.gada 14.jūnijam, ja vien kandidāts vai pretendents nav izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā pirms 2010.gada 15.jūnija.

17. Šā likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktu, kā arī sesto un septīto daļu piemēro no 2010.gada 1.oktobra. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.augustam izdod šā likuma 39.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

18. Šā likuma grozījums par 3.panta papildināšanu ar piekto daļu stājas spēkā 2011.gada 1.augustā.

19. Ministru kabinets līdz 2010.gada 5.oktobrim izdod šā likuma 4.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

20. Šā likuma 4.pants zaudē spēku 2011.gada 1.augustā.

21. Grozījums šā likuma 28.panta pirmās daļas pirmajā teikumā par tā papildināšanu pēc skaitļa un vārdiem "27.panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "27.pantā", 27.1 pants un 83.panta otrās daļas 3.punkts, kas regulē brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, kā arī 85.2 panta otrā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.augustā.

22. Līdz šo pārejas noteikumu 21.punktā minētā grozījuma šā likuma 28.panta pirmās daļas pirmajā teikumā spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus 28.panta pirmās daļas pirmajā teikumā minētos noteikumus. 

23. Šā likuma 46.1 pants stājas spēkā 2010.gada 4.decembrī. Ministru kabinets līdz 2010.gada 4.decembrim izdod šā likuma 46.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.

24. Šā likuma grozījums par 85.panta izteikšanu jaunā redakcijā neattiecas uz tiem gadījumiem, kad pieteikumi tiesā par Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu iesniegti līdz 2010.gada 14.jūnijam.

25. Šā likuma 85.1 panta pirmajā daļā minēto pieteikumu var iesniegt, ja iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, sākot ar 2010.gada 15.jūniju.

26. Iesniegums par pārkāpumiem, kas pieļauti iepirkuma procedūrā, kuras ietvaros paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts līdz 2010.gada 14.jūnijam, iesniedzams saskaņā ar šā likuma 83.panta otro daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 14.jūnijam), kura regulē termiņus iesnieguma iesniegšanai par iespējamiem pārkāpumiem iepirkuma procedūrā. Iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās šādā iepirkuma procedūrā slēdzama saskaņā ar šā likuma 67.panta ceturto daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 14.jūnijam).

27. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.augustam izdod šā likuma 10.pantā minētos noteikumus par šā likuma 6.pantā, 9.panta sestajā un septītajā daļā, 25.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā, 28.panta pirmajā un trešajā daļā, 29.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā, 83.panta otrās daļas 3.punktā, 85.2 panta pirmās daļas 5. un 6.punktā un otrās daļas 2.punktā, kā arī 87.panta pirmās daļas 1.punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajām līgumcenu robežām. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.augustam piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.364 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

28. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 16.panta 2.2 daļā minētos noteikumus.

29. Ievērojot Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2010.gada 19.aprīļa spriedumu lietā Nr.2009-77-01 "Par Publisko iepirkumu likuma 83.2 panta un pārejas noteikumu 12.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam", ar ko šā likuma 83.2 pants tika atzīts par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam un spēkā neesošu no sprieduma spēkā stāšanās dienas, Iepirkumu uzraudzības birojs:

1) līdz 2010.gada 1.jūlijam atmaksā šā likuma 83.pantā minētajam iesnieguma iesniedzējam tā iemaksāto iesnieguma nodrošinājumu, ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums attiecīgajā lietā nav pieņemts līdz 2010.gada 20.aprīlim;

2) 30 dienu laikā no galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas atmaksā 83.pantā minētajam iesnieguma iesniedzējam tā iemaksāto iesnieguma nodrošinājumu, ja persona ir pārsūdzējusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu un tiesa šo personas pieteikumu ir pilnībā vai daļēji apmierinājusi;

3) iemaksāto iesnieguma nodrošinājumu ieskaita valsts budžetā līdz 2010.gada 1.jūlijam, ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņēmusi lēmumu, ar kuru iesniedzēja iesniegums atzīts par nepamatotu, izņemot gadījumu, kad persona Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu ir pārsūdzējusi tiesā;

4) 30 dienu laikā no galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas ieskaita valsts budžetā iemaksāto iesnieguma nodrošinājumu, ja tiesa personas pieteikumu ir noraidījusi."

35. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra direktīvas 2007/66/EK, ar ko Padomes direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/33/EK par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi."

Likums stājas spēkā 2010.gada 15.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 9.jūnijā

15.06.2010