Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
SAPRAŠANĀS MEMORANDS
starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti

Beļģijas Karaliste,

Čehijas Republika,

Dānijas Karaliste,

Vācijas Federatīvā Republika,

Igaunijas Republika,

Grieķijas Republika,

Spānijas Karaliste,

Francijas Republika,

Īrija,

Itālijas Republika,

Kipras Republika,

Latvijas Republika,

Lietuvas Republika,

Luksemburgas Lielhercogiste,

Ungārijas Republika,

Maltas Republika,

Nīderlandes Karaliste,

Austrijas Republika,

Polijas Republika,

Portugāles Republika,

Slovēnijas Republika,

Slovākijas Republika,

Somijas Republika,

Zviedrijas Karaliste,

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

un

Lihtenšteinas Firstiste, še turpmāk "Lihtenšteina",

ir vienojušās par turpmāko.

 

1. Ievads

Lihtenšteina un Eiropas Kopiena noslēdz nolīgumu, ar ko nosaka pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi pasākumiem, ko paredz Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīva 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (še turpmāk "direktīva"). Šis Saprašanās memorands papildina šo nolīgumu.

 

2. Pārrunas ar citām trešām valstīm par līdzvērtīgu pasākumu noteikšanu

Direktīvā paredzētajā pārejas laikā Eiropas Kopiena uzsāk pārrunas ar citiem svarīgiem finanšu centriem ar nolūku veicināt šajās jurisdikcijās tādu pasākumu pieņemšanu, kuri ir līdzvērtīgi Kopienas pieņemtajiem.

 

3. Nodoma paziņošana

Šā Saprašanās memoranda parakstītāji paziņo, ka viņi uzskata: 1.punktā minētais nolīgums un šis memorands veido pieņemamu un līdzsvarotu vienošanos, ko var uzskatīt par tādu, kura nodrošina pušu intereses. Tādēļ viņi labā ticībā īstenos pasākumus, par ko ir vienojušies, un nedarbosies vienpusēji, lai bez pienācīga iemesla nesagrautu šo vienošanos.

Ja rastos jebkāda svarīga atšķirība starp 2003.gada 3.jūnijā pieņemtās direktīvas un nolīguma piemērošanas jomu, it īpaši attiecībā uz nolīguma 6.pantu, Līgumslēdzējas puses nekavējoties sāk konsultācijas saskaņā ar nolīguma 13.pantu, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāts nolīgumā noteiktais pasākumu līdzvērtīgais raksturs.

Lihtenšteina apņemas pielikt vislielākās pūles, lai bez kavēšanās noteiktu, vai tiesiski pamatota prasība par informācijas apmaiņu saskaņā ar nolīguma 10.pantu ir pieņemama saskaņā ar tās procesuālajiem tiesību aktiem.

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis sadarbībā ar Lihtenšteinu ņems vērā Lihtenšteinas lēmumu nodrošināt pasākumus, kas ir līdzvērtīgi direktīvā noteiktajiem, to skaitā sadarbību fiskālajos jautājumos. Parakstītāji šajā kontekstā piekrīt, ka katra nolīguma 10.panta 4.punktā paredzētā sarunu puse paralēli šīm sarunām var izvirzīt citus nodokļu jautājumus, to skaitā jautājumus, kas saistīti ar nodokļu dubultās uzlikšanas ienākumam novēršanu vai samazināšanu.

Šis memorands ir parakstīts 2004.gada 7.decembrī divos eksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un katrs no šiem tekstiem ir vienlīdz autentiskas.

Maltiešu valodas autentiskumu apstiprinās Līgumslēdzējas puses, veicot vēstuļu apmaiņu. Šis teksts būs tikpat autentisks kā iepriekšējā punktā minētajās valodās.

 

Beļģijas Karalistes vārdā

Jan De Bock

Čehijas Republikas vārdā

Jan Kohout

Dānijas Karalistes vārdā

Claus Grube

Vācijas Federatīvās Republikas vārdā

Dr. Wilhelm Schönfelder

Igaunijas Republikas vārdā

Väino Reinart

Grieķijas Republikas vārdā

Vassilis Kaskarelis

Spānijas Karalistes vārdā

Carlos Bastarreche Sagües

Francijas Republikas vārdā

Pierre Sellal

Īrijas vārdā

Anne Anderson

Itālijas Republikas vārdā

Rocco Antonio Cangelosi

Kipras Republikas vārdā

Nicholas Emiliou

Latvijas Republikas vārdā

Pēteris Ustubs

Lietuvas Republikas vārdā

Oskaras Jusys

Luksemburgas Lielhercogistes vārdā

Martine Schommer

Ungārijas Republikas vārdā

Tibor Kiss

Maltas Republikas vārdā

Richard Cachia Caruana

Nīderlandes Karalistes vārdā

Tom J.A.M. De Bruijn

Austrijas Republikas vārdā

Gregor Woschnagg

Polijas Republikas vārdā

Marek Grela

Portugāles Republikas vārdā

Alvaro Mendona e Moura

Slovēnijas Republikas vārdā

Ciril Stokelj

Slovākijas Republikas vārdā

Maros Sefcovic

Somijas Republikas vārdā

Eikka Kosonen

Zviedrijas Karalistes vārdā

Sven-Olof Petersson

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vārdā

John Grant

Eiropas Kopienas vārdā

Gerrit Zalm

Laszlo Kovacs

Sanmarīno Republikas vārdā

Fabio Berardi