Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanās par ekonomisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību

Latvijas Republikas valdība un Kazahstānas Republikas valdība, turpmāk sauktas par "Pusēm",

ņemot vērā ilggadīgās tradicionālās ekonomiskās attiecības,

pamatojoties uz 1995.gada 23.janvārī parakstītā Partnerības un sadarbības līguma, kas nodibina partnerību starp Kazahstānas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no otras puses, nosacījumiem,

vēloties uz vienlīdzības un abpusēji izdevīgiem pamatiem veicināt ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības attīstību savstarpējo interešu jomās,

ņemot vērā, ka 2004.gada 1.maijā Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti,

vienojās par sekojošo:

 

1. pants

1. Puses saskaņā ar savas valsts nacionālo likumdošanu un starptautiskajām saistībām, kā arī saskaņā ar līgumiem starp Kazahstānas Republiku un Eiropas Savienību attīsta un stiprina ekonomisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību visās savstarpējo interešu jomās.

Latvijas Republika, piemērojot šo Vienošanos, ievēros visas saistības, kas izriet no tās līdzdalības Eiropas Savienībā.

2. Puses konsultēsies, lai noteiktu abpusēji izdevīgās sadarbības prioritārās nozares un jaunas jomas.

 

2. pants

Zinātniskā un tehniskā sadarbība notiks šādos veidos:

- dažādu zinātnisko un tehnisko nozaru speciālistu apmaiņa;

- zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņa;

- zinātnisko un tehnoloģisko pētījumu un izstrāžu organizēšana, citas kopējās darbības zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomās;

- semināru, diskusiju, konferenču un izstāžu organizēšana savstarpējo interešu jomās;

- apmācību un kursu organizēšana;

- un citos sadarbības veidos.

 

3. pants

Zinātniskās organizācijas, izglītības iestādes un zinātniski tehniskās organizācijas sadarbojas zinātnes un tehnikas jomā šīs Vienošanās ietvaros, lai veicinātu kopējo programmu izstrādi un realizāciju, kopējo pētījumu centru izveidi un citus sadarbības veidus Pušu valstu teritorijās.

 

4. pants

Puses saskaņā ar savas valsts nacionālo likumdošanu regulāri apmainās ar informāciju par tirdzniecību, komercdarbību, investīcijām un finanšu pakalpojumiem un citu informāciju, kas nepieciešama tirdzniecības sekmēšanai un veicināšanai.

 

5. pants

Puses apzinās intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmību tirdznieciski ekonomiskajā, rūpnieciskajā un tehnoloģiskajā sadarbībā. Puses regulāri apmainās ar informāciju par viņu attiecīgo valstu likumdošanu un procedūrām intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

 

6. pants

1. Ar šīs Vienošanās realizāciju saistīto jautājumu izskatīšanai Puses nodibina Starpvaldību komisiju.

2. Starpvaldību komisija sastāv no abu Pušu pārstāvjiem. Tikšanās notiek pēc kārtas Rīgā un Astanā reizi divos gados.

3. Starpvaldību komisija izvērtē Vienošanās ietvaros notiekošās sadarbības rezultātus un formulē rekomendācijas Vienošanās noteikto mērķu īstenošanai.

4. Starpvaldību komisija formulē rekomendācijas par labojumiem un izmaiņām šajā Vienošanās.

5. Starpvaldību komisija nepieciešamības gadījumā izveido apakškomisijas un darba grupas, lai veicinātu šīs Vienošanās mērķu sasniegšanu.

6. Starpvaldību komisijas darba kārtība tiek noteikta Reglamentā, kuru apstiprina Starpvaldību komisija.

 

7. pants

Puses patstāvīgi sedz izdevumus, kuri radīsies šīs Vienošanās īstenošanas gaitā, ja katrā konkrētā gadījumā nebūs saskaņota cita kārtība.

 

8. pants

Strīdi starp Pusēm par šīs Vienošanās iztulkošanu un piemērošanu tiek noregulēti konsultāciju un pārrunu ceļā.

 

9. pants

Šī Vienošanās neietekmē Pušu tiesības un saistības, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieki ir Pušu valstis.

 

10. pants

Šīs Vienošanās nosacījumi var tikt mainīti vai papildināti ar Pušu abpusēju piekrišanu. Tādas izmaiņas un papildinājumi tiks noformēti atsevišķu protokolu veidā, kas veidos šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

 

11. pants

Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanās datumu, spēku zaudē 2001.gada 5.septembrī Astanā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgums par Latvijas-Kazahstānas starpvaldību tirdznieciski ekonomiskās sadarbības komisijas izveidošanu.

 

12. pants

1. Šī Vienošanās stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc dienas, kad ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, kas apstiprina, ka Puses ir izpildījušas iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai Vienošanās stātos spēkā.

2. Šī Vienošanās ir noslēgta uz nenoteikto laiku. Jebkura Puse drīkst pārtraukt šīs Vienošanās darbību, iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Šajā gadījumā Vienošanās darbība izbeidzas pēc sešiem mēnešiem no datuma, kad otra Puse saņēmusi šādu rakstveida paziņojumu.

Parakstīts Astanā 2004.gada 8.oktobrī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, kazahu un krievu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Domstarpību gadījumā, iztulkojot šo Vienošanos, Puses ņems par pamatu tekstu krievu valodā.

 

Latvijas Republikas
valdības vārdā

Kazahstānas

Republikas
valdības vārdā

 

17.03.2006