Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.02.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.413

Rīgā 2010.gada 5.maijā (prot. Nr.22 8.§)
Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka gada publisko pārskatu (turpmāk – pārskats) saturu un kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības (turpmāk – iestādes) sagatavo pārskatus.

2. Valsts un pašvaldību aģentūras sagatavo un sniedz pārskatus saskaņā ar šiem noteikumiem un Publisko aģentūru likuma 15.panta pirmo daļu un 27.panta pirmo daļu.

3. Pārskatā nodrošina iestādes sasniegto rezultātu salīdzinājumu ar attiecīgās iestādes attīstības plānošanas dokumentos un politisko vadlīniju dokumentos noteiktajiem uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem.

4. Iestādes pārskatā ir šādas sadaļas:

4.1. pamatinformācija;

4.2. finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti;

4.3. personāls;

4.4. komunikācija ar sabiedrību;

4.5. nākamajā gadā plānotie pasākumi.

5. Sadaļā "Pamatinformācija" norāda šādu informāciju:

5.1. iestādes juridiskais statuss;

5.2. politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga;

5.3. iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas);

5.4. darbības stratēģijas prioritātes un to mērķi pārskata gadā;

5.5. padotībā esošās iestādes.

(Grozīts ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 75)

6. Sadaļā "Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti" norāda šādu informāciju (sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām), izņemot šo noteikumu 6.9. un 6.10.apakšpunktu):

6.1. valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (pielikums):

6.1.1. tās budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekļi tiek izlietoti iestādes darbības nodrošināšanai;

6.1.2. iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums;

6.2. iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta nefinansētas iestādes, kas nav valsts aģentūras. Norāda arī pārējos finanšu resursu avotus, ieņēmumu apmēru un izlietojumu;

6.3. darbības stratēģijā sasniedzamo rezultātu izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums;

6.4. informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to īstenošanai;

6.5. valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts ir galvojusi;

6.6. iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi. Iestādes norāda pētījuma mērķi, līguma summu, pētījuma veicēju, galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt plašāku informāciju;

6.7. sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums;

6.8. būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, sabiedrībai kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā, strukturizējot pa šādiem pakalpojumu veidiem:

6.8.1. starpiestāžu pakalpojumi, kuri ir saistīti ar iestāžu savstarpējo sadarbību noteiktu valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu veikšanā vai kuru rezultāts ir nepieciešams tikai citas iestādes funkciju vai uzdevumu izpildei vai tās pakalpojumu nodrošināšanai;

6.8.2. komercpakalpojumi, kas neizriet no iestādes valsts pārvaldes funkcijām vai uzdevumiem un kuri sabiedrībai ir pieejami brīvā tirgus apstākļos, un kurus sniedz uz komerciāliem pamatiem par samaksu (piemēram, mērniecības darbi, kopēšana, topogrāfisko karšu sagatavošana);

6.8.3. publiskie pakalpojumi, kas noteikti normatīvajos aktos, vai no tiem izrietošie materiālie vai nemateriālie labumi, ko iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus, sniedz privātpersonai saistībā ar tās kompetencē esošu publiskās pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi;

6.9. stratēģijas ieviešanas novērtējums. Novērtējumā iekļauj institūcijas snieguma analīzi attiecīgajā stratēģijas darbības periodā, tai skaitā skaidrojumu par izvirzīto mērķu sasniegšanas pakāpi, kā arī ieteikumus par nākamā stratēģijas darbības perioda mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem;

6.10. pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās korupcijas novēršana), kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām.

(Grozīts ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 75)

7. Sadaļā "Personāls" norāda informāciju par amata vietu skaitu un faktisko vidējo darbinieku, ierēdņu un citu nodarbināto skaitu pārskata gadā (aprēķina, summējot attiecīgo skaitu uz mēneša pirmo datumu (sākot ar 1.janvāri) un dalot iegūto summu ar mēnešu skaitu), personāla izglītību, mainību, skaitu sadalījumā pa vecuma un dzimuma grupām.

8. Sadaļā "Komunikācija ar sabiedrību" norāda šādu informāciju:

8.1. pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai;

8.2. pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi);

8.3. sadarbība ar nevalstisko sektoru.

9. Sadaļā "Nākamajā gadā plānotie pasākumi" norāda šādu informāciju:

9.1. iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;

9.2. nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;

9.3. nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;

9.4. iestādes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības).

10. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes pārskatā iekļaujamo informāciju atspoguļo kopumā par padotības iestādēm, bet padotības iestādes atbilstoši kompetencei sniedz detalizētu informāciju, ievērojot šajos noteikumos noteikto pārskata struktūru.

11. (Svītrots ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 75)

12. Pašvaldības papildus šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām iekļauj pārskatā likuma "Par pašvaldībām" 72.pantā noteikto informāciju.

13. Pārskatā iekļaujamo informāciju sagatavo, pamatojoties uz mērāmiem, ticamiem (pārbaudītiem) un analizējamiem rādītājiem. Rādītājus iekļauj pārskata tekstā un izmanto, lai pamatotu apgalvojumus, kas raksturo padarītā darba apjomu, rezultātu, efektivitāti vai ietekmi.

14. Ja pārskatā ir izmantoti citas iestādes apkopotie dati, norāda informācijas avotu.

15. Pārskata vēlamais apjoms nepārsniedz 25 A4 formāta lapas (ieskaitot pielikumus).

16. Pārskatu apstiprina attiecīgi valsts iestādes vadītājs vai pašvaldības pilsētas vai novada dome.

17. Gatavojot pārskatu par 2013.gadu, finansiālos rādītājus norāda latos.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1146 redakcijā)

18. Pārskatā, norādot informāciju par stratēģiju, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa instrukcijai Nr. 3 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu", ja attiecināms, norāda šo noteikumu 6.3. un 6.9. apakšpunktā minēto informāciju atbilstoši šo apakšpunktu redakcijai, kas bija spēkā līdz 2022. gada 7. februārim.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 75 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1146)

(euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)      
1.1.dotācijas      
1.2.maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi      
1.3.ārvalstu finanšu palīdzība      
1.4.ziedojumi un dāvinājumi   
2.Izdevumi (kopā)      
2.1.uzturēšanas izdevumi (kopā)      
2.1.1.kārtējie izdevumi   
2.1.2.procentu izdevumi   
2.1.3.subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   
2.1.4.kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība   
2.1.5.uzturēšanas izdevumu transferti   
2.2.izdevumi kapitālieguldījumiem      
Finanšu ministrs E.Repše
08.02.2022