Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.; 2007, 3., 7., 21.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 1., 7., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "iespaids" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "ietekme" (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "Valsts policija" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina Rīgas motormuzeja darbību, uztur un attīsta muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, veic zinātnisko pētniecību un sabiedrības izglītošanu."

3. Izslēgt 4.1 panta trešajā daļā vārdus "un tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību komersantam izsniedz" un vārdus - "un tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību izsniedz".

4. 9.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja transportlīdzeklim uzstāda ierīci, kas paredzēta velosipēdu vai papildu bagāžas pārvadāšanai, un šī ierīce vai ar to pārvadājamā bagāža aizsedz uzstādīto numura zīmi, transportlīdzeklim var papildus piešķirt vienu ar identisku simbolu kombināciju apzīmētu numura zīmi, ja ierīces izgatavotājs tai paredzējis vietu numura zīmes uzstādīšanai.";

izteikt piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) persona strādā algotu darbu ārvalstīs vai mācās tādā mācību iestādē vai uzņēmumā, kurš atrodas ārvalstīs, vai ārvalstīs veic uzņēmējdarbību kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona;".

5. 10.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Personai, kura nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis un kura nav saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, transportlīdzekli var reģistrēt Latvijā uz laiku līdz sešiem mēnešiem.";

izslēgt septītajā daļā vārdus "un velosipēdi";

papildināt astoto daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kokvedējus, kuru gabarīti pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos noteiktos lielumus.";

papildināt devītās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "uz transportlīdzekļa" ar vārdiem "vai uzrādītās numura zīmes";

papildināt devītās daļas otro teikumu ar vārdiem "un numura zīmes, ja ir aizdomas par numura zīmju viltošanu".

6. Papildināt likumu ar 10.2 pantu šādā redakcijā:

"10.2 pants. Velosipēdu reģistrācija

(1) Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga, un ceļu satiksmē atļauts piedalīties arī ar nereģistrētiem velosipēdiem.

(2) Velosipēdu reģistrāciju veic Ceļu satiksmes drošības direkcija.

(3) Attiecībā uz velosipēdiem nav piemērojams tiesiskais regulējums, kas noteikts šīs nodaļas 9., 10., 10.1, 11., 12., 13., 14., 15., 15.1, 16. un 17.pantā.

(4) Kārtību, kādā notiek velosipēdu reģistrācija, nosaka Ministru kabinets."

7. 11.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) citai personai (ieguvējam) tiek veikta, abām pusēm vai to pilnvarotām personām vēršoties attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz. Šie gadījumi attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijā un kuru ieguvējiem tiks izsniegta reģistrācijas apliecība."

8. Papildināt 21.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pilnvara nav jāiesniedz, ja reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdarījis atzīmi par piešķirto pilnvarojumu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites vai transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam."

9. 22.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības kārtību, tiesību iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Komersantam un izglītības iestādei, kas vēlas nodarboties ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību, ir jāsaņem mācību karte. Mācību karte ir dokuments, kas dod tiesības nodarboties ar tajā norādīto kategoriju transportlīdzekļu vadītāju apmācību konkrētās mācību telpās un kas apliecina, ka mācību telpas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Mācību karti izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, traktortehnikas vadītāju apmācībai - Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra."

10. Aizstāt 25.panta ceturtās daļas otrajā teikumā vārdus "lēmumā norādītajai institūcijai" ar vārdiem "Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai vai Valsts policijai".

11. 30.pantā:

izslēgt otrās daļas 5.punktā vārdus "uz vienu gadu";

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir nozagta vai zudusi un 30 dienu laikā no attiecīgās informācijas reģistrācijas dienas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav saņemta jauna transportlīdzekļu vadītāja apliecība."

12. 43.2 panta septītajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums par naudas soda piemērošanu stājas spēkā šā lēmuma sastādīšanas brīdī.";

uzskatīt līdzšinējo pirmo un otro teikumu attiecīgi par otro un trešo teikumu.

13. Izteikt 43.6 panta trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) norāde uz pārkāptajām tiesību normām (normatīvā akta pants, tā daļa, punkts vai apakšpunkts);".

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 13.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 1.jūnijā

15.06.2010