Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.177

Rīgā 2010.gada 7.maijā (prot. Nr.18, 9.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 2.februārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens", vienotais reģistrācijas numurs: 44103033608, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201, (turpmāk - SIA "Valmieras ūdens") iesniegumu ar pievienoto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu (2010.gada 1.februāra iesniegums Nr.1-10/39) un papildu informāciju (2010.gada 4.februāra iesniegums Nr.1-10/45; 2010.gada 9.marta iesniegums Nr.1-10/92; 2010.gada 15.marta iesniegums Nr.1-10/104; 2010.gada 6.aprīļa iesniegums Nr.1-10/131; 2010.gada 14.aprīļa iesniegums Nr.1-10/150; 2010.gada 23.aprīļa iesniegums Nr.1-10/162) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "Valmieras ūdens" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē:

1. Spēkā esošo SIA "Valmieras ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu - 0,50 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par ūdens piegādi no centralizētā ūdensvada tīkla un 0,70 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas tīklā 2008.gada 25.februārī ar lēmumu Nr.2 apstiprināja Valmieras pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators.

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "Valmieras ūdens" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2010.gada 6.februārī laikrakstā "Liesma" un 2010.gada 4.februārī Valmieras pilsētas pašvaldībai nosūtīja informāciju par iesniegto tarifu projektu ievietošanai pašvaldības mājas lapā.

4. Priekšlikumi vai ieteikumi par tarifu projektu nav saņemti ne Komisijā, ne SIA "Valmieras ūdens" (SIA "Valmieras ūdens" 2010.gada 10.marta iesniegums Nr.1-10/93).

5. 2010.gada 9.martā Valmierā, Cēsu ielā 4, Vidzemes Augstskolas konferenču zālē notika uzklausīšanas sanāksme par tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi netika izteikti.

Izvērtējot SIA "Valmieras ūdens" tarifu projektu, Komisija secina:

1. SIA "Valmieras ūdens" tarifu projektu veidojošās izmaksas ir ekonomiski pamatotas. Komisija ir izvērtējusi gan SIA "Valmieras ūdens" tarifa projekta aprēķinā izmantotās prognozes, gan faktiskās pakalpojuma sniegšanā izmantoto resursu izmaksas un secina, ka prognožu izmantošana neatstāj iespaidu uz aprēķināto tarifu apmēru. Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantā noteiktajam samērīguma principam nav samērīgi pieprasīt no SIA "Valmieras ūdens" precizēt tarifu projektā iekļautās izmaksas.

2. Tarifu projekts ir aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Valmieras ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas pie prognozētā pakalpojumu apjoma.

3. SIA "Valmieras ūdens" tarifu pieaugums saistīts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" (Kohēzijas fonda projekta I kārta) realizācijas rezultātā pieaugušajām pamatlīdzekļu nolietojuma, speciālo materiālu un elektroenerģijas izmaksām, kā arī ar kredītprocentu maksājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā" (Kohēzijas fonda projekta II kārta) realizāciju. Kohēzijas fonda projekta I kārtas ietvaros tika rekonstruētas attīrīšanas iekārtas, ūdens ieguves artēziskie urbumi un jaunizbūvēta ūdens sagatavošanas stacija. Kohēzijas fonda projekta II kārtas ietvaros paredzēts veikt ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūves un rekonstrukcijas darbus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumu Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" 64., 66., 67., 68.2.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt šādus SIA "Valmieras ūdens" tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu komplekso tarifu 0,64 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu komplekso tarifu 0,74 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2010.gada 1.augustā.

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi piemērojami SIA "Valmieras ūdens" licencē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai norādītajā teritorijā - Valmieras pilsētā, Beverīnas novada Kauguru pagastā, Burtnieku novada Valmieras pagastā, Kocēnu novada Kocēnu pagastā.

4. Noteikt, ka ar 2010.gada 1.augustu tiek atcelts Valmieras pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 25.februāra lēmums Nr.2 "Par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem SIA "Valmieras ūdens"".

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

07.05.2010