Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
SAPRAŠANĀS MEMORANDS
starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti

Eiropas Kopiena,

Beļģijas Karaliste,

Čehijas Republika,

Dānijas Karaliste,

Vācijas Federatīvā Republika,

Igaunijas Republika,

Grieķijas Republika,

Spānijas Karaliste,

Francijas Republika,

Īrija,

Itālijas Republika,

Kipras Republika,

Latvijas Republika,

Lietuvas Republika,

Luksemburgas Lielhercogiste,

Ungārijas Republika,

Maltas Republika,

Nīderlandes Karaliste,

Austrijas Republika,

Polijas Republika,

Portugāles Republika,

Slovēnijas Republika,

Slovākijas Republika,

Somijas Republika,

Zviedrijas Karaliste,

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

un

Andoras Firstiste

ir vienojušās par sekojošo.

Noslēdzot nolīgumu, kas nosaka līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (turpmāk -"direktīva"), Eiropas Kopiena, tās dalībvalstis un Andoras Firstiste ir parakstījušas šo Saprašanās memorandu, kurš papildina šo nolīgumu.

1. Šā Saprašanās memoranda parakstītāji uzskata, ka iepriekšminētais nolīgums starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti un šis Saprašanās memorands ir pieņemams nolīgums, kas aizsargā pušu likumīgās intereses. Tādējādi tās labā ticībā piemēro pieņemtos pasākumus un atturas ar vienpusēju rīcību kaitēt šim nolīgumam bez pamatota iemesla. Ja konstatēta būtiska atšķirība 2003.gada 3.jūnijā pieņemtās direktīvas un nolīguma piemērošanas jomā, jo īpaši attiecībā uz nolīguma 4. un 6.pantu, Līgumslēdzējas puses nekavējoties savstarpēji apspriežas saskaņā ar nolīguma 13.panta 4.punktu, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāti līdzvērtīgi pasākumi tiem, kuri paredzēti nolīgumā.

2. Iepriekšminētajā direktīvā paredzētā pārejas laikā Eiropas Kopiena apņemas sākt diskusijas ar citiem svarīgiem finanšu centriem, lai nodrošinātu, ka šīs jurisdikcijas piemēro līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri paredzēti direktīvā.

3. Lai piemērotu iepriekšminētā nolīguma 12.pantu, Andoras Firstiste nolīguma piemērošanas pirmajā gadā apņemas ieviest savos tiesību aktos nodokļu krāpšanas nozieguma koncepciju, kas ietver vismaz kļūdainu, viltotu un attiecībā uz to saturu par nederīgiem atzītu dokumentu izmantošanu, lai maldinātu nodokļu administrāciju attiecībā uz ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokļiem. Šā Saprašanās memoranda parakstītāji pieņem zināšanai, ka šī nodokļu krāpšanas definīcija attiecas vienīgi uz ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli saskaņā ar šo nolīgumu, un tā neskar attīstību un/vai lēmumus saistībā ar nodokļu krāpšanu citos nosacījumos un citā kontekstā.

4. Andoras Firstiste un jebkura Eiropas Kopienas dalībvalsts, kas to vēlas, sāk divpusējas sarunas, lai precizētu informācijas apmaiņas administratīvo procedūru.

5. Šī Saprašanās memoranda parakstītāji svinīgi paziņo, ka nolīguma par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli parakstīšana un sarunu uzsākšana par monetāro nolīgumu ietver būtiskus soļus sadarbības nostiprināšanā starp Firstisti un Eiropas Savienību.

Šādā padziļinātā kontekstā, kā arī divpusējās sarunās, ko paredz 4.punkts, Andoras Firstiste un katra Eiropas Kopienas dalībvalsts sāks apspriedes, lai paplašinātu fiskālo un ekonomisko sadarbību. Šīs apspriedes norisinās sadarbības gaisotnē, kas ņem vērā izlīdzinājumu fiskālajā jomā, kuru sasniegusi Andoras Firstiste, un ko apstiprina ar šā nolīguma parakstīšanu. Konkrēti, šo apspriežu rezultātā varētu īstenot:

- ekonomiskās sadarbības divpusējās programmas, lai veicinātu Andoras ekonomikas integrāciju Eiropas ekonomikā,

- divpusēju sadarbību nodokļu jomā, kas paredz izvērtēt nosacījumus, kādos varētu tikt atcelti vai samazināti nodokļi, ko dalībvalstis ietur no ienākumiem par pakalpojumu sniegšanu un finanšu pakalpojumiem.

Saprašanās memorands sastādīts Briselē, 2004.gada 15.novembrī, divos eksemplāros angļu, dāņu, čehu, igauņu, franču, grieķu, holandiešu, itāliešu, katalāņu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, somu, ungāru, slovāku, slovēņu, spāņu, vācu un zviedru valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Maltiešu valodas nolīguma versijas autentiskumu apliecina parakstītāji, veicot vēstuļu apmaiņu. Šīs versijas teksts būs vienlīdz autentisks, tāpat kā iepriekšējā daļā minēto valodu versijas.

 

Beļģijas Karalistes vārdā

Jan De Bock

Čehijas Republikas vārdā

Jan Kohout

Dānijas Karalistes vārdā

Claus Grube

Vācijas Federatīvās Republikas vārdā

Wilhelm Schönfelder

Igaunijas Republikas vārdā

Väino Reinart

Grieķijas Republikas vārdā

Vassilis Kaskarelis

Spānijas Karalistes vārdā

Carlos Bastarreche Sagües

Francijas Republikas vārdā

Pierre Sellal

Īrijas vārdā

Anne Aanderson

Itālijas Republikas vārdā

Rocco Antonio Cangelosi

Kipras Republikas vārdā

Nicholas Emiliou

Latvijas Republikas vārdā

Andris Ķesteris

Lietuvas Republikas vārdā

Oskaras Jusys

Luksemburgas Lielhercogistes vārdā

Martine Schommer

Ungārijas Republikas vārdā

Tibor Kiss

Maltas Republikas vārdā

Richard Cachia Caruana

Nīderlandes Karalistes vārdā

Tom J.A.M. De Bruijn

Austrijas Republikas vārdā

Gregor Woschnagg

Polijas Republikas vārdā

Marek Grela

Portugāles Republikas vārdā

Alvaro Mendona e Moura

Slovēnijas Republikas vārdā

Ciril Stokelj

Slovākijas Republikas vārdā

Miroslav Adamis

Somijas Republikas vārdā

Eikka Kosonen

Zviedrijas Karalistes vārdā

Sven-Olof Petersson

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vārdā

John Grant

Eiropas Kopienas vārdā

Maria van der Hoeven

Viviane Reding