Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2., 10., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 20.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, - pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;".

2. 36.pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Speciālās atļaujas (licences) pēc valsts nodevas samaksāšanas izsniedz uz nenoteiktu laiku.

(4) Valsts pārvaldes iestāde, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci), ir tiesīga to apturēt uz laiku līdz 60 dienām, ja:

1) ir pamats uzskatīt, ka komersanta darbība apdraud valsts drošību, stabilitāti, starptautisko saistību izpildi, sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu, - lai veiktu pārbaudi un saņemtu kompetentu institūciju atzinumus;

2) komersants ir pārkāpis ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu vai pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības, - lai novērstu pārkāpumu.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Valsts pārvaldes iestāde, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci), ir tiesīga to anulēt, ja:

1) komersants neatbilst šā panta otrajā daļā noteiktajām prasībām;

2) komersants nav izpildījis nodokļu saistības;

3) komersants speciālās atļaujas (licences) saņemšanai apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

4) komersants nav novērsis šā panta ceturtās daļas 2.punktā minēto pārkāpumu;

5) komersantu likvidē vai tā darbību aptur uz laiku, ilgāku par 60 dienām;

6) ir atklājušies fakti par to, ka komersanta darbība apdraud valsts drošību, stabilitāti, starptautisko saistību izpildi, sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai par tās darbības apturēšanu vai anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai anulēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.";

izslēgt sestajā daļā vārdus "tās derīguma termiņa pagarināšanas".

3. Papildināt 42.pantu ar 8.1, 8.2 un 8.3 daļu šādā redakcijā:

"(81) Šaušanas instruktoru, izņemot to šaušanas instruktoru, kas ir tādu valsts un pašvaldību institūciju darbinieki, kurām tiesības iegādāties, glabāt un izmantot ieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, sertifikāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un par Ministru kabineta noteikto maksu veic biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome".

(82) Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome", pildot šā panta 8.1 daļā noteikto uzdevumu, ir tiesīga izdot administratīvos aktus un atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas funkcionālajā pakļautībā.

(83) Lēmuma par šaušanas instruktora sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šaušanas instruktora sertifikātu pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7. Grozījums šā likuma 36.panta trešajā un sestajā daļā par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu uz nenoteiktu laiku stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

8. Šā likuma 37.pantā minētās speciālās atļaujas (licences), kuras izsniegtas līdz 2010.gada 31.decembrim un kuru derīguma termiņš 2011.gada 1.janvārī nav beidzies, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām. Pēc šā termiņa beigām komersanti pieprasa no iestādes, kas izdevusi speciālo atļauju (licenci), jaunā parauga (beztermiņa) speciālās atļaujas (licences).

9. Šā likuma 42.panta 8.1, 8.2 un 8.3 daļa stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā."

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1991.gada 18.jūnija direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 22.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 12.maijā

26.05.2010