Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.407

Rīgā 2010.gada 5.maijā (prot. Nr.22 7.§)
Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes (turpmāk – organizācija) iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas (turpmāk – veidlapa) paraugu (pielikums).

2. Organizācija, kura pārskatu par iepriekšējā gadā veikto sabiedriskā labuma darbību sniedz saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 13.panta pirmo daļu, aizpilda veidlapas I un II daļu.

3. Organizācija, kura saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmo daļu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, aizpilda veidlapas I, II un III daļu. Ja organizācija ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā gadā, kurā tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā minēto iesniegumu, organizācija aizpilda veidlapas I un III daļu.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1110 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 202.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.926)

   

(organizācijas nosaukums)

   

(organizācijas reģistrācijas numurs)

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

I. Vispārīgā daļa

1. Organizācijas darbības mērķis
 
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
labdarība

cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

pilsoniskās sabiedrības attīstība

veselības veicināšana

slimību profilakse

palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās

izglītības veicināšana

zinātnes veicināšana

vides aizsardzība

trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana

kultūras veicināšana

sporta atbalstīšana

cita (norādīt) _____________________

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu

nepilnās ģimenes

cilvēki ar invaliditāti

personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu

15–25 gadus veci jaunieši

personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm

ilgstošie bezdarbnieki

bezpajumtnieki

cilvēktirdzniecības upuri

politiski represētās personas

personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes

personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes

ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

bērni

no vardarbības cietušās personas

cita (norādīt) _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese _____________________________________________________________

kontaktadrese ______________________________________________________________

tālruņa numurs _____________________________________________________________

faksa numurs _______________________________________________________________

e-pasta adrese ______________________________________________________________

mājaslapa __________________________________________________________________

II. 20__.gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
 


 

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā
 


 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas

dibinātāju/biedru skaits ___________

iesaistīto personu skaits ___________

sabiedriskā labuma guvēju skaits _____________

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma _______ euro,

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma ______ euro, tai skaitā:

 sabiedriskā labuma darbībai __________ euro

 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas __ euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)
 


 

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
 


 

III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):

• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


 

• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


 

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


 

• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


 

 

   

(organizācijas vadītāja paraksts*)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20__.gada____.____________

Finanšu ministrs E.Repše
01.01.2014